Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace

Do územně plánovací dokumentace lze řadit Zásady územního rozvoje jednotlivých krajů ČR a zejména pak územní plány pro území jednotlivých obcí.

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, obnovy nebo opětovnému využití znehodnoceného území (=plochy přestavby). Pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a výše uvedené plochy stanoví podmínky využití. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a nesmí obsahovat podrobnosti náležejícím svým obsahem regulačnímu plánu. Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy.

Do tištěné podoby územních plánů v ORP Velké Meziříčí je možno nahlížet:

  1. U pořizovatele → Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor výstavby a územního rozvoje
  2. U stavebního úřadu → MěÚ Velké Meziříčí, Odbor výstavby a územního rozvoje a MěÚ Velká Bíteš, Odbor výstavby a ŽP (dle místní a věcné příslušnosti)
  3. U obce, pro kterou byl ÚP pořízen
  4. U krajského úřadu → Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Nahoru