Poplatek z pobytu

Informace k místnímu poplatku z pobytu.

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 města Velké Meziříčí.

V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který byl změněn předpisem č. 278/2019, vydalo Zastupitelstvo města Velké Meziříčí novou (výše uvedenou) obecně závaznou vyhlášku, která je účinná od 1. 1. 2020.

Nejvýznamnější změnou vyplývající z novely zákona je zrušení stávajícího poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Oba zrušené poplatky jsou spojeny do jednoho poplatku z pobytu. Vše důležité naleznete ve výše uvedené vyhlášce, zde uvádíme pouze několik základních informací.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu ve Velkém Meziříčí včetně částí města.

Nově může být úplatný pobyt realizován v jakémkoliv objektu nebo na jakémkoliv vhodném místě, nemusí být v objektu, který byl zkolaudován jako ubytovací zařízení. Kromě běžných ubytovacích zařízení, kterými jsou hotely, motely, penziony, ubytovny či jiná ubytovací zařízení, lze poskytovat úplatný pobyt např. i na chatě, v rodinném domě, v bytě, v garáži, v karavanu, ve stanu... Poplatku tedy budou nově podléhat i koleje a internáty pokud budou poskytovat úplatný pobyt (např. v době prázdnin).

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka a následně odvést správci poplatku. Poplatníkem je osoba, která není ve Velkém Meziříčí ani v částech města přihlášena k pobytu a která se zde za úplatu ubytovala. Poskytovatel pobytu (plátce) je povinen vést evidenční knihu ubytovaných osob za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho začátku.

Způsoby úhrady

  1. Hotově nebo platební kartou (na pokladně MěÚ-budova radnice, dv. č. 105).
  2. Převodem na č. účtu: 19-1427751/0100 - nutno uvést variabilní symbol, který je přidělen při splnění ohlašovací povinnosti plátce poplatku z pobytu u správce poplatku.

Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.

Formuláře 

Poplatek_z_pobytu_-_ohlášení

Poplatek z pobytu - vyúčtování

Kontaktní osoba: Jitka Souhradová

 

Nahoru
Caught at shutdown