Výbory

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Kontrolní výbor

 1. JUDr. Karel Lancman - předseda
 2. Mgr. Ivana Bíbrová
 3. Mgr. Libuše Blahová
 4. Pavel Pešek
 5. Roman Sáblík
 6. Ing. František Smažil
 7. RNDr. Petr Vrána
 8. Ing. Eliška Vokounová - tajemník (zapisovatel) - není členem výboru, má hlas poradní

Finanční výbor

 1. PhDr. Marie Ripperová - předseda finančního výboru
 2. Mgr. Pavel Blažek
 3. Tomáš Hrabálek
 4. Martin Klement
 5. Bc. Ladislav Kubík
 6. Mgr. Josef Prokop
 7. MVDr. Ivo Šulc
 8. Ing. Pavla Pólová - tajemník (zapisovatel) - není členem výboru, má hlas poradní