Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů.

Žadatel je povinen předložit odůvodněnou žádost, platný doklad totožnosti, rodný list, popřípadě oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list a dále souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

Žádost o povolení změny jména či příjmení obsahuje:

  • Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství či partnerství žadatele
  • Rodné číslo
  • Místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
  • Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
  • Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
  • Údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
  • Odůvodnění

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Jde-li o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas a doklad o státním občanství ČR.

Žádost projednává matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu.

V případě změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného se hradí poplatek 200 Kč, v případě cizojazyčného nebo na dřívější příjmení se platí správní poplatek 300 Kč. Za změnu jména nebo příjmení v ostatních případech se hradí správní poplatek 3.000 Kč.

Touto problematikou se na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zabývá Bc. Kateřina Komínková, která Vám při osobním jednání zodpoví všechny Vaše dotazy.

Nahoru