Usnesení zastupitelstva

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.

Usnesení č. 19/2005

USNESENÍ Č. 19/2005

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 8.3.2005


1. Majetkové převody

a/
Zastupitelstvo města r u š í bod 1 h) usnesení čís. 17/2004 ze dne 14.12.2004 – prodej nemovitostí v k.ú. Hrbov – objekt bývalé školy s pozemky .

b/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou části pozemku parc.č. 1104/2 v k.ú. Dolní Radslavice za část pozemku parc.č. 28 ve vlastnictví manž. Vodových, což bude upřesněno geometrickým zaměřením. Případné dokoupení bude realizováno za cenu 100,- Kč/m2. Smluvní strany ponesou náklady na směnu poměrně.

c/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou části pozemku parc.č. 2065/2 v k.ú. Olší nad Oslavou za část pozemku parc.č. 87 ve vlastnictví manž. Kozmíkových. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, případné dokoupení bude realizováno za 100,- Kč/m2. Smluvní strany ponesou náklady na provedenou směnu pozemků poměrně.

d/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem částí pozemků parc.č. 2916/1, 2915 a 2914/1, celkem asi 48 m2 na ul. Družstevní ve Velkém Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 manž. Batelkovým a to dle geometrického zaměření, které objedná a uhradí žadatelé.

e/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem bytu č. 13 v domě č.p. 1242 na ul. Strmá ve Vel. Meziříčí za cenu 190 tis. Kč paní Anežce Zezulové.

f/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č. 4347/4 o výměře 500 m2 a parc.č. 4347/6 o výměře 501 m2 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Rakůvky na zřízení zahrádky manž. Bartošovým za cenu 20,- Kč/m2.

g/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 750/1 o výměře asi 50 m2 – po geometrickém zaměření – na ul. Hornoměstská za cenu 400,- Kč/m2 p. Blance Klapalové se zřízením předkupního práva pro město VM v případě prodeje pozemku. Geometrické zaměření uhradí žadatelka.

h/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 750/1 o výměře asi 150 m2 na ul. Hornoměstská za cenu 400,- Kč/m2 manž. Fischerovým, Prešerovým, pí. Střechové a pí. Šoukalové, se zřízením předkupního práva pro město VM v případě prodeje pozemku. Geometrické zaměření objedná město, uhradí žadatelé poměrnou částí.

ch/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem asi 3.000 m2 z pozemku parc.č. 5280/41 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 p. Pavlu Vyhlídalovi – DŘEVOSTYL, za účelem vybudování nové truhlářské provozovny.

i/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem asi 3.740 m2 z pozemku parc.č. 5280/1 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky p. Liboru Jašovi, za cenu 400,- Kč/m2 na výstavbu skladovacích prostor pro elektromateriál.

j/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 1.500 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky p. Miloši Koudelovi a p. Jiřímu Fialovi za cenu 400,- Kč/m2 na výstavbu skladovacích prostor pro maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím.
Ve všech třech případech prodeje pozemků v Jidáškách bude provedeno geometrické zaměření na náklady kupujících.

k/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 5272 o výměře 200 m2 v lokalitě Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 od spoluvlastníků Lady Malečkové a Marie Tiché.

l/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 1745/5 o výměře 87 m2 na ul. Ve Vilách ve Vel.Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 od pí. Drahomíry Zelené.

m/
Zastupitelstvo města s t a n o v í podmínky pro prodej stavebních míst na výstavbu rodinných domů v Hliništích takto:
1. kupní cena ve výši 750,- Kč/m2 se zaplacením celé kupní ceny v termínu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
2. předkupní právo pro město jako právo věcné do doby kolaudace stavby rodinného domu
3. v případě vrácení pozemku městu – při uplatnění předkupního práva – úhrada kupní ceny ve výši minus 3%, které město při prodeji muselo uhradit státu jako daň z převodu nemovitosti.


n/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem stavebních pozemků v lokalitě Hliniště na výstavbu rodinných domů za schválených podmínek jednotlivým žadatelům takto:

stavební pozemek č. 3 o výměře asi 840 m2
manž. Hladíkovi,
stavební pozemek č. 6 o výměře asi 840 m2
manž. Horkých,
stavební pozemek č. 7 o výměře asi 839 m2
manž. Fialovi,
stavební pozemek č. 14 o výměře asi 831 m2
manž. Pitříkovi,
stavební pozemek č. 15 o výměře asi 840 m2
Marta Žďárská,
stavební pozemek č. 16 o výměře asi 834 m2
manž. Smejkalovi,
stavební pozemek č. 18 o výměře asi 600 m2
manž. Wollmuthovi,
stavební pozemek č. 19 o výměře asi 804 m2
manž. Jamshidilgholdori,
stavební pozemek č. 20 o výměře asi 768 m2
manž. Villertovi,
stavební pozemek č. 22 o výměře asi 732 m2
manž. Cerkalovi,
stavební pozemek č. 23 o výměře asi 733 m2
Petr Kadlec,
stavební pozemek č. 21 o výměře asi 694 m2
manž. Sýkorovi,
stavební pozemek č. 25 o výměře asi 768 m2
manž. Pivoňkovi,
stavební pozemek č. 26 o výměře asi 775 m2
manž. Bečkovi,
stavení pozemek č. 28 o výměře asi 768 m2
manž. Havlíkovi,
stavební pozemek č. 29 o výměře asi 772 m2s
Martin Sodomka,
stavební pozemek č. 34 o výměře asi 1.022 m2
Milan Hutárek,
stavební pozemek č. 35 o výměře asi 1.003 m2
manž. Řádkovi,
stavební pozemek č. 38 o výměře asi 610 m2
manž. Uchytilovi,


o/
Zastupitelstvo města r u š í část bodu 2e) usnesení čís. 5/2003 ze dne 29.4.2003, kterým se prodává na ul. Zahradníčkova ve Vel. Meziříčí pozemek parc.č. 3886/1 o výměře 1.002 m2 manž. Řádkovým a pozemek parc.č. 3886/4 o výměře 806 m2 Milanu Hutárkovi

p/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou pozemků parc.č. 3886/1 o výměře 1.002 m2 a parc.č. 3886/2 o výměře 731 m2 na ul. Zahradníčkova za část o stejné výměře, tj. 1.733 m2 z pozemku parc.č. 3800/15 v Hliništích ve vlastnictví manž. Necidových
Odpovídá: Ing. Nováček, JUDr. Řezníčková, termín: průběžně


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:
I.
Zdroje: 1) 24 900 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků
2) 3 204,7 tis. Kč – rezerva na investice
Rozdělení: 3 500 tis. Kč – příspěvek Svazu VaK –vodovod Jihlavská
1 232 tis. Kč – pozastávka PKS ZŠ Školní
1 444 tis. Kč - sítě Hliniště (finální asfaltové povrchy)
500 tis. Kč -podíl Hliniště na akci Svazu VaK ZR (vícepráce kanaliz.)
7 500 tis. Kč -rekonstrukce koupaliště I. etapa
960 tis. Kč - revize veřejného osvětlení vč. porevizních oprav po městě
1 500 tis. Kč - prům. zóna Jidášky (prodloužení sítí,komunikace, zpří-
stupnění zadní části prům. zóny)
2 000 tis. Kč – areál zdraví u Světlé (rekonstrukce – I. etapa)
600 tis. Kč - ulice Jana Zahradníčka – Nový svět (prodloužení
sítí, komunikace)
250 tis. Kč – projekt pro staveb.povolení – bytové domy Hliniště
270 tis. Kč - územní plán města – dokončení
500 tis. Kč – rezerva na projekty
322 tis. Kč - památková zóna (studie – 90 tis. Kč a projekt – 232 tis. Kč)
6 926,7 tis. Kč – rezerva na rekonstrukce a opravy chodníků a
komunikací
(blíže specifikováno zastupitelstvem s pořadím priorit
plánovaných akcí a upřesněním finančních částek)
600 tis. Kč – navýšení rozpočtu na akci – plynofikace Hrbov

II.
Zdroj: 2 670 tis. Kč – převod prostředků z hospodářské činnosti (správa aktiv)
Rozdělení: 2 670 tis. Kč – výkupy pozemků v lokalitě Čechovy sady II na základě
usnesení zastupitelstva města č. 17/2004 konaného dne
14.12.2005 (majetkové převody – bod e) od vlastníků:
p. Libuše Košábkové
a p. Vítězslava Malouška
o výměře 17 794 m2 po 150,- Kč/m2, / parc. č. PK 6356/.
S dalším vlastníkem p. Františkem Horkým
bude podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní
na výkup pozemku o výměře 18 766 m2 po 150,- Kč/m2,
Tento výkup pozemku bude řešen do konce
roku 2006 / parc. č. 6364/

III.
Zdroj: 72 tis. Kč – změna stavu krátkodobých prostředků ( použití prostředků
z fondu pronajatého majetku – příjmy z pronájmů ZŠ
Oslavická
Rozdělení: 72 tis. Kč – náklady hrazené městem – nákup digitálního projektoru pro
ZŠ Oslavická
IV.
Zdroj: 8 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 8 tis. Kč – neinvestiční dotace obci Stránecká Zhoř na opravu dopravního
značení cyklotrasy v Balinském údolí realizované v roce 2004


V.
Zdroj: 1 497 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 1 497 tis. Kč – vrácení části kupní ceny fi BHJ Garant v průmyslové zóně
Jidášky na základě kupní smlouvy uzavřené dne 28.6.2001
mezi městem Velké Meziříčí a HW GARANT s.r.o.
Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 31.3.2005

3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace – Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury v regionech NUTS II Severozápad, Jihozápad, Střední Čechy, Severovýchod, Moravskoslezsko, Jihovýchod a Střední Morava Program č. CZ2003/005-601.08.06 – na akci „Výstavba místní přístupové komunikace k průmyslové zóně Třebíčská ve Velkém Meziříčí“.
Odpovídá: Ing. Bradáč, Ing. Kozina, termín: 31.3.2005

4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zvýšení přídělu do sociálního fondu ze současných
2,5 % na 3 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, na odměny členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných, na odměny za práce konané na základě dohod. Důvodem zvýšení přídělu je navýšení příspěvku na penzijní připojištění pro zaměstnance jako jedné z hlavních forem stabilizačních a motivačních výhod.
Zvýšení přídělu do sociálního fondu se upravuje dodatkem č. 1 Zásad tvorby a použití sociálního fondu města Velké Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 31.3.2005


5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zvýšení příspěvku na provoz Městské knihovně Velké Meziříčí o 60 tisíc Kč. Zdrojem bude neúčelová rezerva.
Odpovídá: Ing. Stupka, termín: 31.3.2005


6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005 města Velké Meziříčí a části obce Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov, Mostiště, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice – Požární řád města Velké Meziříčí
Odpovídá: Ing. Švec

7.
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření místních částí města Velké Meziříčí. / K materiálu se zastupitelé vrátí na některém z příštích jednání/


8.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace ze zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zák. č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí /zákon o střetu zájmů/
Odpovídá: členové zastupitelstvo města, termín: 31.3.2005

 


.................................................................. ...........................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta

 

 

 
Usnesení č. 18/2005

USNESENÍ Č. 18/2005

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 8.2.2005

1.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uvedené změny základního rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2005:

1) Příjmy: dotace na výkon státní správy pol. 4112
- původní schválená částka ………6 367,1 tis. Kč
- nová částka …………………… 6 311,5 tis. Kč
rozdíl = snížení příjmů o 55, 6 tis. Kč

Výdaje: rezerva na investice § 6409 pol. 5901
- původní schválená částka………. 3 674,5 tis. Kč
- snížení výdajů(rez.na inv.) 55,5 tis. Kč
nová částka rez. na inv. ………… 3 618,9 tis. Kč

2)Výdaje: příspěvek SvaK § 2310 pol. 5329
- původní schválená částka ………. 708 tis. Kč
- nová částka ……………………….. 705,2 tis. Kč
rozdíl = snížení výdajů o 2,8 tis. Kč
- zvýšení rezervy na investice …. 3 621,7 tis. Kč

Konečná částka rezervy na investice je 3 621,7 tis. Kč.

Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 28.2.2005


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:
Zdroj: 105 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 105 tis. Kč – neinvestiční dotace obci Stránecká Zhoř na vybudování
cyklotrasy v Balinském údolí,

Odpovídá: ing. Pólová, termín: 28.2.2005


3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:
I.
Zdroj: 417 tis. Kč – rezerva na investice
Rozdělení: 417 tis. Kč – povinný podíl na obnovu kulturních památek

II.
Zdroj: 917 tis. Kč – podíl města na obnovu kulturních památek

Rozdělení: 167 tis. Kč – poskytnutí dotace (167.000,- Kč) na KP 29255/7-8872
vlastník: Miroslav Lysý,
akce: obnova sklepa parc.č. 772/3, 773/4

168 tis. Kč – poskytnutí dotace (168.000,- Kč) na KP 37548/7 – 8838
vlastník: Židovská obec Brno,
akce: nová synagoga, Novosady č.p. 97, p.č.157- oprava střechy

153 tis. Kč – poskytnutí dotace (153.223,- Kč) na KP 101297
vlastník:Vladimír Vaňkát, Jana Vaňkátová, Hana Večeřová,
Radka Sklenářová
akce: dům č.p. 15 , Náměstí, parc.č.251 Velké Meziříčí –
oprava střechy

32 tis. Kč - poskytnutí dotace (32.511,- Kč) na KP 4548
vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí,
akce: Špitální kostel Sv. Kříže, Komenského, parc.č. 215,Velké
Meziříčí – oprava fasády

14 tis. Kč – poskytnutí dotace (13.637,- Kč) na KP 4597
vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí,
akce: Kříž u Špitálního kostela – rekonstrukce a restaurování


51 tis. Kč – poskytnutí dotace (51.319,- Kč) na KP
vlastník: Olga Šmaková Bc.,
akce: dům č.p. 78, Náměstí, parc.č. 69, Velké Meziříčí – opravy
střechy

198 tis. Kč – program regenerace (197.500,- Kč) na KP 29256/7-8816)
vlastník: Město Velké Meziříčí
akce : dům č.p.24, Náměstí , Velké Meziříčí /pohřební služba
+ byty/ - oprava střechy

56 tis.Kč – povinný podíl města (56.000,- Kč) na KP 42238/7-4574 na
dotací z kraje Vysočina
vlastník: Město Velké Meziříčí
akce: Dolní brána, Komenského par.č.219

78 tis. Kč – poskytnutí dotace (77.700,- Kč) na KP 18288/7-4543)
vlastník: František, Maria a Johann Podstatzky-Lichtenstein,
akce: Zámek, Velké Meziříčí, č.p. 1200/4 – výměna střešní
krytiny

Odpovídá: ing. Kozina, termín: 28.2.2005


4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí níže uvedených půjček z Fondu rozvoje bydlení města Velké Meziříčí dle jeho zásad:

1. Jana Kubátová,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 07 – výměna oken RD staršího 20 let ……………………………. 80 tis. Kč

2. Jitka Chloubová,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 01 – oprava nebo rekonstrukce střechy RD staršího 20 let………...30 tis. Kč

3. Bohuslav a Marie Hladíkovi,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 07 – výměna oken RD staršího 20 let ………………………………45 tis. Kč

4. Jiří Svoboda, ing,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 07 – výměna oken RD staršího 20 let ……………………………...100 tis. Kč

5. Zdeněk Dvořák,
- půjčka na stavební práce v uvedeném bytě č. 10 obytného domu
Účel půjčky: 07 – výměna oken bytu obytného domu staršího 20 let …………….30 tis. Kč

6. Josef a Marcela Dvořákovi,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 07 – výměna oken RD staršího 20 let ……………………………….92 tis. Kč


5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:

Zdroj: 50 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč – dar obětem zemětřesení v jihovýchodní Asii přes nadaci
ADRA, Klikatá 46, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 45 25 11 18

Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 28.2.2005


6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e pro I. etapu výstavby rodinných domů v lokalitě Hliniště, k.ú. Velké Meziříčí kupní cenu stavebních pozemků ve výši 750,- Kč/m2.

 

........................................................ ....................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta

 Vyhláška č.7/2005

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2005, požární řád města Velké Meziříčí

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, kterou se mění vyhláška č. 1/2005, požární řád města Velké Meziříčí.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, požární řád města Velké Meziříčí, se mění a doplňuje takto:

1. Čl.5 – v tabulce zrušena položka AVIA A30 DAS 12.
2. Čl.5 – do tabulky zařazena položka RENAULT DA 8
2. Příloha č.4 – v tabulce na straně 1 zrušena položka AVIA A30 valník.
3. Příloha č.4 – do tabulky na straně 1 zařazena položka AVIA A30 DAS 12.


Vyhláška č.6/2005

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se ruší vyhláška č. 7/93, o chovu hospodářských, domácích a ostatních zvířat

 

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se ruší vyhláška č. 7/93, o chovu hospodářských, domácích a ostatních zvířat

Usnesení č. 17/2004

USNESENÍ Č. 17/2004

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 14.12.2004

1. Majetkové převody

a/ zastupitelstvo města r u š í tu část bodu č. 2e) usnesení ZM čís. 5/2003 ze dne 29.4.2003, která se týká prodeje pozemku parc.č. 3886/2 o výměře 731 m2 na ul. Zahradníčkova ve Velkém Meziříčí p. Martinu Homolovi

b/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se zrušením předkupního práva pro město na pozemek parc.č. 5280/25 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Jidášky ve prospěch firmy Cyrex.elektro s.r.o. Velké Meziříčí z důvodu poskytnutí úvěru leasingovou společností. Náklady na vklad následné dohody o zrušení předkupního práva ponese ze svého žadatel

c/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou částí pozemků parc.č. 5823, 5824 a 5825 v k.ú. Velké Meziříčí za stejnou výměru z pozemku parc.č. 856/2 v majetku Vlastimila a Františka Šoukalových, a to za podmínky dodržení projektu spojovací komunikace Třebíčská – obchvat a dodržení studie pro další rozvoj sportoviš? za III. ZŠ. Geometrické zaměření bude prováděno po dohodě s vedoucím odboru výstavby

d/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 1346/1 o výměře asi 30 m2 (bude provedeno geometrické zaměření) na ul. Bezděkov ve Vel.Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 manž. Ficovým

e/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemků v lokalitě Čechovy sady II v k.ú. Velké Meziříčí parc.č. PK 6356 o výměře 17.794 m2 od vlastníků Libuše Košábkové a Vítězslava Malouška a parc.č. 6364 o výměře 18 766 m2 od Františka Horkého za cenu 150,- Kč/m2

f/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 2870/34 o výměře 21 m2 na ul. Bezručova ve Velkém Meziříčí manž. Fialkovým za cenu 100,- Kč/m2

g/ zastupitelstvo města o d k l á d á prodej části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 3.700 m2 v Jidáškách, v k.ú. Velké Meziříčí / dle geometrického zaměření / Liboru Jašovi. Tento prodej bude projednán na příštím jednání zastupitelstva města

h/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem nemovitostí v k.ú. Hrbov a sice domu č.p. 28 s pozemkem parc.č. 38 o výměře 716 m2, parc.č. 10/1 o výměře 107 m2 a parc.č. 11/1 o výměře 795 m2 za cenu 600.000,- Kč p. Marku Drápelovi

ch/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodloužením termínu k zaplacení kupní ceny za odkoupený pozemek v průmyslové zóně Jidášky p. Michalu Liškovi do 28.2.2005.


2. Rozpočet města na rok 2005

I./
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2005 v tomto znění:
Příjmy /v tis. Kč/:
Daňové 91 593
Dotace a převody 51 473,5
Nedaňové 4 732
Kapitálové 8 000
Celkem 155 798,5

Výdaje - členění dle § rozpočtové skladby /v tis. Kč/:

Závazný ukazatel dotace, příspěvky částka § v tis. Kč § dle rozp.skladby
Ozdravování hospodářských zvířat 180,0 1014
Pěstební činnost – lesy 377,0 1031
Správa v lesním hospodářství 40,0 1036
Vnitřní obchod,služby,cest.ruch-IC 482,0 2140
Silnice 3 335,0 2212
Provoz veřejné silniční dopravy 1 080,0 2221
- z toho:dotace na dopr.obslužnost 400,0
dotace na provoz MHD 680,0
Bezpečnost silničního provozu 30,0 2223
Ostatní záležitosti v SD 320,0 2229
Pitná voda 778,0 2310
- z toho: příspěvek Svazu VaK 708,0
Odvádění a čistění odpad.vod 110,0 2321
Prevence znečiš?ování vody 40,0 2322
Upravy drobných vodních toků 37,0 2333
Vodní díla v zemědělské krajině 30,0 2341
Ost.záležitosti vody v zem.krajině 10,0 2349
Předškolní zařízení 3 887,0 3111
- z toho: příspěvek MŠ Vel.Meziříčí 2 400,0
Základní školy 14 147,0 3113
- z toho: příspěvek na provoz 1.ZŠ 2 650,0
příspěvek na provoz 2.ZŠ 2 200,0
příspěvek na provoz 3.ZŠ 1 900,0
přísp.na provoz ZŠ Mostiště 800,0
přísp.na provoz ZŠ Lhotky 307,0
Školní stravování 70,0 3141
Základní umělecké školy 75,0 3231
Činnosti knihovnické 1 980,0 3314
- z toho: příspěvek na provoz knihovny 1 900,0
Činnost muzeí a galerií 3 000,0 3315
- z toho: příspěvek na provoz Muzea 2 800,0
Ostatní záležitosti kultury 215,0 3319
Pořízení,zach.a obnova kultur.památek 770,0 3326
Rozhlas a televize 80,0 3341
Zájmová činnost v kultuře 3 470,0 3392
- z toho: dotace na činnosti JC 3 100,0
mimořádná dotace JC 200,0
Ost.záležitosti kultury,církví a SP 120,0 3399
Péče o sportovní zařízení 899,0 3412
Ostatní tělovýchovná činnost 800,0 3419
- z toho dotace sport.oddílům na čin.:
sport.střelec.klub Kablo V.M. 5,0
Sokol Lhotky 5,0
FC Olší nad Oslavou 5,0
TJ Sokol Velké Meziříčí 99,0
TJ Spartak Velké Meziříčí 99,0
HHK Velké Meziříčí 445,0
FC Velké Meziříčí 92,0
SKI Klub Velké Meziříčí 20,0
BK Velké Meziříčí 15,0
Anketa - sportovec města 15,0
Využití volného času dětí a mládeže 430,0 3421
z toho: příspěvek na provoz DDM 350,0
Ostatní zájm.činnost a rekreace 476,0 3429
Noční LSPP 1 500,0 3513
Bytové hospodářství 22 434,0 3612
Ostatní programy rozvoje bydlení 106,0 3619
Veřejné osvětlení 1 864,0 3631
Pohřebnictví 883,0 3632
Výstavba a údržba míst.inžen.sítí 2 350,0 3633
Komunál.služby a územní rozvoj j.n. 3 788,0 3639
z toho: přísp.růz.svazům vč.mikroreg. 324,0
Sběr a svoz komunálních odpadů 11 787,0 3722
Prevence vzniku odpadů 1 679,0 3727
Monitoring nakládání s odpady 150,0 3728
Ostatní nakládání s odpady 160,0 3729
Monitoring půdy a podz.vody 20,0 3733
Chráněné části přírody 60,0 3742
Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 3 421,0 3745
Ekologická výchova a osvěta 20,0 3792
Ost.ekologické záležitosti 20,0 3799
Dávky soc.péče pro staré občany 6,0 4174
Dávky soc.péče pro rodinu a děti 8 089,0 4175
Dávky soc.péče pro soc.vylouč.obč. 10,0 4176
Přísp.při péči o osobu blízkou 5 730,0 4181
Přísp.na zvláštní pomůcky 2 126,0 4182
Přísp.na úpravu a provoz bezbar.bytu 505,0 4183
Přísp.nazak.,opr.a zvl.úpr.mot.vozidla 2 400,0 4184
Přísp.na provoz motor.vozidla 4 700,0 4185
Přísp.na individuál.dopravu 30,0 4186
Ost.dávky povahy soc.zabezp.j.n. 30,0 4199
Pečovatelská služba 2 334,0 4314
z toho: příspěvek na provoz DPS 2 334,0
Sociální pomoc dětem a mládeži 600,0 4323
Ost.soc.péče a pomoc dětem a ml. 42,0 4329
Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi 50,0 4341
Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan. 45,0 4399
Ochrana obyvatelstva 148,0 5212
Bezpečnost a veřejný pořádek 3 306,0 5311
Požární ochrana 1 578,0 5512
Zastupitelstva obcí 1 764,0 6112
Činnost místní správy 37 335,0 6171
Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 200,0 6310
Pojištění funkčně nespecifikované 700,0 6320
Ostatní finanční operace 5,0 6399
Ost.činnosti jinde nezařazené 12 999,5 6409
Celkem 23 923,0 172 282,5

Rozdíl příjmů a výdajů: schodek 16 484
Tř. 8 – Financování celkem + 16 484

Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závazné částky rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zák.č. 250/2000 Sb. se posuzují částky dotací, příspěvků a příspěvků na provoz poskytovaným subjektům uvedeným v rozpočtu (vždy vyčleněno z celkové částky rozpočtu na příslušný paragraf).
Pokud prostředky v jednotlivém paragrafu spravuje více správců rozpočtových prostředků, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého paragrafu.

II.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje dle § 102, odst. 2, písm. a/ zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, radu města Velké Meziříčí k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 400 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení).
Dále zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje radu města k rozdělování rezervy určené pro radu na účely darů max. do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům /výdaje str. 8/.


3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrh smlouvy o dlouhodobém investičním úvěru uzavřený mezi Městem Velké Meziříčí a Českou spořitelnou, a.s. na výši 12.000.000,- Kč za účelem částečného financování výstavby infrastruktury pro stavbu rodinných a bytových domů v lokalitě Hliniště v k.ú. Velké Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 31.12.2004

4.
Zastupitelstvo města v y d á v á vyhlášku č. 6/2004 o hospodaření s byty ve vlastnictví města Velké Meziříčí
Odpovídá: Městská správa bytů
Termín: 31.12.2004

5.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 7/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o stánkovém prodeji na veřejném prostranstvích města Velká Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Rosa
Termín: 31.12. 2004

6.
Zastupitelstvo města v y d á v á vyhlášku č. 8/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2003, o místních poplatcích.
Odpovídá: Ing. Zachar
Termín: 31.12.2004

7.
Zastupitelstvo města v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 9/04, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 27/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 35/01 a obecně závazné vyhlášky č. 8/03 s účinností dnem 1.1.2005.
Odpovídá: Ing. Stupka


8.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e souborné stanovisko ke konceptu územního plánu města Velké Meziříčí.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í se stanovisky pořizovatele k jednotlivým podnětům a připomínkám konceptu územního plánu města.
Zastupitelstvo města u k l á d á odboru výstavby a regionálního rozvoje úkol:
na základě projednaného a schváleného konceptu zpracovat definitivní návrh územního plánu města Velké Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Kozina
Termín: 30.6.2005


9.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 181 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 181 tis. Kč – dotace (finanční příspěvek) Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou
IČO: 433 83 513

2) Zdroj: 105 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 105 tis. Kč - dotace na investici obci Stránecká Zhoř na vybudování
cyklotrasy v Balinském údolí

3) Zdroj: 108 tis. Kč – výdaje na akci Zámecký den – Císařské manévry 2004
/§ 3315/
Rozdělení: 108 tis. Kč - příspěvek na provoz Muzeum Velké Meziříčí (§ 3315)

4/ Zdroj: 1 080 tis. Kč – rezerva na změnu DPH (TS)

Rozdělení - práce provedené Technickými službami:
34 tis. Kč - silnice (§ 2212)
234 tis. Kč - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (§ 3745)
72 tis. Kč - veřejné osvětlení (§ 3631)
12 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj j.n. (§ 3639)
442 tis. Kč - sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)
78 tis. Kč - prevence vzniku odpadů (§ 3727)
78 tis. Kč - pohřebnictví (§ 3632)
58 tis. Kč -sportovní zařízení v majetku obce (§ 3412)
65 tis. Kč -ostatní tělovýchovná činnost (§ 3429)
7 tis. Kč -ostatní nakládání s odpady – vedení předepsané evidence
KO (§ 3729)


5/ Zdroj: 745 tis. Kč – ostatní tělovýchovná činnost /§ 3419/
Rozdělení 745 tis. Kč – sportovní zařízení v majetku obce /§ 3412/


10.
Zastupitelstvo města z p l n o m o c ň u j e starostu k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2004 u těch paragrafů, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným, rovněž v oblasti příjmů schválení těch příjmů, které budou realizovány od posledního zasedání rady do konce roku 2004. Rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města na jejím nejbližším zasedání.
Odpovídá: Ing. Bradáč
Termín: 31.12.2004


11.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy se společností MEDECOM, a. s. se sídlem Štouračova č. 1a, 635 00 Brno, IČ: 25310721, kterou se této společnosti daruje vodovodní přípojka vedená od motelu Jestřabec k hotelu Amerika, zhotovená z potrubí 1 PE Js 90/73,6 mm, délka potrubí 1150m, účetní hodnota 459.770,- Kč. Tato smlouva nabyde účinnosti dne 1. 1. 2005.
V případě, že bude uzavřena smlouva o výpůjčce mezi městem Velké Meziříčí a společností MEDECOM, a.s. do 31.12.2004, usnesení pozbývá platnost.
Odpovídá: Ing. Stanislav Rosa
Termín: 31. 12. 2004


12.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí v přiloženém znění.
Odpovídá: Ing. Pólová, Ing. Kašparová
Termín: 31.12.2004


13.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s Diecézní charitou Brno, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 601 35 Brno – Černá Pole, IČ: 44990260, kterou se tomuto subjektu daruje automobil tovární značky Škoda Felicia Kombi LXI EFF653, tmavě zelené barvy, registrační značka ZRH 74 60, VIN TMBEFF653V0650875, rok výroby 1997, účetní hodnota 176.000,- Kč pro potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Odpovídá: Ing. Stanislav Rosa
Termín: leden 2005


14.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s doplněním kontrolního výboru na volební období 2002 – 2006 o člena p. Ing. Petra O s t r é h o

 

 

 

 

................................................................ ............................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č. 16/2004

USNESENÍ Č. 16/2004

ze dne 5. října 2004


1.Kontrola úkolů
Zastupitelstvo města u k l á d á starostovi zařadit na příští jednání zastupitelstva bod – „dopravní studie města“ a připravit prezentaci tohoto materiálu

 

2.Majetkové převody

a/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem zbývajících částí pozemků parc.č. 1540/1, 1565/6 a 1804/1 o výměře asi 1.000 m2 v k.ú. Hrbov po geometrickém zaměření za cenu 100,- Kč/m2 pí. Jarmile Kiečové.
Součástí kupní smlouvy bude upozornění na to, že město nebude v dané lokalitě budovat inženýrské sítě a kupující si je vědoma špatného budoucího přístupu k rodinnému domu z hlediska zimní údržby a svozu komunálního odpadu.

b/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem zastavěné části pozemku parc.č. 850 o výměře 39 m2 na ul. Zámecká ve Vel. Meziříčí za cenu 200,- Kč/m2 pí. Boženě Navrátilové.
Kupní smlouva bude obsahovat prohlášení kupující o přístupu k předmětného pozemku přes pozemek jiného vlastníka.

c/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5964/37 o výměře 367 m2 na ul. Pionýrská za cenu 400,- Kč/m2 p. Jiřímu Dvořákovi.

d/
zastupitelstvo města z a m í t á prodej pozemku parc.č. 1568/10 o výměře 180 m2 na ul. Čechova za cenu 400,- Kč/m2 společnosti SATT a.s. Žďár n. Sázavou.

e/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5814/11 o výměře 137 m2 na ul. Třebíčská za cenu 100,- Kč/m2 p. Vlastimilu Šoukalovi.

f/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s převodem následujících nemovitostí areálu Jestřabec v k.ú. Velké Meziříčí z dosavadního vlastníka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město:
pozemky parc.č. 3745/21 o výměře 587 m2
3747/5 o výměře 4.181 m2
3747/13 o výměře 1.976 m2
3747/1 o výměře 14.547 m2
3747/10 o výměře 545 m2
3747/11 o výměře 442 m2
3747/7 o výměře 120 m2
3747/8 o výměře 4 m2
3747/9 o výměře 94 m2
3747/6 o výměře 57 m2
3745/12 o výměře 283 m2
3745/13 o výměře 1.770 m2
Tento převod bude možný pouze v případě, že předmětné nemovitosti nebudou prodány ve výběrovém řízení a budou nabídnuty městu

h/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 3465 ost.plocha o výměře 664 m2 v lokalitě Amerika, k.ú. Velké Meziříčí jako přístupovou cestu k pozemkům v této lokalitě.
Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem , který vypracuje vlastník.

ch/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení č. 5/2003 ze dne 29.4.2003 pod bodem 2e) , kterým byl prodán pozemek parc.č. 3886/3 zahrada o výměře 571 m2 v k.ú. Velké Meziříčí p. Pavlu Fischerovi a
s o u h l a s í s prodejem tohoto pozemku p. Ditě Fischer za stejných podmínek.

i/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem těchto pozemků firmě AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky 122:
díl „a“ o výměře 1 m2 z pozemku parc.č. 2736/2, díl „g“ o výměře 7 m2 z pozemku parc.č. 2741 a díl „h“ o výměře 66 m2 z pozemku parc.č. 2741, všechny v k.ú. Velké Meziříčí, celkem 74 m2 za cenu 300,- Kč/m2.


3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o převodu práv a povinností a darování s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 49970607 a s firmou COLAS CZ, a.s. se sídlem Kolbenova 259, 586 37 Jihlava, závod Jih, IČ: 26177005, kterou se na firmu JMP, a.s. převedou práva a povinnosti vyplývající z postavení objednatele ve smlouvě o dílo č. JI/ZR/2004/179 na akci: Úprava křižovatky Sokolovská – Nad Sv. Josefem Velké Meziříčí a dodatku č. 1 k této smlouvě, a to pouze v části díla objekt SO 602 přemístění RS a propojení plynovodů. Město Velké Meziříčí touto smlouvou rovněž daruje firmě JMP, a.s. dar ve výši 393.341,- Kč na zaplacení části ceny, a to formou zaplacení zálohové faktury za provedení výše uvedené části díla firmě COLAS CZ, a.s. Plynovod bude po dokončení akce ve vlastnictví JMP, a.s.

4.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:
1) Zdroj: 81 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 81 tis. Kč – rezerva na změnu sazby DPH u Technických služeb
2) Zdroj: 1 250 tis. Kč – příspěvek Svazu VaK Jihlavská
§ 2310 pol. 6349
Rozdělení: 1 250 tis. Kč – neúčelová rezerva
3) Zdroj: 394 tis. Kč – úprava křižovatky Nad Sv. Josefem
§ 2212 pol. 6121, org. 453
Rozdělení: 394 tis. Kč – dar Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1,
Brno, IČO 49970607
4) Zdroj: 18 034 tis. Kč –daň z příjmu právnických osob za obec za r. 2003
připadající na hlavní činnost
Rozdělení: 18 034 tis. Kč – daň z příjmu právnických osob za obec za r. 2003
připadající na hlavní činnost – převod z výdajového
na příjmový účet města
5) Zdroj: 558 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Sociální služby města Velké
Meziříčí
Rozdělení: 558 tis. Kč – neúčelová rezerva
6) Zdroj: 210 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 210 tis. Kč - mimořádná dotace na opravy prováděné v prostorách
Jupiter clubu s.r.o.


5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Vyhlášku č. 4/04, kterou se mění Vyhláška města Velké Meziříčí č. 18/98 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Velké Meziříčí ve znění obecně závazných vyhlášek č. 23/98, č.41/02, č.43/02 a č. 2/03.

6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vzorovou smlouvu o půjčce z Fondu rozvoje bydlení.

7.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí níže uvedených půjček z Fondu rozvoje bydlení města Velké Meziříčí dle jeho zásad:
1. Rostislav a Hana Žákovi,
- půjčka na stavební práce na rodinném domku
Účel půjčky: 09 – vestavba bytu do půdních prostor ……………………… 100 tis. Kč
2. Josef a Dana Lipavských,
- půjčka na stavební práce v bytě obytného domu
Účel půjčky: 07 – výměna oken obytné budovy starší 20 let ……………….. 25 tis. Kč
3. Josef Kolhamr,
- půjčka na stavební práce v obytného domu
Účel půjčky: 04 – opravy vnitřních instalací ………………………………… 20 tis. Kč
4. Společenství vlastníků bytového domu Mostiště , ing. Helena Bučková –pověřený
vlastník,
- půjčka na stavební práce na obytném domě
Účel půjčky: 02 – obnova fasády obytné budovy starší 20 let ……………….. 50 tis. Kč
03 – zateplení obytné budovy ……………………………………50 tis. Kč
5. Společenství vlastníků bytového domu Mostiště, MUDr. Libor Žák – pověřený
vlastník,
- půjčka na stavební práce na obytném domě
Účel půjčky: 02 – obnova fasády obytné budovy starší 20 let …………………50 tis. Kč
03 – zateplení obytné budovy …………………………………….50 tis. Kč
6. Jan a Vladimíra Pacalovi,
- půjčka na stavební práce na bytové jednotce
Účel půjčky: 09 – nástavba nového bytu ………………………………………100 tis. Kč

8.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu účelu poskytnutého příspěvku ve výši 400 tis. Kč Diecézní charitě Brno - Oblastní charitě Žďár nad Sázavou se sídlem: Žďár nad Sázavou, Horní 22, IČO: 44 99 02 60 – z příspěvku na provoz na dotaci na zakoupení automobilu. Pokud by Oblastní charita ukončila provoz Denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Velkém Meziříčí do 5 let, pak by poměrnou část z těchto prostředků použitých na zakoupení automobilu vrátila zpět městu.

9.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e provozování lékařské služby první pomoci v roce 2005 následovně /varianta č. 1 předloženého materiálu/:
město dohodne zajištění odpolední a denní LSPP se společností Dům zdraví s.r.o, noční pohotovost dohodne s Nemocnicí sv. Zdislavy.
Finanční náklady na toto řešení: dotace od kraje Vysočina 1 670 tis. + 1 500 tis. Kč noční pohotovost z rozpočtu města, tj. celkem 3 170 tis. Kč. Se společností Dům zdraví s.r.o. je třeba ještě dohodnout přesně podmínky pro provozování LSPP jak finanční /odměna za zajištění/, tak organizační.
Dále z těchto prostředků bude hrazena pohotovost Dopravní zdravotní služby a Stomatologická pohotovost.
Praktičtí lékaři se do systému LSPP zapojí i v r. 2005 za stejných podmínek jako v r. 2004, tzn. odměna za služby:
Po – Pá 17.00 – 22.00 hod 200,- Kč/hod
So, Ne, svátky 9.00 – 22.00 hod 300,- Kč/hod
LSPP bude provozována ve stávající ordinaci v budově přístavby Hasičské zbrojnice v ulici Nad gymnáziem, noční pohotovost v Nemocnici sv. Zdislavy, a.s.

10.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí v přiloženém znění.

11.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s financováním akce „Oplocení skládky TKO“ ve výši 3 995 tis. Kč z rozpočtu města pro rok 2005. Smlouva o dílo bude podepsána v letošním roce z důvodů garance cenové nabídky.

12.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s pořízením nového požárního dopravního automobilu a financováním ve výši 700.000,-- Kč z rozpočtu města pro rok 2005. Smlouva o dílo bude podepsána v letošním roce.

13.
a/
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatečně dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci. V čl. III, odst. 2 a) se nahrazuje datum 1.8.2003 datem 31.12.2003.
Dodatek č. 4 nabývá účinnost 30.11.2003

 

b/
Zastupitelstvo města dodatečně s c h v a l u j e darování drobného dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 5 681 194,15 Kč Základní škole Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, podle přiložené darovací smlouvy ze dne 29.12.2003.

14.
Zastupitelstvo města u k l á d á radě města připravit návrh rozpočtu na rok 2005 a poté svolat poradu členů zastupitelstva města k tomuto návrhu rozpočtu

15.
Zastupitelstvo města po seznámení se a projednání s programem LEADER /programem, který na principu partnerství spojuje veřejný a soukromý sektor ve prospěch daného území/ rozhodlo a schválilo následující:
- zastupitelstvo města s o u h l a s í se vstupem města Velké Meziříčí do obecně prospěšné společnosti v rámci programu LEADER
- zastupitelstvo města p o v ě ř u j e zastupováním města místostarostu města Ing.
Aloise N o v á č k a
- zastupitelstvo města s o u h l a s í s uhrazením vkladu ve výši 500,- Kč
- sídlo skupiny bude ve Velkém Meziříčí v budově Jupiter clubu s.r.o.

 

 

 

............................................................... ............................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č. 15/2004

USNESENÍ Č. 15/2004

ze dne 17. srpna 2004

1. Rozpočtová opatření


Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtová opatření:

a/ cyklostezka Mostiště

Zdroj: 786 tis. Kč - § 3341 bezdrátový rozhlas
Rozdělení: 786 tis. Kč – cyklostezka Mostiště

b) Dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Zdroj: 9 388 tis. Kč - inženýrské sítě Hliniště
§ 3612 pol. 6121 org. 402
Rozdělení: 9 388 tis. Kč - investiční dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou
IČO 433 83 513
z toho : 3 399 tis Kč - § 2310 vodovod Hliniště, pol. 6349
5 989 tis. Kč - § 2321 kanalizace splašková, pol. 6349


c) Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko – členský příspěvek

Zdroj: 154 tis. Kč - § 3341 bezdrátový rozhlas
Rozdělení: 154 tis. Kč - úhrada členského příspěvku Mikroregion Velkomeziříčsko
- Bítešsko

d/ dotace na památky

Zdroj: 244 tis. Kč – podíl města k dotaci na památky (§ 3326)

Rozdělení: 123 tis. Kč – poskytnutí dotace (122.483,- Kč) p. Jiřímu Ondráčkovi, trvale
bytem Hrádek čp. 577/4, 674 01 Třebíč na obnovu kulturní
památky – domu na Náměstí čp. 80, Velké Meziříčí, kulturní
památka č. 19905/7-4555
121 tis. Kč - poskytnutí dotace (121.000,- Kč) Židovské obci Brno, se síd-
lem Třída kpt. Jaroše 3, IČO:49465473 na obnovu kulturní
památky – obnovu střešního pláště nové synagogy, Novosady
čp. 97, kulturní památka č. 37548/7-8838.

 

2.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s dofinancováním částky ve výši 2 841 tis. Kč na dokončení I. etapy modernizace hřiště III. ZŠ Školní s tím, že tyto výdaje budou realizovány v roce 2005 z rozpočtových prostředků města pro rok 2005. Zároveň s jejich úhradou bude splněn povinný podíl na přislíbené dotaci ze státního rozpočtu ve výši 7 mil. Kč.

 

 

 


...................................................... ..................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č. 14/2004

USNESENÍ Č. 14/2004

ze dne 22. června 2004

1. Majetkové převody

a/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se zaplacením kupní ceny ve výši 12.930,- Kč paní Alenou Šinkovskou, byt. VM, Kolmá 9 ve třech splátkách, nejpozději do čtyř měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

b/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí parc.č. 5280/13 o výměře asi 840 m2 firmě GREEN-TECH M + H s.r.o. Velké Meziříčí, Vrchovecká 7 a část z téhož pozemku o výměře asi 2.500 m2 Michalu Liškovi, byt. Mostiště 63 – oběma za 400,- Kč/m2 a obvyklých podmínek.
Současně zastupitelstvo města souhlasí s navrhovaným geometrickým zaměřením částí pozemků tak, jak je doporučováno radou města.

c/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem ideálních podílů ve výši vždy 1/16 z pozemku parc.č. 5597/53 o výměře celkem 356 m2 v Čechových sadech v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 160,- Kč/m2 manž. Ing. Petr Severovi a Heleně Severové, byt. VM, Mírová 61, manž. Františku a Zdeňce Pospíšilovým, byt. VM, Mírová 61 a Tomáši Bíbrovi, byt. VM, Mírová 61

d/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem částí pozemku parc.č. 4347/1 o výměře asi po 1.000 m2 – upřesněno bude geometrickým plánem – za cenu 20,- Kč/m2 manž. Prchalovým, byt. VM, Čermákova 51 a Vlastimilu Zezulovi, byt. VM, Čermákova 51.

e/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou 2 m2 z pozemku parc.č. 2584 manž. Bojanovských, byt. VM, Třebíčská 1026 za stejnou výměru z pozemku města parc.č. 5685 a s dokoupením rozdílu, t.j. 16 m2 za cenu 200,- Kč/m2 z pozemků parc.č. 2743, 5685 a 5620/1 v k.ú. Velké Meziříčí

f/zastupitelstvo města bere na vědomí informaci, že se nepřihlásil žádný zájemce o odkoupení nabízených nemovitostí v Hrbově.

g/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem asi 12 m2 z pozemku parc.č. 3836/1 na ul. Záviškova v k.ú. Velké Meziříčí na výstavbu garáže p. Jiřímu Kratochvílovi, bytem Velké Meziříčí, Záviškova 37 za cenu 200,- Kč/m2 tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní se stanovením doby výstavby garáže 3 roky, po kolaudaci stavby a jejím geometrickém zaměření bude uzavřena kupní smlouva

h/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem 3 m2 z pozemku parc.č.1885/1 a 2 m2 z pozemku parc.č. 1819/1 manž. Špačkovým, byt. Velké Meziříčí, Mírová 49 za cenu 200,- Kč/m2 za účelem majetkového vypořádání pozemku pod garáží

ch/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 2301/4 ost. plocha o výměře 316 m2 v k.ú. Velké Meziříčí od ČR za cenu dle znaleckého posudku, který vyhotoví vlastník

i/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3838/37 o výměře 200 m2 na ul. Záviškova v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 160,- Kč/m2 Údolí SBD Velké Meziříčí

j/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 8/2003 ze dne 30.9.2003 pod bodem 3 l/, která se týká prodeje částí pozemku parc.č. 4347/1 v lokalitě Rakůvky v k.ú. Velké Meziříčí manž. Muzikářovým, bytem VM, Bezděkov 71 a manž. Štefkovým, byt. VM, Bezděkov 81

k/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 5810/32 o výměře 16 m2, parc. č. 5810/30 o výměře 215 m2 od firmy SANBORN a.s. Velké Meziříčí a parc.č. 5814/25 o výměře 48 m2 a parc.č. 5814/26 o výměře 137 m2 od p. Vlastimila Šoukala, bytem VM, Zd. Vorlové 4 za cenu 100,- Kč/m2

2.
Zastupitelstvo města v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, o stánkovém prodeji na veřejných prostranstvích města Velké Meziříčí

3.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, kterou se mění vyhláška č. 37/2001, o podmínkách zřizování a provozování informačních, reklamních a propagačních zařízení.

4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:

I.
Zdroj: 75 tis. Kč – výtěžek z provozování výherních hracích automatů společnosti
Ventura Praha
Rozdělení: 75 tis. Kč – oprava a údržba hřiš? ve Velkém Meziříčí (částka schválena
na rok 2004)
II.
Zdroj: 65 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 65 tis. Kč – dotace na investici příspěvkové organizaci Městská knihovna
Velké Meziříčí na dovybavení počítačové sítě

III.
Zdroj: 8 141 tis. Kč – realizace sítí Hliniště
Rozdělení: 160 tis. Kč - blok I. Čechovy sady (zvýšení DPH a kab. televize)
1 770 tis. Kč - městský rozhlas (dofinancování rozdílu)
1 704 tis. Kč - přeložka VN spoj. Komunikace Třebíčská –obchvat
2 600 tis. Kč - křižovatka Nad Sv. Josefem (dofinancování rozdílu)
410 tis. Kč - zastávka Dolní Radslavice (dofinancování dotace)
400 tis. Kč - projekt úprav Náměstí, Novosady – před zadáním projektu
bude uvolnění této částky projednáno zastupitelstvem města
662 tis. Kč - připojení sídliště Hliniště – poplatek JmE
265 tis. Kč - oprava komunikace Lhotky
100 tis. Kč - finanční příspěvek TJ Spartak – volejbalový oddíl
70 tis. Kč - zpracování studie proveditelnosti spojovací komunikace
Třebíčská - obchvat

5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e s účinností od 1.1.2005 předložené návrhy :
1. Dodatku č. 3, jímž se mění zřizovací listina Základní školy Velké Meziříčí Sokolovská 13 okres Žďár nad Sázavou.
2. Dodatku č. 3, jímž se mění zřizovací listina Základní školy Velké Meziříčí Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou.
3. Dodatku č. 3, jímž se mění zřizovací listina Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace.
4. Dodatku č. 2, jímž se mění zřizovací listina Základní školy Velké Meziříčí, Lhotky 42, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace.
5. Dodatku č. 2, jímž se mění zřizovací listina Základní školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace
6. Dodatku č. 3, jímž se mění zřizovací listina Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
7. Dodatku č. 3, jímž se mění zřizovací listina Městské knihovny Velké Meziříčí
6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavírání dodatku ke Smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky v přiloženém znění v případě předání bytu před uplynutím sjednané doby


7.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s přípravou investičních akcí pro rok 2005 podle tabulek č. I a II předloženého materiálu. O dalších akcích bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém jednání na podzim letošního roku

 

 

 

.................................................... ......................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


 Usnesení č.13/2004

USNESENÍ Č. 13/2004

ze dne 27. dubna 2004

 

1. Majetkové převody
a/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s majetkovým vypořádáním místní komunikace v Mostištích vykoupením částí pozemku parc.č. 165/5 v k.ú. Mostiště dle geometrického zaměření za cenu 70,- Kč/m2 od p. Cyrila Říhy, byt. Mostiště 23.

b/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem 6 m2 z pozemku parc.č. 2789 na ul. Vrchovecká za cenu 200,- Kč/m2 pí. Ireně Chadimové, byt. VM, Vrchovecká 20.

c/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem asi 25 m2 z pozemku parc.č. 1821 v k.ú. Velké Meziříčí manž. Dobrovolným, byt. VM, Gen. Jaroše 9, za cenu 200,- Kč/m2. Náklady včetně geometrického zaměření ponesou ze svého žadatelé.

d/
zastupitelstvo města r u š í usnesení č. 10/2003 ze dne 25.11.2003 pod bodem 1c), kterým se prodává část pozemku parc.č. 5280/13 o výměře asi 1.500 – 2.000 m2 v Jidáškách firmě Rotana a.s. Velké Meziříčí.

e/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/41 o výměře 1.000 – 1.500 m2 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí Pavlu Fischerovi – Truhlářství 2000, Hornoměstská 357, Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 a obvyklých podmínek.

f/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 2863/47 o výměře 460 m2 akciové společnosti SATT Žďár nad Sázavou, Okružní 11 za cenu 200,- Kč/m2

g/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5999/1 o výměře asi 550 m2 v lokalitě Čechovy sady v k.ú. Velké Meziříčí p. Milanu Havelkovi, byt. VM, Jižní 7 na výstavbu malé sportovní haly a to za podmínek, schválených usnesením ZM čís. 12/2004 ze dne 2.3.2004 pod bod. 1 f1) s tím, že smlouva o smlouvě budoucí kupní bude podepsána do čtrnácti dnů od vyhotovení GP .

h/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem stavebních pozemků pod bytovými domy SBD Žďár n.Sáz. – celkem o výměře 2.101 m2 za cenu 160,- Kč/m2

ch/
zastupitelstvo města r u š í usnesení č. 28/2001 ze dne 9.10.2001 pod bod. č. 2j) a usnesení č. 36/2002 ze dne 25.6.2002 pod bod. č. 1g) a s o u h l a s í se směnou pozemků města na ul. Třebíčská o celkové výměře 11.440 m2 s pozemky společnosti Draka Kabely, s.r.o. Velké Meziříčí o celkové výměře 4.024 m2 a dokoupením rozdílu o výměře 7.416 m2 za cenu 65,- Kč/m2 společností Draka Kabely, s.r.o.

i/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku PK parc.č. 3604 a 3605 a pozemku KN parc.č. 3627/3 v lokalitě Hliniště a pozemků KN parc.č. 6051/30 a 6051/29 v Čechových sadech, všechny v k.ú. Velké Meziříčí od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku, který vyhotoví prodávající.

j/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s bezúplatným převodem následujícího majetku města do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko:
vodovod Lhotky etapa A,B v účetní hodnotě 2.935.441,- Kč
vodovod Olší n.Oslavou – Lavičky v hodnotě 4.216.281,70 Kč
kanalizační sběrače Velké Meziříčí v hodnotě 70.282.398,20 Kč
ČOV Olší n.Oslavou v hodnotě 3.630.161,10 Kč,
(v celkové hodnotě 81.064,282,- Kč).

k/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s darováním nemovitostí v k.ú. Mostiště a sice pozemků parc.č. 190 zastavěná plocha o výměře 68 m2, parc.č. 813/3 ost.plocha o výměře 514 m2, parc.č. 813/4 man. plocha o výměře 1.009 m2, parc.č. 813/5 neplodná plocha o výměře 219 m2 a stavbu ČOV v účetní hodnotě 2.613.452,- Kč MUDr. Jaroslavu Tvarůžkovi, vlastníkovi Nemocnice sv.Zdislavy s tím, že zachová napojení bytových domů v areálu nemocnice na tuto čistírnu odpadních vod.

l/
zastupitelstvo města o d k l á d á projednání odkoupení pozemku parc.č. 331/4 o výměře 1.549 m2 v k.ú. Mostiště za cenu 5,- Kč/m2 od manž. Homolových, byt. Mostiště 24 za účelem vybudování místní komunikace a u k l á d á jednat s p. Homolou o možnosti darování předmětných pozemků městu a dále u k l á d á vyřešit majetkově veřejné osvětlení

m/
zastupitelstvo města z m o c ň u j e radu města k rozhodování o zveřejňování záměrů města při převodech nemovitostí města. Rozhodování o převodu zůstává – dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění novel – v pravomoci zastupitelstva města.

n/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem a SVK Žďársko na části pozemku parc.č. 3550/1 o výměře dle GP po dokončení akce kanalizace Velké Meziříčí , lokalita Amerika a s následným darováním pozemku po dokončení celé akce.

o/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 1651 zahrada o výměře 440 m2 na ul. Nad sv. Josefem ve Vel.Meziříčí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem vybudování přístupové komunikace pro obyvatele bytového domu č.p. 2/238. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem prodávajícího.

p/
zastupitelstvo města s o u h l a s í se změnou stanovení kupní ceny v průmyslové zóně Jidášky tak, že bude činit 400,- Kč/m2 bez poskytnutí slevy 100,- Kč/m2 při splnění podmínek zaměstnanosti.

q/
1./ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku PK parc.č. 3804 o výměře 7.197 m2 od p. Václava Slabého, byt. VM, Nádražní 327/1, pozemků parc.č. 3687 o výměře 8.678 m2, parc.č. 3687/1 o výměře 98 m2 a parc.č. 3687/2 o výměře 220 m2 – celkem 8.996 m2 od pí. Ludmily Pálkové, byt. VM, Strmá 1050/2 a pozemků parc.č. 3678/1 o výměře 87 m2, parc.č. 3678/2 o výměře 62 m2, parc.č. 3679 o výměře 359 m2, parc.č. 3677 o výměře 3.084 m2 a parc.č. 3678 o výměře 4.741 m2 – celkem 8.333 m2 od pí. Anny Melicharové, byt. VM, Fr. Stránecké 9 _
všechny pozemky v lokalitě Hliniště v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 na bytovou zástavbu.

2./ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemků v lokalitě Hliniště v k.ú. Velké Meziříčí od vlastníka AGRO - Měřín, a.s. za cenu 100,- Kč/m2 a sice :
parc.č. 3618 o výměře 14.886 m2
3619 o výměře 5.328
3607 o výměře 750
3609 o výměře 3.041
3622 o výměře 2.629
3619 o výměře 236
3608 o výměře 169
3610 o výměře 203
3617 o výměře 590 m2
3611 o výměře 849
3618/4 2.929
c e l k e m 31.610 m2
a další pozemky :
parc.č. 3763 o výměře 6.386 m2
parc.č. 3761 o výměře 378
3717 o výměře 9.234
3702 o výměře 8.009
3676/1 74
3675 o výměře 21.877
3667 o výměře 464
3665 o výměře 5.742
3787 o výměře 3.145
c e l k e m 55.309 m2
Celková výměra vykupovaná městem od vlastníka AGRO – Měřín, a.s. činí výměru 86.919 m2.


3./ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 3800/16 o výměře 1.000 m2 (po geometrickém zaměření) v k.ú. velké Meziříčí na výstavbu rodinného domu za cenu 800,- Kč/m2 AGRU – Měřín, a.s. a s prodejem pozemků v lokalitě Hliniště na zemědělskou výrobu zájemce za cenu 20,- Kč/m2 a sice:
parc.č. 3639 o výměře 1.848 m2
3638 o výměře 6.094
3635 o výměře 2.021
3636 o výměře 4.927
3634 o výměře 2.234
3637 o výměře 982
3625 o výměře 1.151
3624 o výměře 1.590
3571 o výměře 8.809
část 3641 o výměře 8.000
3640 o výměře 222
c e l k e m 37.878 m2


2.
I./ Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e předložený rozbor hospodaření města za rok 2003 – viz. příloha 1

II./ Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e závěrečný účet města Velké Meziříčí
za rok 2003 včetně rozdělení zdrojů po finančním vypořádání takto: ( viz. příloha 2)
- výsledek HOČ k 31.12.2003 – příjem v r. 2004 2 278 640,- Kč
- dar na zajištění tomboly na ples města 5 000,- Kč
- neprofinancované prostř. na ochranu ŽP r. 2003 18 480,- Kč
- neprofinancované dotace na výkon st. správy
rok 2002 4 816 570,- Kč
rok 2003 6 850 000,- Kč
- použití části dotace na přípravu na výkon st. správy
zapracovaný do rozpočtu r. 2004 1 955 000,- Kč
- neprofinancované prostředky odd. správy a majetku
města z r. 2003 - výkupy pozemků 2 353 300,- Kč
- odkoupení domku v Olší n. Osl. 70 000,- Kč
- daň z př. nemovitostí (domek) 12 500,-Kč
- vodovod Amerika – příspěvek sv. VaK 2 184 000,- Kč
- sítě Hliniště – zařazeno do RU v 03/2004 41 800 000,- Kč
- rezerva neúčelová 3 668,- Kč

Celkem 62 347 158,- Kč

III./ Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e Zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření města Velké Meziříčí za rok 2003 (příloha 3).


3.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření (v tis.Kč)

a/
Zdroj: 334 tis. Kč – příspěvek na provoz Muzeum Velké Meziříčí
Rozdělení: 334 tis. Kč – výdaje na akci Zámecký den – Císařské manévry 2004

b/
Zdroj:
1./ 249 tis. Kč – rezerva pro přísp.organizaci ZUŠ, vytvořená převodem konečného
zůstatku účtu zrušené příspěvkové organizace Kraje Vysočina ZUŠ Velké
Meziříčí na ZBÚ města Velké Meziříčí (§ 3231)
2./ 229 tis. Kč – převod ročního nájemného ZUŠ z účtu hospodářské činnosti města na ZBÚ
( pol. 4131)
Rozdělení:
1./ 478 tis. Kč - pořízení klimatizace v objektu Základní umělecké školy Velké Meziříčí
(§ 3231)

c/
Zdroj: 1) 43 tis. Kč – příspěvek na provoz ZŠ Oslavická (snížení)
2) 50 tis. Kč – příjmy z pronájmu ZŠ Oslavická (převod z účelového fondu
„Pronajatý majetek“)
Rozdělení: 93 tis. Kč – vybudování keramické dílny

d/
Zdroj: 9 593 tis. Kč – převod prostředků z hospodářské činnosti /správa aktiv/
Rozdělení: 9 593 tis. Kč – výkup pozemků II. a III. etapy Hliniště od současných vlastníků

4.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e opravu usnesení č. 12/2004 ze dne 2.3.2004 týkajícího se rozpočtového opatření I. takto:
Zdroj: 4 900 tis. Kč – rezerva na investice
Rozdělení: 3 700 tis. Kč – úprava křižovatky u sv. Josefa
500 tis. Kč – vybudování sítě kolem skládky TKO
700 tis. Kč – opravy a rekonstrukce chodníků


5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e částku 232 tis. Kč na provedení oprav a investic do budovy DDM na Komenského ulici dle návrhu. Zdrojem je částka, kterou město přijalo od kraje Vysočina jako poměrnou část nákladů kraje roku 2003.


6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, VM v přiloženém znění.

7.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e grantový systém města


8.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s doplněním kontrolního výboru na volební období 2002 – 2006 o člena p. MVDr. Ivo Š u l c e


9.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s tím, že budou nadále řešeny varianty č. 1, 5 a 6 předloženého materiálu při řešení zlepšení pracovních podmínek na městském úřadu Velké Meziříčí


10.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke zřizovací listině městské knihovny Velké Meziříčí, příspěvkové organizace


11.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e radu města přípravou návrhu investic pro rok 2005 a
u k l á d á starostovi města Ing. Bradáčovi svolat poradu členů zastupitelstva města nad připraveným návrhem rady a to před červnovým zasedáním zastupitelstva města – tj. na konci měsíce května 2004


13.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e radu města zpracováním nabídek a možností zakoupení hlasovacího zařízení pro jednání zastupitelstva města a u k l á d á připravit k tomu rozpočtové opatření

 

 

 

 


........................................................... .......................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č.12/2004

USNESENÍ Č. 12/2004

ze dne 2. března 2004

1. Majetkové převody

a/
zastupitelstvo města o d k l á d á prodej části pozemku parc.č. 5280/1 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí firmě AGLIMEX s.r.o. Brno na žádost žadatele

b/
zastupitelstvo města r u š í usnesení čís.8/2003 ze dne 30.9.2003 pod bod. č. 3g) tu část, která se týká prodeje částí pozemků v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí firmě Železářství u Hejátků s.r.o., Jinošov 95 (po geometrickém zaměření pozemek parc.č. 5280/26 o výměře 1.997 m2)
a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5280/26 o výměře 1.997 m2 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí firmě JOBIprofi s.r.o., Jinošov 95, 675 71 Náměš? nad Oslavou za cenu 400,- Kč/m2 na vybudování skladovacích a administrativních prostor s tím, že kupní cena bude uhrazena na základě trojdohody mezi městem, kupujícím a bankou, prostřednictvím jistotního účtu u banky SMW Sparkasse a.s., České Budějovice do 5 dnů po obdržení výpisu z listu vlastnictví kupujícího, jako dokladu o nabytí vlastnického práva k předmětnému pozemku.
Náklady spojené s vedením jistotního účtu a úhradou kupní ceny zaplatí bance kupující.

c/
zastupitelstvo města s t a h u j e z programu prodej části pozemku parc.č. 5645/2, k.ú. Velké Meziříčí

d/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 994 zahrada o výměře 792 m2 , k.ú. Velké Meziříčí za cenu 200,- Kč/m2 Výchovnému ústavu pro mládež, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí.

e/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 69/2 o výměře asi 100 m2 za cenu 100,- Kč/m2 v k.ú. Hrbov Luboši Pacalovi, byt. VM, Nad Tratí 43 za účelem rozšíření manipulační plochy pro jeho kovovýrobu. Geometrické zaměření objedná město, uhradí žadatel.

f/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 888/1 o výměře asi 37,5 m2 , k.ú. Mostiště (po geometr. zaměření) za cenu 100,- Kč/m2 manž. Ladislavu a Vlastě Syslovým, byt. Mostiště 11. Geometrické zaměření objedná město a uhradí žadatelé.

 

f1/
zastupitelstvo města r u š í usnesení č. 8/95 ze dne 27.6.1995 pod bod. 1 t) a s o u h l a s í se stanovením nové výše smluvní pokuty pro případ odstoupení budoucího kupujícího od smlouvy o smlouvě budoucí kupní a to ve výši 10% ze zaplacené poloviny sjednané kupní ceny

g/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č. 743/3 o výměře 184 m2 a parc.č. 747/2 o výměře 136 m2 na ul. Hornoměstská ve Vel. Meziříčí manž. Buďovým, byt. Velké Meziříčí, Mírová 59 za následujících podmínek:
kupní cena 600,- Kč/m2,
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 31.3.2004,
zaplacení 50% z celkové kupní ceny 192.000,- Kč, t.j. částky 96.000,- Kč při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
zaplacení zbytku kupní ceny, t.j. částky 96.000,- Kč do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy,
stavba musí být ukončena kolaudací v termínu do t ř í let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
v případě nedodržení termínu se bude kupní cena zvyšovat za každý i započatý rok o 100,- Kč/m2,
smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 10 % ze zaplacené poloviny kupní ceny, tj. částky 9 600,- Kč v případě odstoupení budoucího kupujícího od budoucí smlouvy kupní

h/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s provedením směny části pozemku parc.č. 2850/1 o výměře asi 96 m2 v k.ú. Velké Meziříčí v majetku města za stejnou výměru z pozemku parc.č. 376/7 v k.ú. Velké Meziříčí v majetku Lacrumu Velké Meziříčí, s.r.o. a prodej rozdílu této firmě o výměře asi 152 m2 v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 po geometrickém zaměření, které objedná město a obě strany je uhradí poměrnou částí.

ch/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3304/3 o výměře 19 m2 v lokalitě Amerika (zahrádkářská kolonie) v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 40,- Kč/m2 manž. Dobrovolných, byt. VM, Fr. Stránecké 2.

i/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 5354/5 o výměře 508 m2 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Křenice a pověřuje oddělení správy majetku města požádat – na základě tohoto usnesení - o jeho odprodej městu.

j/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením části pozemku parc.č. 5707/1 na křižovatce ul. K Novému nádraží a Sokolovská v k.ú. Velké Meziříčí a pověřuje oddělení správy majetku města zaslat – na základě tohoto usnesení – žádost města na kraj Vysočina.

k/
zastupitelstvo města o d k l á d á projednání prodeje pozemků v k.ú. Velké Meziříčí pod bytovými domy v majetku BD Zelená Hora Žďár nad Sázavou a u k l á d á radě města tento prodej pozemků zpracovat a předložit zastupitelstvu města k projednání na zasedání dne 27.4.2004


l/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením částí pozemků pro vybudování komunikace – spojnice ul. Třebíčská se silnicí obchvatu II/360 za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že nejprve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po dokončení celé stavby a geometrickém zaměření budou uzavřeny kupní smlouvy s těmito vlastníky pozemků PK (pozemkového katastru) v k.ú. Velké Meziříčí:
parc.č. 5816 – Miroslav Trnka, Oslavice 10
parc.č.5824 – Anežka Janáková, Martinice 68, Marie Podsedková, VM, Vrchovecká 56, Josef Hnízdil, Oslavice 15
parc.č. 6237 - Anna Němcová, Legionářská 3883 a Yvona Brodníčková, Lužická 2 – obě Chomutov
parc.č. 6271, 6279, 6236 – Jarmila Syslová, Oslavice 178
parc.č. 6273 – František Jan, VM, Nad Tratí 18
parc.č. 6274 – Vladimíra Kubicová, Jihlava, Nad Plovárnou 14. Ing. Zdeněk Hanák, Oslavice 173, MUDr. Vladimír Hanák, Třebíč, Jar.Ježka 11
parc.č. 6278 – Anežka Kolouchová, VM, Malá Stránka 8, František Šoukal, Oslavice 108, Vlastimil Šoukal, Oslavice 80, Josef Šoukal, Oslavice 159, Ilona Tůmová, VM, Nad Sýpkami
parc.č. 6289 – manž. Pánkovi, Oslavice 19
parc.č. 6290 – Pozemkový fond ČR (jednání se uskuteční 19.2.2004)
S vlastníkem pozemku parc.č. 6275 Ing. Ludvíkem Doležalem, Oslavice 75 bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné.

m/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemků PK v lokalitě Hliniště v k.ú. Velké Meziříčí od majitelů Marie, Františka a Johanna Podstatzkych – Lichtenstein za cenu 100,- Kč/m2 a sice:
parc.č. 3623 o výměře 4.727 m2
parc.č. 3627 o výměře 14.574 m2
parc.č. 3629 o výměře 2.483 m2
parc.č. 3642 o výměře 5.304 m2
parc.č. 3635 o výměře 2.021 m2
parc.č. 3638 o výměře 6.094 m2
parc.č. 3639 o výměře 1.848 m2
parc.č. 3569 o výměře 221 m2
parc.č. 3570 o výměře 295 m2
parc.č. 3571 o výměře 8.809 m2
parc.č. 3656 o výměře 876 m2
parc.č. 3624 o výměře 1.590 m2
parc.č. 3625 o výměře 1.151 m2
parc.č. 3651 o výměře 8.654 m2
parc.č. 3636 o výměře 4.927 m2
parc.č. 3634 o výměře 2.234 m2
parc.č. 3637 o výměře 982 m2

 

n/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 1 408 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí firmě LINEQ s.r.o., Černošice, V Horce 178 pro výstavbu haly k provozování dlouhodobé kryogenní konzervace biologických vzorků za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2. Geometrické zaměření objedná město, hradí žadatel

o/
zastupitelstvo města p o v ě ř u j e radu města zpracováním nových pravidel prodeje pozemků v průmyslové zóně Jidášky


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření / v tis. Kč/:
I.
Zdroj:
1. 41 800 – změna stavu finančních prostředků
2. 4 900 – rezerva na investice
3. 600 - rezerva neúčelová
Rozdělení:
1. 41 800 – investiční sítě Hliniště
2. 3 700 – úprava křižovatky u Sv. Josefa – úprava křižovatky bude konzultována se
zpracovatelem dopravní studie Ing. Koňárkem
500 – vybudování sítě kolem skládky TKO
700 - opravy chodníků
3. 400 – projekty „rezerva na projekty“
200 – umělý povrch hřiště ZŠ Školní – podíl na poskytnuté dotaci

II.
Zdroj:
1. 418 – převod konečného zůstatku účtu zrušené příspěvkové organizace Kraje
Vysočina Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí / stav k 11.2.2004/ na ZBÚ
města Velké Meziříčí ( § 3421)
2. 249 – převod konečného zůstatku účtu zrušené příspěvkové organizace Kraje
Vysočina Základní umělecká škola Velké Meziříčí / stav k 11.2.2004/ na
ZBÚ města Velké Meziříčí (§ 3231)
Rozdělení:
1. 418 - příspěvek na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Velké
Meziříčí ( § 3421)
2. 249 - rezerva – pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Velké
Meziříčí ( § 3231)

III.
Zdroj:
1. 4 500 – převod prostředků z hospodářské činnosti / správa aktiv/
Rozdělení:
1. 4 000 – výkup pozemků na sítě Hliniště
2. 500 - spojovací komunikace Třebíčská – výkup pozemků


IV.
Zdroj:
1. 213 – příjmy z pronájmu ZŠ Sokolovská / převod do účelového fondu „ Pronajatý
majetek“/
Rozdělení:
1. 75 - dotace na investici ZŠ Sokolovská – elektronický vrátný s kamerou
138 – zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská, použití na výdaje – viz. dopis
ředitele v příloze

V.
Zdroj:
1. 500 - příspěvek na provoz pro Sociální služby města Velké Meziříčí
Rozdělení:
2. 500 – neúčelová rezerva

VI.
Zdroj:
1. 270 - neúčelová rezerva
Rozdělení:
1. 150 - zvýšení příspěvku na provoz Sociálním službám města Velké Meziříčí
120 - dotace na investici Sociálním službám města VM


3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e opravu přílohy č. 1 „Mateřská škola Velké Meziříčí Čechova 1523/10 – rozpočet na rok 2004“ na správný text: MŠ Čechova – rekonstrukce umýváren 500 tis. Kč / původní znění: MŠ Čechova – výměna oken 2 třídy 500 tis. Kč/.


4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prominutí úroků z půjčky SKI Klubu Velké Meziříčí, stanoveného Dodatkem ke smlouvě o půjčce ze dne 25.6.1998, uzavřeného dne 15.11.1999 mezi městem Velké Meziříčí jako věřitelem a SKI Klubem Velké Meziříčí jako dlužníkem. Výše úroků činí 8 055,50 Kč.


5.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e:
a) přijetí hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a. s. Praha ve výši 4,239.000,-- Kč se splatností 6 let, určený na výstavbu bytového domu o 21 b. j. – ul. Čermákova, blok I – na pozemku parc. č. 5597/274 ve Velkém Meziříčí a následné uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru s ČMHB, a. s. Praha na tuto výstavbu;
b) zřízení zástavního práva k rozestavěnému bytovému domu o 21 bytových jednotkách – blok I – na pozemku par. č. 5597/274 v k. ú. Velké Meziříčí, zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 5597/274 a k pozemku parc. č. 5597/259, obec Velké Meziříčí, k. ú. Velké Meziříčí, a to jako prvního v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s. Praha k zajištění hypotečního úvěru. Dále jako další zajištění hypotečního úvěru schvaluje vystavení blankosměnky vlastní včetně podpisu směnečného prohlášení;

c) přijetí hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a. s. Praha ve výši 4,293.000,-- Kč se splatností 6 let, určený na výstavbu bytového domu o 21 b. j. – ul. Čermákova, blok II – na pozemku parc. č. 5999/138 ve Velkém Meziříčí a následné uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru s ČMHB, a. s. Praha na tuto výstavbu;
d) zřízení zástavního práva k rozestavěnému bytovému domu o 21 bytových jednotkách – blok II – na pozemku par. č. 5999/138 v k. ú. Velké Meziříčí, zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 5999/138 a k pozemku parc. č. 5999/54, obec Velké Meziříčí, k. ú. Velké Meziříčí, a to jako prvního v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s. Praha k zajištění hypotečního úvěru. Dále jako další zajištění hypotečního úvěru schvaluje vystavení blankosměnky vlastní včetně podpisu směnečného prohlášení;

e) přijetí hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a. s. Praha ve výši 4,417.000,-- Kč se splatností 6 let, určený na výstavbu bytového domu o 21 b. j. – ul. Čermákova, blok III – na pozemku parc. č. 5582/1 ve Velkém Meziříčí a následné uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru s ČMHB, a. s. Praha na tuto výstavbu;
f) zřízení zástavního práva k rozestavěnému bytovému domu o 21 bytových jednotkách – blok III – na pozemku vyčleněném z pozemku par. č. 5582/1 v k. ú. Velké Meziříčí, zřízení zástavního práva k pozemku vyčleněnému z pozemku parc. č. 5582/1 a k pozemku parc. č. 5582/1, obec Velké Meziříčí, k. ú. Velké Meziříčí, a to jako prvního v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s. Praha k zajištění hypotečního úvěru. Dále jako další zajištění hypotečního úvěru schvaluje vystavení blankosměnky vlastní včetně podpisu směnečného prohlášení.


6.
Zastupitelstvo města v y d á v á vyhlášku č. 1/2004, kterou se r u š í vyhláška č. 8/93, o provozu na místních komunikacích města Velké Meziříčí


7.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:
1. dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám Základní umělecké školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvkové
organizace dle návrhu
2. postoupení práv a závazků, které město převzalo z kraje Vysočina na základě
smluv o bezúplatném převodu vůči zrušeným příspěvkovým organizacím kraje
ZUŠ a DDM Velké Meziříčí, na Základní uměleckou školu Velké Meziříčí, příspěvková organizace a Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace


8.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí v souladu se zák. čís. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednalo a souhlasí se založením dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko a s tím, aby se město Velké Meziříčí stalo zakládajícím členem tohoto svazku.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí projednalo a schvaluje smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí a jeho stanovy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a ukládá starostovi, popř. místostarostovi města podepsat obě výše uvedené listiny.
Zastupitelstvo města pověřuje statutární zástupce města – starostu nebo místostarostu – zastupováním města Velké Meziříčí v dobrovolném svazku obcí – Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko


9.
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v a l u j e vzorové smlouvy o půjčce, dotaci a darovací smlouvu, jejichž ustanovení se použijí při uzavírání těchto smluv, s výjimkou věcných darů a půjček z Fondu rozvoje bydlení, nebude-li usnesením zastupitelstva stanoveno jinak.


10.
Zastupitelstvo města bere zprávu o pracovním prostředí na MěÚ na vědomí. Zavazuje se tuto situaci řešit vyčleněním finančních prostředků a požaduje po tajemníkovi MěÚ předložit na příští jednání zastupitelstva města možnosti řešení.

 

 

 

 

................................................. ................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta