Usnesení zastupitelstva

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.

Usnesení č.7/2007

us7_2007.doc us7_2007.doc (61.50 KB 09.08.2007 12:43)

zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 19. června 2007

1. Majetkové převody

a/

zastupitelstvo města ruší usnesení čís. 6/2007 ze dne 22.5.2007 pod bod. 1b), kterým byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku parc.č. 3800/33 o výměře 753 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Tomáši Trojanovi

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

b/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/25 o výměře 840 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí na výstavbu rodinného domu za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek pí. Daně Kališové

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

c/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku o dvou parcelách č. 3627/7 o výměře 455 m2 a 3627/37 o výměře 243 m2 – celkem 698 m2 na výstavbu rodinného domu za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek manž. Iloně a Martinovi Davidovým

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

d/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem 28 m2 z pozemku parc.č. 2065/4 v k.ú. Olší nad Oslavou za cenu 100,- Kč/m2 manž. Judasovým, jako majetkovým vypořádáním současného stavu.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 15.7.2007

 

e/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku, která bude známa po geometrickém zaměření, z parc.č. 888/4 v k.ú. Mostiště za cenu 100,- Kč/m2 p. Mezlíkovi, jako majetkovým vypořádáním současného stavu. Náklady ponesou ze svého žadatelé.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

f/

zastupitelstvo města souhlasí se směnou části pozemku města parc.č. 50 vk.ú. Mostiště za stejnou výměru pozemku parc.č. 900 v majetku Povodí Moravy s.p. Brno. Výměra bude zjištěna geometrickým zaměřením. Náklady na tuto směnu ponesou smluvní strany rovným dílem.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

 

g/

zastupitelstvo města souhlasí se směnou 15 m2 z pozemku parc.č. 5645/5 za stejnou výměru - oba pozemky manž. Krausových parc.č. 3913/3 o výměře 10 m2 a parc.č. 3913/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Velké Meziříčí na ul. Luční a s prodejem rozdílu 71 m2 za cenu 200,- Kč/m2 jako dokoupení k pozemku na výstavbu rodinného domu manž. Krausovým

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 20.7.2007

 

h/

zastupitelstvo města souhlasí se směnou 3 m2 z pozemku města parc.č. 5240 za stejnou výměru z pozemku parc.č. 5242/1 a prodejem rozdílu 7 m2 za cenu 100,- Kč/m2 v k.ú. Velké Meziříčí p. Jiřímu Tomanovi

Náklady na směnu a prodej pozemků ponesou smluvní strany poměrným dílem.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

 

ch/

zastupitelstvo města ruší usnesení čís. 4/2007 ze dne 20.3.2007 pod bodem č. 1o), kterým bylo odsouhlaseno odkoupení pozemku parc.č. 3604 o výměře 72 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí a souhlasí s odkoupením pozemků parc.č. 3604 o výměře 17 m2, parc.č. 6404/18 o výměře 40 m2 a parc.č. 6409/3 o výměře 15 m2 v lokalitě Hliniště, k.ú. Velké Meziříčí od ÚZSVM ve Žďáře n. Sázavou za cenu dle jejich znaleckého posudku.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

i/

zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením pozemku parc.č. 53/3 o výměře 135 m2 v k.ú. Mostiště od manž. Hladíkových za cenu 70,- Kč/m2

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.7.2007

j/

zastupitelstvo města souhlasí se směnou části pozemku města parc.č. 869 za část pozemku parc.č. 165/3 od manž. Draganových v k.ú. Mostiště a dokoupení případného rozdílu povinnou stranou za cenu 70,- Kč/m2.

Náklady na majetkové vypořádání uhradí smluvní strany poměrným podílem.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

 

k/

zastupitelstvo města souhlasí s majetkovým vypořádáním cyklostezky v k.ú. Mostiště t a kt o :

1. z majetku Stanislava Ryšána směnou a prodejem pozemky – díl „l“ o výměře 10 m2 z PK parc.č. 205,

díl „k“ o výměře 375 m2 z PK parc.č. 206, díl „g“ o výměře 25 m2 z PK parc.č. 208, díl „h“ o výměře 140 m2 z PK parc.č. 211 – celkem 550 m2

z majetku města směnou a prodejem pozemky – díl „a“ o výměře 162 m2 z parc.č. 55/1 a díl „b“ o výměře 38 m2 z parc.č. 892/1 – celkem 200 m2

směna mezi S.Ryšánem a městem 200 m2, rozdíl 350 m2 město dokoupí za cenu 70,- Kč/m2

2. z majetku Františka Žďárského město

o d ko u p í pozemky – díl „l“ o výměře 81 m2 z parc.č. 4432/1, díl „s“ o výměře 17 m2 z parc.č. 4442/2, díl „t“ o výměře 38 m2 z parc.č. 4433, díl „p“ o výměře 4 m2 z parc.č. 4432/2 – celkem město odkoupí 140 m2 za cenu 70,- Kč/m2

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

 

l/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/24 o výměře 837 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Požárovým na výstavbu rodinného domu za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

2.

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 1.000 tis. Kč – příspěvek SVaK rekonstrukce Novosady § 2310 vodovod

1.700 tis. Kč – příspěvek SVaK - „ - § 2321 kanalizace

1.000 tis. Kč – příspěvek SVaK - „ - § 2321 kanalizace

900 tis. Kč – příspěvek SVaK - „ - § 2321 kanalizace

 

Rozdělení: 3.800 tis. Kč – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513

na akci „rekonstrukce vodovodu a kanalizace Novosady“

z toho:

850 tis. Kč - § 2310 vodovod

2.950 tis. Kč - § 2321 kanalizace

800 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

 

2) Zdroj: 1.000 tis. Kč – výkupy pozemků § 3639

Rozdělení: 1.000 tis. Kč – záloha pro Tělocvičnou jednotu SOKOL,

594 01 Velké Meziříčí, IČ: 48894591

na majetkové vypořádání směny na základě uzavřené

Smlouvy o smlouvě budoucí směnné a kupní mezi Městem

Velké Meziříčí a TJ Sokol Velké Meziříčí

 

3) Zdroj: 8.186 tis. Kč – úhrada daně z příjmů právnických osob obce za rok 2006

z výdajového účtu na příjmový účet hlavní činnosti

Rozdělení: 8.186 tis. Kč – inkaso daně zpříjmů právnických osob obce za rok 2006

z účtu hlavní činnosti ve prospěch rozpočtového účtu

 

3a) Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2006 převedený do rozpočtu města činí celkem 4.000.797,22 Kč, ztoho:

- bytové a nebytové hospodářství……..3.946.008,33 Kč převedeno na ZBÚ města

- správa aktiv………………………………29.464,20 Kč proúčt. súčtem 903 FHOČ

- ostatní hospodářská činnost……………..25.324,69 Kč převedeno na ZBÚ města

Celková hodnota daně zpříjmů právnických osob zhospodářské činnosti za rok 2006 převedena na příjmový účet města, činí 1.279.920,- Kč, ztoho:

- bytové a nebytové hospodářství……...1.271.280,- Kč

- správa aktiv………………………………..4.320,- Kč

- ostatní hospodářská činnost………………4.320,- Kč.

4) Zdroj: 415 tis. Kč – úpravy Světláček § 3745

723 tis. Kč – kotelna Čechova (Stacionář) § 4356

70 tis. Kč – ZŠ Oslavická – náklady hrazené městem na malování § 3113

352 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

 

Rozdělení: 1560 tis. Kč – ZŠ Oslavická – náklady hrazené městem

výměna oken a zateplení fasády § 3113

 

5) Zdroj: 1.900 tis. Kč – rezerva na ČOV + kanalizace Mostiště § 2321

2.000 tis. Kč – rezerva neúčelová § 6409

Rozdělení: 3.900 tis. Kč – rezerva na projekty EU § 6409

 

Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření , která budou zvýše uvedené rezervy vyčleňovat FP na vypracování konkrétních projektů pro přípravu čerpání zevropských fondů bez omezení finančního limitu ( i nad 400 tis. Kč).

Odpovídá: Ing. Pólová

Termín: 30.6.2007

 

3.

Zastupitelstvo města sc h va l u j e změnu rozpočtového opatření z19.12.2006 – bod 6 , položka 8,

I. Dotace na obnovu kulturních památek – povinný podíl města pro rok 2007 takto:

Rozdělení (položka 8):

200.999,- Kč……………….poskytnutí dotace na KP 16422/7-4562

vlastník: manželé Buďa Pavel a Buďová Veronika

akce obnovy: dům na Náměstí č.p. 19 – oprava střechy

zdroj: dotace zkraje Vysočina – 20 % podíl města

Původní vlastník: HASSO spol. sr.o., Aš

Odpovídá: Ing. Pólová, Ing. Kozina

Termín: 30.6.2007

4.

Zastupitelstvo města so u h l a sí sdoplněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí ve znění:

 

I.

Čl. II. Vymezení hlavního účelu smění:

1. Organizace je příspěvkovou organizací zřízenou městem Velkým Meziříčím za účelem poskytování pečovatelské služby pro občany Velkého Meziříčí a těchto obcí:

Baliny, Uhřínov, Stránecká Zhoř, Lavičky, Netín, Bory, Vídeň, Martinice, Březejc, Petráveč, Jabloňov, Dolní Heřmanice, Osové, Oslavice, Oslavička.

Pečovatelská služba je poskytována podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách formou terénní a ambulantní služby vdomácnostech klientů, vdomech spečovatelskou službou a střediscích osobní hygieny.

 

2. Organizace vykonává formou fakultativní činnosti pedikúru a osobní přepravu klientů pečovatelské služby. Tyto činnosti jsou poskytovány pouze do výše nákladů organizace.

 

3. Organizace zajišťuje společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost pro osoby staršího věku a osoby se zdravotním postižením.

 

4. Organizace poskytuje pronájem Klubu důchodců na ul. Komenského 6, Velké Meziříčí.

Výnosy zvýše uvedeného pronájmu budou příjmem zřizovatele, příspěvková organizace nemovitosti pronajímá jeho jménem, a to na dobu kratší 30 dnů. Pokud doba pronájmu bude rovna nebo přesáhne 30 dnů, musí se záměr zřizovatele pronajmout nemovitý majetek zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním vorgánech zřizovatele vyvěšením na úřední desce městského úřadu, aby se kněmu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může zřizovatel též zveřejnit způsobem vmístě obvyklým.

Pronájem výše uvedeného majetku bude příspěvková organizace provádět na základě příkazní smlouvy a plné moci.

II.

Čl. V. Okruh doplňkové činnosti se ruší.

 

III.

Čl. VI. Doba zřízení se přečísluje na čl. V.

 

IV.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2007.

 

Odpovídá: Ing. Klapalová, Bc. Pospíšilová

Termín: trvale

 

5.

Zastupitelstvo města sc h va l u j e navržené projekty, na jejichž realizaci lze čerpat dotace zfondů EU (viz. příloha č. 2) a podle přiřazených priorit vrámci vyčleněných finančních prostředků pověřuje příslušné odbory přípravou a zadáváním projektových prací (vč. vyřešení majetkoprávních vztahů) .

Odpovídá: vedoucí odborů

Termín: průběžně

............................................................... .......................................................

Josef Ko m í n e k Ing. František B r a d á č

místostarosta starosta

 

Usnesení č. 6/2007

us6_2007.doc us6_2007.doc (66.50 KB)

Usnesení čís. 6/2007

ze zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 22. května 2007

==================================================================

1. Majetkové převody a/

zastupitelstvo města souhlasí se zrušením usnesení čís. 28/2006 pod bodem č. 2a) o prodeji stavebního pozemku parc.č. 3627/7 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.5.2007

 

b/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/33 o výměře 753 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek Tomáši Trojanovi

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

c/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/27 o výměře 657 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek Ing. Františku Hrochovi a Lucii Štegnerové

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

d/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků v Hliništích, které jsou zastavěny bytovými domy a sice parc.č. 3627/59 o výměře 5 m2, parc.č. 3627/60 o výměře 17 m2, parc.č. 3800/46 o výměře 17 m2 a parc.č. 3627/61 o výměře 17 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 750,- Kč/m2 firmě AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

2.

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 700 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

Rozdělení: 700 tis. Kč – rekonstrukce Spořitelny (z příspěvku na zabezpečení přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometric.údaji) § 6171

 

2) Zdroj: 4100 tis. Kč – rezerva na ČOV + kanalizace Mostiště § 2321

Rozdělení: 4100 tis. Kč – navýšení FP na akci „rekonstrukce Novosady“ § 2212

 

3) Zdroj: 3100 tis. Kč – rezerva na ČOV + kanalizace Mostiště § 2321

Rozdělení: 3100 tis. Kč – rekonstrukce Spořitelny – dokončení I.etapy § 6171

 

4) Zdroj: 80 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

Rozdělení: 80 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz pro Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí § 3421

 

5) Zdroj: 11 tis. Kč – výtěžek zprovozování výherních hracích přístrojů společnosti FFV Trade s.r.o., Kamenice nad Lipou

 

8 tis. Kč – výtěžek zprovozování výherních hracích přístrojů společnosti Ventura Praha s.r.o.

 

Rozdělení: 19 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz pro Sociální služby města VM na zajištění kulturní akce pro seniory ve VM § 4351

 

6) Zdroj: 69 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz ZŠ Školní Velké Meziříčí § 3113

Rozdělení: 69 tis. Kč – náklady hrazené městem pro ZŠ Školní § 3113 za účelem zakoupení nového mycího stroje na podlahové krytiny chodeb a tříd

 

7) Zdroj: 436 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

Rozdělení: 436 tis. Kč – Metropolitní síť VII. orj. 10 § 3639 propojení další části města optickým kabelem – ZŠ Školní

 

8) Zdroj: 18,3 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

Rozdělení: 18,3 tis. Kč – příspěvek městu Jihlava na úhradu neinvestičních výdajů na povinnou školní docházku § 3113

 

9) Zdroj: 778 tis. Kč - § 2310 prodloužení vodovod. řadu Svařenov 1 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Hrbov, Svařenov org. 304

 

Rozdělení: 779 tis. Kč – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, na akci „Novostavba vodovodu Svařenov, prodloužení řadu 3“

§ 2310 voda.............665 tis. Kč

§ 2321 kanalizace....114 tis. Kč

Odpovídá: Ing. Pólová

Termín: 31.5.2007

 

 

3.

I.

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet za rok 2006 dle předložených materiálů včetně rozdělení zdrojů po finančním vypořádání.

 

II.

Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí za rok 2006 bez výhrad.

Doporučení kodstranění nedostatků obsažených ve zprávě o přezkoumání hospodaření:

1. Nedostatek porušení rozpočtové kázně u § 3111 o 2.972,65 Kč , tj. na 100,08 % rozpočtu

Výdaj byl kryt v příjmové části rozpočtu (příjem zpojistného plnění od pojišťovny), ale  nebyl zvlášť vyčleněn rozpočtovým opatřením na příslušný §.

2. Schvalování věcných břemen k pozemkům radou města

Usnesení rady města týkající se schvalování věcných břemen k pozemkům bude znít na  parcelní čísla pozemků, která vzejdou ze zaměření a která se objeví vkonečných smlouvách o zřízení věcného břemene. Parcelní čísla jsou jedinou identifikací pozemku , k němuž bylo zřízeno věcné břemeno, což musí být patrné z usnesení rady města.

Odpovídá: Ing. Pólová

Termín: 31.5.2007

4.

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou účelu použití 680 tis. Kč, které měly být použity na výměnu oken v objektu na adrese Ostrůvek 288/2 ve Velkém Meziříčí. Částka 680tis. Kč bude převedena z rozpočtu, který pro město spravuje Městská správa bytů, na účet města a bude použita na financování zaměření stávajícího stavu budovy (sklepy, 2.NP a podkroví) – 20 tis. Kč a vyhotovení prováděcího stavebního projektu pro celkovou rekonstrukci předmětného objektu – 280 tis. Kč.

Odpovídá: Ing. Kašparová

Termín: 30.6.2007

 

5.

Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené vsouvislosti spřijatými dotacemi za březen-duben 2007:

 

č.RO

částka

vtis.Kč

poskytovatel

účel

6

43,6

kraj Vysočina

gr. program „Klenotnice Vysočiny 2006“

16

200,0

kraj Vysočina

gr. program „Metropolitní sítě V.“

17

10,0

kraj Vysočina

gr.program „Webobé stránky pro všechny“

18

100,0

kraj Vysočina

gr.program „Sportoviště 2006“– hřiště Lhotky

21

361,8

Min.zemědělství

na činnost OLH za IV.čtvrtletí 2006

24

14,1

kraj Vysočina

na obnovu KP „Vel.Meziříčí-sochy“

26

28,5

kraj Vysočina

gr.program „GIS VI.“

27

252,6

Min.financí

na výkon soc.prevence právní ochrany dětí

28

10,0

kraj Vysočina

na podporu turist.informačních center

29

30,0

kr. Vysočina

na akceschopnost-pohotovost JPO

30

50,1

Úřad práce

na úhradu nákladů spojených se zajištěním

odb.praxe studenta, svytvořením VPP

 

1 100,7

celkem

 

 

Odpovídá: Ing. Pólová

Termín: --

 

6.

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí č. 79, Velké Meziříčí v předloženém znění.

Odpovídá: Ing. Kašparová

Termín: 31.5.2007

 

7.

Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením částky 5.000,-- Kč projektům:

Chaloupky, ekologické středisko VM – projekt „O kom se mluví “

Chaloupky, ekologické středisko VM – projekt „Tvořivý klub pro dospělé “

Mateřská škola Velké Meziříčí – projekt „ Cvičíme s úsměvem“

MC Rodinka – projekt „Malujeme zdravé děti, zdravá rodina, …“

ZŠ Školní – projekt „ Prevence sociálně patologických jevů žáků 6. až 7. tříd“

ZŠ Školní – projekt „ Prevence sociálně patologických jevů žáků 8. až 9. tříd“

Tenisová škola – projekt „Letní tenisové soustředění dětí svýukou anglického jazyka“

ZŠ Oslavická – projekt „My ve měst – město vnás - fotosoutěž“

ZŠ Sokolovská – projekt „ Kruh 2007 “

 

Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením částky 4.500,-- Kč projektu

Mateřská škola Velké Meziříčí – projekt „ Máme rovné šance“

 

Zastupitelstvo města souhlasís přidělením částky 3.000,-- Kč projektům:

Dům dětí a mládeže – projekt „Dětský den bez bolístek – IV. ročník“

Dům dětí a mládeže – projekt „PROP klub“

 

Zastupitelstvo města souhlasís přidělením částky 2.700,-- Kč projektu:

Základní a praktická škola VM – projekt „Šance i pro tebe“

Odpovídá: Ing. Švec

Termín: 31.12.2007

 

 

8.

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření rady města ke zprávě kontrolního výboru ze dne 11. dubna 2007.

Odpovídá: rada města, Ing. Rosa

Termín: průběžně

 

 

9.

Zastupitelstvo města pověřuje k zastupování města Velké Meziříčí jako člena zájmového sdružení Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu Zdravé město místostarostu města Velké Meziříčí pana Josefa Komínka.

Odpovídá: Josef Komínek

Termín: volební období 2006 – 2010

 

 

 

 

 

10.

Zastupitelstvo města pověřuje k zastupování města Velké Meziříčí jako člena dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko v orgánech svazku místostarostu města Velké Meziříčí pana Josefa Komínka.

Odpovídá: Josef Komínek

Termín: volební období 2006 – 2010

 

 

11.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města Velké Meziříčí k jednání s krajem Vysočina ohledně zachování LSPP ve Velkém Meziříčí alespoň ve stávající úrovni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................                             ..................................................

Josef Komínek                                                 Ing. František Bradáč

místostarosta                                                             starosta

Usnesení č. 5/2007

Usnesení č. 5/2007 Usnesení č. 5/2007 (21.50 KB 19.04.2007 13:09)

Usnesení  čís. 5/2007

zjednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 17.4.2007

1.

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtové opatření:

 

Zdroj: 900 tis. Kč – rezerva na ČOV + kanalizace Mostiště § 2321

 

Rozdělení: 900 tis. Kč – příspěvek  Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ,

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513

na akci „kanalizace Novosady“ § 2321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................... ...................................................

Josef Ko m í n e k                                           Ing. František B r a d á č

místostarosta                                                            starosta