Vnitřní oznamovací systém (VOS)

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice") a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedlo město Velké Meziříčí vnitřní oznamovací systém jako soubor postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení o protiprávním jednání, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 

Oznámení na protiprávní jednání může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro město Velké Meziříčí dozvěděla o protiprávním jednání v rozsahu působnosti města Velké Meziříčí, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Konkrétní unijní předpisy, jichž se porušení musí týkat, jsou vyjmenovány v přílohách Směrnice. Kompletní seznam českých právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn a průběžně aktualizován na webu Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz

Město Velké Meziříčí jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) dle zákona o ochraně oznamovatelů.

V souladu se Směrnicí a se zákonem o ochraně oznamovatelů jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria Směrnice k dispozici níže uvedené komunikační kanály:

Příslušná osoba ke komunikaci: JUDr. Vilma Drápelová

Oznámení je možné učinit těmito způsoby:

1. Písemně listinným podáním na adresu: Městský úřad Velké Meziříčí

oddělení kanceláře tajemníka

Radnická 29/1

594 13 Velké Meziříčí

Obálka musí být zalepena a viditelně označena: „VOS - NEOTVÍRAT, POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY"

2. Elektronickým podáním na zabezpečenou e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Elektronickým podáním prostřednictvím on-line formuláře, který je zde

4. Telefonicky na číslo: +420 566 781 004

5. Osobně: na žádost ve lhůtě do 14 dnů

Oznámení musí být určité a srozumitelné, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možno jej řádně prošetřit a přijmout odpovídající opatření.

Město Velké Meziříčí deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených, dále deklaruje a zaručuje naprostou ochranu před jakýmikoliv odvetnými opatřeními ze strany města Velké Meziříčí.

Do všech oznamovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům, tzv. příslušným osobám, kteří mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele.

Směrnice a náš právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatřením vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení obdrží vyrozumění o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení.

Upozornění:

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů a jiným způsobem, než je shora uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky nebo písemně bez správného uvedení adresy a označení obálky, nemůže město Velké Meziříčí zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.

Oznámení lze učinit i anonymně, tedy bez uvedení jména, příjmení a kontaktních údajů – anonymního oznamovatele však nelze vyrozumět o přijetí oznámení a přijatých opatřeních.

Na ochranu podle Směrnice a zákona o ochraně oznamovatelů nemá nárok oznamovatel, který učiní oznámení vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má v souladu se Směrnicí a zákonem o ochraně oznamovatelů možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému provozovaného ministerstvem spravedlnosti ČR na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

 

----------------------

Přílohy:

pdfSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

 

pdfZákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Nahoru