Územní plánování

Územně analytické podklady (ÚAP)

Jsou druhem územně plánovacích podkladů. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP se skládají z textové i grafické části. V textové části jsou popsány základní statistické informace a podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Velké Meziříčí. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou rozděleny do 13ti kategorií (horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace a cestovní ruch, hospodářské podmínky, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty, limity využití území a záměry na provedení změn v území).

Z těchto kategorií vzniká rozbor udržitelného rozvoje území, který ve svém obsahu zaujímá SWOT analýza, určení problémů k řešení v ÚPD a vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.

Územně analytické podklady ORP Velké Meziříčí

Územně analytické podkaldy pro obec s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále jen "ÚAP") jsou územně plánovacím podkladem. Pořizovatelem ÚAP je úřad úřad územního plánování, tj. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje. ÚAP budou využity při pořizování územních plánů i územně plánovacích podkladů (územní studie). 

ÚAP byly pořízeny za finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Informace o financování z fondů Evropské unie - www.strukturalni-fondy.cz/iop

Zpracování Územně analytických podkladů pro ORP Velké Meziříčí

Územně analytické podklady ORP Velké Meziříčí (dále jen „ÚAP“) jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb.). Pořizovatel zveřejňuje ÚAP a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup dle §166 stavebního zákona.
Řešeným územím je celé správní území ORP Velké Meziříčí, které je tvořeno 57 obcemi.

V. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP 2020

 

pdf1_vykres_hodnot_2020.pdf

pdf2a_vykres_limitu_2020.pdf

pdf2b_vykres_limitu_2020.pdf

pdf3_vykres_zameru_2020.pdf

pdf4_vykres_problemu_2020.pdf

pdfUAP_2020_VelkeMezirici.pdf

 

IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP 2016

Textová část:
pdftextová část
pdfstřety v území - Střety vychází z výkresu problémů a hodnotí těžkosti v území (např.: střet zastavitelné plochy pro bydlení s ochranným pásmem vodního zdroje atd.)
 
Grafická část:
pdfvýkres hodnot
pdfvýkres záměrů
pdfvýkres limitů
pdfvýkres problémů k řešení v ÚPD - zaznamenává problémy, které se dotýkají jednotlivých obci a je nutné je řešit v územně plánovacích dokumentacích (územní plán, regulační plán, územní studie)
 
Pasporty: (údaje o území technické infrastruktury)
 zippasporty_tech._infrastruktury.zip
 
 

Třetí úplná aktualizace ÚAP 2014

Územně analytické podklady, aktualizované v roce 2014

Grafická část:
pdf1_vykres_hodnot.pdf
pdf2_vykres_limitu.pdf
pdf3_vykres_zameru.pdf
pdf4_výkres_problémů.pdf
Textová část:
pdfUAP_2014_VelkeMezirici.pdf
pdfUAP_2014_VelkeMezirici.pdf
 
 

Druhá úplná aktualizace ÚAP 2012

Územně analytické podklady, aktualizované v roce 2012, pořizované úřadem územního plánování obsahují:

Grafická část:
pdf1_vykres_hodnot.pdf
pdf2_výkres_limitů.pdf
pdf3_výkres_záměrů.pdf
pdf4_výkres_problémů.pdf
Textová část:
pdfUAP_2012_VelkeMezirici.pdf
pdfstrety_Velmez.pdf
Nahoru