Výbory

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Kontrolní výbor

 • Ing. Jiřina Jurdová  předsedkyně
 • Ing. Jiří Bárta
 • Radim Seifer
 • Mgr. Jana Vábek Marková, LL. M.
 • Ing. Petr Velička
 • JUDr. Vilma Drápelová  tajemník (zapisovatel)  není členem výboru, má hlas poradní

Finanční výbor

 • Ing. Tomáš Malec  předseda
 • Tomáš Hrabálek
 • Josef Komínek
 • Ing. Mgr. Tomáš Pelíšek
 • Pavel Pešek
 • Ing. Pavla Pólová  tajemník (zapisovatel)  není členem výboru, má hlas poradní
Nahoru
Caught at shutdown