Územní plánování

Územní studie

Je jedním z druhů územně plánovacích podkladů. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

V nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry. Kromě toho upřesňuje také zásady prostorové regulace například stanovení výšek zástavby a intenzity využití pozemků, a navrhuje uspořádání veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, hřiště, apod.).

Územní studie je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Pořizuje se v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního podnětu pořizovatele (obce) nebo z jiného podnětu. Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel (obecpro níž je územní studie pořizována) podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

Územní studie

Územní studie Kadolec - rozvojová plocha Z16

pdfÚS_Kadolec_pruvodni_zprava.pdf

pdfÚS_Kadolec_pare.pdf 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie "Zadní Díly" Oslavice

textová část:
pdfUS_OSLAVICE_textová_část.pdf
 
grafická část:
pdf1_Urbanistický_návrh.pdf
pdf2_Dopravní_infrastruktura.pdf
pdf3_Technická_infrastruktura.pdf
pdf4_Majetkoprávní_vztahy.pdf
pdf5_Výkres_širších_vztahů.pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie lokality Arnolecká - obec Černá (schválení využití 6. 11. 2017)

textová část:
pdfUS_Černá_textová_část
 
grafická část:
pdfUS_Černá_prehledna_situace
pdfUS_Černá_prostorove_usporadani
pdfUS_Černá_urbanisticky_navrh

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie ČECHOVY SADY II. - Velké Meziříčí (schválení využití 6. 11. 2017)

textová část
pdfTEXTOVÁ_ČÁST
 
grafická část návrh:
pdfŠIRŠÍ VZTAHY
pdfHLAVNÍ VÝKRES
pdfKOORDINAČNÍ VÝKRES
pdfDOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
pdfSCHEMA VLASTNICKÝCH VZTAHŮ
 
pdfAXONOMETRIE I
pdfAXONOMETRIE II
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie Lavičky - lokality "Za Školou" a "Lavičky - severozápad" (schválení využití 8. 1. 2018)

pdftextová_část
pdfvyk01_sirší vztahy
pdfvyk02_hlavní výkres lok. 1
pdfvyk02_hlavní výkres lok. 2
pdfvyk03_dopravní a tech. infrastruktura lok. 1
pdfvyk03_dopravní a tech. infrastruktura lok. 2
pdfvyk04_koordinační výkres lok. 1
pdfvyk04_koordinační výkres lok. 2
pdfvyk05_etapizace
pdfvyk06_vlastnické vztahy lok. 1
pdfvyk06_vlastnické vztahy lok. 2
pdfvyk07_vizualizace
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_1_celek
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_2_detail_1
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_2_detail_2
 
 

Územní studie Lavičky - lokalita „Pod dálnicí Jestřabec“

pdf01_hl_vykres.pdf
pdf02_d_vykres.pdf
pdf03_ti_vykres.pdf
pdf04_us_vykres.pdf
pdf05_sirsivzv.pdf
pdf06_řez.pdf
pdfdopravní řešení situace.pdf
pdfdopravnířešení text.pdf
pdfZpráva.pdf
 

Územní studie Lavičky - lokalita „Pod dálnicí Jestřabec“

- plochy Z12 a Z13
 
pdf01_hl.pdf
pdf02_doprava.pdf
pdf03_ti.pdf
pdf04_koordinacni.pdf
pdf05_sirsivz.pdf
pdf06_rez_bio.pdf
pdf07_rez_verze1.pdf
pdf08_rez_verze2.pdf
pdfAktualizace_zprava.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Územní studie Jívoví - lokalita "Na Husárku" (schválení využití 26. 8. 2013)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie Radenice - zastavitelná plocha Z3 (schválení využití 26. 8. 2013)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Územní studie Březí - lokalita "Na Loukách" (schválení využití 13. 4. 2017)
Nahoru