Aktualizace rozvojového strategického dokumentu města

thumb webMěsto Velké Meziříčí v současné době aktualizuje svůj hlavní strategický rozvojový dokument - Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM).

Pro kvalitní zpracování a následný maximální přínos realizace IPRM pro město je nezbytná aktivní součinnost odborné i laické veřejnosti, z tohoto důvodu Rada města odsouhlasila vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé priority, a termíny projednání.

PRIORITA - OBLAST  TERMÍN PROJEDNÁNÍ

PODNIKÁNÍ

(zakládání a rozvoj podniků, výzkum, vývoj a inovace, zaměstnanost a adaptabilita lidských zdrojů, infrastruktura pro podnikání)

gestor priority radní MVDr. Ivo Šulc

003004007009010 Foto: Josef Kašpar, Noviny VM

12.3.2012, od 15 hodin

koncertní sál JUPITER clubu

DOPRAVA A BEZPEČNOST

(rozvoj dopravní obslužnosti, obchvat města, protipovodňová opatření, bezpečnost obyvatel, prevence bezpečnostních a dopravních rizik)

gestor priority radní Miroslav Jágrik
14.3.2012, od 15 hodin

koncertní sál JUPITER clubu

EKOLOGIE A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

(nakládání s odpady, energetická efektivita, čisté vody, využívání efektivních paliv, vzdělávání a osvěta)

gestor priority radní Ing. Vincenc Záviška
19.3.2012, od 15 hodin

koncertní sál JUPITER clubu

CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS

(hřiště, volnočasová využití, cyklostezky, ubytovací zařízení, multifunkční zařízení)

gestor priority radní Jiří Michlíček
26.3.2012, od 15 hodin

koncertní sál JUPITER clubu

MĚSTO PRO ŽIVOT

(školství, zdravotnictví, sociální služby, podpora bydlení, efektivní veřejná správa)

gestor priority radní Jindřich Hubl
28.3.2012, od 15 hodin

koncertní sál JUPITER clubu

Po projednání jednotlivých oblastí rozvoje města v pracovních skupinách proběhne i projednání návrhu IPRM na jednáních Rady města a Zastupitelstva města.

Předpokládáme, že aktualizace IPRM bude schválena Zastupitelstvem města 26.6.2012.

                                                                                                                                    Ing. Zuzana Villertová

                                                                                                                                       manažer projektu

Pozvánka pro veřejnost

Dovolte nám pozvat Vás tímto na jednání pracovních skupin, velmi oceníme účast na těchto setkáních.

                                                                                                                        Ing. Radovan Necid, starosta města

                                                                                                                       Josef Komínek, místostarosta města

Nahoru