Výbory

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Kontrolní výbor

 1. Mgr. Ivana Bíbrová - předseda
 2. Ing. František Fňukal
 3. MUDr. Jiří Kaše
 4. Ing. Vladimír Malec
 5. Pavel Pešek
 6. MVDr. Ivo Šulc
 7. Pavel Zábojník
 8. Ing. Eliška Vokounová - tajemník (zapisovatel) - není členem výboru, má hlas poradní

Finanční výbor

 1. Ing. Radovan Necid - předseda finančního výboru
 2. Mgr. Pavel Blažek
 3. Martin Fiala
 4. JUDr. Karel Lancman
 5. Ing. Tomáš Malec
 6. Mgr. Josef Prokop
 7. Mgr. Tomáš Rapušák
 8. Ing. Pavla Pólová - tajemník (zapisovatel) - není členem výboru, má hlas poradní