Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Fyzické osobě, u níž probíhá změna pohlaví, povolí matriční úřad užívat neutrální jméno a příjmení na základě její žádosti a potvrzení zdravotnického zařízení, u něhož léčba pro změnu pohlaví probíhá.

Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů.

Žadatel je povinen předložit odůvodněnou žádost, platný doklad totožnosti, rodný list, popřípadě oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list a dále souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.

Žádost o povolení změny jména či příjmení obsahuje:

  • Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství či partnerství žadatele
  • Rodné číslo
  • Místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
  • Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
  • Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
  • Údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
  • Odůvodnění

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Jde-li o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas a doklad o státním občanství ČR.

Žádost projednává matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu.

V případě změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení se platí správní poplatek 100 Kč. Za změnu jména nebo příjmení v ostatních případech se hradí správní poplatek 1000 Kč.

Touto problematikou se na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zabývá Martina Hledíková, která Vám při osobním jednání zodpoví všechny Vaše dotazy.

Nahoru