Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

 

Územně plánovací dokumentace

Do územně plánovací dokumentace lze řadit Zásady územního rozvoje jednotlivých krajů ČR a zejména pak územní plány pro území jednotlivých obcí.

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, obnovy nebo opětovnému využití znehodnoceného území (=plochy přestavby). Pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a výše uvedené plochy stanoví podmínky využití. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a nesmí obsahovat podrobnosti náležejícím svým obsahem regulačnímu plánu. Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy.

Do tištěné podoby územních plánů v ORP Velké Meziříčí je možno nahlížet:

  1. U pořizovatele → Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor výstavby a územního rozvoje
  2. U stavebního úřadu → MěÚ Velké Meziříčí, Odbor výstavby a územního rozvoje a MěÚ Velká Bíteš, Odbor výstavby a ŽP (dle místní a věcné příslušnosti)
  3. U obce, pro kterou byl ÚP pořízen
  4. U krajského úřadu → Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.