Výbory

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Kontrolní výbor

 1. Mgr. Ivana Bíbrová - předseda
 2. Ing. František Fňukal
 3. Ing. Vladimír Malec
 4. Pavel Pešek
 5. MVDr. Ivo Šulc
 6. Pavel Zábojník
 7. Ing. Eliška Vokounová - tajemník (zapisovatel) - není členem výboru, má hlas poradní

Finanční výbor

 1. Mgr. Pavel Blažek
 2. Martin Fiala
 3. JUDr. Karel Lancman
 4. Ing. Tomáš Malec
 5. Mgr. Josef Prokop
 6. Mgr. Tomáš Rapušák
 7. Ing. Pavla Pólová - tajemník (zapisovatel) - není členem výboru, má hlas poradní