Územní plánování

Činnost odboru

Tel.: +420 566 781 200
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek stavebního řádu

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu svěřenou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění stavby, využití území, chráněném území, ochranném pásmu a stavební uzávěře, provádí stavební řízení, vydává stavební povolení, vede řízení o změně staveb a povoluje změny staveb před jejich dokončením, vede řízení o odstranění staveb, vydává rozhodnutí o odstranění staveb, provádí kolaudační řízení, vydává souhlas s provedením udržovacích prací, stavebních úprav a drobných staveb, zajišťuje výkon státního stavebního dohledu, provádí vyvlastňovací řízení, zpracovává podklady pro Český statistický úřad atd.

Kontaktní osoby:


Úsek investorské činnosti

 • zabezpečuje podklady pro zadávání veřejných zakázek dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle platné vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek,
 • žádá příslušné orgány o vydání správních rozhodnutí nezbytných pro realizaci investičních akci,
 • sleduje průběh investičních akcí města, dbá na dodržování termínů a smluvních cen, připravuje podklady ke kolaudaci,
 • vykonává technický dozor nad méně složitými investičními akcemi, při složitějších investičních akcích spolupracuje s technickým dozorem a koordinuje jeho činnost.

Kontaktní osoby:


Úsek územního plánování

 • ve správním obvodu pořizuje územně plánovací dokumentaci (územní plán obce a regulační plány) a územně plánovací podklady v rozsahu své působnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a poskytuje občanům a obcím územně plánovací informace ve vztahu k existující územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům,
 • vykonává metodickou činnost vůči obcím na úseku územního plánování.

Kontaktní osoby:


Úsek regionálního rozvoje

 • poskytuje metodickou a poradenskou pomoc příjemcům dotací,
 • usměrňuje rozvoj obvodu k zajištění vyváženého vztahu oblastí venkovských a oblastí s koncentrací obyvatelstva a hospodářských aktivit,
 • poskytuje nezbytné součinnosti při přípravě a realizaci strategie nebo státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje kraje na žádost Ministerstva pro místní rozvoj nebo kraje,
 • podílí se na zabezpečování dotační politiky státu směrem k obcím v oblasti Programu obnovy venkova a vyřizování agendy spojené s poskytováním státních dotací z MMR prostřednictvím tohoto programu včetně kontroly účelového využití poskytnutých dotací a monitoringu,
 • spolupracuje s právnickými osobami vytvořenými za účelem rozvoje regionu, jejichž členem je město Velké Meziříčí.

Kontaktní osoba:


Úsek státní památkové péče

 • zajišťuje výkon státní památkové péče svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména vydává vyjádření k prohlášení věci za kulturní památku, vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky, vymezuje ochranné pásmo nemovité památky, nemovité kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, vykonává dozor při obnově kulturních památek,
 • zajišťuje vlastníkům kulturních památek odbornou pomoc pro získání finančních příspěvků na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek.

Kontaktní osoba:


Úsek právní

 • zajištění právní agendy pro odbor výstavby a regionálního rozvoje,
 • zajištění agendy související s organizací výběrových řízení dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle platné vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek i pro ostatní odbory a oddělení úřadu,
 • zajištění metodické pomoci ve věci organizace výběrových řízení dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle platné vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek i pro ostatní odbory a oddělení úřadu,
 • vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

Kde nás najdete

Radnická 29/1
Úřad územního plánování

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
(3.NP - dveře č.322)
 • tel.: +420 566 781 209
 • tel.: +420 566 781 210
 • tel.: +420 566 781 216