Usnesení zastupitelstva

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.

Usnesení č. 25/2006

USNESENÍ Č. 25/2006

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí,
konaného dne 14. února 2006


1. Majetkové převody

a/ zastupitelstvo města r u š í usnesení čís. 24/2005 ze dne 13.12.2005 pod bod. čís. 1i) a s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/2 o výměře asi 3.500 m2 (po geometrickém zaměření) v lokalitě průmyslové zóny Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 a obvyklých podmínek firmě NOWACO Garant s.r.o. , Velké Meziříčí.

b/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/41 o výměře asi 4.000 m2 (po geometrickém zaměření) v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí firmě Rotana a.s., Velké Meziříčí na výstavbu výrobních prostor pro výrobu speciálních nástrojů za cenu 400,- Kč/m2 a obvyklých podmínek. Kupní cena bude zaplacena v termínu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

c/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5280/24 o výměře 4.390 m2 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí firmě JOPP Automotive s.r.o. Velké Meziříčí na rozšíření stávajícího areálu firmy za cenu 400, - Kč/m2 a obvyklých podmínek.

d/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3627/11 o výměře 637 m2 v lokalitě Hliniště ve Velkém Meziříčí na výstavbu rodinného domu manž. Rausovým za cenu 750,- Kč/m2 a obvyklých podmínek.

e/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3800/32 o výměře 843 m2 v lokalitě Hliniště ve Velkém Meziříčí na výstavbu rodinného domu Ing. Karlu Čechovi za cenu 750,- Kč/m2 a obvyklých podmínek.

f/zastupitelstvo města s o u h l a s í s převodem pozemků parc.č. 72 o výměře 355 m2 a parc.č. 1793/4 o výměře 480 m2 v k.ú. Hrbov do vlastnictví města. V případě, že pozemky budou na město převedeny kupní smlouvou, uhradí kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem vlastníka – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – město ze svého rozpočtu.

g/zastupitelstvo města s o u h l a s í s převodem pozemků parc.č. 158 o výměře 324 m2, parc.č. 149/3 o výměře 7 m2 a parc.č. 147/5 o výměře 480 m2 v k.ú. Olší nad Oslavou do vlastnictví města. V případě, že pozemky budou na město převedeny kupní smlouvou, uhradí kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem vlastníka – ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – město ze svého rozpočtu.

h/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 944 v k.ú. Svařenov, zastavěného tarasem zahrady, za cenu 100,- Kč/m2 Petře Vlachové za podmínky úhrady geometrického zaměření a vrácení stávajícího dřevěného oplocení do vyznačených majetkových hranic v termínu do 30.4.2006. Kupní smlouva bude uzavřena až po provedení přemístění oplocení.

ch/zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením 1/8 spoluvlastnického podílu od Ing. Jaroslava Skryji na nemovitostech v k.ú.Dolní Radslavice pozemku parc.č. 23 s objektem č.p. 6 a zemědělskými stavbami, pozemcích parc.č. 56/1, 56/2, 56/4, 61 a parc.č. 1088 za cenu dle znaleckého posudku na objekt č.p. 6 a zemědělské stavby a pozemky za 100,- Kč/m2s tím, že po demolici stávajících objektů a vytvoření stavebních parcel bude Ing.Jaroslavu Skryjovi nabídnuta jedna stavební parcela za cenu 300,- Kč/m2, což je kupní cena, za kterou budou vytvořené stavební pozemky prodávány.

i/zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou části pozemku parc.č. 3800/16 v lokalitě Hliniště za stejnou výměru pozemků parc.č. 3800/12, 3800/13, 3800/14 a část pozemku parc.č. 3800/8 v majetku firmy VEZEKO s.r.o. Velké Meziříčí s tím, že dodatečné geometrické zaměření uhradí žadatel.
Ostatní náklady spojené se směnou pozemků ponesou smluvní strany každá jednou polovinou.

j/zastupitelstvo města s o u h l a s í s darováním stavby „Rozšíření průmyslové zóny Jidášky I“ – ukončeno v r. 2002 – prodloužení vodovodu PVC DN 110 - 96,7 m v hodnotě 393.051,- Kč bez DPH a prodloužení tlakové splaškové kanalizace IPE DN 90 – 93,9 m v hodnotě 355.465,- Kč bez DPH
a s darováním stavby „Rozšíření průmyslové zóny Jidášky II“ – ukončeno v r. 2006 – prodloužení vodovodu PVC DN 90- 133,6 m v hodnotě 280.091,- Kč bez DPH a prodloužení tlakové splaškové kanalizace IPE DN 110 – 103,4 m v hodnotě 269.332,- Kč bez DPH
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

k/zastupitelstvo města o d k l á d á prodej pozemků – dokoupení ke stavební parcele – na ul. Zahradníčkova manž. Fikrovým. Žádost manž. Fikrových bude projednána na příštím jednání zastupitelstva města, tj. 25.4.2006

l/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/31 o výměře 845 m2 v lokalitě Hliniště v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 750,- Kč/m2 a schválených podmínek manželům Pacalovým
Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková
Termín: 31.3.2006


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:

I. Zdroje: 1) 12.000 tis. Kč – změna stavu finančních prostředků
2) 10.000 tis. Kč – převod prostředků z hospodářské činnosti (správa aktiv)

Rozdělení: 1) 821 tis. Kč – vrácení části kupní ceny firmě JOPP Automotive s.r.o.
v průmyslové zóně Jidášky (nerealizovaná platba v r.2005)

2) 6 300 tis. Kč – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací 2006
(Novosady, Poříčí, Moráňská 30% podíl – rekonstrukce)

3) Úpravy povrchů komunikace, chodníky:
5 300 tis. Kč – Novosady-chodníky, komunikace, mobiliář, osvětlení
s podílem FP z kraje Vysočina na opravy komunikací
(2,2 mil. Kč)
2 000 tis. Kč – Poříčí, Moráňská-komunikace,chodníky,osvětlení
2 500 tis. Kč – semafory Vrchovecká
500 tis. Kč – semafory přechod Novosady
325 tis. Kč – osvětlení Mlýnská, Rozkoš

4) 4 138 tis. Kč – ZŠ Školní – podíl ke státní dotaci dokončení hřiště
(atletika)
5) 17 tis. Kč – výběr dokončení PHARE-spojovací komunikace
6) 99 tis. Kč – blok C,D bytové domy-projekt pro stavební povolení

II. Zdroj: 2 000 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 2 000 tis. Kč – rezerva pro nenaplnění daňových příjmů (org. 1111)

III. Zdroj: 6 080 tis. Kč – změna stavu finančních prostředků – neprofinancovaná část
dotace na výkon státní správy (pol. 8115)
Rozdělení: 440 tis. Kč – zhotovení studie a dokumentace pro stavební povolení
„Rekonstrukce objektu České spořitelny Velké Meziříčí“
(§ 6171 org. 317)
5 640 tis. Kč – náklady na rekonstrukci objektu České spořitelny
(§ 6171 org. 317)

IV) Zdroj: 184 tis. Kč – použití finančních prostředků z fondu pronajatého majetku
- příjmy z pronájmu ZŠ Sokolovská (pol. 8115)
Rozdělení: 148 tis. Kč – náklady hrazené městem – vybudování počítačové sítě v budově
Sokolovská 470/13 (§ 3113)
36 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská za účelem
zakoupení počítače pro vyučující do kabinetu AJ (§ 3113)

V) Zdroj: 80 tis. Kč – použití finančních prostředků z fondu pronajatého majetku
- příjmy z pronájmu ZŠ Školní (pol. 8115)
Rozdělení: 80 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Školní za účelem pořízení
ozvučení tělocvičny školy (§ 3113)

VI) Zdroj: 23 tis. Kč – neinvestiční přijaté dotace od krajů (pol. 4122)
Rozdělení: 23 tis. Kč – příspěvek na provoz ZŠ Školní (§ 3113)

VII) Před uvolněním částky 5 300 tis. Kč bude svoláno starostou města Ing. Bradáčem
jednání zastupitelstva města, kde bude projednána a schválena konečná podoba ulice
Novosady ve vztahu k centru města
Odpovídá: Ing. Bradáč, Ing. Pólová, Ing. Kozina
Termín: 25.4.2006


3.

Zastupitelstvo města odkládá žádost Nemocnice sv. Zdislavy a.s. Mostiště o poskytnutí finančního příspěvku na radiodiagnostický přístroj na konec I. pololetí roku 2006, kdy bude možné použít zhodnocené prostředky portfolia. Návrh na rozpočtové opatření bude předložen zastupitelstvu na jeho zasedání dne 27.6.2006.
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 27.6.2006


4.

Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené v souvislosti s přijatými dotacemi za období listopad-prosinec 2005:
č.RO částka
v tis.Kč poskytovatel účel
80 389,0 Min.zemědělství činnost odb.lesního hospodáře za II.čtvrtl.2005
80 395,5 Min.zemědělství činnost odb.les.hospodáře za III.čtvrtletí 2005
81 -4,5 kraj Vysočina sníž.dotace pro ZŠ Školní „Zelená stezka“
83 159,6 mikroregion VM-Bít. dotace na „Centrum volného času mládeže“
84 23,3 kraj Vysočina na udržení akceschopnosti JPO
85 23,0 Nadace Partnerství příspěvek na realizaci projektu „Stromy a lidé na sídlišti“
86 35,4 Úřad práce úhrada nákladů spojených se zajištěním odborné praxe studenta, s vytvořením VPP
1021,3
součet
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: -


5.

Zastupitelstvo města s o u h l a s í se zastavením pohledávek z pojistného plnění dle smlouvy č. 116704149/2 (viz. příloha). Smlouva o zastavení pohledávek z pojistného plnění bude uzavřena mezi Městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, IČ: 00295671 jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782 jako zástavním věřitelem, na základě které jsou zastaveny ve prospěch České spořitelny,a.s. veškeré peněžité pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy, týkající se pojištění budovy Čermákova č.p. 2039, obytný dům.
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 28.2.2006

6.

Zastupitelstvo města povoluje Základní umělecké škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, úlevu z povinnosti odvést neoprávněně použité finanční prostředky do rozpočtu města Velké Meziříčí ve výši 40 121,-- Kč z důvodu zamezení tvrdosti.
Zastupitelstvo města povoluje Základní umělecké škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, úlevu z povinnosti odvést penále z neoprávněně použitých finančních prostředků do rozpočtu města Velké Meziříčí ve výši 21 154,-- Kč z důvodu zamezení tvrdosti.
Odpovídá: Ing.Stupka
Termín: 28.2.2006


7.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 1 k Programu regenerace města Velké Meziříčí
Odpovídá: Ing. Kozina
Termín: 28.2.2006

 

 

 

 

....................................... ............................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č. 24/2005

USNESENÍ Č. 24/2005

2413122005.doc 2413122005.doc (252.50 KB 08.02.2007 10:26)

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí,
konaného dne 13. prosince 2005


1. Majetkové převody
a/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 21 ze dne 28.6.2005 pod bodem č. 2a) o prodeji stavebního pozemku čís. 25 (parc.č. 3627/14) v lokalitě Hliniště v k.ú. Velké Meziříčí Lence Doležalové a Aleši Šafránkovi,

b/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 23 ze dne 27.9.2005 pod bodem čís. 1i) o prodeji stavebního pozemku parc.č. 3800/31 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž.Pivoňkovým,

c/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19 ze dne 8.3.2005 pod bodem čís. 1 n) tu část, kterou se prodává stavební pozemek č. 23 (parc.č. 3627/11) v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Petru Kadlecovi,

d/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části o výměře 295 m2 z pozemku parc.č. 3886/4 na ul. Zahradníčkova ve Vel. Meziříčí paní Ditě Fischer, a části o výměře 511 m2 z téhož pozemku a části o výměře 36 m2 z pozemku parc.č. 5647 manž. Fikrovým, oběma žadatelům za cenu 650,- Kč/m2. Současně zastupitelstvo města r u š í pořadník na přidělení stavebních pozemků na ul. Zahradníčkova z února r. 2003.

e/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č. 3428/2 o výměře 480 m2 a parc.č. 3428/5 o výměře 449 m2 v lokalitě Amerika v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 40,- Kč/m2 paní Janě Hladíkové,

f/
zastupitelstvo města s o u h l a s í prodejem částí pozemků v lokalitě Františkov za cenu 200,- Kč/m2 takto:
manž. Hořínkovým, díl o výměře 2 m2 z pozemku parc.č. 5636/4 a parc.č. 5636/16 o výměře 2 m2,
manž. Navrátilovým, 3 díl o výměře 2 m2 z pozemku parc.č. 5636/4,
manž. Filipovým, díl o výměře 2 m2 z pozemku parc.č. 5636/4,
manž. Bartíkovým, díl o výměře 1 m2 z pozemku parc.č. 5636/4 v k.ú. velké Meziříčí.

g/
zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou části pozemku parc.č. 5801/1 o výměře 7 m2 na ul. Třebíčská v k.ú. Velké Meziříčí za část pozemku parc.č. 5800/3 o výměře 9 m2 na ul. Třebíčská v k.ú. velké Meziříčí, který je majetkem manž. Bartuškových. Náklady spojené se směnou pozemků ponese ze svého město.

h/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku PK parc.č. 5324 o výměře 164 m2 v lokalitě Nesměř v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 200,- Kč/m2 firmě POEX Velké Meziříčí, a.s.

ch/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 6037 o výměře 230 m2, a částí pozemků PK parc.č. 6356 o výměře 4.616 m2, parc.č. 6364 o výměře 5.729 m2 v lokalitě Čechovy sady II v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 160,- Kč/ m2 společnosti Zelený kout, s.r.o. Velké Meziříčí

i/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/2 o výměře asi 3.500 m2 (po geometrickém zaměření) společnosti BHJ GARANT s.r.o. Velké Meziříčí, která navazuje na pozemek žadatele, a to za cenu 400,- Kč/m2.

j/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem stavebního místa parc.č. 3627/5 o výměře 618 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Urbánkovým, na výstavbu rodinného domu za cenu 750, - Kč/m2 a obvyklých podmínek.

k/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením části pozemku parc.č. 1540/5 o výměře asi 130 m2 v k.ú. Hrbov od manž. Pacalových, za účelem zajištění přístupu a příjezdu na pozemek parc.č. 1540/4. Případné povrchové úpravy pozemku si zajistí majitel parc.č. 1540/4 z vlastních prostředků. Odkoupení bude realizováno v r. 2006 z prostředků rozpočtu místní části.

l/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 6051/67 o výměře asi
2 730 m2 v Čechových sadech II za cenu 170,- Kč/m2 za účelem vybudování spojovací komunikace od sourozenců Františka, Marii a Johanna Podstatzky-Lichtenstein,

m/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s převodem pozemku parc.č. 5551/1 o výměře 564 m2 v lokalitě u nového nádraží v k.ú. Velké Meziříčí do majetku města od vlastníka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou.

n/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 243/15 o výměře 158 m2 a parc.č. 243/16 o výměře 2 m2 v k.ú. Olší nad Oslavou od spoluvlastníků Marie Křehlíkové, a Jana Křehlíka, za cenu 50,- Kč/m2. Odkoupení pozemku bude realizováno v r. 2006 z prostředků rozpočtu místní části.

o/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 4523/1 o výměře 476 m2 v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 40,- Kč/m2 od spoluvlastníků otce a syna Jaroslavů Janečkových, že náklady na převod majetku ponese ze svého město.


p/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodloužením zaplacení kupní ceny za prodej stavebního pozemku v Hliništích manž. Villertovým, do 10.1.2006

Odpovídá: odbor výstavby, oddělení majetkoprávní
Termín: 31.1.2006


3.
I./
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2006 v tomto znění:
Příjmy /v tis. Kč/:
Daňové 105 180,00
Dotace a převody 67 802,70
Nedaňové 5 010,00
Kapitálové 16 030,00
Celkem 194 022,70

Výdaje - členění dle § rozpočtové skladby /v tis. Kč/:
Závazný ukazatel
Text dotace, příspěvky částka § v tis. Kč § dle rozp.skladby
Ozdravování hospodářských zvířat 180,4 1014
Pěstební činnost - lesy 380,0 1031
Správa v lesním hospodářství 900,0 1036
Celospolečenská funkce lesu 10,0 1037
Vnitřní obchod,služby,cest.ruch-IC 533,0 2140
Silnice 10 373,0 2212
Provoz veřejné silniční dopravy 1 230,0 2221
- z toho:dotace na dopr.obslužnost 450,0
dotace na provoz MHD 780,0
Bezpečnost silničního provozu 30,0 2223
Ostatní záležitosti v SD 420,0 2229
Pitná voda 723,0 2310
- z toho: příspěvek Svazu VaK 708,0
Odvádění a čistění odpad.vod 520,0 2321
Prevence znečiš?ování vody 40,0 2322
Vodní díla v zemědělské krajině 50,0 2341
Ost.záležitosti vody v zem.krajině 10,0 2349
Předškolní zařízení 3 750,0 3111
- z toho: příspěvek MŠ Vel.Meziříčí 2 415,0
Základní školy 13 957,0 3113
- z toho: příspěvek na provoz 1.ZŠ 3 000,0
příspěvek na provoz 2.ZŠ 2 300,0
příspěvek na provoz 3.ZŠ 2 000,0
přísp.na provoz ZŠ Mostiště 900,0
přísp.na provoz ZŠ Lhotky 307,0
Gymnázia: z toho 20,0 3121
Gymnázium Velké Meziříčí – dotace 20,0 3121
(Sokolovská 235/27 V.M., IČO: 48895393)
Střední odborné školy: z toho 10,0 3122
Hotelová škola Světlá a OA – dotace 10,0
(U Světlé 855/36,IČO: 48895377)
Zaříz.vých.poradenství a prev.vých.péče 35,0 3146
Rodinka Velké Meziříčí – dotace 35,0
(Ostrůvek 288/2, IČO: 26588757)
Základní umělecké školy 0,0 3231
Činnosti knihovnické 2 265,0 3314
- z toho: příspěvek na provoz knihovny 2 150,0
Činnost muzeí a galerií : z toho 3 000,0 3315
- příspěvek na provoz Muzea: z toho 3 000,0
- limit objemu mzd.prostředků Muzea 1 380,0
Vydavatelská činnost 300,0 3316
Ostatní záležitosti kultury: 247,0 3319
z toho: Inspirace Brno – dotace 50,0
(Kotlářská 8 Brno, IČO: 26605490)
Concentus Moravice – dotace 60,0
(Mezinár.centrum slovan.hudby Brno,
Vápenka 14, IČO: 26235064)
Zachování a obnova kulturních památek 1 530,0 3322
-povinný podíl města – viz.níže usnesení
Pořízení,zach.a obnova kultur.památek 280,0 3326
Rozhlas a televize 680,0 3341
Zájmová činnost v kultuře 3 860,0 3392
- z toho: dotace na činnosti JC 3 300,0
mimořádná dotace JC 410,0
(Jupiter club,Náměstí 17,IČO:46967036)
Ost.záležitosti kultury,církví a SP 210,0 3399
Péče o sportovní zařízení 1 712,0 3412
Ostatní tělovýchovná činnost 1 336,0 3419
- z toho dotace sport.oddílům na čin.:
Handicap Sport Club,IČ: 12,0
Autoklub ČR Jestřabec,IČ:48895245 5,0
Stolní tenis Vel.Meziříčí,IČ: 18,0
TJ Sokol Velké Meziříčí, IČ:48894591 150,0
TJ Spartak Velké Meziříčí,IČ:48895768 156,0
HHK Velké Meziříčí,IČ: 43378943 655,0
FC Velké Meziříčí, IČ:15544940 138,0
SKI Klub Velké Meziříčí,IČ:15544141 24,0
BK Velké Meziříčí, IČ:26665611 24,0
Anketa – sportovec města 18,0
100.výročí sportu-nákl.hraz.městem 100,0
Dotace sport.org.- fotbal Olší 10,0
Dotace Lhotky-hasiči,Sokol,hokej 25,0
Využití volného času dětí a mládeže 570,0 3421
z toho: příspěvek na provoz DDM 510,0
Ostatní zájm.činnost a rekreace 13 220,0 3429
Denní LSPP 500,0 3513
Program pomoci zdrav.postiženým 42,0 3543
z toho dotace:
- Svaz tělesně postižených Vel.Meziříč
Krškova 1425, IČ:70926425 10,0
-ZO neslyš.a nedoslýchavých V.M.
Komenského 8/6,IČ: 71185313 2,0
- ÚO Svazu diabetiků ČR,Vel.Meziříčí
Nad sv.Josefem 238/1,IČ:48897345 10,0
-ZO Svazu postiž.civilními chor. v ČR
Čechova 1596/22,V.M., IČ:65758731 10,0
- Klub Naděje, Poříčí 1256/11
Vel.Meziříčí, IČ:70844461 10,0
Ost.spec.zdravot.programy-Zdravé město 80,0 3549
Ost.činnost ve zdravotnictví: z toho 3,0 3599
Český červený kříž – dotace 3,0 3599
Bytové hospodářství 3 052,0 3612
Ostatní programy rozvoje bydlení 106,0 3619
Veřejné osvětlení 2 114,0 3631
Pohřebnictví 1 052,0 3632
Výstavba a údržba míst.inžen.sítí 3 152,0 3633
Komunál.služby a územní rozvoj j.n. 11 366,0 3639
z toho: přísp.růz.svazům vč.mikroreg. 327,0
Sběr a svoz komunálních odpadů 8 104,0 3722
Prevence vzniku odpadů 1 928,0 3727
Monitoring nakládání s odpady 30,0 3728
Ostatní nakládání s odpady 160,0 3729
Monitoring půdy a podz.vody 20,0 3733
Chráněné části přírody 60,0 3742
Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 4 112,0 3745
Ost.činnost k ochr.přírody: z toho 5,0 3749
Dotace ZO Českému svazu ochránců
přírody ve V.M.,Zahradní 1111/9
IČ: 70915971 5,0
Ekologická výchova a osvěta: z toho 35,0 3792
Chaloupky se sídlem Kněžice 109,
Okříšky, IČ:25557475 - dotace 15,0
Ost.ekologické záležitosti 20,0 3799
Dávky sociální pomoci 35 400,0 pol. 5410
Dávky soc.péče pro staré občany
Dávky soc.péče pro rodinu a děti
Dávky soc.péče pro soc.vylouč.obč.
Přísp.při péči o osobu blízkou
Přísp.na zvláštní pomůcky
Přísp.na úpravu a provoz bezbar.bytu
Přísp.nazak.,opr.a zvl.úpr.mot.vozidla
Přísp.na provoz motor.vozidla
Přísp.na individuál.dopravu
Ost.dávky povahy soc.zabezp.j.n.
Pečovatelská služba 2 409,0 4314
z toho: příspěvek na provoz DPS 2 409,0
Sociální pomoc dětem a mládeži 630,0 4323
z toho: - dotace Diecézní charita Brno
Třída kpt.Jaroše 1928/9 Brno-Černá Pole
IČ:44990260 10,0
- Denní stacionář(viz.adr.výše) 620,0
Ost.soc.péče a pomoc dětem a ml. 92,0 4329
Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi 50,0 4341
Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan. 45,0 4399
Ochrana obyvatelstva 15,0 5212
Činnost org.krizového řízení 100,0 5272
Bezpečnost a veřejný pořádek 2 547,0 5311
Požární ochrana 1 457,0 5512
Zastupitelstva obcí 1 808,0 6112
Činnost místní správy 40 192,6 6171
Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 200,0 6310
Pojištění funkčně nespecifikované 1 000,0 6320
Ostatní finanční operace 5,0 6399
Ost.činnosti jinde nezařazené 10 642,7 6409
z toho: dotace Český svaz žen
Panská 7, Praha 1, IČ 00442801 5,0

Celkem 194 915,7
Rozdíl příjmů a výdajů: schodek 893
Tř. 8 – Financování celkem + 893

Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závazné ukazatele rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zák.č. 250/2000 Sb. se posuzují částky dotací, příspěvků a příspěvků na provoz poskytovaným subjektům uvedeným v rozpočtu (vždy vyčleněno z celkové částky rozpočtu na příslušný paragraf). Režim a limit schvalování dalších dotací v průběhu rozpočtového roku se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích (kromě příspěvkových organizací). U příspěvkové organizace Muzeum Velké Meziříčí je pro rok 2006 stanoven navíc jako závazný ukazatel limit objemu mzdových prostředků ve výši 1.380 tis. Kč. U dávek sociální pomoci je za závazný ukazatel stanovena pol. 5410 z důvodů pružnější disponibility s těmito finančními prostředky, které naším rozpočtem pouze protečou a při překročení na jednotlivých paragrafech nemusí být schvalovány zastupitelstvem jako tomu bylo v předchozích letech.
Pokud prostředky v jednotlivém paragrafu spravuje více správců rozpočtových prostředků, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého paragrafu.

II.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí z m o c ň u j e dle § 102, odst. 2, písm. a/ zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, radu města Velké Meziříčí k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 400 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení).
Dále zastupitelstvo města Velké Meziříčí z m o c ň u j e radu města k rozdělování rezervy určené pro radu na účely finančních darů max. do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům.

III.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e rozdělení finančních prostředků na § 3322 ve výši 1 503 tis. Kč jako povinný podíl města na obnovu kulturních památek (částka ve výši 27 tis. Kč zůstává jako rezerva na § 3322) těmto subjektům:
1/ 240.034,- Kč ……..poskytnutí dotace na KP 18288/7-4543
vlastník: František,Maria a Johann Podstatzky-Lichtenstein,

akce obnovy: obnova fasády (východní strana zámku) na Zámku,
Velké Meziříčí, č.p. 1200/4
zdroj: program regenerace MPZ (Ministerstvo kultury)
- 10 % podíl města
V případě neúspěchu v tomto programu na obnovu památek na danou akci bude platit následující usnesení zastupitelstva v bodech 1a/ nebo 1b/ (pouze jedna varianta, která bude schválena dříve) na vyčlenění povinného podílu ve výši

1a/ 171.360,- Kč………poskytnutí dotace na KP
vlastník: František,Maria a Johann Podstatzky-Lichtenstein,

akce obnovy: oprava vstupního portálu na Zámku, Velké Meziříčí
č.p. 1200/4
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20 % podíl města
1b/ 85.680,- Kč ……..poskytnutí dotace na KP
vlastník: František, Maria a Johann Podstatzky-Lichtenstein,

akce obnovy: oprava vstupního portálu na Zámku, Velké Meziříčí
č.p. 1200/4
zdroj: program regenerace MPZ (Ministerstvo kultury)
- 10 % podíl města
Výše jmenovaný vlastník má nárok čerpat pouze jednu dotaci na jednu akci ve formě povinného podílu města na obnově kulturních památek, která bude schválena dříve (pouze jedno usnesení z variantních řešení v bodech 1,1a,1b).

2/ 166.676,- Kč……….poskytnutí dotace na KP 101297
vlastník: Vladimír Vaňkát, Velké Meziříčí
Jana Vaňkátová, Velké Meziříčí
Radka Sklenářová,Velké Meziříčí
Hana Večeřová, Velké Meziříčí
akce obnovy: oprava střechy na domu č.p. 15, Náměstí, par.č.251
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20 % podíl města

3/ 163.270,- Kč ………poskytnutí dotace na KP 37548/7-8838
vlastník: Židovská obec Brno,
akce obnovy:oprava střechy – nová synagoga,Novosady č.p.97,
parc.č.157
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20 % podíl města

4/ 312.303,- Kč………podíl vlastníka na KP 45297/7-4549
vlastník: Město Velké Meziříčí,
akce obnovy: oprava střechy na domu v ul. Komenského č.p. 123
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20 + 50 % podíl města

5/ 140.000,- Kč………podíl vlastníka na KP 31526/7-4072
vlastník: Město Velké Meziříčí,
akce obnovy: kaple ve Svařenově – oprava střechy parc.č.939
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20+50 % podíl města


6/ 105.111,- Kč……….podíl vlastníka na KP 100652j
vlastník: Město Velké Meziříčí,
akce obnovy: mostek v Rakůvkách parc.č.4404
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20+ 50 % podíl města

7/ 140.800,- Kč……….poskytnutí dotace na KP 23998/7-4556
vlastník: ing. Milan Roučka,
akce obnovy: oprava fasády domu č.p. 84, Náměstí, Vel.Meziříčí
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20 % podíl města

8/ 70.120,- Kč……….podíl vlastníka na KP 22743/7-4226
vlastník: Město Velké Meziříčí
akce obnovy: nátěr střechy kostela sv. Marka v Mostištích,
parc.č. 8
zdroj: dotace z kraje Vysočina - 20 + 50 % podíl města

9/ 23.800,- Kč……….poskytnutí dotace na KP 23024/7-4547
vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí,

akce obnovy: výmalba věže kostela sv. Mikuláše
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20 % podíl města

10/ 24.000,- Kč……….poskytnutí dotace na KP 31849/7-4564
vlastník: Božena Svobodová, Velké Meziříčí
(v zastoupení syna Ivana Svobody),
akce obnovy: výměna oken (repliky) na domu č.p. 25, Náměstí
Velké Meziříčí
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20 % podíl města

11/ 61.022,- Kč………poskytnutí dotace na KP 49385/7-8836j
vlastník: Hana Muzikářová, Velké Meziříčí
akce obnovy: oprava střechy domu č.p. 1195, U vody, Vel.Meziříčí
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20 % podíl města
Pozn.: v současné době probíhá řízení změny vlastníka k výše uvedené nemovitosti,
kterým se má stát p. Ivo Marinč, Velké Meziříčí,
na kterého by automaticky přecházelo právo žadatele na obnovu KP a smlouva
o poskytnutí dotace by byla uzavřena s ním.
12/ 56.000,- Kč………podíl vlastníka na KP
vlastník: Město Velké Meziříčí,
akce obnovy: restaurování sochy na kašně na Náměstí
zdroj: dotace z kraje Vysočina - 20+ 50 % podíl města

Budou-li skutečné náklady na obnovu památky nižší, než základ pro stanovení dotace, bude absolutní částka dotace úměrně snížena podle stanoveného poměru výše dotace.
Budou-li žadatelé-vlastníci neúspěšní v jakémkoli programu na obnovu KP,tzn. že dotace jim nebude přiznána, padá tímto jejich nárok vůči městu na poskytnutí dotace ve formě povinného podílu města na obnovu KP.

IV.
1.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e záměr vybudovat v prostoru Čechových sadů hřiště pro předškolní děti v roce 2006.


2.
Zastupitelstvo města u k l á d á radě města řešit zabezpečení prostoru za bytovými domy v lokalitě Čechovy sady – ul. Čermákova.

Odpovídá:
Bod I.-II. odbor finanční
Bod III. odbor výstavby a regionálního rozvoje
Bod IV rada města, odbor výstavby
Termín:
Bod I-II. 31.12.2005
Bod III. únor 2006
Bod IV - průběžně

3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 821 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků
Rozdělení: 821 tis. Kč – vrácení části kupní ceny firmě JOPP Automotive s.r.o.
v průmyslové zóně Jidášky na základě splnění podmínek dle
kupní smlouvy uzavřené dne 22.4.2003

2) Zdroj: 150 tis. Kč – ost.příjmy z pronájmu majetku (pohřebnictví)
Rozdělení 150 tis. Kč – dotace Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí
Účel: oprava varhan v kostele u sv. Mikuláše

3) Zdroj: 3 172 tis. Kč - daň z přidané hodnoty pol.1211
2 934 tis. Kč - rezerva pro nenaplnění daňových příjmů
4 355 tis. Kč - příjmy z prodeje pozemků
508 tis. Kč - daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. pol. 1111

Rozdělení: 10 969 tis. Kč – převod prostředků z hospodářské činnosti (správa aktiv)
- snížení pol. 4131

4)Zdroj: - 4,5 tis.Kč - přijaté dotace od krajů - snížení (pol.4122)
Rozdělení: - 4,5 tis.Kč - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní – snížení (§ 3113)

5) Zdroj: 8 tis. Kč - přijaté dotace od krajů (pol.4122)
Rozdělení: 8 tis. Kč - příspěvek na provoz pro DDM Velké Meziříčí (§ 3421)


6) Zdroj: 800 tis. Kč – daň z příjmů fyzických osob ze závis.činnosti pol. 1111
1 234 tis. Kč - daň z příjmů právnických osob pol. 1121
159 tis. Kč - správní poplatky pol. 1361
Rozdělení: 2 193 tis. Kč – splacení navýšení základního jmění Technických služeb VM
s.r.o, Třebíčská 655/20A, Velké Meziříčí, IČO: 25509659

Odpovídá: odbor finanční
Termín: 31.12.2005


4.
Zastupitelstvo města z p l n o m o c ň u j e starostu k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2005 u těch paragrafů, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným, rovněž v oblasti příjmů schválení těchto příjmů, které budou realizovány od posledního zasedání rady do konce roku 2005. Rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu na jejich nejbližším zasedání.

Odpovídá: finanční odbor
Termín: 31.12.2005

5.
Zastupitelstvo města bere na vědomí opravu usnesení č. 21/2005 z 28.6.2005 bod č. 3, kterým se schvaluje závěrečný účet města za rok 2004, konkrétně jeho části týkající se výsledku hospodaření hospodářské činnosti takto:

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti po zdanění za rok 2004:
Celkem…………………………………….5.024.089 Kč
z toho bytové a nebyt.hospodářství……...2.462.121 Kč
správa aktiv………………………. 315.704 Kč
ost.hospodářská činnost…………..2.246.264 Kč

hodnota daně: předpis (k 31.12.2004) upravená daň rozdíl
- byt.a nebyt.hospodářství 1.072.400,- Kč 1.091.040,- Kč + 19.040,-
- správa aktiv 204.120,- Kč 204.120,- Kč 0
- ost.hospodářská činnost 831.320,- Kč 831.320,- fKč 0

Hodnota výsledku hospodaření po zdanění převedená do rozpočtu města:
- byt.a nebyt. hospodářství ………… 2.443.081,- Kč převedeno na ZBÚ
- ost.hospodářská činnost……………...334.746,- Kč převedeno na ZBÚ (částka 2.246.264,-
snížena o zůstatek na účtu 932),
- správa aktiv…………………………..315.704,- Kč převedeno na účet 903-Fond hosp.č.

Odpovídá: finanční odbor
Termín:---


6.
Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené v souvislosti s přijatými dotacemi za období červen-listopad 2005:


č.RO částka
v tis.Kč Poskytovatel Účel
33
8
Kraj Vysočina projekt „PROP klub“ v rámci „Prev. programů...“ vyhláš. MŠMT – pro DDM
34
1289
Státní fond rozvoje bydlení byt.dům blok III. – 21 b.j. – Čechovy sady, ul.Čermákova, Velké Meziříčí
35
57
69
76 51,3
78,2
6
26,7 Úřad práce úhrada nákladů spojených se zajištěním odborné praxe absolventa, s vytvořením VPP
42
56 12
70 Nadace partnerství příspěvek na realizaci projektu „Stromy a lidé na sídlišti“
43
82
Ministerstvo zemědělství na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů
47
52
66 664
1673
1159 Ministerstvo pro místní rozvoj byt.dům blok II. – 21 b.j. – Čechovy sady, ul.Čermákova, Velké Meziříčí
48
1,5 Ministerstvo zemědělství na část.úhradu zvýš.nákladů na výsadbu minim.podílu melior. a zpevňujících dřevin
49 518 Ministerstvo zemědělství na úhr.nákl.na činn. OLH za IV.čtvrtl. 2004
50 500 Kraj Vysočina na provozování pečovatelské služby
54
6
Kraj Vysočina na výd. spojené s pobytem a dopravou žáků na celost.soutěži „Zelená stezka-Zlatý list“
55 69 Kraj Vysočina (f. Vys.) grantový program „Bezpečná silnice 2005“
63 8504 Kraj Vysočina-Min.fin. zvýšení SDV – na dávky sociální péče
64
6,2
Kraj Vysočina na podporu zájmových a sport.aktivit dětí a mládeže – pro ZŠ Oslavická
67 24,3 Ministerstvo zemědělství Na výs.min.podílu melior. a zpevňuj. dřevin
68 296,6 Ministerstvo zemědělství Na úhradu nákladů na činnost OLH za období I.čtvrtletí 2005
71 4,3 Kraj Vysočina Fin.příspěvek na hospodaření v lesích
75 28,9 Ministerstvo zemědělství Na restrukturalizaci zem.výroby-zalesnění
77 1349 Ministerstvo vnitra kamerový systém města Vel.Mez. – I.etapa
16427

Odpovídá: odbor finanční
Termín: --

7.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č.5/2005 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Velké Meziříčí.

Odpovídá: odbor školství a kultury
Termín: průběžně

8.
Zastupitelstvo města v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se ruší vyhláška č. 7/93, o chovu hospodářských, domácích a ostatních zvířat.

Odpovídá: kancelář tajemníka
Termín: 31.12.2005


9.
Zastupitelstvo města v y d á v á obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, kterou se mění vyhláška č. 1/2005, požární řád města Velké Meziříčí.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, požární řád města Velké Meziříčí, se mění a doplňuje takto:
1. Čl.5 – v tabulce zrušena položka AVIA A30 DAS 12.
2. Čl.5 – do tabulky zařazena položka RENAULT DA 8
2. Příloha č.4 – v tabulce na straně 1 zrušena položka AVIA A30 valník.
3. Příloha č.4 – do tabulky na straně 1 zařazena položka AVIA A30 DAS 12.

Odpovídá: Ing. Švec
Termín: 31.12.2005


10.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Odpovídá: Ing. Stupka
Termín: --


11.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí v přiloženém znění.
Odpovídá: Ing. Kašparová ,MěSB
Termín: 14.12.2005

 

 

 


…………………………………………. ………………………………………….
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č. 23/2005

USNESENÍ Č. 23/2005

z jednání zastupitelstva města dne 27. září 2005


1. Majetkové převody

a/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 21/2005 ze dne 28.6.2005 pod bod. č. 2h), kterou byl odsouhlasen prodej části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 1.500 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky, k.ú. Velké Meziříčí Petru Švihálkovi

b/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod.č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku čís. 28 , dle GP parc.č. 3627/16 o výměře 673 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Havlíkovým

c/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku čís. 34 – nyní parc.č. 3627/22 o výměře 1.099 m2 – v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Milanu Hutárkovi

d/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 29 – parc.č. 3627/17 o výměře 687 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Martinu Sodomkovi

e/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 14 – parc.č. 3800/30 o výměře 841 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Pitříkovým

f/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 21 – parc.č. 3627/7 o výměře 698 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Sýkorovým

g/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 7 - parc.č. 3800/24 o výměře 837 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Fialovým

h/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 15 – parc.č. 3800/31 o výměře 845 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Martě Žďárské

ch/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 16 – parc.č. 3800/32 o výměře 843 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Smejkalovým

i/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 8 – parc.č. 3800/25 o výměře 840 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Pivoňkovým a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3800/31 o výměře 845 m2 v Hliništích témuž žadateli za stejných podmínek.


j/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.20025 pod bod. č. 1/n), kterým se prodává staveb. pozemek č.32 – parc.č. 3627/20 o výměře 1.090 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Kovářovým a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3627/22 o výměře 1.099 m2 v Hliništích témuž žadateli za stejných podmínek.

k/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1/n), kterým se prodává staveb. pozemek č. 3 – parc.č. 3800/20 o výměře 842 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Hladíkovým a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3800/21 o výměře 833 m2 v Hliništích stejným žadatelům za stejných podmínek.

l/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3627/12 o výměře 678 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí na výstavbu rodinného domu Milanu Vávrovi a Haně Havelkové za schválených podmínek.

m/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku PK parc.č. 5655 o výměře asi 380 m2 v k.ú. Velké Meziříčí – po geometrickém zaměření – za cenu 10,- Kč/m2 Stanislavu Pařízkovi s tím, že uhradí náklady, spojené s převodem majetku.

n/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 238/51 o výměře 178 m2 a ideální poloviny pozemku parc.č. 395/12 o výměře 94,5 m2 v k.ú. Oslavice za cenu 70,- Kč/m2 obci Oslavice.

o/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou pozemku parc.č. 750/7 o výměře 17 m2 v majetku města za pozemek parc.č. 748/5 o výměře 14 m2 v majetku Paed.Dr. Blanky Klapalové a p. Milady Klapalové – pozemky na ul. Hornoměstská v k.ú. Velké Meziříčí bez ohledu na výměru pozemků. Náklady na směnu pozemků ponesou smluvní strany každá jednou polovinou.

p/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s přijetím daru z majetku kraje Vysočina stavby tělesa silnice III/0028, včetně součástí a příslušenství (nacházející se na pozemku parc.č. 5710/1 – silnice u Penny marketu), stavby tělesa silnice II/360 (ul. Třebíčská) včetně obou mostů (ev.č. 360-044 a 360-045) a příslušenství, nacházejících se na pozemcích parc.č. 5621, 5620/2 a 5620/1 – také ul. Třebíčská,
stavby tělesa komunikace se součástmi a příslušenstvím na pozemcích parc.č. 5802/7, 5802/9, 5913/13 a 5913/15 a PK parc. č. 5802 a 5802/1 v k.ú. Velké Meziříčí /chodník u Draka kabely/ a na parc.č. 2523/8, 2467/7 a 2467/12 v k.ú. Oslavice.
Zastupitelstvo města dále s o u h l a s í s přijetím daru pozemků z majetku kraje Vysočina dle přílohy č. 1 a s darováním pozemků kraji Vysočina také dle přílohy č. 1

q/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 800 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky, navazující na již odsouhlasený prodej
výměry 1.500 m2 z téhož pozemku a to za cenu 400,- Kč/m2 a schválených podmínek Josefu Zemanovi

r/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 2871/12 o výměře 60 m2 v k.ú. Velké Meziříčí od Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku.

s/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 3837 o výměře 44 m2na ul. Záviškova, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 70,- Kč/m2 od pí. Anny Melicharové

t/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se změnou katastrálního území mezi městem Velké Meziříčí a obcí Oslavice tak, aby nová hranice mezi oběma obcemi byla tvořena krajnicí silnice obchvatu města a současně s o u h l a s í se směnou pozemků o stejné výměře s obcí Oslavice dle navazujícího jednání. Po upřesnění výměry pozemků budou zastupitelstvu města předloženy k odsouhlasení příslušné geometrické plány.
Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková
Termín: průběžně


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:
1)
Zdroj: 1 700 tis. Kč – příspěvek SvaK – vodovod Jihlavská (§ 2310)
350 tis. Kč – rezerva neúčelová (§ 6409)
Rozdělení: 1 000 tis. Kč – průmyslová zóna Jidášky (prodloužení sítí, komunikace)
1 050 tis. Kč – ul.Jana Zahradníčka – Nový svět (infrastruktura)

2)
Zdroj: 134 tis. Kč – zabezpečení sbírek (náklady hrazené městem) § 3315
Rozdělení: 134 tis. Kč - dotace na investici příspěvkové organizaci Muzeum Velké
Meziříčí – rozšíření stávajícího zabezpečovacího systému
Digiplex

3)
Zdroj: 500 tis. Kč – neinvestiční finanční dotace z rozpočtu kraje Vysočina na
provozování pečovatelské služby pro Sociální služby města
Velké Meziříčí
Rozdělení: 500 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Sociální služby města Velké Meziříčí

4)
Zdroj: 6 tis. Kč – příspěvek od kraje Vysočina na reprezentaci žáků na celo-
státní přírodovědně-ekologické soutěži „Zelená stezka-
Zlatý list“
Rozdělení: 6 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Základní školu Velké Meziříčí,
Školní 2055
5)
Zdroj: 1 409 tis. Kč - § 4184 sociální dávky – příspěvky na zakoup.,opravu a zvl.
úpravu motorového vozidla
Rozdělení: 1 300 tis. Kč - § 4175 sociální dávky – dávky sociální péče pro rodinu a děti
109 tis. Kč - § 4185 sociální dávky – příspěvek na provoz motor.vozidla

6)
Zdroj: 15 tis. Kč – rezerva neúčelová
Rozdělení: 15 tis. Kč – rezerva na dary

7)
Zdroj: 650 tis. Kč - § 5311 bezpečnost a veřejný pořádek – mzdové prostředky
Rozdělení: 650 tis. Kč - §6409 rezerva neúčelová


8)
Zdroj 400 tis. Kč – správní poplatky
830 tis. Kč – přijaté sankční platby § 6171
408 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků § 3639
427 tis. Kč – vrácení části finanč.prostředků na připojení OS Hliniště od
fi. EON
100 tis. Kč – vrácení odvodu za porušení rozpočtové kázně od MF § 6399
( ZŠ Školní)
122 tis. Kč – obdržení grantu na autobus.zastávku Dolní Radslavice § 2212
(realizace akce v min.roce)
1 230,7 tis. Kč – neúčelová rezerva
(3 517,7 tis. Kč – celkem)

Rozdělení: 3 517,7 tis. Kč - opravy chodníků a místních komunikací
z toho 1 128,8 tis. Kč – akce č. 1
příjezd „Jelínkova vila“……………………… 65,1 tis.Kč
chodník „Jelín.vila“-schody ul.Nad Plovárnou 180,7 tis.Kč
Hornoměstská od ul.Zámecká po int.SOUzem…97,2 tis. Kč
Skřivanova – pravá strana……………………..337,3 tis. Kč
Poštovní –od kř.Bezděkov po ul. Čechova … 448,5 tis. Kč
1 606,6 tis. Kč – akce č.2
Lipnice od Sokolovské po č.p. 18………………91,6 tis. Kč
Sokolovská – parčík od ul.Nad Kunš.k obchodu187,2 tis.Kč
Karlov – chodník……………………………..1 132,0 tis.Kč
Nad Kunšovcem – část chodníku……… ……...195,8 tis.Kč
782,3 tis. Kč - akce č. 3
rozšíření obslužné komunikace mezi
panelovými domy ul. Hornoměstská............…129,0tis.Kč
jednostranná úprava MK Strmá…………… ….48,7 tis.Kč
oprava spoj.komun.K Nov. Světu-Záviškova...354,6 tis.Kč
oprava komunikace Palouky………………….250,0 tis.Kč
9)
Zdroj: 50 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč – dotace na činnost TJ Spartak Velké Meziříčí – volejbalový
oddíl, IČO: 48895768, sídlo Velké Meziříčí
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 25.10.2005


3.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s financováním akce „Rekonstrukce a modernizace koupaliště“ dle návrhu smlouvy o dílo a zároveň s vyčleněním finančních prostředků na realizaci II. etapy z rozpočtu v roce 2006 ve výši 10 205 tis. Kč.
Odpovídá: Ing. Kozina
Termín: 30.9.2005

4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrh smlouvy na poskytnutí úvěru s účelem profinancování výstavby místní přístupové komunikace v průmyslové zóně Třebíčská ve Velkém Meziříčí uzavřený mezi městem Velké Meziříčí a Komerční bankou a.s. ve výši
6 800 000,- Kč. Zajištění úvěru bude zabezpečeno třemi krycími blankosměnkami.
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 30.9.2005


5.
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se ruší vyhláška č. 5/1992, o místních stavebních předpisech /se zvláštním zřetelem na památkovou zónu /
Odpovídá: Ing. Rosa
Termín: 30.9.2005


6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Muzea Velké Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Stupka
Termín: 30.9.2005


7.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí v přiloženém znění.
Odpovídá: Ing. Kašparová
Termín: 30.9.2005

8.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč každému z níže uvedených subjektů na realizaci následujících projektů:
- Speciální školy, Velké Meziříčí,
projekt „ Snoozeleen – cvičení pro děti s diagnózou autismus“
- Rodinka, projekt „Společenská a hudební výchova se vzděláváním dětí“
- Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, projekt – „Časopis mladých novinářů Spojka“
- Základní škola Velké Meziříčí, projekt – „Výtvarná dílna jako prevence sociálně patologických jevů“
- Základní škola Velké Meziříčí, projekt – „Kruh 2005“
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč Chaloupkám-středisku pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., Kněžice na realizaci projektu „Ekologie pro každého“ pracovištěm ve Velkém Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Švec
Termín: 31.12.2005


9.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e, aby byla s obchodní společnosti POHOTOVOST, s.r.o., se sídlem Moráňská čp. 141/21, 594 01 Velké Meziříčí uzavřena smlouva o provozování LSPP v roce 2006, a to za cenu 1.650.000,- Kč za rok v rozsahu pracovní dny
(po - pá) 17:00 - 22:00 hod; sobota, neděle, svátky 9:00 - 22:00 hod. Místem výkonu LSPP bude budova Nad Gymnáziem 464/17, 594 01 Velké Meziříčí.
Zastupitelstvo města zároveň pověřuje radu města, aby dle výsledků jednání s tímto subjektem stanovila další náležitosti smlouvy.
Odpovídá: Ing. František Bradáč
Termín: listopad 2005


10.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e místostarostu Ing. Nováčka přípravou přehledu všech sportoviš?, jejichž vlastníkem je město Velké Meziříčí, s přehledem investic zde realizovaných za poslední tři roky a investic nutných v následných letech. Součástí přehledu budou výdaje na údržbu sportoviš?, dotace na činnost sportovním oddílům, včetně kvantitativního přehledu uživatelů.
Odpovídá: Ing. Nováček
Termín: 15.11.2005


11.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e starostu Ing. Bradáče zahájením přípravy prací na projektu pro stavební povolení IV. etapy obchvatu města Velké Meziříčí. Náklady s tímto spojené budou hrazeny z rozpočtu města v roce 2006 a budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení.
Výběr zpracovatele provede rada města Velké Meziříčí.
Odpovídá: rada města, starosta Ing. Bradáč
Termín: průběžně

 

 

 


..................................................... .......................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č.23/2005

z jednání zastupitelstva města dne 27. září 2005


1. Majetkové převody

a/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 21/2005 ze dne 28.6.2005 pod bod. č. 2h), kterou byl odsouhlasen prodej části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 1.500 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky, k.ú. Velké Meziříčí Petru Švihálkovi

b/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod.č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku čís. 28 , dle GP parc.č. 3627/16 o výměře 673 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Havlíkovým

c/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku čís. 34 – nyní parc.č. 3627/22 o výměře 1.099 m2 – v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Milanu Hutárkovi

d/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 29 – parc.č. 3627/17 o výměře 687 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Martinu Sodomkovi

e/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 14 – parc.č. 3800/30 o výměře 841 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Pitříkovým

f/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 21 – parc.č. 3627/7 o výměře 698 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Sýkorovým

g/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 7 - parc.č. 3800/24 o výměře 837 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Fialovým

h/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 15 – parc.č. 3800/31 o výměře 845 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Martě Žďárské

ch/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 16 – parc.č. 3800/32 o výměře 843 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Smejkalovým

i/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1n), kterým byl odsouhlasen prodej staveb. pozemku č. 8 – parc.č. 3800/25 o výměře 840 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Pivoňkovým a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3800/31 o výměře 845 m2 v Hliništích témuž žadateli za stejných podmínek.


j/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.20025 pod bod. č. 1/n), kterým se prodává staveb. pozemek č.32 – parc.č. 3627/20 o výměře 1.090 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Kovářovým a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3627/22 o výměře 1.099 m2 v Hliništích témuž žadateli za stejných podmínek.

k/ zastupitelstvo města r u š í část usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. č. 1/n), kterým se prodává staveb. pozemek č. 3 – parc.č. 3800/20 o výměře 842 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Hladíkovým a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3800/21 o výměře 833 m2 v Hliništích stejným žadatelům za stejných podmínek.

l/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3627/12 o výměře 678 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí na výstavbu rodinného domu Milanu Vávrovi a Haně Havelkové za schválených podmínek.

m/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku PK parc.č. 5655 o výměře asi 380 m2 v k.ú. Velké Meziříčí – po geometrickém zaměření – za cenu 10,- Kč/m2 Stanislavu Pařízkovi s tím, že uhradí náklady, spojené s převodem majetku.

n/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 238/51 o výměře 178 m2 a ideální poloviny pozemku parc.č. 395/12 o výměře 94,5 m2 v k.ú. Oslavice za cenu 70,- Kč/m2 obci Oslavice.

o/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou pozemku parc.č. 750/7 o výměře 17 m2 v majetku města za pozemek parc.č. 748/5 o výměře 14 m2 v majetku Paed.Dr. Blanky Klapalové a p. Milady Klapalové – pozemky na ul. Hornoměstská v k.ú. Velké Meziříčí bez ohledu na výměru pozemků. Náklady na směnu pozemků ponesou smluvní strany každá jednou polovinou.

p/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s přijetím daru z majetku kraje Vysočina stavby tělesa silnice III/0028, včetně součástí a příslušenství (nacházející se na pozemku parc.č. 5710/1 – silnice u Penny marketu), stavby tělesa silnice II/360 (ul. Třebíčská) včetně obou mostů (ev.č. 360-044 a 360-045) a příslušenství, nacházejících se na pozemcích parc.č. 5621, 5620/2 a 5620/1 – také ul. Třebíčská,
stavby tělesa komunikace se součástmi a příslušenstvím na pozemcích parc.č. 5802/7, 5802/9, 5913/13 a 5913/15 a PK parc. č. 5802 a 5802/1 v k.ú. Velké Meziříčí /chodník u Draka kabely/ a na parc.č. 2523/8, 2467/7 a 2467/12 v k.ú. Oslavice.
Zastupitelstvo města dále s o u h l a s í s přijetím daru pozemků z majetku kraje Vysočina dle přílohy č. 1 a s darováním pozemků kraji Vysočina také dle přílohy č. 1

q/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 800 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky, navazující na již odsouhlasený prodej
výměry 1.500 m2 z téhož pozemku a to za cenu 400,- Kč/m2 a schválených podmínek Josefu Zemanovi

r/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 2871/12 o výměře 60 m2 v k.ú. Velké Meziříčí od Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku.

s/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 3837 o výměře 44 m2na ul. Záviškova, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 70,- Kč/m2 od pí. Anny Melicharové

t/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se změnou katastrálního území mezi městem Velké Meziříčí a obcí Oslavice tak, aby nová hranice mezi oběma obcemi byla tvořena krajnicí silnice obchvatu města a současně s o u h l a s í se směnou pozemků o stejné výměře s obcí Oslavice dle navazujícího jednání. Po upřesnění výměry pozemků budou zastupitelstvu města předloženy k odsouhlasení příslušné geometrické plány.
Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková
Termín: průběžně


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:
1)
Zdroj: 1 700 tis. Kč – příspěvek SvaK – vodovod Jihlavská (§ 2310)
350 tis. Kč – rezerva neúčelová (§ 6409)
Rozdělení: 1 000 tis. Kč – průmyslová zóna Jidášky (prodloužení sítí, komunikace)
1 050 tis. Kč – ul.Jana Zahradníčka – Nový svět (infrastruktura)

2)
Zdroj: 134 tis. Kč – zabezpečení sbírek (náklady hrazené městem) § 3315
Rozdělení: 134 tis. Kč - dotace na investici příspěvkové organizaci Muzeum Velké
Meziříčí – rozšíření stávajícího zabezpečovacího systému
Digiplex

3)
Zdroj: 500 tis. Kč – neinvestiční finanční dotace z rozpočtu kraje Vysočina na
provozování pečovatelské služby pro Sociální služby města
Velké Meziříčí
Rozdělení: 500 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Sociální služby města Velké Meziříčí

4)
Zdroj: 6 tis. Kč – příspěvek od kraje Vysočina na reprezentaci žáků na celo-
státní přírodovědně-ekologické soutěži „Zelená stezka-
Zlatý list“
Rozdělení: 6 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Základní školu Velké Meziříčí,
Školní 2055
5)
Zdroj: 1 409 tis. Kč - § 4184 sociální dávky – příspěvky na zakoup.,opravu a zvl.
úpravu motorového vozidla
Rozdělení: 1 300 tis. Kč - § 4175 sociální dávky – dávky sociální péče pro rodinu a děti
109 tis. Kč - § 4185 sociální dávky – příspěvek na provoz motor.vozidla

6)
Zdroj: 15 tis. Kč – rezerva neúčelová
Rozdělení: 15 tis. Kč – rezerva na dary

7)
Zdroj: 650 tis. Kč - § 5311 bezpečnost a veřejný pořádek – mzdové prostředky
Rozdělení: 650 tis. Kč - §6409 rezerva neúčelová


8)
Zdroj 400 tis. Kč – správní poplatky
830 tis. Kč – přijaté sankční platby § 6171
408 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků § 3639
427 tis. Kč – vrácení části finanč.prostředků na připojení OS Hliniště od
fi. EON
100 tis. Kč – vrácení odvodu za porušení rozpočtové kázně od MF § 6399
( ZŠ Školní)
122 tis. Kč – obdržení grantu na autobus.zastávku Dolní Radslavice § 2212
(realizace akce v min.roce)
1 230,7 tis. Kč – neúčelová rezerva
(3 517,7 tis. Kč – celkem)

Rozdělení: 3 517,7 tis. Kč - opravy chodníků a místních komunikací
z toho 1 128,8 tis. Kč – akce č. 1
příjezd „Jelínkova vila“……………………… 65,1 tis.Kč
chodník „Jelín.vila“-schody ul.Nad Plovárnou 180,7 tis.Kč
Hornoměstská od ul.Zámecká po int.SOUzem…97,2 tis. Kč
Skřivanova – pravá strana……………………..337,3 tis. Kč
Poštovní –od kř.Bezděkov po ul. Čechova … 448,5 tis. Kč
1 606,6 tis. Kč – akce č.2
Lipnice od Sokolovské po č.p. 18………………91,6 tis. Kč
Sokolovská – parčík od ul.Nad Kunš.k obchodu187,2 tis.Kč
Karlov – chodník……………………………..1 132,0 tis.Kč
Nad Kunšovcem – část chodníku……… ……...195,8 tis.Kč
782,3 tis. Kč - akce č. 3
rozšíření obslužné komunikace mezi
panelovými domy ul. Hornoměstská............…129,0tis.Kč
jednostranná úprava MK Strmá…………… ….48,7 tis.Kč
oprava spoj.komun.K Nov. Světu-Záviškova...354,6 tis.Kč
oprava komunikace Palouky………………….250,0 tis.Kč
9)
Zdroj: 50 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč – dotace na činnost TJ Spartak Velké Meziříčí – volejbalový
oddíl, IČO: 48895768, sídlo Velké Meziříčí
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 25.10.2005


3.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s financováním akce „Rekonstrukce a modernizace koupaliště“ dle návrhu smlouvy o dílo a zároveň s vyčleněním finančních prostředků na realizaci II. etapy z rozpočtu v roce 2006 ve výši 10 205 tis. Kč.
Odpovídá: Ing. Kozina
Termín: 30.9.2005

 

 

4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrh smlouvy na poskytnutí úvěru s účelem profinancování výstavby místní přístupové komunikace v průmyslové zóně Třebíčská ve Velkém Meziříčí uzavřený mezi městem Velké Meziříčí a Komerční bankou a.s. ve výši
6 800 000,- Kč. Zajištění úvěru bude zabezpečeno třemi krycími blankosměnkami.
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 30.9.2005


5.
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se ruší vyhláška č. 5/1992, o místních stavebních předpisech /se zvláštním zřetelem na památkovou zónu /
Odpovídá: Ing. Rosa
Termín: 30.9.2005


6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Muzea Velké Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Stupka
Termín: 30.9.2005


7.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí v přiloženém znění.
Odpovídá: Ing. Kašparová
Termín: 30.9.2005

8.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč každému z níže uvedených subjektů na realizaci následujících projektů:
- Speciální školy, Velké Meziříčí,
projekt „ Snoozeleen – cvičení pro děti s diagnózou autismus“
- Rodinka, projekt „Společenská a hudební výchova se vzděláváním dětí“
- Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, projekt – „Časopis mladých novinářů Spojka“
- Základní škola Velké Meziříčí, projekt – „Výtvarná dílna jako prevence sociálně patologických jevů“
- Základní škola Velké Meziříčí, projekt – „Kruh 2005“
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč Chaloupkám-středisku pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., Kněžice na realizaci projektu „Ekologie pro každého“ pracovištěm ve Velkém Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Švec
Termín: 31.12.2005


9.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e, aby byla s obchodní společnosti POHOTOVOST, s.r.o., se sídlem Moráňská čp. 141/21, 594 01 Velké Meziříčí uzavřena smlouva o provozování LSPP v roce 2006, a to za cenu 1.650.000,- Kč za rok v rozsahu pracovní dny
(po - pá) 17:00 - 22:00 hod; sobota, neděle, svátky 9:00 - 22:00 hod. Místem výkonu LSPP bude budova Nad Gymnáziem 464/17, 594 01 Velké Meziříčí.
Zastupitelstvo města zároveň pověřuje radu města, aby dle výsledků jednání s tímto subjektem stanovila další náležitosti smlouvy.
Odpovídá: Ing. František Bradáč
Termín: listopad 2005


10.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e místostarostu Ing. Nováčka přípravou přehledu všech sportoviš?, jejichž vlastníkem je město Velké Meziříčí, s přehledem investic zde realizovaných za poslední tři roky a investic nutných v následných letech. Součástí přehledu budou výdaje na údržbu sportoviš?, dotace na činnost sportovním oddílům, včetně kvantitativního přehledu uživatelů.
Odpovídá: Ing. Nováček
Termín: 15.11.2005


11.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e starostu Ing. Bradáče zahájením přípravy prací na projektu pro stavební povolení IV. etapy obchvatu města Velké Meziříčí. Náklady s tímto spojené budou hrazeny z rozpočtu města v roce 2006 a budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení.
Výběr zpracovatele provede rada města Velké Meziříčí.
Odpovídá: rada města, starosta Ing. Bradáč
Termín: průběžně

 

 

 


..................................................... .......................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č. 22/2005

USNESENÍ Č. 22/2005

Z jednání zastupitelstva města dne 27.7.2005

1. Rozpočtová opatření


Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 850 tis. Kč – rekonstrukce kotelny ZŠ Oslavická (§3113)
19 tis. Kč – neúčelová rezerva (§6409)
Rozdělení: 869 tis. Kč – oprava opěrné zdi „V Potokách“


2) Zdroj: 596 tis. Kč – realizace dopravní studie – parkoviště (§2212)
400 tis. Kč – světelná signalizace zařízení – přechod Novosady (§2212)
606 tis. Kč – neúčelová rezerva

Rozdělení: 78 tis. Kč – chodníky ul. Hornoměstská a autobusové zastávky ul.
Hornoměstská – BILLA
102 tis. Kč – přístřešek BUS u Domova důchodců Velké Meziříčí

538 tis. Kč – ul. Nad Kunšovcem (komunikace,balená) – oprava
navýšení původní částky 450 tis. Kč
152 tis. Kč – ul. Gen.Jaroše (horní část), K.Pánka (nástřik) – oprava
navýšení původní částky 220 tis. Kč
24 tis. Kč – ul. Vrchovecká – chodník proti zim.stadionu – oprava
navýšení původní částky 160 tis. Kč
491 tis. Kč – ul. Sokolovská – chodníky po ul. U Tržiště – oprava
navýšení původní částky 840 tis. Kč
217 tis. Kč – autobusové zastávky Hliniště


Odpovědnost: ing. Pólová
Termín: 25.8.2005

 

 

.................................................... .....................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č. 21/2005

USNESENÍ Č. 21/2005

Z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 28. června 2005

1.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodloužením termínu uvedeném v usnesení z jednání zastupitelstva města č. 17/2004 ze dne 14.12.2005 – bod č. 8 / zpracování návrhu územního plánu města Velké Meziříčí/ a to do 31.12.2005.


2.
a/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení ZM čís. 20/2005 ze dne 26.4.2005 pod bodem 1 b), kterým se prodává stavební pozemek čís. 25 o výměře asi 768 m2 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště manž. Smrčkovým,
a s o u h l a s í s prodejem tohoto pozemku Aleši Šafránkovi a Lence Doležalové za schválených podmínek.

b/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení ZM čís.19/2005 ze dne 8.3.2005 po bodem 1n), kterým se prodává stavební pozemek .č. 18 o výměře asi 600 m2 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště manž. Wollmuthovým,
a s o u h l a s í s prodejem tohoto stavebního místa manž. Markovým za schválených podmínek.

c/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením částí pozemků parc.č. 361/15, 371 a 372 v k.ú. Velké Meziříčí, ul. Hornoměstská o výměře asi 50 m2 na výstavbu autobusového zálivu pro místní a dálkovou dopravu od majitele BILLA spol. s r.o., Modletice za cenu 400,- Kč/m2. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a po realizaci stavby kupní smlouva.

d/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení ZM čís. 14/2004 ze dne 22.6.2004 pod bod. 1 d), kterým se prodává část pozemku parc.č. 4347/1 o výměře asi 1.000 m2 v lokalitě Rakůvky v k.ú. Velké Meziříčí Vlastimilu Zezulovi.

e/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5801/3 o výměře 8 m2 v lokalitě u starého nádraží za cenu 400,- Kč/m2 Danielu Rausovi a Vlastimilu Vaverkovi do spoluvlastnictví každému ideální jednou polovinou.

f/
zastupitelstvo města r u š í usnesení čís. 20/2005 ze dne 26.4.2005 pod bodem čís. 1k) a s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 2059 o výměře 172 m2 v k.ú. Olší nad Oslavou manž. Kudláčkovým tak, že část o výměře 34 m2 jako příkup k zahradě bude za kupní cenu 100,- Kč/m2 a část o výměře 138 m2 jako přístupová cesta bude za kupní cenu 70,- Kč/m2.

g/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 2805/1 o výměře asi 50 m2 na ul. Mlýnská v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 Ing. A. Mezhlumyanovi. V kupní smlouvě bude uvedena povinnost kupujícího uzavřít s vlastníky a správci inženýrských sítí věcná břemena.

h/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 1.500 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky za cenu 400,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek Petru Švihálkovi za účelem výstavby výrobních prostor pro jeho podnikání.

ch/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem částí pozemků PK parc.č. 3618, 3619, 3620 a 3627 v lokalitě Hliniště na výstavbu bytových domů třem žadatelům tak, že firmě AGSTAV TŘEBÍČ a.s. a firmě BUILDINGcentrum –HSV, s.r.o. Velké Meziříčí budou prodány pozemky každé na dva bytové domy a firmě REALplus s.r.o. Brno pozemky na dva bytové domy a na výstavbu objektu s komerčním využitím.
S žadateli budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích kupních se zaplacením celé kupní ceny do 30 dnů od podpisu těchto smluv a to dle předpokládané výměry zastavěného pozemku ( 750,- Kč/m2) s tím, že vyrovnání kupní ceny bude provedeno na základě geometrického zaměření v kupních smlouvách, jenž budou uzavřeny do jednoho měsíce po kolaudaci bytových domů

i/
zastupitelstvo města r u š í tu část usnesení čís.20/2005 ze dne 26.4.2005 pod bod. č. 1 p) , kterou se prodává část pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 2.500 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí firmě SCAME-CZ, s.r.o. Kolín.

j/
zastupitelstvo města s o u h l a s í se změnou usnesení čís. 12/2004 ze dne 2.3.2004 pod bodem čís. 1d) tak, že se mění výše kupní ceny pozemku na částku 108.820,- Kč.

k/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č. 4696/1 o výměře 22.178 m2, parc.č. 4696/5 o výměře 414 m2, parc.č. 4702/2 o výměře 541 m2 a parc.č. 4696/6 o výměře 52 m2 na Fajtově kopci v k.ú. Velké Meziříčí SKI KLUBU Velké Meziříčí za cenu 20,- Kč/m2 se zaplacením kupní ceny ve splátkách do 5 let od podpisu kupní smlouvy se zřízením předkupního práva pro město jako práva věcného na dobu neurčitou.

l/
zastupitelstvo města r u š í usnesení čís. 20/2005 ze dne 26.4.2005 pod bod. čís. 1r) a
s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5280/16 o výměře 10.676 m2 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí ze cenu 400,- Kč/m2 a obvyklých podmínek firmě EURO BAGGING, s.r.o. Dobrá Voda 116.

m/
zastupitelstvo města r u š í usnesení čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. 1n), kterým se mimo jiného, prodává stavební pozemek v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí čís. 6 o výměře asi 840 m2 manž. Horkých za cenu 750,- Kč/m2 a schválených podmínek a s o u h l a s í s prodejem stavebního pozemku v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí čís. 13 o výměře asi 848 m2 za stejných podmínek manž. Horkých

n/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem stavebního pozemku č. 32 o výměře asi 1.069 m2 v lokalitě Hliniště na výstavbu rodinného domu manž. Kovářovým za cenu 750,- Kč/m2 a schválených podmínek

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková
Termín: 31.8.2005


3.
I.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e závěrečný účet za rok 2004 dle předložených materiálů včetně rozdělení zdrojů po finančním vypořádání takto:
- výsledek HOČ k 31.12.2004 – příjem v r. 2005 5 024 089,44 Kč
- dar na zajištění tomboly na ples města 2005 3 000,-- Kč
- neprofinancované prostředky na ochranu ŽP z r. 2004 27 000,-- Kč
- neprofinancované dotace na přípravu na výkon st.správy 9 843 581,30 Kč
- dotace na výkon st.správy – použití v r. 2005 2 237 000,-- Kč
- finanč.prostředky z r. 2004 – použití dle usnes.ZM (8.3.) 24 900 000,-- Kč
- rezerva 20 452,64 Kč
C e l k e m 42 055 123,38 Kč

II.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Velké Meziříčí za rok 2004 bez výhrad.
Odpovídá: ing. Pólová
Termín: do 30.6.2005


4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený rozpočtový výhled města Velké Meziříčí na rok 2006-2010.
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: průběžně

5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření přiložené kupní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1171, o koupi nemovitostí:
- budovy č.p. 14 – objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 249,
- pozemek parc. č. 249 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 542 m2,
- pozemek parc. č. 250 – ostatní plocha o výměře 623 m2, způsob využití: zahrada,
zapsaných na listu vlastnictví č. 2505 pro obec a katastrální území Velké Meziříčí v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí, a to za 6.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo města vydává rozhodnutí o přidělení výše uvedené veřejné zakázky České spořitelně, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1171.
Odpovídá: Ing. Rosa, JUDr. Řezníčková
Termín: 31.7. 2005

6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 64 tis. Kč – výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů
společnosti Ventura Praha
Rozdělení: 34 tis. Kč – lesy (§ 1031 pol. 5169)
30 tis. Kč – zeleň ( § 3745 pol. 5171 org. 84 – podíl vlastních zdrojů ke
grantu „Stromy a lidé na sídlišti“)

2) Zdroj: 13 tis. Kč – rezerva na dary
Rozdělení: 13 tis. Kč – dotace manželům Věře a Františkovi Kuřátkovým,
na zakoupení osobního počítače pro
dva sluchově postižené syny

3) Zdroj: 10 tis. Kč –rezerva na dary
Rozdělení: 10 tis. Kč – poskytnutí dotace Fotbalovému klubu FC Velké Meziříčí,
na letní mezinárodní turnaj přípravek pořádaný dne
18.6.2005

4) Zdroj: 17 tis. Kč - § 3314 náklady hrazené městem (nátěr oken Městské
knihovny - úspora nákladů)
33 tis. Kč – neúčelová rezerva

Rozdělení: 50 tis. Kč – dotace na investici přísp. organizaci Městská knihovna
Velké Meziříčí – nahrazení knihovnického systému LANius
verzí Clavius

5) Zdroj: 6.000 tis. Kč – příspěvek na výkon státní správy (dosud neprofinanco-
vané prostředky)
Rozdělení: 6.000 tis. Kč - nákup nemovitosti : budovy čp. 14 na pozemku parc.č.
249 včetně pozemku parc.č. 249 (zast. plocha a nádvoří
o výměře 542 m2) a pozemku parc.č. 250 (ostatní plocha
– zahrada o výměře 623 m2) od současného vlastníka
České spořitelny,a.s. za účelem přebudování prostor pro
úředníky Městského úřadu zabezpečující výkon státní
správy

6) Zdroj: 700 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 700 tis. Kč – stavební úpravy garáží pro vjezd sanitek provedené na
budově v majetku města

7) Zdroj: 2 934 tis. Kč – převod peněz z hospodářské činnosti (pronájem hrobových
míst)
Rozdělení: 2 934 tis. Kč – rezerva pro případ nenaplnění daňových příjmů

8) Zdroj: 3 466 tis. Kč – úhrada daně z příjmů právnických osob obce za rok 2004
z účtu hlavní činnosti na účet hlavní činnosti
Rozdělení: 3 466 tis. Kč – inkaso daně z příjmů právnických osob obce za rok 2004
z účtu hlavní činnosti ve prospěch rozpočtového účtu

9) Zdroj: 3 tis. Kč - rezerva na dary
Rozdělení: 3 tis. Kč - příspěvek na provoz pro ZŠ Školní na účast v celostátním
kole ekologické soutěže „Zelená stezka – Zlatý list“
(finanční příspěvek na pobyt a dopravu žáků)

10) Zdroje: 88 tis. Kč - § 3113 náklady hrazené městem – ZŠ Sokolovská
Rozdělení: 88 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
na provedení mimořádných oprav v limitu do 40 tis. Kč za
jednu opravu

11) Zastupitelstvo města m ě n í část usnesení č. 20/2005 ze dne 26.4.2005, bod 2., III. – v
části přesunu finanční částky na akci „Intenzifikace chlazení kompresoru na Zimním
stadionu ve Velkém Meziříčí“ s tím, že částka 2 mil. Kč nebude částkou maximální,
ale bude v rámci rozpočtového opatření navýšena o částku 379 tis. Kč včetně DPH 19 %.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:
Zdroj: 379 tis. Kč - neúčelová rezerva
Rozdělení: 379 tis. Kč - investiční akce „Intenzifikace chlazení kompresoru na
zimním stadionu Velké Meziříčí“ – navýšení částky
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 25.7.2005


7.
Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené v souvislosti s přijatými dotacemi za období duben-květen 2005:
č.RO částkav tis.Kč poskytovatel účel
17 16 Kraj Vysočina (fond Vysočiny) grantový program „Volný čas 2005“ – pro ZŠ Velké Meziříčí Školní na projekt Výtv.dílna
19 45 Nadace Partnerství příspěvek na realizaci projektu „Stromy a lidé na sídlišti“ (1. platba)
10 -41 Kraj Vysočina (fond Vysočiny) storno - grantový program „Volný čas 2005“, projekt „Výtvarná díla 2005“– pro ZŠ Školní – městu bylo zasláno chybné avízo
21 30 Kraj Vysočina zastupit. kraje Vysočina příspěvek z rozpočtu kraje na akceschopnost jednotky požární ochrany
22 10 Ministerstvo financí na realizaci 1.etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni v roce 2005
25 24 Kraj Vysočina – zastupit. kraje Vysočina na obnovu kulturní památky „Velké Meziříčí – dolní brána parc.č.219“
28 85 Ministerstvo zdravotnictví dotační program „Národní program zdraví „– projekt „Zdravé město Velké Meziříčí v roce 2005“
29 372,2 Kraj Vysočina (fond Vysočiny) na podporu projektu „Velké Meziříčí – metropolitní sí?“
30 632 Státní fond rozvoje bydlení bytový dům blok III – 21 b.j. – Čechovy sady, ul. Čermákova, Velké Meziříčí
30 234 Min.pro místní rozvoj bytový dům blok II – 21 b.j.- Čechovy sady, ul.Čermákova, Velké Meziříčí
31 179 Ministerstvo kultury účelový fin.příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky – domu č.p.24, k.ú. a obec Velké Meziříčí
1586,2 celkem

8.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k Zásadám tvorby a použití sociálního fondu města Velké Meziříčí, platných od 1.5.2005 v předloženém znění.
Odpovídá: Ing. Rosa
Termín: od 1.7.2005

9.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e změnu účelu použití 450 tis. Kč, které měly být použity na opravu střechy bytového domu na adrese Náměstí 24, na opravu střechy na bytových domech na ul. Nad Sv. Josefem 1735/13, 1719/17, 1720/15, VM.
Odpovídá: Ing. Kašparová
Termín: 30.6.2005

10.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložené návrhy dodatků zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města s účinností od 1.7.2005 a současně zmocňuje starostu k vydání úplného znění zřizovacích listin těchto organizací.
Odpovídá: Ing. Stupka
Termín: 15.7.2005

11.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí v přiloženém znění.
Odpovídá: Ing. Kašparová
Termín: 30.6.2005

12.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e radu města vypsáním výběrového řízení na provozování LSPP v roce 2006. Výzva k podání nabídky na provozování lékařské služby první pomoci bude obsahovat tyto podmínky:
- výkon LSPP n e b u d e vázán na budovu Nad Gymnáziem 464/17 ve Velkém Meziříčí,
- rozsah výkonu LSPP bude dán dle bodu ad b) odůvodnění s tím, že bude stanoven
minimální rozsah ordinačních hodin LSPP: Po – Pá: 17 – 22 hod
So – Ne, svátky: 9 - 22 hod
Odpovídá: rada města
Termín: 31.7. 2005

13.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření přiložené dohody společnosti SATT a.s. a akcionářů této společnosti o společném postupu při ukončení kapitálové účasti města Bystřice nad Pernštejnem ve společnosti SATT a.s.
Odpovídá: Ing. František Bradáč
Termín: červenec 2005


14.
Zastupitelstvo města u k l á d á radě města připravit do 31.10.2005 návrh rozpočtu na rok 2006 a poté svolat pracovní poradu členů zastupitelstva města k tomuto návrhu rozpočtu.
Odpovídá: rada města
Termín: II. pololetí 2005


15.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s přidělením částky 5.000 Kč těmto projektům:
Chaloupky, ekologické středisko – projekt „Poznat a porozumět“
Chaloupky, ekologické středisko – projekt „ Oživování starých řemesel“
Speciální školy VM – projekt „Poznej sám sebe“
Jupiter club VM – projekt „Festival zdraví“
Mateřské centrum Rodinka – projekt „Vybudování rehabilitačního koutku pro děti“
Mateřská škola VM – projekt „ Neposedný míč“
Odpovídá: Ing. Švec
Termín: 31.12.2005

 

 

 


................................................ ..................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Usnesení č. 20/2005

USNESENÍ Č. 20/2005

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 26. 4. 2005

1. Majetkové převody

a/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení ZM čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bod. 1g) a doporučuje radě města odsouhlasit zřízení věcného břemene dle žádosti Blanky Klapalové

b/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení ZM čís. 19/2005 tu část bodu 1n), která se týká prodeje stavebního pozemku č. 25 o výměře asi 768 m2 v Hliništích manž. Pivoňkovým a s o u h l a s í s prodejem tohoto stavebního pozemku manž. Smrčkovým
Současně s o u h l a s í s prodejem stavebního pozemku č. 8 o výměře asi 840 m2 v Hliništích manž. Pivoňkovým.
Oběma za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek

c/
zastupitelstvo města r u š í část usnesení ZM čís. 19/2005 tu část bodu 1n), kterou byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku čís. 19 o výměře asi 804 m2 v Hliništích manž. Jamshidilgholdori a dále r u š í tu část usnesení, kterou byl prodán stavební pozemek čís. 38 o výměře 610 m2 manž. Uchytilovým a současně s o u h l a s í s prodejem stavebního pozemku čís. 19 o výměře asi 804 m2 v Hliništích manž. Uchytilovým za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek

d/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 5280/9 o výměře 4.198 m2 v Jidáškách, k.ú. Velké Meziříčí od PF ČR a pověřuje odd. správy majetku města požádat na základě tohoto usnesení vlastníka o prodej

e/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 331/4 o výměře 1.549 m2 v k.ú. Mostiště od Jana Homoly za cenu 5,- Kč/m2

f/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením spoluvlastnických podílů na nemovitostech v k.ú. Dolní Radslavice a to pozemku parc.č. st. 23 s objektem č.p. 6 a zemědělskými stavbami, pozemky parc.č. 56/1 o výměře 1.176 m2, parc.č. 56/2 o výměře 160 m2, parc.č. 56/4 o výměře 431 m2, parc.č. 61 o výměře 403 m2, parc.č. 1088 o výměře 124 m2 od Stanislava Šuly a Ing. Pavla Rybníčka za cenu dle znaleckého posudku objekty a pozemky za cenu 100,- Kč/m2 a s následným jednáním s Ing. Skryjou o odkoupení jeho podílu na uvedených nemovitostech

g/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemků v lokalitě Hliniště od Rudolfa Cejnka za částku 250 tis. Kč a sice pozemky parc.č. 3589/1 o výměře 739 m2, parc.č. 3589/2 o výměře 210 m2, parc.č. 3586 (PK) o výměře 3.961 m2, parc.č. 3588 o výměře 7.954 m2, parc.č. 3587 o výměře 402 m2. Náklady spojené s převodem vlastnictví ponese ze svého město

h/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s darováním pozemků v k.ú. Olší nad Oslavou parc.č. 243/7 o výměře 501 m2, parc.č. 243/8 o výměře 5.003 m2 a parc.č. 243/9 o výměře 986 m2, které souvisejí se stavbou kořenové čistírny Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, jenž je vlastníkem této stavby

ch/
zastupitelstvo města r u š í usnesení č. 19/2005 ze dne 8.3.2005 pod bodem č. 1i), kterým se prodává část pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 3.740 m2 v lokalitě Jidášky, v k.ú. Velké Meziříčí Liboru Jašovi

i/
zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou části pozemku parc.č. 5801/2 o výměře 13 m2 z majetku města za část pozemku parc.č. 5800/4 o výměře 21 m2 z majetku Lenky Coufalové. Směna bude provedena bez ohledu na výměry pozemků s tím, že náklady s touto směnou spojené ponese ze svého město

j/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3913 o výměře 571 m2 na ul. Lesní v k.ú. Velké Meziříčí manž. Krausovým na výstavbu rodinného domu za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že si manž. Krausovi jsou vědomi současného stavu pozemku s nemožností provádění zimní údržby a svozu komunálního odpadu, který bude realizován ze sběrného místa – dle dohody s TS VM s.r.o.

k/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 106/9 o výměře 34 m2 v k.ú. Olší nad Oslavou za cenu 100,- Kč/m2 manž. Kudláčkovým

l/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 20 o výměře 10 m2 a z pozemku parc.č. 811/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Lhotky za cenu 100,- Kč/m2 Pavlu Podsedkovi

m/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem částí pozemků parc.č. 237 a 238 o celkové výměře asi 113 m2 na ul. Komenského firmě SKYE za cenu 600,- Kč/m2 za účelem vybudování ubytovacího zařízení. Podmínkou je respektování požadavků orgánů památkové péče

n/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením dílu o výměře 5.951 m2 z pozemku PK parc.č. 108 v k.ú. Lhotky z majetku Marty Pařízkové a dílu o výměře 5.022 m2 z pozemku PK parc.č. 115 v k.ú. Lhotky z majetku Pavla Podsedka za cenu 30,- Kč/m2 s tím, že kupní cena bude prodávajícím uhrazena takto:
20% z ceny do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, 80% z ceny nejpozději do 30.4.2006.
Na zaplacení kupní ceny budou použity finanční prostředky z rozpočtu místní části Lhotky pro r. 2005

o/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 2.500 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí p.Josefu Zemanovi za cenu 400,- Kč/m2 a obvyklých podmínek na vybudování skladovací haly pro obráběcí stroje

p/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o vel. asi 2.500 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky a části pozemku parc.č. 5280/40 o vel. asi 6.000 m2 v dotované části průmyslové zóny Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 a obvyklých podmínek firmě SCAME-CZ s tím, že bude uskutečněn prodej části toho pozemku, který žadatel písemně upřesní. Následně bude druhá část usnesení zrušena.
Termín uzavření kupní smlouvy stanovuje zastupitelstvo města do 31.5.2005

r/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/16 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí o výměře 10.676 m2 za cenu 400,- Kč/m2 a obvyklých podmínek firmě EURO BAGGING GROUP
Odpovídá: Ing. Nováček, JUDr. Řezníčková, termín: 31.5.2005


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:

I.
Zdroj:
1) 6 926,7 tis. Kč – rezerva na rekonstrukce a opravy chodníků a komunikací
2) 110 tis. Kč – změna stavu krátkodobých prostředků (použití prostředků z fondu
pronajatého majetku (příjmy z pronájmu ZŠ Sokolovská)
3) 153 tis. Kč – poskytnutí dotace (153.223,- Kč) na KP 101297 – dům č.p. 15,
Náměstí, Velké Meziříčí
vlastník: Vladimír Vaňkát, Jana Vaňkátová, Hana Večeřová, Radka
Sklenářová
(usnesení ZM ze dne 8.2.2005 § 3322)
4) 2 815 tis. Kč – převod prostředků z hospodářské činnosti (správa aktiv)
5) 16,3 tis. Kč – rezerva neúčelová ( § 6409)
6) 1 000 tis. Kč - dávky sociální péče pro rodinu a děti (§ 4175)
7) 5 484 tis. Kč - převod prostředků z hospodářské činnosti (správa aktiv)
1 460 tis. Kč - neúčelová rezerva (§ 6409)
8) 200 tis. Kč - provoz přimrazovací plochy – práce provedené TS (§ 3412)
9) 2 tis. Kč - rezerva na dary (§ 6409)


Rozdělení:
1) 2 286,7 tis. Kč – křižovatka Nad Gymnáziem (odbočovací pruh vč. chodníků k Poště)
- rekonstrukce
2 300 tis. Kč - ul. Hornoměstská (mimo část křížení s vodovodem) a autobusové
zastávky - rekonstrukce
840 tis. Kč – ul. Sokolovská –chodníky po ul. U Tržiště – oprava
620 tis. Kč – ul. Poštovní – chodníky (mimo podélné parkování u Pošty) – oprava
160 tis. Kč - ul. Vrchovecká (chodník naproti zimnímu stadionu) - oprava
450 tis. Kč – ul. Nad Kunšovcem (komunikace balená)- oprava
220 tis. Kč – ul. Generála Jaroše (horní část), ul. Karla Pánka(nástřik) – oprava
50 tis. Kč - oprava schodů u Domu zdraví s.r.o. VM
2) 110 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská za účelem vybavení
jazykové učebny
3) 153 tis. Kč – navýšení podílu města (pův. 56 tis. Kč) na KP 42238/7-4574 Dolní
brána, Komenského, parc.č. 219
s dotací kraje Vysočina ve výši 24 tis. Kč, vlastník: Město Velké
Meziříčí
4) 2 815 tis. Kč - výkup pozemků v lokalitě Čechovy sady II na základě usnesení
ZM č. 17/2004
(majetkové převody –bod e) Vlastník: p. František Horký
Pozemek o výměře 18 766 m2 á 150,- Kč, tj. 2 814 900,- Kč
5) 16,3 tis. Kč - úhrada neinvest.nákladů na povinnou školní docházku městu Jihlava
(§ 3114)
6) 1 000 tis. Kč - příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 4185)
7) 6 944 tis. Kč – výkup pozemků v Hliništích (fi AGRO-Měřín)
8) 200 tis. Kč - dotace pro Horácký hokejový klub Velké Meziříčí, Vrchovecká č.
1091/31, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 43378943 – mládežnickým oddílům HHK na úhradu faktur za
pronájem ledové plochy pro rok 2005 (§ 3419)
9) 2 tis. Kč - příspěvek na provoz pro ZŠ Oslavická na nákup sportovního náčiní
pro vítězky celorepublikového turnaje
Republik.finále AŠSK ČR 2004/2005 v házené, IČ 70282226 (§ 3113)
Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 31.5.2005

II.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:

Zdroj: 60 tis. Kč – zabezpečení sbírek (náklady hrazené městem) § 3315
Rozdělení: 60 tis. Kč – dotace na investici Muzeu Velké Meziříčí – rozšíření stávajícího
zabezpečovacího systému Digiplex
Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 31.5.2005

III.
Zastupitelstvo města r u š í část usnesení zastupitelstva města čís. 19/2005 ze dne 8.3.2005 – bod č. 2 ) „Rozpočtová opatření“ – I.), kterými zastupitelstvo města schválilo 2 mil. Kč na rekonstrukci I. etapy Areálu zdraví U Světlé.
Zastupitelstvo města přesunuje tuto finanční částku na akci „Intenzifikace chlazení kompresoru na Zimním stadionu Velké Meziříčí“ do výše 2 mil Kč s podmínkou, že tato částka bude částkou maximální včetně DPH.
Odpovídá: Ing. Kozina, termín: 28.6.2005

3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e Zásady tvorby a použití sociálního fondu města Velké Meziříčí podle předloženého návrhu.
Odpovídá: Ing. Pólová, termín: trvale


4.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené v souvislosti s přijatými dotacemi za období leden - březen 2005:
č.RO částkav tis.Kč poskytovatel účel
7 80 Kraj Vysočina (fond Vysočiny) grantový program „Klenotnice Vysočiny 2004“ – pro Muzeum Velké Meziříčí
8 824 Min.financí navýšení příspěvku na výkon st.správy pro obce s rozšířenou působností
10 41 Kraj Vysočina (fond Vysočiny) grantový program „Volný čas 2005“, projekt „Výtvarná díla 2005“ – pro ZŠ Školní 2055
11 100 Kraj Vysočina (fond Vysočiny) grantový program „GIS-III“
12 122 Kraj Vysočina (fond Vysočiny) grantový program „Veřejná doprava 2004“ , projekt „Autobusová zastávka Dolní Radsl.“
13 99 Kraj Vysočina – zastupit. kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí ke spec.školám, domům dětí a mládeže
14 17,5 Kraj Vysočina – zastupit. kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích
15 2170,5 Státní fond rozvoje bydlení bytový dům blok III – 21 b.j. – Čechovy sady, ul. Čermákova
16 64,8 Úřad práce úhrada nákladů spojených se zajištěním odborné praxe absolventa, s vytvořením VPP
3518,8 celkem


5.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 78.000,- Kč na KP 18288/7-4543 vlastníkům Františkovi, Marii a Johannu Podstatzky-Lichtensteinovým, jako povinný podíl na dotaci od kraje Vysočina na obnovu kulturní památky – Zámek Velké Meziříčí, č.p. 1200/4 – výměna střešní krytiny. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 18/2005 ze dne 8.2.2005 v bodě 3.II – poskytnutí dotace výše uvedeným vlastníkům s původní částkou 77.700,- Kč.
Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 31.5.2005


6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí:
- 49,- tis. Kč – náklady hrazené městem na opravy budovy Domu dětí a mládeže Velké
Meziříčí
- 50,- tis. Kč – příspěvek na provoz Domu dětí
- 17,5 tis. Kč – příspěvek na provoz Domu dětí
Zdrojem budou prostředky zaslané krajem Vysočina.
Odpovídá: Ing. Kašparová, Ing. Stupka, termín: 15.5.2005


7.
a/
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí m ě n í své snesení č. 13/2004, bod č. 9 ze dne 27.4.2004 a upouští od varianty získat objekt domova důchodců pro zlepšení pracovních podmínek na Městském úřadu Velké Meziříčí.
b/
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e starostu města Ing. Františka Bradáče, popř. místostarostu města Ing. Aloise Nováčka jednáním o získání objektu České spořitelny a.s. Velké Meziříčí na parcelách parc.č. 249 a parc.č. 250 do majetku města za cenu 6 mil. Kč dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.
Odpovídá: Ing. Bradáč, Ing. Nováček, Ing. Rosa Rosa, termín: 28.6.2005


8.
Zastupitelstvo města r u š í své usnesení čís. 10/2003, bod č. 12 v části, kterou se stanoví pravomoci kontrolního a finančního výboru. Nově se tyto pravomoci stanoví takto:
zastupitelstvo města p o v ě ř u j e kontrolní a finanční výbor k průběžnému provádění kontrol u příspěvkových organizací města a organizací založených a zřízených městem Velké Meziříčí pro volební období 2002 – 2006.
Odpovídá: kontrolní a finanční výbor, termín: volební období 2002 – 2006


9.
Zastupitelstvo města o d v o l á v á z funkce člena finančního výboru p. Martina Práška na jeho vlastní žádost.


10.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci p. Josefa Komínka, předsedy kontrolního výboru, že zastupuje město Velké Meziříčí v dozorčí radě SATT a.s. Žďár nad Sázavou. Za tuto činnost pobírá částku 24 000,- Kč za rok.

 


............................................................. ...................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta

Usnesení č. 19/2005

USNESENÍ Č. 19/2005

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 8.3.2005


1. Majetkové převody

a/
Zastupitelstvo města r u š í bod 1 h) usnesení čís. 17/2004 ze dne 14.12.2004 – prodej nemovitostí v k.ú. Hrbov – objekt bývalé školy s pozemky .

b/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou části pozemku parc.č. 1104/2 v k.ú. Dolní Radslavice za část pozemku parc.č. 28 ve vlastnictví manž. Vodových, což bude upřesněno geometrickým zaměřením. Případné dokoupení bude realizováno za cenu 100,- Kč/m2. Smluvní strany ponesou náklady na směnu poměrně.

c/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou části pozemku parc.č. 2065/2 v k.ú. Olší nad Oslavou za část pozemku parc.č. 87 ve vlastnictví manž. Kozmíkových. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, případné dokoupení bude realizováno za 100,- Kč/m2. Smluvní strany ponesou náklady na provedenou směnu pozemků poměrně.

d/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem částí pozemků parc.č. 2916/1, 2915 a 2914/1, celkem asi 48 m2 na ul. Družstevní ve Velkém Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 manž. Batelkovým a to dle geometrického zaměření, které objedná a uhradí žadatelé.

e/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem bytu č. 13 v domě č.p. 1242 na ul. Strmá ve Vel. Meziříčí za cenu 190 tis. Kč paní Anežce Zezulové.

f/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č. 4347/4 o výměře 500 m2 a parc.č. 4347/6 o výměře 501 m2 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Rakůvky na zřízení zahrádky manž. Bartošovým za cenu 20,- Kč/m2.

g/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 750/1 o výměře asi 50 m2 – po geometrickém zaměření – na ul. Hornoměstská za cenu 400,- Kč/m2 p. Blance Klapalové se zřízením předkupního práva pro město VM v případě prodeje pozemku. Geometrické zaměření uhradí žadatelka.

h/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 750/1 o výměře asi 150 m2 na ul. Hornoměstská za cenu 400,- Kč/m2 manž. Fischerovým, Prešerovým, pí. Střechové a pí. Šoukalové, se zřízením předkupního práva pro město VM v případě prodeje pozemku. Geometrické zaměření objedná město, uhradí žadatelé poměrnou částí.

ch/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem asi 3.000 m2 z pozemku parc.č. 5280/41 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 p. Pavlu Vyhlídalovi – DŘEVOSTYL, za účelem vybudování nové truhlářské provozovny.

i/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem asi 3.740 m2 z pozemku parc.č. 5280/1 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky p. Liboru Jašovi, za cenu 400,- Kč/m2 na výstavbu skladovacích prostor pro elektromateriál.

j/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5280/1 o výměře asi 1.500 m2 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky p. Miloši Koudelovi a p. Jiřímu Fialovi za cenu 400,- Kč/m2 na výstavbu skladovacích prostor pro maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím.
Ve všech třech případech prodeje pozemků v Jidáškách bude provedeno geometrické zaměření na náklady kupujících.

k/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 5272 o výměře 200 m2 v lokalitě Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 od spoluvlastníků Lady Malečkové a Marie Tiché.

l/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 1745/5 o výměře 87 m2 na ul. Ve Vilách ve Vel.Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 od pí. Drahomíry Zelené.

m/
Zastupitelstvo města s t a n o v í podmínky pro prodej stavebních míst na výstavbu rodinných domů v Hliništích takto:
1. kupní cena ve výši 750,- Kč/m2 se zaplacením celé kupní ceny v termínu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami,
2. předkupní právo pro město jako právo věcné do doby kolaudace stavby rodinného domu
3. v případě vrácení pozemku městu – při uplatnění předkupního práva – úhrada kupní ceny ve výši minus 3%, které město při prodeji muselo uhradit státu jako daň z převodu nemovitosti.


n/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem stavebních pozemků v lokalitě Hliniště na výstavbu rodinných domů za schválených podmínek jednotlivým žadatelům takto:

stavební pozemek č. 3 o výměře asi 840 m2
manž. Hladíkovi,
stavební pozemek č. 6 o výměře asi 840 m2
manž. Horkých,
stavební pozemek č. 7 o výměře asi 839 m2
manž. Fialovi,
stavební pozemek č. 14 o výměře asi 831 m2
manž. Pitříkovi,
stavební pozemek č. 15 o výměře asi 840 m2
Marta Žďárská,
stavební pozemek č. 16 o výměře asi 834 m2
manž. Smejkalovi,
stavební pozemek č. 18 o výměře asi 600 m2
manž. Wollmuthovi,
stavební pozemek č. 19 o výměře asi 804 m2
manž. Jamshidilgholdori,
stavební pozemek č. 20 o výměře asi 768 m2
manž. Villertovi,
stavební pozemek č. 22 o výměře asi 732 m2
manž. Cerkalovi,
stavební pozemek č. 23 o výměře asi 733 m2
Petr Kadlec,
stavební pozemek č. 21 o výměře asi 694 m2
manž. Sýkorovi,
stavební pozemek č. 25 o výměře asi 768 m2
manž. Pivoňkovi,
stavební pozemek č. 26 o výměře asi 775 m2
manž. Bečkovi,
stavení pozemek č. 28 o výměře asi 768 m2
manž. Havlíkovi,
stavební pozemek č. 29 o výměře asi 772 m2s
Martin Sodomka,
stavební pozemek č. 34 o výměře asi 1.022 m2
Milan Hutárek,
stavební pozemek č. 35 o výměře asi 1.003 m2
manž. Řádkovi,
stavební pozemek č. 38 o výměře asi 610 m2
manž. Uchytilovi,


o/
Zastupitelstvo města r u š í část bodu 2e) usnesení čís. 5/2003 ze dne 29.4.2003, kterým se prodává na ul. Zahradníčkova ve Vel. Meziříčí pozemek parc.č. 3886/1 o výměře 1.002 m2 manž. Řádkovým a pozemek parc.č. 3886/4 o výměře 806 m2 Milanu Hutárkovi

p/
Zastupitelstvo města s o u h l a s í se směnou pozemků parc.č. 3886/1 o výměře 1.002 m2 a parc.č. 3886/2 o výměře 731 m2 na ul. Zahradníčkova za část o stejné výměře, tj. 1.733 m2 z pozemku parc.č. 3800/15 v Hliništích ve vlastnictví manž. Necidových
Odpovídá: Ing. Nováček, JUDr. Řezníčková, termín: průběžně


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:
I.
Zdroje: 1) 24 900 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků
2) 3 204,7 tis. Kč – rezerva na investice
Rozdělení: 3 500 tis. Kč – příspěvek Svazu VaK –vodovod Jihlavská
1 232 tis. Kč – pozastávka PKS ZŠ Školní
1 444 tis. Kč - sítě Hliniště (finální asfaltové povrchy)
500 tis. Kč -podíl Hliniště na akci Svazu VaK ZR (vícepráce kanaliz.)
7 500 tis. Kč -rekonstrukce koupaliště I. etapa
960 tis. Kč - revize veřejného osvětlení vč. porevizních oprav po městě
1 500 tis. Kč - prům. zóna Jidášky (prodloužení sítí,komunikace, zpří-
stupnění zadní části prům. zóny)
2 000 tis. Kč – areál zdraví u Světlé (rekonstrukce – I. etapa)
600 tis. Kč - ulice Jana Zahradníčka – Nový svět (prodloužení
sítí, komunikace)
250 tis. Kč – projekt pro staveb.povolení – bytové domy Hliniště
270 tis. Kč - územní plán města – dokončení
500 tis. Kč – rezerva na projekty
322 tis. Kč - památková zóna (studie – 90 tis. Kč a projekt – 232 tis. Kč)
6 926,7 tis. Kč – rezerva na rekonstrukce a opravy chodníků a
komunikací
(blíže specifikováno zastupitelstvem s pořadím priorit
plánovaných akcí a upřesněním finančních částek)
600 tis. Kč – navýšení rozpočtu na akci – plynofikace Hrbov

II.
Zdroj: 2 670 tis. Kč – převod prostředků z hospodářské činnosti (správa aktiv)
Rozdělení: 2 670 tis. Kč – výkupy pozemků v lokalitě Čechovy sady II na základě
usnesení zastupitelstva města č. 17/2004 konaného dne
14.12.2005 (majetkové převody – bod e) od vlastníků:
p. Libuše Košábkové
a p. Vítězslava Malouška
o výměře 17 794 m2 po 150,- Kč/m2, / parc. č. PK 6356/.
S dalším vlastníkem p. Františkem Horkým
bude podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní
na výkup pozemku o výměře 18 766 m2 po 150,- Kč/m2,
Tento výkup pozemku bude řešen do konce
roku 2006 / parc. č. 6364/

III.
Zdroj: 72 tis. Kč – změna stavu krátkodobých prostředků ( použití prostředků
z fondu pronajatého majetku – příjmy z pronájmů ZŠ
Oslavická
Rozdělení: 72 tis. Kč – náklady hrazené městem – nákup digitálního projektoru pro
ZŠ Oslavická
IV.
Zdroj: 8 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 8 tis. Kč – neinvestiční dotace obci Stránecká Zhoř na opravu dopravního
značení cyklotrasy v Balinském údolí realizované v roce 2004


V.
Zdroj: 1 497 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 1 497 tis. Kč – vrácení části kupní ceny fi BHJ Garant v průmyslové zóně
Jidášky na základě kupní smlouvy uzavřené dne 28.6.2001
mezi městem Velké Meziříčí a HW GARANT s.r.o.
Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 31.3.2005

3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace – Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury v regionech NUTS II Severozápad, Jihozápad, Střední Čechy, Severovýchod, Moravskoslezsko, Jihovýchod a Střední Morava Program č. CZ2003/005-601.08.06 – na akci „Výstavba místní přístupové komunikace k průmyslové zóně Třebíčská ve Velkém Meziříčí“.
Odpovídá: Ing. Bradáč, Ing. Kozina, termín: 31.3.2005

4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zvýšení přídělu do sociálního fondu ze současných
2,5 % na 3 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, na odměny členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných, na odměny za práce konané na základě dohod. Důvodem zvýšení přídělu je navýšení příspěvku na penzijní připojištění pro zaměstnance jako jedné z hlavních forem stabilizačních a motivačních výhod.
Zvýšení přídělu do sociálního fondu se upravuje dodatkem č. 1 Zásad tvorby a použití sociálního fondu města Velké Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 31.3.2005


5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zvýšení příspěvku na provoz Městské knihovně Velké Meziříčí o 60 tisíc Kč. Zdrojem bude neúčelová rezerva.
Odpovídá: Ing. Stupka, termín: 31.3.2005


6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005 města Velké Meziříčí a části obce Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov, Mostiště, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice – Požární řád města Velké Meziříčí
Odpovídá: Ing. Švec

7.
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření místních částí města Velké Meziříčí. / K materiálu se zastupitelé vrátí na některém z příštích jednání/


8.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace ze zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zák. č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí /zákon o střetu zájmů/
Odpovídá: členové zastupitelstvo města, termín: 31.3.2005

 


.................................................................. ...........................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta

 

 

 
Usnesení č. 18/2005

USNESENÍ Č. 18/2005

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 8.2.2005

1.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uvedené změny základního rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2005:

1) Příjmy: dotace na výkon státní správy pol. 4112
- původní schválená částka ………6 367,1 tis. Kč
- nová částka …………………… 6 311,5 tis. Kč
rozdíl = snížení příjmů o 55, 6 tis. Kč

Výdaje: rezerva na investice § 6409 pol. 5901
- původní schválená částka………. 3 674,5 tis. Kč
- snížení výdajů(rez.na inv.) 55,5 tis. Kč
nová částka rez. na inv. ………… 3 618,9 tis. Kč

2)Výdaje: příspěvek SvaK § 2310 pol. 5329
- původní schválená částka ………. 708 tis. Kč
- nová částka ……………………….. 705,2 tis. Kč
rozdíl = snížení výdajů o 2,8 tis. Kč
- zvýšení rezervy na investice …. 3 621,7 tis. Kč

Konečná částka rezervy na investice je 3 621,7 tis. Kč.

Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 28.2.2005


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:
Zdroj: 105 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 105 tis. Kč – neinvestiční dotace obci Stránecká Zhoř na vybudování
cyklotrasy v Balinském údolí,

Odpovídá: ing. Pólová, termín: 28.2.2005


3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:
I.
Zdroj: 417 tis. Kč – rezerva na investice
Rozdělení: 417 tis. Kč – povinný podíl na obnovu kulturních památek

II.
Zdroj: 917 tis. Kč – podíl města na obnovu kulturních památek

Rozdělení: 167 tis. Kč – poskytnutí dotace (167.000,- Kč) na KP 29255/7-8872
vlastník: Miroslav Lysý,
akce: obnova sklepa parc.č. 772/3, 773/4

168 tis. Kč – poskytnutí dotace (168.000,- Kč) na KP 37548/7 – 8838
vlastník: Židovská obec Brno,
akce: nová synagoga, Novosady č.p. 97, p.č.157- oprava střechy

153 tis. Kč – poskytnutí dotace (153.223,- Kč) na KP 101297
vlastník:Vladimír Vaňkát, Jana Vaňkátová, Hana Večeřová,
Radka Sklenářová
akce: dům č.p. 15 , Náměstí, parc.č.251 Velké Meziříčí –
oprava střechy

32 tis. Kč - poskytnutí dotace (32.511,- Kč) na KP 4548
vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí,
akce: Špitální kostel Sv. Kříže, Komenského, parc.č. 215,Velké
Meziříčí – oprava fasády

14 tis. Kč – poskytnutí dotace (13.637,- Kč) na KP 4597
vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí,
akce: Kříž u Špitálního kostela – rekonstrukce a restaurování


51 tis. Kč – poskytnutí dotace (51.319,- Kč) na KP
vlastník: Olga Šmaková Bc.,
akce: dům č.p. 78, Náměstí, parc.č. 69, Velké Meziříčí – opravy
střechy

198 tis. Kč – program regenerace (197.500,- Kč) na KP 29256/7-8816)
vlastník: Město Velké Meziříčí
akce : dům č.p.24, Náměstí , Velké Meziříčí /pohřební služba
+ byty/ - oprava střechy

56 tis.Kč – povinný podíl města (56.000,- Kč) na KP 42238/7-4574 na
dotací z kraje Vysočina
vlastník: Město Velké Meziříčí
akce: Dolní brána, Komenského par.č.219

78 tis. Kč – poskytnutí dotace (77.700,- Kč) na KP 18288/7-4543)
vlastník: František, Maria a Johann Podstatzky-Lichtenstein,
akce: Zámek, Velké Meziříčí, č.p. 1200/4 – výměna střešní
krytiny

Odpovídá: ing. Kozina, termín: 28.2.2005


4.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí níže uvedených půjček z Fondu rozvoje bydlení města Velké Meziříčí dle jeho zásad:

1. Jana Kubátová,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 07 – výměna oken RD staršího 20 let ……………………………. 80 tis. Kč

2. Jitka Chloubová,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 01 – oprava nebo rekonstrukce střechy RD staršího 20 let………...30 tis. Kč

3. Bohuslav a Marie Hladíkovi,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 07 – výměna oken RD staršího 20 let ………………………………45 tis. Kč

4. Jiří Svoboda, ing,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 07 – výměna oken RD staršího 20 let ……………………………...100 tis. Kč

5. Zdeněk Dvořák,
- půjčka na stavební práce v uvedeném bytě č. 10 obytného domu
Účel půjčky: 07 – výměna oken bytu obytného domu staršího 20 let …………….30 tis. Kč

6. Josef a Marcela Dvořákovi,
- půjčka na stavební práce na uvedeném rodinném domku
Účel půjčky: 07 – výměna oken RD staršího 20 let ……………………………….92 tis. Kč


5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:

Zdroj: 50 tis. Kč – neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč – dar obětem zemětřesení v jihovýchodní Asii přes nadaci
ADRA, Klikatá 46, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 45 25 11 18

Odpovídá: Ing. Pólová, termín: 28.2.2005


6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e pro I. etapu výstavby rodinných domů v lokalitě Hliniště, k.ú. Velké Meziříčí kupní cenu stavebních pozemků ve výši 750,- Kč/m2.

 

........................................................ ....................................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta

 Vyhláška č.7/2005

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2005, požární řád města Velké Meziříčí

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, kterou se mění vyhláška č. 1/2005, požární řád města Velké Meziříčí.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, požární řád města Velké Meziříčí, se mění a doplňuje takto:

1. Čl.5 – v tabulce zrušena položka AVIA A30 DAS 12.
2. Čl.5 – do tabulky zařazena položka RENAULT DA 8
2. Příloha č.4 – v tabulce na straně 1 zrušena položka AVIA A30 valník.
3. Příloha č.4 – do tabulky na straně 1 zařazena položka AVIA A30 DAS 12.


Nahoru