Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku se vybírá správní poplatek 500 Kč.

Obřadní den

Úředně stanovenou dobou pro konání občanských obřadů v našem městě je každá sobota v době od 8.00 do 14.00 hodin, v tuto dobu konání obřadů nepodléhá správnímu poplatku. Snoubenci se musí o době konání obřadu dohodnout s pracovníkem matričního úřadu. Přednostně je 12 a 13 hodina rezervována pro svatby na zámku. Termíny obřadů na radnici musí být v časové posloupnosti k termínům obřadů na zámku. Matriční úřad může na základě žádosti snoubenců povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města, kdy se vybírá správní poplatek 3.000,-Kč. Za poplatek je možné při sňatku na radnici nebo na zámku v době stanovené radou města zajistit doprovodný program při svatebním obřadu (hudba, zpěv, recitace). Výše poplatku se stanoví dle výběru služeb z objednávkového listu.

Objednávkový_list_služeb_při_svatebním_obřadu

Místo svatebního obřadu

1Svatební obřady jsou prováděny v obřadní síni budovy Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu, kdy se vybírá správní poplatek 3.000,- Kč. V případě, kdy snoubenci žádají o uzavření sňatku mimo dobu stanovenou radou města a na jiném vhodném místě současně, se správní poplatky nesčítají. Nejčastěji jsou v našem správním obvodu uzavírána manželství na Zámku Velké Meziříčí

Žádost o uzavření manželství mimo místo, mimo dobu stanovenou radou obce

Podmínky_konání_svatebních_obřadů_v_obřadní_síni

 Doklady potřebné k uzavření manželství – občan ČR

Snoubenci předloží matričnímu úřadu v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno:

 • rodné listy
 • občanský průkaz, popř. doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu, o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Doklady potřebné k uzavření manželství – cizinec

 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem ČR, popř. doklad o tom, že domovský stát tento doklad nevystavuje
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (netýká se občanů zemí EU)
 • pokud z výše uvedených dokladů není patrný údaj o osobním vztahu a trvalém pobytu, pak i potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu
 • cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními (musí být úředně přeloženy do českého jazyka)

Pokud je jeden ze snoubenců cizinec a nerozumí psanému ani mluvenému projevu, je nutná přítomnost soudem stanoveného tlumočníka, kterého si snoubenci zajišťují a jeho služby hradí sami.

V případě uzavření manželství, kdy má pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR, se vybírá správní poplatek 3.000 Kč, nemají-li oba snoubenci trvalý pobyt na území ČR, vybírá se správní poplatek 5.000 Kč.

Doklady potřebné k vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem vydá matriční úřad (správní odbor) podle místa trvalého pobytu na jeho žádost. Nutné předložit:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • úmrtní list manžela/manželky

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem podléhá správnímu poplatku 500 Kč.

Pro použití v nesmluvním státě je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením.

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Seznam oddávajících

 • Ing. arch. Alexandros Kaminaras – starosta
 • Martin Kaman – místostarosta
 • Mgr. Ivana Hladíková – pověřený zastupitel
 • Bc. Michaela Horná – pověřený zastupitel
 • Josef Komínek – pověřený zastupitel
 • Ing. Jan Oulehla – pověřený zastupitel
 • Mgr. Josef Prokop – pověřený zastupitel
 • Mgr. Jana Vábek Marková, LL. M. – pověřený zastupitel
 • JUDr. Andrea Vašíčková – pověřený zastupitel

Žádostmi o sepsání sňatku se zabývá Bc. Kateřina Komínková

2

Nahoru
Caught at shutdown