Registr vozidel

U každého úkonu žadatel předloží platný doklad totožnosti v originále (občanský průkaz nebo cestovní pas) a dále pak dle povahy úkonu:


• Plná moc v zastoupení v případě převodu vlastnického práva (musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele / elektronicky - uznávaný elektronický podpis zmocnitele)

• Plná moc v zastoupení v případě ostatních změn zapisovaných do registru vozidel (nemusí být úředně ověřena)

• Originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (zejména u FO, které vykonávají zemědělskou nebo lékařskou činnost)

• V případě zasílání jakéhokoli jiného listinného dokumentu, než plné moci prostřednictvím datové zprávy, musí být tento dokument opatřen doložkou konverze (konverze z listinné do elektronické podoby).

• Konverzí z listinné do elektronické podoby se rozumí úplné převedení listinného dokumentu do elektronického dokumentu, a to takovým způsobem, který zajišťuje shodu obsahu těchto dokumentů, a zároveň se připojuje doložka o provedení konverze. Tento úkon zajišťuje např. Czech POINT, matriční úřad, notář...

Nahoru
Caught at shutdown