Územní plánování

Územní studie

Je jedním z druhů územně plánovacích podkladů. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

V nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry. Kromě toho upřesňuje také zásady prostorové regulace například stanovení výšek zástavby a intenzity využití pozemků, a navrhuje uspořádání veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, hřiště, apod.).

Územní studie je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Pořizuje se v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního podnětu pořizovatele (obce) nebo z jiného podnětu. Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel (obecpro níž je územní studie pořizována) podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

Územní studie

Územní studie RUDA - zastavitelná plocha Z4b (schválení využití 27.05.2024)

pdf1_Urbanistický_návrh.pdf
pdf2_Dopravní_infrastruktura.pdf
pdf3_Technická_infrastruktura.pdf
pdf4_Koordinační_výkres_a_širší_vztahy.pdf
pdfText_ÚS_Ruda_-_9.5.24.pdf

 

Územní studie PETRÁVEČ B21 (schválení využití 13.09.2023)

pdfD.1.1.TECHNICKA_ZPRAVA_.pdf
pdfD.1.2.SITUACE_SIRSICH_VZTAHU.pdf
pdfD.1.3.HLAVNI_VYKRES.pdf
pdfD.1.4.VYKRES_DOPRAVNI_TECHNICKE_INFRASTRUKTURY.pdf
pdfD.1.5.KOORDINACNI_VYKRES.pdf
pdfD.1.6.VIZUALIZACE_UZEMI_1.pdf
pdfD.1.7.VIZUALIZACE_UZEMI_2.pdf
pdfD.1.8.VIZUALIZACE_UZEMI_3.pdf
pdfD.1.9.VIZUALIZACE_UZEMI_4.pdf
 

Územní studie "Pod teletníkem" Ořechov (schválení využití 05.06.2023)

pdf1_Urbanistický_návrh.pdf
pdf2_Dopravní_infrastruktura.pdf
pdf3_Technická_infrstruktura.pdf
pdf4_Koordinační_výkres.pdf
pdf5_Širší_vztahy.pdf
pdfText_ÚS_Ořechov.pdf
 

Územní studie Černá lihovar

pdfC.1_Širší_vztahy_420_297.pdf

pdfC.2_Majetkoprávne_vztahy_420_297.pdf

pdfC.3_Komplexne_urbanisticke_reseni_609_480.pdf

pdfC.4_dopravní_a_technická_infrastruktura2_609_480.pdf

pdfÚZEMNÍ__STUDIE__ČERNÁ_-_LIHOVAR.pdf

Územní studie Bory (lokalita Z-IV)

pdf211201_ÚZEMNÍ_STUDIE_BORY.pdf

pdf211201_ÚS_Bory_textová_část.pdf

Územní studie Velké Meziříčí - Čechovy sady II. (schválení využití 21.12.2021)

pdfUS_Čechovy_sady_výkresy_A1.pdf

pdfUS_Čechovy_sady_II_final.pdf

Územní studie Křižanov - Na Zahrádkách

Registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=75687371 

A) URBANISTICKÁ ČÁST

pdfUSKrizanov_A1-TEXTOVA_CAST.pdf

pdfUSKrizanov_A2-VYKRES_SIRSICH_VZTAHU.pdf

pdfUSKrizanov_A3.1-HLV-URBANISTICKY_NAVRH.pdf

pdfUSKrizanov_A3.2-HLV-PROSTOROVE_USPORADANI.pdf

pdfUSKrizanov_A6-KOORDINACNI_VYKRES.pdf

pdfUSKrizanov_A7-VYKRES_VLASTNICKYCH_VZTAHU.pdf

pdfUSKrizanov_A8-VYKRES_PORADI_ZMEN_V_UZEMI.pdf

B) ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

pdfB-architektonicka_cast.pdf

C) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

pdfC-01-US-KRIZ-TE-ZPR.pdf

pdfC-02-US-KRIZ-SIT-ZONA30.pdf

pdfC-03-US-KRIZ-SIT-DZN-KRIZOV.pdf

pdfC-04-US-KRIZ-SIT-DZN-SJEZDY.pdf

pdfC-05-US-KRIZ-PP-1-1.pdf

pdfC-06-US-KRIZ-PP-2-2.pdf

pdfC-07-US-KRIZ-PP-3-3.pdf

pdfC-08-US-KRIZ-VZOR-REZ.pdf

pdfC-09-US-KRIZ-HLUK-STUDIE.pdf

D) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

pdfD-1_Situace_širších_vztahů.pdf

pdfD-2_Koordinační_situace_inženýrských_sítí.pdf

pdfD-A_Technický_popis_jednotlivých_inžen.sítí.pdf

pdfpopisové_razítko.pdf

pdfpopisové_razítko_zprávy.pdf

E) DOKLADOVÁ ČÁST

pdfE.DOKLADOVA_CAST.pdf

 pdfVYJ-1_Eon_ze_dne_16.12.2019.pdf

pdfVYJ-2_Eon_ze_dne_23012020.pdf

pdfVYJ-3_Mestys_Krizanov_ze_dne_23122019.pdf

pdfVYJ-4_GridServis__ze_dne_08012020.pdf

pdfVYJ-5_VAS_ze_dne_15012020.pdf

pdfVYJ-6_CETIN_ze_dne_15012020.pdf

pdfVYJ-7_Policie_ČR_ze_dne_18032020.pdf

pdfVYJ-8_KHS_Kraje_Vysocina_ze_dne_23032020.pdf

pdfZAP-1_ze_dne_240420019.pdf

pdfZAP-2_ze_dne_18062019.pdf

pdfZAP-3_ze_dne_11072019.pdf

pdfZAP-4_ze_dne_23072019.pdf

pdfZAP-5_ze_dne_03032020.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie Kadolec - rozvojová plocha Z16

pdfÚS_Kadolec_pruvodni_zprava.pdf

pdfÚS_Kadolec_pare.pdf 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie "Zadní Díly" Oslavice

textová část:
pdfUS_OSLAVICE_textová_část.pdf
 
grafická část:
pdf1_Urbanistický_návrh.pdf
pdf2_Dopravní_infrastruktura.pdf
pdf3_Technická_infrastruktura.pdf
pdf4_Majetkoprávní_vztahy.pdf
pdf5_Výkres_širších_vztahů.pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie lokality Arnolecká - obec Černá (schválení využití 6. 11. 2017)

textová část:
pdfUS_Černá_textová_část
 
grafická část:
pdfUS_Černá_prehledna_situace
pdfUS_Černá_prostorove_usporadani
pdfUS_Černá_urbanisticky_navrh

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie Lavičky - lokality "Za Školou" a "Lavičky - severozápad" (schválení využití 8. 1. 2018)

pdftextová_část
pdfvyk01_sirší vztahy
pdfvyk02_hlavní výkres lok. 1
pdfvyk02_hlavní výkres lok. 2
pdfvyk03_dopravní a tech. infrastruktura lok. 1
pdfvyk03_dopravní a tech. infrastruktura lok. 2
pdfvyk04_koordinační výkres lok. 1
pdfvyk04_koordinační výkres lok. 2
pdfvyk05_etapizace
pdfvyk06_vlastnické vztahy lok. 1
pdfvyk06_vlastnické vztahy lok. 2
pdfvyk07_vizualizace
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_1_celek
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_2_detail_1
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_2_detail_2
 
 

Územní studie Lavičky - lokalita „Pod dálnicí Jestřabec“

pdf01_hl_vykres.pdf
pdf02_d_vykres.pdf
pdf03_ti_vykres.pdf
pdf04_us_vykres.pdf
pdf05_sirsivzv.pdf
pdf06_řez.pdf
pdfdopravní řešení situace.pdf
pdfdopravnířešení text.pdf
pdfZpráva.pdf
 

Územní studie Lavičky - lokalita „Pod dálnicí Jestřabec“

- plochy Z12 a Z13
 
pdf01_hl.pdf
pdf02_doprava.pdf
pdf03_ti.pdf
pdf04_koordinacni.pdf
pdf05_sirsivz.pdf
pdf06_rez_bio.pdf
pdf07_rez_verze1.pdf
pdf08_rez_verze2.pdf
pdfAktualizace_zprava.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Územní studie Jívoví - lokalita "Na Husárku" (schválení využití 26. 8. 2013)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie Radenice - zastavitelná plocha Z3 (schválení využití 26. 8. 2013)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Územní studie Březí - lokalita "Na Loukách" (schválení využití 13. 4. 2017)
Nahoru
Caught at shutdown