Územní plánování

Územní studie

Je jedním z druhů územně plánovacích podkladů. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

V nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry. Kromě toho upřesňuje také zásady prostorové regulace například stanovení výšek zástavby a intenzity využití pozemků, a navrhuje uspořádání veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, hřiště, apod.).

Územní studie je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Pořizuje se v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního podnětu pořizovatele (obce) nebo z jiného podnětu. Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel (obecpro níž je územní studie pořizována) podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

Územní studie

Územní studie PETRÁVEČ B21 (schválení využití 13.09.2023)

 
pdfD.1.1.TECHNICKA_ZPRAVA_.pdf
pdfD.1.2.SITUACE_SIRSICH_VZTAHU.pdf
pdfD.1.3.HLAVNI_VYKRES.pdf
pdfD.1.4.VYKRES_DOPRAVNI_TECHNICKE_INFRASTRUKTURY.pdf
pdfD.1.5.KOORDINACNI_VYKRES.pdf
pdfD.1.6.VIZUALIZACE_UZEMI_1.pdf
pdfD.1.7.VIZUALIZACE_UZEMI_2.pdf
pdfD.1.8.VIZUALIZACE_UZEMI_3.pdf
pdfD.1.9.VIZUALIZACE_UZEMI_4.pdf
 

Územní studie "Pod teletníkem" Ořechov (schválení využití 05.06.2023)

pdf1_Urbanistický_návrh.pdf
pdf2_Dopravní_infrastruktura.pdf
pdf3_Technická_infrstruktura.pdf
pdf4_Koordinační_výkres.pdf
pdf5_Širší_vztahy.pdf
pdfText_ÚS_Ořechov.pdf
 

Územní studie Černá lihovar

pdfC.1_Širší_vztahy_420_297.pdf

pdfC.2_Majetkoprávne_vztahy_420_297.pdf

pdfC.3_Komplexne_urbanisticke_reseni_609_480.pdf

pdfC.4_dopravní_a_technická_infrastruktura2_609_480.pdf

pdfÚZEMNÍ__STUDIE__ČERNÁ_-_LIHOVAR.pdf

Územní studie Bory (lokalita Z-IV)

pdf211201_ÚZEMNÍ_STUDIE_BORY.pdf

pdf211201_ÚS_Bory_textová_část.pdf

Územní studie Velké Meziříčí - Čechovy sady II. (schválení využití 21.12.2021)

pdfUS_Čechovy_sady_výkresy_A1.pdf

pdfUS_Čechovy_sady_II_final.pdf

Územní studie Křižanov - Na Zahrádkách

Registrační list: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=75687371 

A) URBANISTICKÁ ČÁST

pdfUSKrizanov_A1-TEXTOVA_CAST.pdf

pdfUSKrizanov_A2-VYKRES_SIRSICH_VZTAHU.pdf

pdfUSKrizanov_A3.1-HLV-URBANISTICKY_NAVRH.pdf

pdfUSKrizanov_A3.2-HLV-PROSTOROVE_USPORADANI.pdf

pdfUSKrizanov_A6-KOORDINACNI_VYKRES.pdf

pdfUSKrizanov_A7-VYKRES_VLASTNICKYCH_VZTAHU.pdf

pdfUSKrizanov_A8-VYKRES_PORADI_ZMEN_V_UZEMI.pdf

B) ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

pdfB-architektonicka_cast.pdf

C) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

pdfC-01-US-KRIZ-TE-ZPR.pdf

pdfC-02-US-KRIZ-SIT-ZONA30.pdf

pdfC-03-US-KRIZ-SIT-DZN-KRIZOV.pdf

pdfC-04-US-KRIZ-SIT-DZN-SJEZDY.pdf

pdfC-05-US-KRIZ-PP-1-1.pdf

pdfC-06-US-KRIZ-PP-2-2.pdf

pdfC-07-US-KRIZ-PP-3-3.pdf

pdfC-08-US-KRIZ-VZOR-REZ.pdf

pdfC-09-US-KRIZ-HLUK-STUDIE.pdf

D) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

pdfD-1_Situace_širších_vztahů.pdf

pdfD-2_Koordinační_situace_inženýrských_sítí.pdf

pdfD-A_Technický_popis_jednotlivých_inžen.sítí.pdf

pdfpopisové_razítko.pdf

pdfpopisové_razítko_zprávy.pdf

E) DOKLADOVÁ ČÁST

pdfE.DOKLADOVA_CAST.pdf

 pdfVYJ-1_Eon_ze_dne_16.12.2019.pdf

pdfVYJ-2_Eon_ze_dne_23012020.pdf

pdfVYJ-3_Mestys_Krizanov_ze_dne_23122019.pdf

pdfVYJ-4_GridServis__ze_dne_08012020.pdf

pdfVYJ-5_VAS_ze_dne_15012020.pdf

pdfVYJ-6_CETIN_ze_dne_15012020.pdf

pdfVYJ-7_Policie_ČR_ze_dne_18032020.pdf

pdfVYJ-8_KHS_Kraje_Vysocina_ze_dne_23032020.pdf

pdfZAP-1_ze_dne_240420019.pdf

pdfZAP-2_ze_dne_18062019.pdf

pdfZAP-3_ze_dne_11072019.pdf

pdfZAP-4_ze_dne_23072019.pdf

pdfZAP-5_ze_dne_03032020.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie Kadolec - rozvojová plocha Z16

pdfÚS_Kadolec_pruvodni_zprava.pdf

pdfÚS_Kadolec_pare.pdf 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie "Zadní Díly" Oslavice

textová část:
pdfUS_OSLAVICE_textová_část.pdf
 
grafická část:
pdf1_Urbanistický_návrh.pdf
pdf2_Dopravní_infrastruktura.pdf
pdf3_Technická_infrastruktura.pdf
pdf4_Majetkoprávní_vztahy.pdf
pdf5_Výkres_širších_vztahů.pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie lokality Arnolecká - obec Černá (schválení využití 6. 11. 2017)

textová část:
pdfUS_Černá_textová_část
 
grafická část:
pdfUS_Černá_prehledna_situace
pdfUS_Černá_prostorove_usporadani
pdfUS_Černá_urbanisticky_navrh

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie Lavičky - lokality "Za Školou" a "Lavičky - severozápad" (schválení využití 8. 1. 2018)

pdftextová_část
pdfvyk01_sirší vztahy
pdfvyk02_hlavní výkres lok. 1
pdfvyk02_hlavní výkres lok. 2
pdfvyk03_dopravní a tech. infrastruktura lok. 1
pdfvyk03_dopravní a tech. infrastruktura lok. 2
pdfvyk04_koordinační výkres lok. 1
pdfvyk04_koordinační výkres lok. 2
pdfvyk05_etapizace
pdfvyk06_vlastnické vztahy lok. 1
pdfvyk06_vlastnické vztahy lok. 2
pdfvyk07_vizualizace
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_1_celek
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_2_detail_1
pdfvyk08_řez_obytnou_ulicí_2_detail_2
 
 

Územní studie Lavičky - lokalita „Pod dálnicí Jestřabec“

pdf01_hl_vykres.pdf
pdf02_d_vykres.pdf
pdf03_ti_vykres.pdf
pdf04_us_vykres.pdf
pdf05_sirsivzv.pdf
pdf06_řez.pdf
pdfdopravní řešení situace.pdf
pdfdopravnířešení text.pdf
pdfZpráva.pdf
 

Územní studie Lavičky - lokalita „Pod dálnicí Jestřabec“

- plochy Z12 a Z13
 
pdf01_hl.pdf
pdf02_doprava.pdf
pdf03_ti.pdf
pdf04_koordinacni.pdf
pdf05_sirsivz.pdf
pdf06_rez_bio.pdf
pdf07_rez_verze1.pdf
pdf08_rez_verze2.pdf
pdfAktualizace_zprava.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Územní studie Jívoví - lokalita "Na Husárku" (schválení využití 26. 8. 2013)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Územní studie Radenice - zastavitelná plocha Z3 (schválení využití 26. 8. 2013)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Územní studie Březí - lokalita "Na Loukách" (schválení využití 13. 4. 2017)
Nahoru