Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Obřadní den

Úředně stanovenou dobou pro konání občanských obřadů v našem městě je každá sobota v době od 8.00 do 14.00 hodin, v tuto dobu konání obřadů nepodléhá správnímu poplatku. Snoubenci se musí o době konání obřadu dohodnout s pracovníkem matričního úřadu. Přednostně je 12 a 13 hodina rezervována pro svatby na zámku. Termíny obřadů na radnici musí být v časové posloupnosti k termínům obřadů na zámku. Matriční úřad může na základě žádosti snoubenců povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města, kdy se vybírá správní poplatek 1.000,-Kč. Za poplatek je možné při sňatku na radnici nebo na zámku v době stanovené radou města zajistit doprovodný program při svatebním obřadu (hudba, zpěv, recitace). Výše poplatku se stanoví dle výběru služeb z objednávkového listu.

Objednávkový_list_služeb_při_svatebním_obřadu

Místo svatebního obřadu

1Svatební obřady jsou prováděny v obřadní síni budovy Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu, kdy se vybírá správní poplatek 1.000,- Kč. V případě, kdy snoubenci žádají o uzavření sňatku mimo dobu stanovenou radou města a na jiném vhodném místě současně, se správní poplatky nesčítají. Nejčastěji jsou v našem správním obvodu uzavírána manželství na Zámku Velké Meziříčí

Žádost o uzavření manželství mimo místo, mimo dobu stanovenou radou obce

Podmínky_konání_svatebních_obřadů_v_obřadní_síni

 Doklady potřebné k uzavření manželství – občan ČR

Snoubenci předloží matričnímu úřadu v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno:

 • rodné listy
 • občanský průkaz, popř. doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu, o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Doklady potřebné k uzavření manželství – cizinec

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem ČR, popř. doklad o tom, že domovský stát tento doklad nevystavuje
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (netýká se občanů zemí EU)
 • pokud z výše uvedených dokladů není patrný údaj o osobním vztahu a trvalém pobytu, pak i potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu
 • cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními (musí být úředně přeloženy do českého jazyka)

Pokud je jeden ze snoubenců cizinec a nerozumí psanému ani mluvenému projevu, je nutná přítomnost soudem stanoveného tlumočníka, kterého si snoubenci zajišťují a jeho služby hradí sami.

V případě uzavření manželství, kdy má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR, se vybírá správní poplatek 2.000 Kč, nemají-li oba snoubenci trvalý pobyt na území ČR, vybírá se správní poplatek 3.000 Kč.

Doklady potřebné k vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem vydá matriční úřad (správní odbor) podle místa trvalého pobytu na jeho žádost. Nutné předložit:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • úmrtní list manžela/manželky

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem podléhá správnímu poplatku 500 Kč.

Pro použití v nesmluvním státě je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením.

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Seznam oddávajících

 • Ing. arch. Alexandros Kaminaras – starosta
 • Martin Kaman – místostarosta
 • Mgr. Ivana Hladíková – pověřený zastupitel
 • Bc. Michaela Horná – pověřený zastupitel
 • Josef Komínek – pověřený zastupitel
 • Ing. Jan Oulehla – pověřený zastupitel
 • Mgr. Josef Prokop – pověřený zastupitel
 • Mgr. Jana Vábek Marková, LL. M. – pověřený zastupitel
 • JUDr. Andrea Vašíčková – pověřený zastupitel

Žádostmi o sepsání sňatku se zabývá Bc. Kateřina Komínková

2

Nahoru