Vydání druhopisu matričního dokladu

Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozenců a zplnomocněným zástupců, nebo fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Správní poplatek za vydání druhopisu matričního dokladu činí 300,- Kč.

Žadost o vydání matričního dokladu

Touto problematikou se na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zabývá Bc. Kateřina Komínková, která Vám při osobním jednání zodpoví všechny Vaše dotazy.

Nahoru