Usnesení zastupitelstva

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.

Usnesení č.7/2007

us7_2007.doc us7_2007.doc (61.50 KB 09.08.2007 12:43)

zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 19. června 2007

1. Majetkové převody

a/

zastupitelstvo města ruší usnesení čís. 6/2007 ze dne 22.5.2007 pod bod. 1b), kterým byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku parc.č. 3800/33 o výměře 753 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí Tomáši Trojanovi

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

b/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/25 o výměře 840 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí na výstavbu rodinného domu za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek pí. Daně Kališové

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

c/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku o dvou parcelách č. 3627/7 o výměře 455 m2 a 3627/37 o výměře 243 m2 – celkem 698 m2 na výstavbu rodinného domu za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek manž. Iloně a Martinovi Davidovým

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

d/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem 28 m2 z pozemku parc.č. 2065/4 v k.ú. Olší nad Oslavou za cenu 100,- Kč/m2 manž. Judasovým, jako majetkovým vypořádáním současného stavu.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 15.7.2007

 

e/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku, která bude známa po geometrickém zaměření, z parc.č. 888/4 v k.ú. Mostiště za cenu 100,- Kč/m2 p. Mezlíkovi, jako majetkovým vypořádáním současného stavu. Náklady ponesou ze svého žadatelé.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

f/

zastupitelstvo města souhlasí se směnou části pozemku města parc.č. 50 vk.ú. Mostiště za stejnou výměru pozemku parc.č. 900 v majetku Povodí Moravy s.p. Brno. Výměra bude zjištěna geometrickým zaměřením. Náklady na tuto směnu ponesou smluvní strany rovným dílem.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

 

g/

zastupitelstvo města souhlasí se směnou 15 m2 z pozemku parc.č. 5645/5 za stejnou výměru - oba pozemky manž. Krausových parc.č. 3913/3 o výměře 10 m2 a parc.č. 3913/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Velké Meziříčí na ul. Luční a s prodejem rozdílu 71 m2 za cenu 200,- Kč/m2 jako dokoupení k pozemku na výstavbu rodinného domu manž. Krausovým

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 20.7.2007

 

h/

zastupitelstvo města souhlasí se směnou 3 m2 z pozemku města parc.č. 5240 za stejnou výměru z pozemku parc.č. 5242/1 a prodejem rozdílu 7 m2 za cenu 100,- Kč/m2 v k.ú. Velké Meziříčí p. Jiřímu Tomanovi

Náklady na směnu a prodej pozemků ponesou smluvní strany poměrným dílem.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

 

ch/

zastupitelstvo města ruší usnesení čís. 4/2007 ze dne 20.3.2007 pod bodem č. 1o), kterým bylo odsouhlaseno odkoupení pozemku parc.č. 3604 o výměře 72 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí a souhlasí s odkoupením pozemků parc.č. 3604 o výměře 17 m2, parc.č. 6404/18 o výměře 40 m2 a parc.č. 6409/3 o výměře 15 m2 v lokalitě Hliniště, k.ú. Velké Meziříčí od ÚZSVM ve Žďáře n. Sázavou za cenu dle jejich znaleckého posudku.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

i/

zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením pozemku parc.č. 53/3 o výměře 135 m2 v k.ú. Mostiště od manž. Hladíkových za cenu 70,- Kč/m2

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.7.2007

j/

zastupitelstvo města souhlasí se směnou části pozemku města parc.č. 869 za část pozemku parc.č. 165/3 od manž. Draganových v k.ú. Mostiště a dokoupení případného rozdílu povinnou stranou za cenu 70,- Kč/m2.

Náklady na majetkové vypořádání uhradí smluvní strany poměrným podílem.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

 

k/

zastupitelstvo města souhlasí s majetkovým vypořádáním cyklostezky v k.ú. Mostiště t a kt o :

1. z majetku Stanislava Ryšána směnou a prodejem pozemky – díl „l“ o výměře 10 m2 z PK parc.č. 205,

díl „k“ o výměře 375 m2 z PK parc.č. 206, díl „g“ o výměře 25 m2 z PK parc.č. 208, díl „h“ o výměře 140 m2 z PK parc.č. 211 – celkem 550 m2

z majetku města směnou a prodejem pozemky – díl „a“ o výměře 162 m2 z parc.č. 55/1 a díl „b“ o výměře 38 m2 z parc.č. 892/1 – celkem 200 m2

směna mezi S.Ryšánem a městem 200 m2, rozdíl 350 m2 město dokoupí za cenu 70,- Kč/m2

2. z majetku Františka Žďárského město

o d ko u p í pozemky – díl „l“ o výměře 81 m2 z parc.č. 4432/1, díl „s“ o výměře 17 m2 z parc.č. 4442/2, díl „t“ o výměře 38 m2 z parc.č. 4433, díl „p“ o výměře 4 m2 z parc.č. 4432/2 – celkem město odkoupí 140 m2 za cenu 70,- Kč/m2

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.8.2007

 

l/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/24 o výměře 837 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí manž. Požárovým na výstavbu rodinného domu za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

2.

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 1.000 tis. Kč – příspěvek SVaK rekonstrukce Novosady § 2310 vodovod

1.700 tis. Kč – příspěvek SVaK - „ - § 2321 kanalizace

1.000 tis. Kč – příspěvek SVaK - „ - § 2321 kanalizace

900 tis. Kč – příspěvek SVaK - „ - § 2321 kanalizace

 

Rozdělení: 3.800 tis. Kč – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513

na akci „rekonstrukce vodovodu a kanalizace Novosady“

z toho:

850 tis. Kč - § 2310 vodovod

2.950 tis. Kč - § 2321 kanalizace

800 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

 

2) Zdroj: 1.000 tis. Kč – výkupy pozemků § 3639

Rozdělení: 1.000 tis. Kč – záloha pro Tělocvičnou jednotu SOKOL,

594 01 Velké Meziříčí, IČ: 48894591

na majetkové vypořádání směny na základě uzavřené

Smlouvy o smlouvě budoucí směnné a kupní mezi Městem

Velké Meziříčí a TJ Sokol Velké Meziříčí

 

3) Zdroj: 8.186 tis. Kč – úhrada daně z příjmů právnických osob obce za rok 2006

z výdajového účtu na příjmový účet hlavní činnosti

Rozdělení: 8.186 tis. Kč – inkaso daně zpříjmů právnických osob obce za rok 2006

z účtu hlavní činnosti ve prospěch rozpočtového účtu

 

3a) Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2006 převedený do rozpočtu města činí celkem 4.000.797,22 Kč, ztoho:

- bytové a nebytové hospodářství……..3.946.008,33 Kč převedeno na ZBÚ města

- správa aktiv………………………………29.464,20 Kč proúčt. súčtem 903 FHOČ

- ostatní hospodářská činnost……………..25.324,69 Kč převedeno na ZBÚ města

Celková hodnota daně zpříjmů právnických osob zhospodářské činnosti za rok 2006 převedena na příjmový účet města, činí 1.279.920,- Kč, ztoho:

- bytové a nebytové hospodářství……...1.271.280,- Kč

- správa aktiv………………………………..4.320,- Kč

- ostatní hospodářská činnost………………4.320,- Kč.

4) Zdroj: 415 tis. Kč – úpravy Světláček § 3745

723 tis. Kč – kotelna Čechova (Stacionář) § 4356

70 tis. Kč – ZŠ Oslavická – náklady hrazené městem na malování § 3113

352 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

 

Rozdělení: 1560 tis. Kč – ZŠ Oslavická – náklady hrazené městem

výměna oken a zateplení fasády § 3113

 

5) Zdroj: 1.900 tis. Kč – rezerva na ČOV + kanalizace Mostiště § 2321

2.000 tis. Kč – rezerva neúčelová § 6409

Rozdělení: 3.900 tis. Kč – rezerva na projekty EU § 6409

 

Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření , která budou zvýše uvedené rezervy vyčleňovat FP na vypracování konkrétních projektů pro přípravu čerpání zevropských fondů bez omezení finančního limitu ( i nad 400 tis. Kč).

Odpovídá: Ing. Pólová

Termín: 30.6.2007

 

3.

Zastupitelstvo města sc h va l u j e změnu rozpočtového opatření z19.12.2006 – bod 6 , položka 8,

I. Dotace na obnovu kulturních památek – povinný podíl města pro rok 2007 takto:

Rozdělení (položka 8):

200.999,- Kč……………….poskytnutí dotace na KP 16422/7-4562

vlastník: manželé Buďa Pavel a Buďová Veronika

akce obnovy: dům na Náměstí č.p. 19 – oprava střechy

zdroj: dotace zkraje Vysočina – 20 % podíl města

Původní vlastník: HASSO spol. sr.o., Aš

Odpovídá: Ing. Pólová, Ing. Kozina

Termín: 30.6.2007

4.

Zastupitelstvo města so u h l a sí sdoplněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí ve znění:

 

I.

Čl. II. Vymezení hlavního účelu smění:

1. Organizace je příspěvkovou organizací zřízenou městem Velkým Meziříčím za účelem poskytování pečovatelské služby pro občany Velkého Meziříčí a těchto obcí:

Baliny, Uhřínov, Stránecká Zhoř, Lavičky, Netín, Bory, Vídeň, Martinice, Březejc, Petráveč, Jabloňov, Dolní Heřmanice, Osové, Oslavice, Oslavička.

Pečovatelská služba je poskytována podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách formou terénní a ambulantní služby vdomácnostech klientů, vdomech spečovatelskou službou a střediscích osobní hygieny.

 

2. Organizace vykonává formou fakultativní činnosti pedikúru a osobní přepravu klientů pečovatelské služby. Tyto činnosti jsou poskytovány pouze do výše nákladů organizace.

 

3. Organizace zajišťuje společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost pro osoby staršího věku a osoby se zdravotním postižením.

 

4. Organizace poskytuje pronájem Klubu důchodců na ul. Komenského 6, Velké Meziříčí.

Výnosy zvýše uvedeného pronájmu budou příjmem zřizovatele, příspěvková organizace nemovitosti pronajímá jeho jménem, a to na dobu kratší 30 dnů. Pokud doba pronájmu bude rovna nebo přesáhne 30 dnů, musí se záměr zřizovatele pronajmout nemovitý majetek zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním vorgánech zřizovatele vyvěšením na úřední desce městského úřadu, aby se kněmu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může zřizovatel též zveřejnit způsobem vmístě obvyklým.

Pronájem výše uvedeného majetku bude příspěvková organizace provádět na základě příkazní smlouvy a plné moci.

II.

Čl. V. Okruh doplňkové činnosti se ruší.

 

III.

Čl. VI. Doba zřízení se přečísluje na čl. V.

 

IV.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2007.

 

Odpovídá: Ing. Klapalová, Bc. Pospíšilová

Termín: trvale

 

5.

Zastupitelstvo města sc h va l u j e navržené projekty, na jejichž realizaci lze čerpat dotace zfondů EU (viz. příloha č. 2) a podle přiřazených priorit vrámci vyčleněných finančních prostředků pověřuje příslušné odbory přípravou a zadáváním projektových prací (vč. vyřešení majetkoprávních vztahů) .

Odpovídá: vedoucí odborů

Termín: průběžně

............................................................... .......................................................

Josef Ko m í n e k Ing. František B r a d á č

místostarosta starosta

 

Usnesení č. 6/2007

us6_2007.doc us6_2007.doc (66.50 KB)

Usnesení čís. 6/2007

ze zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 22. května 2007

==================================================================

1. Majetkové převody a/

zastupitelstvo města souhlasí se zrušením usnesení čís. 28/2006 pod bodem č. 2a) o prodeji stavebního pozemku parc.č. 3627/7 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 31.5.2007

 

b/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/33 o výměře 753 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek Tomáši Trojanovi

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

c/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem stavebního pozemku parc.č. 3800/27 o výměře 657 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek Ing. Františku Hrochovi a Lucii Štegnerové

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

 

d/

zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků v Hliništích, které jsou zastavěny bytovými domy a sice parc.č. 3627/59 o výměře 5 m2, parc.č. 3627/60 o výměře 17 m2, parc.č. 3800/46 o výměře 17 m2 a parc.č. 3627/61 o výměře 17 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 750,- Kč/m2 firmě AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková

Termín: 30.6.2007

2.

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření:

1) Zdroj: 700 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

Rozdělení: 700 tis. Kč – rekonstrukce Spořitelny (z příspěvku na zabezpečení přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometric.údaji) § 6171

 

2) Zdroj: 4100 tis. Kč – rezerva na ČOV + kanalizace Mostiště § 2321

Rozdělení: 4100 tis. Kč – navýšení FP na akci „rekonstrukce Novosady“ § 2212

 

3) Zdroj: 3100 tis. Kč – rezerva na ČOV + kanalizace Mostiště § 2321

Rozdělení: 3100 tis. Kč – rekonstrukce Spořitelny – dokončení I.etapy § 6171

 

4) Zdroj: 80 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

Rozdělení: 80 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz pro Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí § 3421

 

5) Zdroj: 11 tis. Kč – výtěžek zprovozování výherních hracích přístrojů společnosti FFV Trade s.r.o., Kamenice nad Lipou

 

8 tis. Kč – výtěžek zprovozování výherních hracích přístrojů společnosti Ventura Praha s.r.o.

 

Rozdělení: 19 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz pro Sociální služby města VM na zajištění kulturní akce pro seniory ve VM § 4351

 

6) Zdroj: 69 tis. Kč – snížení příspěvku na provoz ZŠ Školní Velké Meziříčí § 3113

Rozdělení: 69 tis. Kč – náklady hrazené městem pro ZŠ Školní § 3113 za účelem zakoupení nového mycího stroje na podlahové krytiny chodeb a tříd

 

7) Zdroj: 436 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

Rozdělení: 436 tis. Kč – Metropolitní síť VII. orj. 10 § 3639 propojení další části města optickým kabelem – ZŠ Školní

 

8) Zdroj: 18,3 tis. Kč – neúčelová rezerva § 6409

Rozdělení: 18,3 tis. Kč – příspěvek městu Jihlava na úhradu neinvestičních výdajů na povinnou školní docházku § 3113

 

9) Zdroj: 778 tis. Kč - § 2310 prodloužení vodovod. řadu Svařenov 1 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Hrbov, Svařenov org. 304

 

Rozdělení: 779 tis. Kč – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, na akci „Novostavba vodovodu Svařenov, prodloužení řadu 3“

§ 2310 voda.............665 tis. Kč

§ 2321 kanalizace....114 tis. Kč

Odpovídá: Ing. Pólová

Termín: 31.5.2007

 

 

3.

I.

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet za rok 2006 dle předložených materiálů včetně rozdělení zdrojů po finančním vypořádání.

 

II.

Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí za rok 2006 bez výhrad.

Doporučení kodstranění nedostatků obsažených ve zprávě o přezkoumání hospodaření:

1. Nedostatek porušení rozpočtové kázně u § 3111 o 2.972,65 Kč , tj. na 100,08 % rozpočtu

Výdaj byl kryt v příjmové části rozpočtu (příjem zpojistného plnění od pojišťovny), ale  nebyl zvlášť vyčleněn rozpočtovým opatřením na příslušný §.

2. Schvalování věcných břemen k pozemkům radou města

Usnesení rady města týkající se schvalování věcných břemen k pozemkům bude znít na  parcelní čísla pozemků, která vzejdou ze zaměření a která se objeví vkonečných smlouvách o zřízení věcného břemene. Parcelní čísla jsou jedinou identifikací pozemku , k němuž bylo zřízeno věcné břemeno, což musí být patrné z usnesení rady města.

Odpovídá: Ing. Pólová

Termín: 31.5.2007

4.

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou účelu použití 680 tis. Kč, které měly být použity na výměnu oken v objektu na adrese Ostrůvek 288/2 ve Velkém Meziříčí. Částka 680tis. Kč bude převedena z rozpočtu, který pro město spravuje Městská správa bytů, na účet města a bude použita na financování zaměření stávajícího stavu budovy (sklepy, 2.NP a podkroví) – 20 tis. Kč a vyhotovení prováděcího stavebního projektu pro celkovou rekonstrukci předmětného objektu – 280 tis. Kč.

Odpovídá: Ing. Kašparová

Termín: 30.6.2007

 

5.

Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené vsouvislosti spřijatými dotacemi za březen-duben 2007:

 

č.RO

částka

vtis.Kč

poskytovatel

účel

6

43,6

kraj Vysočina

gr. program „Klenotnice Vysočiny 2006“

16

200,0

kraj Vysočina

gr. program „Metropolitní sítě V.“

17

10,0

kraj Vysočina

gr.program „Webobé stránky pro všechny“

18

100,0

kraj Vysočina

gr.program „Sportoviště 2006“– hřiště Lhotky

21

361,8

Min.zemědělství

na činnost OLH za IV.čtvrtletí 2006

24

14,1

kraj Vysočina

na obnovu KP „Vel.Meziříčí-sochy“

26

28,5

kraj Vysočina

gr.program „GIS VI.“

27

252,6

Min.financí

na výkon soc.prevence právní ochrany dětí

28

10,0

kraj Vysočina

na podporu turist.informačních center

29

30,0

kr. Vysočina

na akceschopnost-pohotovost JPO

30

50,1

Úřad práce

na úhradu nákladů spojených se zajištěním

odb.praxe studenta, svytvořením VPP

 

1 100,7

celkem

 

 

Odpovídá: Ing. Pólová

Termín: --

 

6.

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí č. 79, Velké Meziříčí v předloženém znění.

Odpovídá: Ing. Kašparová

Termín: 31.5.2007

 

7.

Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením částky 5.000,-- Kč projektům:

Chaloupky, ekologické středisko VM – projekt „O kom se mluví “

Chaloupky, ekologické středisko VM – projekt „Tvořivý klub pro dospělé “

Mateřská škola Velké Meziříčí – projekt „ Cvičíme s úsměvem“

MC Rodinka – projekt „Malujeme zdravé děti, zdravá rodina, …“

ZŠ Školní – projekt „ Prevence sociálně patologických jevů žáků 6. až 7. tříd“

ZŠ Školní – projekt „ Prevence sociálně patologických jevů žáků 8. až 9. tříd“

Tenisová škola – projekt „Letní tenisové soustředění dětí svýukou anglického jazyka“

ZŠ Oslavická – projekt „My ve měst – město vnás - fotosoutěž“

ZŠ Sokolovská – projekt „ Kruh 2007 “

 

Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením částky 4.500,-- Kč projektu

Mateřská škola Velké Meziříčí – projekt „ Máme rovné šance“

 

Zastupitelstvo města souhlasís přidělením částky 3.000,-- Kč projektům:

Dům dětí a mládeže – projekt „Dětský den bez bolístek – IV. ročník“

Dům dětí a mládeže – projekt „PROP klub“

 

Zastupitelstvo města souhlasís přidělením částky 2.700,-- Kč projektu:

Základní a praktická škola VM – projekt „Šance i pro tebe“

Odpovídá: Ing. Švec

Termín: 31.12.2007

 

 

8.

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyjádření rady města ke zprávě kontrolního výboru ze dne 11. dubna 2007.

Odpovídá: rada města, Ing. Rosa

Termín: průběžně

 

 

9.

Zastupitelstvo města pověřuje k zastupování města Velké Meziříčí jako člena zájmového sdružení Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu Zdravé město místostarostu města Velké Meziříčí pana Josefa Komínka.

Odpovídá: Josef Komínek

Termín: volební období 2006 – 2010

 

 

 

 

 

10.

Zastupitelstvo města pověřuje k zastupování města Velké Meziříčí jako člena dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko v orgánech svazku místostarostu města Velké Meziříčí pana Josefa Komínka.

Odpovídá: Josef Komínek

Termín: volební období 2006 – 2010

 

 

11.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu a místostarostu města Velké Meziříčí k jednání s krajem Vysočina ohledně zachování LSPP ve Velkém Meziříčí alespoň ve stávající úrovni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................                             ..................................................

Josef Komínek                                                 Ing. František Bradáč

místostarosta                                                             starosta

Usnesení č. 5/2007

Usnesení č. 5/2007 Usnesení č. 5/2007 (21.50 KB 19.04.2007 13:09)

Usnesení  čís. 5/2007

zjednání zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 17.4.2007

1.

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtové opatření:

 

Zdroj: 900 tis. Kč – rezerva na ČOV + kanalizace Mostiště § 2321

 

Rozdělení: 900 tis. Kč – příspěvek  Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ,

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513

na akci „kanalizace Novosady“ § 2321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................... ...................................................

Josef Ko m í n e k                                           Ing. František B r a d á č

místostarosta                                                            starosta

Usnesení č. 4/2007

us4_2032007.doc us4_2032007.doc (250.00 KB 26.03.2007 13:01)

Usnesení čís. 4/2007 ze zasedání
zastupitelstva města Velké Meziříčí, konaného dne 20. března 2007


1. Majetkové převody

a/ zastupitelstvo města r u š í usnesení čís. 28/2006 ze dne 27.6.2006 pod bod. 2d), kterým byl odsouhlasen prodej stavebního pozemku v Hliništích parc.č. 3800/23 o výměře 839 m2 manž. Vondráčkovým.
T: 31.3.2007, O: JUDr. Řezníčková

b/zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3600/21 o výměře 930 m2 v Hliništích za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek na výstavbu RD manž. Němcovým
T: 30.4.2007, O: JUDr. Řezníčková

c/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 3800/30 o výměře 841 m2 v Hliništích za cenu 750,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek na výstavbu RD manž. Havlíkovým
T: 30.4.2007, O: JUDr. Řezníčková

d/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5280/88 o výměře 2.293 m2 v průmyslové zóně Jidášky za cenu 400,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek firmě AUTO M+V s.r.o. pro výstavbu výrobních prostor pro podnikání.
T: 31.3.2007, O: JUDr. Řezníčková

e/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č. 5323/1 o výměře 125 m2 a části pozemku parc.č. 5302 o výměře asi 211 m2 v lokalitě Letná, k.ú. Velké Meziříčí za cenu 300,- Kč/m2 a úhradu geometrického zaměření firmě AQUEKO, spol. s r.o. na vybudování rybích sádek.
T: 30.5.2007, O: JUDr. Řezníčková

f/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5836/2 o výměře asi 1.000 m2 na ul. Jižní za cenu 650,- Kč/m2 Ing. Svatopluku Peksovi, za účelem výstavby rod. domu s tím, že žadatelé uhradí náklady na geometrické zaměření.
T: 30.6.2007, O: JUDr. Řezníčková

g/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Strmá 1242/4 p. Jiřímu Vidlákovi, za cenu 300 tis. Kč.
T: 30.4.2007, O: JUDr. Řezníčková

h/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části o výměře 2 m2 z pozemku parc.č. 757/13 na ul. Pod Hradbami ve Vel.Meziříčí za cenu 650,- Kč/m2 manž. Bachrovým,
T: 15.4.2007, O: JUDr. Řezníčková

ch/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem nemovitostí na ul. Třebíčská ve Vel. Meziříčí – býv. areál hotelové školy a sice pozemků parc.č. 5791/1 ost. plocha o výměře 5.472 m2, 5791/5 zast. ploch a nádvoří o výměře 604 m2 s objektem obč. vybavenosti , 5791/22 zast. plocha a nádvoří o výměře 129 m2 s objektem obč. vybavenosti , 5791/26 ost.plocha o výměře 17 m2, 5791/27 ost.plocha o výměře 61 m2, 5791/28 ost.plocha o výměře 21 m2 firmě PARAMONT CZ. s.r.o. za tržní cenu dle znaleckého posudku ve výši celkem 2 972 200,- Kč
T: 20.4.2007, O: JUDr. Řezníčková

i/zastupitelstvo města s o u h l a s í s uzavřením kupní smlouvy dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.3.2004 mezi městem a manž. Buďovými, na prodej pozemků parc.č. 743/3 o výměře 184 m2 a části parc.č. 747/2 – dle předložené studie a geometrického zaměření na náklady žadatele a doplacením zbytku kupní ceny dle uzavřené smlouvy budoucí.
T: 30.6.2007, O: JUDr. Řezníčková

j/zastupitelstvo města s o u h l a s í s darováním pozemků parc.č. 881/9 o výměře 177 m2, 881/13 o výměře 169 m2, 882/10 o výměře 211 m2, 882/11 o výměře 3 m2 , 882/14 o výměře 45 m2 a 213/14 o výměře 48 m2 v k.ú. Mostiště kraji Vysočina.
T: 30.5.2007, O: JUDr. Řezníčková

k/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Svařenov a k.ú. Šeborov tak, že tato hranice bude ztotožněna s hranou koryta řeky Balinky jejím příčným rozdělením se zachováním původní výměry předmětných pozemků.
T: 31.3.2007, O: JUDr. Řezníčková

l/ zastupitelstvo města r u š í usnesení čís. 29/2006 ze dne 10.10.2006 pod bod. 2e) a
s o u h l a s í s prodejem pozemků v k.ú. Lhotky: díl „e“ o výměře 16 m2 z parc.č. 214/9, díl „d“ o výměře 5 m2 z parc.č. 191/2, díl „c“ o výměře 5 m2 z parc.č. 192/3 a parc.č. 813/5 o výměře 23 m2, celkem prodej 49 m2 za cenu 100,- Kč/m2 pí. Olze Gajdíkové
T: 30.4.2007, O: JUDr. Řezníčková

m/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č. 3775/1 o výměře 2.812 m2, parc.č. 3778 o výměře 5.097 m2 a parc.č. 3794 o výměře 3.868 m2 v lokalitě průmyslové zóny na ul. Jihlavská ve Vel.Meziříčí za cenu 150,- Kč/m2 firmě GREMIS, s.r.o.
T: 30.4.2007, O: JUDr. Řezníčková

n/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemků v lokalitě Hliniště, k.ú. Velké Meziříčí parc.č. 3662 o výměře 794 m2, parc.č. 3663 o výměře 318 m2 a pozemky ve zjednodušené evidenci PK parc.č. 3663 o výměře 16.165 m2 a parc.č. 3664 o výměře 2.607 m2 za cenu 150,- Kč/m2 od spoluvlastníků p. Ladislava Péti a p. Miroslava Štoly
T: 30.4.2007, O: JUDr. Řezníčková

o/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 3604 o výměře 72 m2 v lokalitě Hliniště v k.ú. velké Meziříčí od ÚZSVM Žďár nad Sázavou za cenu dle jejich znaleckého posudku.
T: 31.3.2007, O: JUDr. Řezníčková

p/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s převodem stavebního pozemku parc.č. 3627/10 o výměře 622 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí z vlastníka manž. Ing. Martina Cerkala a Jany Cerkalové na manž. Jaromíra a Markétu Veselých za stejných podmínek jako město uzavřelo kupní smlouvu na tento pozemek s manž. Cerkalovými, včetně přechodu předkupního práva jako práva věcného ve prospěch města.
T: 31.3.2007, O: JUDr. Řezníčková


2.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:
1) Zdroj:
38 441 tis. Kč - změna stavu finančních prostředků

Rozdělení:
I.) 16 646 tis. Kč neprofinancované finanční prostředky z r.2006:
1) 59 tis. Kč - prostředky na ochranu ŽP § 3745
2) 28 tis. Kč - odměna obci za třídění odpadu § 3727
3) 4 667 tis. Kč - rekonstrukce Spořitelny (z dotace na výkon st.správy) § 6171
4) 200 tis. Kč - posudky, geometrické plány (odd.majetkoprávní) § 3639
5) 222 tis. Kč - daň z převodu nemovitostí (odd.majetkoprávní) § 3639
6) 5 tis. Kč - příspěvek pro Stolní tenis Velké Meziříčí § 3419
7) 2 310 tis. Kč - rekonstrukce Areálu zdraví § 3412
8) 2 tis. Kč - oprava kanalizačních šachet po městě § 2321
9) 334 tis. Kč - rekonstrukce bývalé kotelny u 2.ZŠ Oslavická § 3412
10) 44 tis. Kč - výměna oken v KD Olší nad Oslavou § § 3392
11) 1 812 tis. Kč - DSP silnice II/360 obchvat IV.etapa § 2212
12) 2 833 tis. Kč - plynofikace m.č. Hrbov, Svařenov § 3633
13) 22 tis. Kč - rozšíření infrastruktury Jidášky § 3633
14) 12 tis. Kč - infrastruktura pro 4 RD J.Zahradníčka § 2212
15) 2 095 tis. Kč - rezerva m.č. Mostiště – nedočerp.výdajů v r.2006 m.č.Mostiště § 6409
16) 360 tis. Kč - rezerva m.č. Lhotky-nedočerp.výdajů v r.2006 m.č. Lhotky § 6409
17) 1 292 tis. Kč - rezerva m.č. Hrbov-nedočerpání výdajů v r.2006 m.č. Hrbov § 6409
18) 349 tis. Kč - rezerva m.č. Olší nad Oslavou-nedočerp.výdajů v r.2006 Olší § 6409

II. 901 tis. Kč finanční prostředky pro místní části v r. 2007
1) 535 tis. Kč - rezerva m.č. Mostiště – dorovnání rozdílu do rozpočtu 2007
2) - 7 tis. Kč - rezerva m.č. Lhotky – dorovnání rozdílu do rozpočtu 2007
3) 234 tis. Kč - rezerva m.č. Hrbov – dorovnání rozdílu do rozpočtu 2007
4) 139 tis. Kč - rezerva m.č. Olší n.Osl. – dorovnání rozdílu do rozpočtu 2007

III. 20 894 tis. Kč finanční prostředky na akce r.2007
1) 10 000 tis. Kč - ČOV+kanalizace Mostiště (rezerva) § 2321
2) 674 tis. Kč - přísp. Svazu vod. a kanal. – vodovod Lipnice 260 tis., Horno-
městská,Pod Hradbami 414 tis. § 2310
276 tis. Kč - přísp. Svazu vodovodů a kanalizací – vytápění ČOV § 2321
3) 300 tis. Kč - Zámecké schody-kanalizace podíl 25 % § 2321
4) 4 500 tis. Kč - výměna oken+zateplení fasády ZŠ Oslavická § 3113
5) 220 tis. Kč - malování ZŠ Oslavická § 3113
6) 50 tis. Kč - posouzení střechy a návrh opravy ZŠ Oslavická § 3113
7) 385 tis. Kč - zastávky Hornoměstská 290 tis. a Jidášky 95 tis. Kč § 2212
8) 150 tis. Kč - prodloužení vodovodu hřbitov § 3632
9) 1 150 tis. Kč - tribuna dokončení + sedačky § 3412
10) 1 000 tis. Kč - příspěvek SVK, §2321
11) 760 tis. Kč - kotelna Čechova (pro Stacionář) § 4356
12) 415 tis. Kč - úpravy Světláček (žádost+projekční práce) § 3745
13) 35 tis. Kč - PD šatny dodatečná úhrada projektu § 3412
14) 400 tis. Kč - protipovodňová opatření PD § 2333
15) 161 tis. Kč - rezerva na projekty § 6409
16) 200 tis. Kč - oprava vozovky Bezručova frézovanou drtí § 2212
17) 179 tis. Kč -aktualizace projektu pro územní řízení IV.etapa obchvatu města § 2212
18) 39 tis. Kč - vyúčtování odměny Phare spojovačka § 2212

2) Zdroj: 57 tis. Kč - fond pronajatého majetku ZŠ Oslavická
Rozdělení: 57 tis. Kč - § 3113 náklady hrazené městem – zakoupení nové telefonní
ústředny pro ZŠ Oslavická a svěření majetku do výpůjčky
3) Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3113 zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Sokolovská
na náklady spojené s neplánovanými opravami

4) Zdroj: 791 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 791 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Olší nad Oslavou
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 31.3.2007


3.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření týkající se dotací sportovním a ostatním neziskovým organizacím na rok 2007:
Zdroj: 2.000 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary

Rozdělení: 1 700 tis. Kč - § 3419 dotace sportovním organizacím dle rozpisu
/viz. tabulka – sportovní komise 27.2.2007/
200 tis. Kč – dotace ostatním neziskovým organizacím
/ dle rozdělení z rady města 7.3.2007/
100 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary pro radu
/do 5 tis. Kč v jednotlivých případech/
Odpovídá: Ing. Pólová, kancelář tajemníka
Termín: 31.12.2007

4.
I./
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s provedením změn ve schváleném rozpočtu města Velké Meziříčí pro rok 2007 v tomto znění:
Příjmy /v tis. Kč/:
Daňové 110 930,00
Dotace a převody 34 087,10
Nedaňové 5 830,00
Kapitálové 10 000,00
Celkem 160 847,10

Výdaje - členění dle § rozpočtové skladby /v tis. Kč/:
Závazný ukazatel
Text dotace, příspěvky částka § v tis. Kč § dle rozp.skladby
Ozdravování hospodářských zvířat 187,4 1014
Pěstební činnost - lesy 380,0 1031
Správa v lesním hospodářství 1 450,0 1036
Celospolečenská funkce lesu 10,0 1037
Vnitřní obchod,služby,cest.ruch-IC 599,0 2140
Silnice 16 979,1 2212
Provoz veřejné silniční dopravy 1 310,0 2221
- z toho:dotace na dopr.obslužnost 400,0
dotace na provoz MHD 910,0
Bezpečnost silničního provozu 30,0 2223
Ostatní záležitosti v SD 420,0 2229
Pitná voda 2 207,0 2310
- z toho: příspěvek Svazu VaK 1 192,0
- příspěvek SVaK - Novosady 1 000,0
Odvádění a čistění odpad.vod 1 700,0 2321
- z toho: příspěvek SvaK - Novosady 1 700,0
Prevence znečišťování vody 40,0 2322
Ost.záležitosti vody v zem.krajině 10,0 2349
Předškolní zařízení 3 836,0 3111
- z toho: příspěvek MŠ Vel.Meziříčí 2 671,0
Základní školy 11 402,0 3113
- z toho: přísp.na provoz ZŠ Sokolov. 3 300,0
přísp.na provoz ZŠ Oslavická 2 560,0
přísp.na provoz ZŠ Školní 2 025,0
přísp.na provoz ZŠ Mostiště 1 081,0
přísp.na provoz ZŠ Lhotky 361,0
Školní stravování: 1 000,0 3141
Základní umělecké školy 700,0 3231
Činnosti knihovnické 2 329,0 3314
- z toho: příspěvek na provoz knihovny 2 254,0
Činnost muzeí a galerií : z toho 3 834,0 3315
- příspěvek na provoz Muzea: z toho 3 204,0
- regionální expozice - příspěvek 630,0
Vydavatelská činnost 500,0 3316
Ostatní záležitosti kultury: 190,0 3319
Concentus Moraviae – dotace 30,0
(Mezinár.centrum slovan.hudby Brno,
Vápenka 14, IČO: 26235064)
Zachování a obnova kulturních památek 1 500,0 3322
-povinný podíl města
Pořízení,zach.a obnova kultur.památek 50,0 3326
Rozhlas a televize 230,0 3341
Zájmová činnost v kultuře 4 009,0 3392
- z toho: dotace na činnosti JC 3 474,0
mimořádná dotace JC 400,0
(Jupiter club,Náměstí 17,IČO:46967036)
Ost.záležitosti kultury,církví a SP 736,0 3399
Péče o sportovní zařízení 1 020,0 3412
Ostatní tělovýchovná činnost 1,0 3419
Využití volného času dětí a mládeže 550,0 3421
z toho: příspěvek na provoz DDM 550,0
Ostatní zájm.činnost a rekreace 315,0 3429
Ost.spec.zdravot.programy-Zdravé město 80,0 3549
Bytové hospodářství 2 516,0 3612
Ostatní programy rozvoje bydlení 106,0 3619
Veřejné osvětlení 2 043,0 3631
Pohřebnictví 1 062,0 3632
Komunál.služby a územní rozvoj j.n. 10 626,0 3639
z toho: přísp.růz.svazům vč.mikroreg. 340,0
Sběr a svoz komunálních odpadů 7 297,0 3722
Prevence vzniku odpadů 2 266,0 3727
Ostatní nakládání s odpady 160,0 3729
Monitoring půdy a podz.vody 20,0 3733
Chráněné části přírody 50,0 3742
Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 3 971,0 3745
Ekologická výchova a osvěta 30,0 3792
Ost.ekologické záležitosti 10,0 3799
Dávky sociální pomoci pol. 5410
Příspěvek na živobytí 4171
Doplatek na bydlení 4172
Mimořádná okamžitá pomoc 4173
Mimořád.okamž.pomoc ohrož.osob. 4177
Ostat.dávky sociální pomoci 4179
Přísp.na zvláštní pomůcky 4182
Přísp.na provoz a úpr.bezbar.bytu 4183
Přísp.na zak.,opr.a zvl.úpr.motor.voz. 4184
Přísp.na provoz motor. vozidla 4185
Přísp.na indiv.dopravu 4186
Příspěvek na péči 4195
Ost.dávky povahy sociál. zabez.j.n. 4199
Pečovatelská služba 2 504,0 4351
z toho: příspěvek na provoz DPS 2 504,0
Ost.soc.péče a pomoc dětem a ml. 35,0 4329
Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi 50,0 4341
Denní stacionář a centra den.služeb 680,0 4356
z toho: - dotace Diecézní charita Brno
Třída kpt.Jaroše 1928/9 Brno-Černá Pole
IČ:44990260 680,0
Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan. 45,0 4399
Ochrana obyvatelstva 115,0 5212
Bezpečnost a veřejný pořádek 2 863,9 5311
Požární ochrana 1 154,5 5512
Zastupitelstva obcí 1 979,0 6112
Činnost místní správy 42 051,2 6171
Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 150,0 6310
Pojištění funkčně nespecifikované 1 000,0 6320
Ostatní finanční operace 5,0 6399
Ost.činnosti jinde nezařazené 14 789,0 6409
- z toho rezerva neúčelová 8 493,0
Celkem 31 266,0 155 183,1

Rozdíl příjmů a výdajů: přebytek + 5 664
Tř. 8 – Financování celkem - 5 664
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 31.3.2007


5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e opravu rozpočtového opatření z 19.12.2006 – bod 6 ,
I. Dotace na obnovu kulturních památek – povinný podíl města pro rok 2007 takto:
Rozdělení:
1. 300.000,- Kč…………….poskytnutí dotace na KP 18288/7-4543
vlastník: Mária,František a Johann Podstatzky-Lichtenstein
akce obnovy: obnova fasády – západní strana zámku
zdroj: program regenerace MPZ (Ministerstvo kultury)
min. podíl města 10 % dle Zásad programu regenerace
z celkových skutečných nákladů
max. 300.000,- Kč
očekávané rozpočt.náklady = 1.868.980,- Kč

2. 193.096,- Kč…………….poskytnutí dotace na KP 23024/7-4543
vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí
akce obnovy: oprava fasády věže kostela sv. Mikuláše
zdroj: program regenerace MPZ (Ministerstvo kultury)
20 % podíl města dle Zásad programu regenerace
z celkových skutečných nákladů
max. 193.096,- Kč
očekávané rozpočt.náklady = 965.480,- Kč

Ostatní části 3-10) původního rozpočtového opatření z 19.12.2006 zůstávají nezměněny vč. společných ustanovení.
Odpovídá: Ing. Pólová, kancelář tajemníka – Mgr. Havránková
Termín: 31.3.2007

6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený materiál „Rozbory hospodaření místních částí Města Velké Meziříčí za rok 2006“ a „Rozpočet místních částí na rok 2007“ včetně návrhu komisí pro místní správu na rozdělení těchto vyčleněných finančních prostředků na jednotlivé akce“.
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 31.3.2007


7.
I.
Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené v souvislosti s přijatými dotacemi za prosinec 2006:

č.RO částka
v tis.Kč poskytovatel účel
80 31,7 Kraj Vysočina na výdaje na akceschopnost – pohotovost JPO
82 -293,0
+239,0 Kraj Vysočina storno RO z května 2006, zař.novéhoRO podle skutečně poukázaných FP na obnovu KP
83 396,3 Min.zemědělství na činnost OLH za III.čtvrtletí 2006
84 115,0 Min.kultury pro Muzeum na vybavení depozitáře
87 151,3 Min.financí doplatek na volby do zastupitelstev obcí
88 -6861,0
-6861,0
+14,0
+11,0
+4216,0
+3543,0 MMR
I. PHARE
MMR
PHARE
MMR
PHARE místní přístupová komunikace k PZ Třebíčská
- oprava RO č.43 a č.52, nové zařazení dotace ze SR a z PHARE na uvedenou akci
podle skutečného čerpání
89 47,8 Úřad práce na úhradu nákladů spojených se zajištěním
odb.praxe studenta, s vytvořením VPP
91 +14
-0,8 obce dotace od obcí na úhradu neinvestičních nákladů na zajištění povinné školní docházky

II.
Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené v souvislosti s přijatými dotacemi za leden-únor 2007:
č.RO částka
v tis.Kč poskytovatel účel
2 23460,3 MPSV dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi
5 50,00 kraj Vysočina grantový program „Týden sportu ve V.M.“
7 37736,2 MPSV příspěvek na péči oprávněným osobám
9 255,0 Min.financí na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
10 1078,2 Min.financí na výkon stát.správy v oblasti sociálních služeb
11 217,8 kraj Vysočina grantový program „GIS V.“
12 10,0 Min.financí na volby do zastup.obcí (Kadolec,Sviny)
13 4,8 kraj Vysočina fin.příspěvek na hospodaření v lesích
14 65,8 Úřad práce na úhradu nákladů spojených se zajištěním
odb.praxe studenta, s vytvořením VPP

Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: --

8.
1.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí z p l n o m o c ň u j e starostu města uzavřít s Komerční bankou, a.s. Rámcovou smlouvu o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou.
2.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí p o v ě ř u j e starostu k uzavření obchodů s Komerční bankou, a.s. na zhodnocování volných finančních prostředků města. Jedná se o uzavření termínovaných vkladů , depozitních směnek tradingu na různá časová období nebo nákupu státních dluhopisů.
Všechny obchody budou uzavřeny v souladu s hospodárným zhodnocováním volných finančních prostředků města a v souladu s časovým harmonogramem doby použitelnosti – likvidity těchto finančních prostředků.
Odpovídá: Ing. Bradáč, Ing. Pólová
Termín: --


9.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e toto rozdělení přislíbené státní finanční podpory v Programu pro rok 2007:
934 490,-Kč
na obnovu nemovité kulturní památky – zámku ve Velkém Meziříčí, č.p. 1200, parc. č. 1051, k.ú. Velké Meziříčí, rejstříkové číslo ÚSKP: 18288/7-4543 (bližší specifikace obnovy: oprava fasády západní strany zámku),
445 510,-Kč
na obnovu nemovité kulturní památky – kostela sv. Mikuláše na Náměstí ve Velkém Meziříčí, parc. č. 1 a 2, k.ú. Velké Meziříčí, rejstříkové číslo ÚSKP: 23024/7-4547 (bližší specifikace obnovy: oprava fasády věže kostela)
Odpovídá: Ing. Kozina
Termín: 31.3.2007

10.
I.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s odložením splátky půjčky poskytnuté Městem Velké Meziříčí v roce 2003 SKI KLUBu Velké Meziříčí dle Smlouvy o půjčce se zástavní smlouvou uzavřené dne 16.10.2003 na hodnotu 500.000,- Kč při úrokové sazbě 2 %. K dnešnímu dni činí nesplacená část půjčky 125.000,- . Jedná se tedy o odložení splátky půjčky v hodnotě 125.000,- Kč o 1 rok, tzn. zahájení splátek nastane dnem 31.3.2008 v souladu s frekvencí splátek dle čl. III Smlouvy o půjčce.
Zastupitelstvo města p r o m í j í úrok z nesplacené půjčky, který k 31.3.2008 činí 2 750,- Kč. Další úroky z nesplacených půjček budou placeny s odloženými splátkami dle smlouvy o půjčce.
II.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření:
Zdroj: 125 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 125 tis. Kč - nedaňové příjmy pol. 2120 – splátky půjček SKI (nahrazení
očekávaného příjmu)
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: I. 31.3.2008
II. 31.3.2007
11.
Zastupitelstvo města v y s l o v u j e souhlas s přiloženou smlouvou o založení „Sdružení měst a obcí proti hazardu“ a ztotožňuje se s úvodní deklarací této smlouvy (čl. I). Okamžikem uložení tohoto usnesení zastupitelstva u předsednictva Sdružení město Velké Meziříčí přistupuje k této smlouvě.
Odpovídá: Ing. Bradáč
Termín: --

12.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí č. 79, Velké Meziříčí v přiloženém znění.
Odpovídá: Ing. Kašparová
Termín: 31.3.2007
13.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s doplněním dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Města Velké Meziříčí ve znění:
Odpovídá: Ing. Klapalová, Bc. Pospíšilová
Termín: 31.3.2007


14.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s d a r o v á n í m části pozemku parc.č. 5999/3 (dle geometrického zaměření) v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí kraji Vysočina za účelem výstavby domova pro seniory a s o u h l a s í s p ř i j e t í m d a r u od kraje Vysočina – nemovitostí na ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí a sice:
budovy č.p. 386 s pozemkem parc.č. 678 zast. ploch a nádvoří o výměře 4.042 m2, pozemku parc.č. 675/1 ost. plocha o výměře 911 m2, pozemku parc.č. 679 ost. plocha o výměře 936 m2 a pozemku parc.č. 680 ost.plocha o výměře 882 m2.
Současně zastupitelstvo města s o u h l a s í s uzavřením obou budoucích smluv darovacích na předmětné nemovitosti mezi městem Velké Meziříčí a krajem Vysočina.
Odpovídá: Ing. Bradáč, Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková
Termín: 23.3.2007 /sdělení usnesení kraji Vysočina/


15.
I.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e kontrolní výbor dle § 119 odst. 3 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, těmito dalšími kontrolními úkoly:
1) Kontrola užití dotací, příspěvků, darů a jiných forem podpory poskytnuté městem Velké Meziříčí různým subjektům.
2) Využívání prostředků Fondu rozvoje bydlení.
3) Kontrola evidence a vymáhání pohledávek města, pohledávky po lhůtě splatnosti.
4) Dodržování vybraných ustanovení příslušné místní vyhlášky města Velké Meziříčí O místních poplatcích.
5) Kontrola hospodaření a majetku příspěvkových organizací města.
6) Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek.
Pověření výše uvedenými úkoly se vztahuje na volební období let 2006 – 2010.
II.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e finanční výbor dle § 119 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění těmito dalšími úkoly:
1) Projednání návrhu rozpočtu
2) Projednání výsledku hospodaření za uplynulý rok a návrhu na rozdělení přebytku
3) Projednání plánu investičních akcí na 2 (2-3) roky
4) Kontrola rozpočtových opatření
Pověření výše uvedenými úkoly se vztahuje na volební období let 2006 - 2010
Odpovídá: kontrolní výbor, finanční výbor
Termín: volební období 2006 – 2010

 

 

 

 

..................................................... .................................................
Josef K o m í n e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta

Usnesení č. 3/2006

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Č. 3/2006

319122006.doc 319122006.doc (206.50 KB 08.02.2007 10:26)

 

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí,
konaného dne 19. prosince 2006

1.
Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva města p. MUDr. Petra Blaťáka a p. Jaroslava Koudelky podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

2.
Zastupitelstvo města r u š í své usnesení č. 35/2002, bod č.1 ze dne 14.5.2002 a
s c h v a l u j e jednací řád zastupitelstva města Velké Meziříčí na volební období 2006 – 2010 dle přílohy.

3. Majetkové převody
a/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s tím, aby bylo provedeno doplacení zbývající části kupní ceny ve výši 3.709.900,- Kč p. Jiřímu Malcovi, za odkoupené pozemky v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí a to do 31.12.2006.

b/
zastupitelstvo města r u š í usnesení čís. 29/2006 ze dne 10.10.2006 pod bodem čís. 2i) o prodeji části pozemku parc.č. 5653/1 o výměře asi 94 m2 na ul. Fr. Stránecké, k.ú. Velké Meziříčí.

c/
zastupitelstvo města m ě n í usnesení čís. 28/2006 ze dne 27.6.2006 pod bodem čís. 2e) tak, že se mění výměra prodávaného pozemku na asi 1.150 m2, což bude upřesněno geometrickým zaměřením. Zbytek o výměře asi 250 m2 bude sloužit jako přístupová cesta k navazujícím pozemkům.

d/
zastupitelstvo města r u š í tu část usnesení čís. 29/2006 ze dne 10.10.2006 pod bod. čís. 2r), kterou se prodává Josefu Mladému, Stabuko, zbývající část pozemku parc.č. 5280/2 o výměře asi 17.000 m2 v k.ú. Velké Meziříčí
a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5280/40 o výměře 16.452 m2 v průmyslové zóně Jidášky v k.ú. Velké Meziříčí za stejných podmínek, tj. 400,- Kč/m2 a dalších schválených podmínek, společnosti EUROWAGON, s.r.o. , Velké Meziříčí, za účelem výstavby výrobních prostor pro výrobu motorových a přípojných vozidel.

e/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem bytu č.10 v bytovém domě na ul. Strmá ve Velkém Meziříčí jeho uživateli Petru Čermákovi, za cenu 190 tis. Kč.

f/
zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 5552/4 o výměře 7 m2 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcích majetkových za cenu dle jeho znaleckého posudku.
Odpovídá: Ing. Kozina, JUDr. Řezníčková
Termín: 31.1.2006
4.

I./
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2007 v tomto znění:
Příjmy /v tis. Kč/:
Daňové 110 930,00
Dotace a převody 157 840,60
Nedaňové 5 830,00
Kapitálové 10 000,00
Celkem 284 600,6

Výdaje - členění dle § rozpočtové skladby /v tis. Kč/:
Závazný ukazatel
Text dotace, příspěvky částka § v tis. Kč § dle rozp.skladby
Ozdravování hospodářských zvířat 187,4 1014
Pěstební činnost – lesy 380,0 1031
Správa v lesním hospodářství 1 450,0 1036
Celospolečenská funkce lesu 10,0 1037
Vnitřní obchod – IC 599,0 2141
Silnice 16 979,1 2212
Provoz veřejné silniční dopravy 1 310,0 2221
- z toho:dotace na dopr.obslužnost 400,0
dotace na provoz MHD 910,0
Bezpečnost silničního provozu 30,0 2223
Ostatní záležitosti v SD 420,0 2229
Pitná voda 2 207,0 2310
- z toho: příspěvek Svazu VaK 1 192,0
- příspěvek SVaK - Novosady 1 000,0
Odvádění a čistění odpad.vod 1 700,0 2321
- z toho: příspěvek SvaK - Novosady 1 700,0
Prevence znečišťování vody 40,0 2322
Ost.záležitosti vody v zem.krajině 10,0 2349
Předškolní zařízení 3 836,0 3111
- z toho: příspěvek MŠ Vel.Meziříčí 2 671,0
Základní školy 11 402,0 3113
- z toho: přísp.na provoz ZŠ Sokolov. 3 300,0
přísp.na provoz ZŠ Oslavická 2 560,0
přísp.na provoz ZŠ Školní 2 025,0
přísp.na provoz ZŠ Mostiště 1 081,0
přísp.na provoz ZŠ Lhotky 361,0
Školní stravování: 1 000,0 3141
Základní umělecké školy 700,0 3231
Činnosti knihovnické 2 329,0 3314
- z toho: příspěvek na provoz knihovny 2 254,0
Činnost muzeí a galerií : z toho 3 834,0 3315
- příspěvek na provoz Muzea: z toho 3 204,0
- regionální expozice – příspěvek 630,0
Vydavatelská činnost 500,0 3316
Ostatní záležitosti kultury: 190,0 3319
Concentus Moraviae – dotace 30,0
(Mezinár.centrum slovan.hudby Brno,
Vápenka 14, IČO: 26235064)
Zachování a obnova kulturních památek 1 500,0 3322
-povinný podíl města
Pořízení,zach.a obnova kultur.památek 50,0 3326
Rozhlas a televize 230,0 3341
Zájmová činnost v kultuře 4 009,0 3392
- z toho: dotace na činnosti JC 3 474,0
mimořádná dotace JC 400,0
(Jupiter club,Náměstí 17,IČO:46967036)
Ost.záležitosti kultury,církví a SP 736,0 3399
Sportovní zařízení v maj. obce 1 020,0 3412
Ostatní tělovýchovná činnost 1,0 3419
Využití volného času dětí a mládeže 550,0 3421
z toho: příspěvek na provoz DDM 550,0
Ostatní zájm.činnost a rekreace 315,0 3429
Ost.spec.zdravot.programy-Zdravé město 80,0 3549
Bytové hospodářství 2 516,0 3612
Ostatní programy rozvoje bydlení 106,0 3619
Veřejné osvětlení 2 043,0 3631
Pohřebnictví 1 062,0 3632
Komunál.služby a územní rozvoj j.n. 10 626,0 3639
z toho: přísp.růz.svazům vč.mikroreg. 340,0
Sběr a svoz komunálních odpadů 7 297,0 3722
Prevence vzniku odpadů 2 266,0 3727
Ostatní nakládání s odpady 160,0 3729
Monitoring půdy a podz.vody 20,0 3733
Chráněné části přírody 50,0 3742
Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 3 971,0 3745
Ekologická výchova a osvěta 30,0 3792
Ost.ekologické záležitosti 10,0 3799
Dávky sociální pomoci ∑ 123 720 tis. pol. 5410
Příspěvek na živobytí 8 500,0 4171
Doplatek na bydlení 2 000,0 4172
Mimořádná okamžitá pomoc 50,0 4173
Mimořád.okamž.pomoc ohrož.osob. 20,0 4177
Ostat.dávky sociální pomoci 1 220,0 4179
Přísp.na zvláštní pomůcky 3 230,0 4182
Přísp.na provoz a úpr.bezbar.bytu 540,0 4183
Přísp.na zak.,opr.a zvl.úpr.motor.voz. 1 300,0 4184
Přísp.na provoz motor. vozidla 6 800,0 4185
Přísp.na indiv.dopravu 30,0 4186
Příspěvek na péči 100 000,0 4195
Ost.dávky povahy sociál. zabez.j.n. 30,0 4199
Pečovatelská služba 2 504,0 4314
z toho: příspěvek na provoz DPS 2 504,0
Ost.soc.péče a pomoc dětem a ml. 35,0 4329
Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi 50,0 4341
Denní stacionář a centra den.služeb 680,0 4356
z toho: - dotace Diecézní charita Brno
Třída kpt.Jaroše 1928/9 Brno-Černá Pole
IČ:44990260 680,0
Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan. 45,0 4399
Ochrana obyvatelstva 115,0 5212
Bezpečnost a veřejný pořádek 2 863,9 5311
Požární ochrana 1 154,5 5512
Zastupitelstva obcí 1 979,0 6112
Činnost místní správy 42 051,2 6171
Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 150,0 6310
Pojištění funkčně nespecifikované 1 000,0 6320
Ostatní finanční operace 5,0 6399
Ost.činnosti jinde nezařazené 14 822,5 6409
Celkem 31 266,0 278 936,6

Rozdíl příjmů a výdajů: přebytek + 5 664
Tř. 8 – Financování celkem - 5 664
Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závazné ukazatele rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zák.č. 250/2000 Sb. se posuzují částky dotací, příspěvků a příspěvků na provoz poskytovaným subjektům uvedeným v rozpočtu (vždy vyčleněno z celkové částky rozpočtu na příslušný paragraf). Režim a limit schvalování dalších dotací v průběhu rozpočtového roku se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích (kromě příspěvkových organizací). U dávek sociální pomoci je za závazný ukazatel stanovena pol. 5410 z důvodů pružnější disponibility s těmito finančními prostředky, které naším rozpočtem pouze protečou a při překročení na jednotlivých paragrafech nemusí být schvalovány zastupitelstvem jako tomu bylo v předchozích letech.
Pokud prostředky v jednotlivém paragrafu spravuje více správců rozpočtových prostředků, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého paragrafu.

II.
Zastupitelstvo města zmocňuje dle § 102, odst. 2, písm. a/ zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, radu města k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 400 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení).
Dále zastupitelstvo města zmocňuje radu města k rozdělování rezervy určené pro radu na účely finančních darů max. do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům.
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 31.12.2007

5.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:
1) Zdroj: 1 126 tis. Kč – správní poplatky pol. 1361
879 tis. Kč – přijaté sankční platby dopravní § 2219
152 tis. Kč – vrácené finanční prostředky za projektovou dokumentaci na
akci Moráňská, Poříčí od SVK Žďársko – vodovod § 2310
13 tis. Kč – vrácené FP za PD na akci Moráňská, Poříčí od SVK Žďársko
- kanalizace § 2321
140 tis. Kč – příjmy z úroků § 6310
Rozdělení: 2 310 tis. Kč – rekonstrukce Areálu zdraví – I. etapa § 3412

 

2) Zdroj: 42 tis. Kč – použití finančních prostředků z fondu pronajatého majetku
- příjmy z pronájmu ZŠ Oslavická pol. 8115
Rozdělení: 42 tis. Kč – náklady hrazené městem – závěsný systém na mapy § 3113

3) Zdroj: 27 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace na povinnou školní docházku od obcí
Rozdělení. 27 tis. Kč - § 3111 zvýšení příspěvku na provoz pro MŠ Velké Meziříčí,
přísp. organizace, Čechova 1523/10 za účelem úhrady ná-
kladů spojených s generál. opravou kotlů z důvodu havarijního
stavu ( pracoviště MŠ Sokolovská 29)

4) Zdroj: 115 tis. Kč – pol. 4116 dotace z Ministerstva kultury pro Muzeum Velké
Meziříčí – vybavení depozitáře
Rozdělení: 115 tis. Kč – zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Velké Meziříčí,
příspěvkovou organizaci
Odpovídá: Ing. Pólová
Termín: 31.12.2006

6.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtová opatření:
I. Dotace na obnovu kulturních památek – povinný podíl města pro rok 2007
Zdroj: 1 500 tis. Kč - § 3322 zachování a obnova kulturních památek

Rozdělení:

1. 300.000,- Kč……...............poskytnutí dotace na KP 18288/7-4543
vlastník: Mária, František a Johann Podstatzky-
Lichtenstein,
akce obnovy: obnova fasády – západní strana zámku
zdroj: program regenerace MPZ (Ministerstvo kultury)
podíl dle žádosti žadatelů – vlastníků

2. 193.096,- Kč………………..poskytnutí dotace na KP 23024/7-4543
vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí
akce obnovy: oprava fasády věže kostela sv.Mikuláše
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20% podíl města

3. 80.000,- Kč……………….poskytnutí dotace na KP 49385/7-8836
vlastník: Ivo Marinč,
akce obnovy: dům U Vody č.p. 1195 – oprava střechy
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20% podíl města

4. 29.380,- Kč………………. poskytnutí dotace na KP 44362/7-8837
vlastník: Martin Novotný
akce obnovy: dům U Vody č.p.1196 – oprava střechy
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20% podíl města

5. 47.710,- Kč……………….poskytnutí dotace na KP 37548/7-8838
vlastník: Židovská obec Brno
akce obnovy: Nová synagoga – oprava střechy
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20% podíl města
6. 18.000,- Kč……………….poskytnutí dotace na KP 31849/7-4564
vlastník: Ivan Svoboda,
akce obnovy: dům na Náměstí č.p. 25 – oprava fasády
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20% podíl města

7. 260.611,- Kč………………poskytnutí dotace na KP 16869/7-4567
vlastník: p. Ráčková,
akce obnovy: dům na Komenského č.p. 120- oprava
střechy
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20% podíl města

8. 200.999,- Kč………………poskytnutí dotace na KP 16422/7-4562
vlastník: HASSO spol. s r.o., Aš
akce obnovy: dům na Náměstí č.p. 19 – oprava střechy
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20% podíl města
9. 38.000,- Kč………………poskytnutí dotace na KP
vlastník: Mária, František a Johann Podstatzky-
Lichtenstein,
akce obnovy: Zámek Velké Meziříčí – obnova maleb
/interiér/
zdroj: dotace z kraje Vysočina – 20% podíl města

10. 332.204,- Kč ...................... § 3322 zachování a obnova kulturních památek

Budou-li skutečné náklady na obnovu památky nižší, než předložený rozpočet akce, z něhož je odvozen základ pro stanovení dotace, bude absolutní částka dotace úměrně snížena podle stanoveného poměru výše dotace.
Budou-li žadatelé-vlastníci KP neúspěšní v jakémkoli programu na obnovu KP, tzn. že dotace jim nebude přiznána, padá tímto jejich nárok vůči městu na poskytnutí dotace ve formě povinného podílu města na obnovu KP.

II. Rozpočtové opatření – převod prostředků z hospodářské činnosti (portfolio)

Zdroj: 285 tis. Kč - převod prostředků z hospodářské činnosti (správa aktiv)
Rozdělení: 285 tis. Kč - neúčelová rezerva (§ 6409)
Odpovídá: bod I – odbor výstavby a regionálního rozvoje
bod II – odbor finanční
Termín: bod I – únor 2007
bod II – prosinec 2006


7.
Zastupitelstvo města zplnomocňuje starostu k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2006 u těch paragrafů, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným, rovněž v oblasti příjmů schválení těchto příjmů, které budou realizovány od posledního zasedání rady do konce roku 2006. Rozpočtová opatření budou dána na vědomí radě města, popř. zastupitelstvu na jejich nejbližším zasedání.
Odpovídá: finanční odbor
Termín: do 31.12.2006

8.
Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravy rozpočtu, provedené v souvislosti s přijatými dotacemi za období září - listopad 2006:

č.RO částka
v tis.Kč poskytovatel účel
57 235 Min.financí na zajištění voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí
59 396,3 Kraj Vysočina na činnost OLH za II.čtvrtletí 2006
60 100 Kraj Vysočina grant.program „Veřejně přístupný internet“
63 1070 Min.kultury dotace na obnovu nemov.kult.památek
64 12 Min.zemědělství na podporu změny struktury zem.výroby
65 15 Kraj Vysočina grant.program „ŽP-zdroj bohatství Vysočiny“
66 20,4 Kraj Vysočina na výsadbu min.podílu melior. a zpevň.dřevin
67 28,8 Kraj Vysočina na hospodaření v lesích
70 5 Kraj Vysočina na náklady účtované auditorem...
71 21,1 Úřad práce na úhradu nákladů spojených se zajištěním
odb.praxe studenta, s vytvořením VPP
74 32 obce na úhradu neinv.nákladů na zajištění povinné
školní docházky
75 1000 Min.financí změna souhrn.dot.vztahu ke st.rozpočtu na
rok 2006 – na sociální dávky
79 65,8 Úřad práce na úhradu nákladů spojených se zajištěním
odb.praxe studenta, s vytvořením VPP
3001,4

Odpovídá: odbor finanční
Termín: --


9.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí č. 79, Velké Meziříčí v přiloženém znění.
Odpovídá: Ing. Kašparová
Termín: 20.12.2006


10.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s obcemi Lavičky a Uhřínov dle návrhu.
Odpovídá: Ing. Stupka
Termín: 31.12.2006

 


11.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 3/2006, kterou se mění vyhláška č. 5/2005 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Velké Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Stupka
Termín: 31.12.2006


12.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í s darováním programového vybavení, uvedeného v příloze v celkové hodnotě 37 932,80 Kč, Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13.
Odpovídá: Ing. Stupka
Termín: 31.12.2006


13.
Zastupitelstvo města ruší své usnesení čís 2/2002, bod 6 ze dne 17.12.2002.
Zastupitelstvo města stanovuje od 1.1.2007 odměny neuvolněným členům zastupitelstva města na volební období 2006 – 2010 takto:
- za výkon funkce člena rady města 1 200,- Kč/měsíc
- za výkon funkce předsedy výboru nebo komise 300,- Kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva 400,- Kč/měsíc
- člen zastupitelstva vykonávající občanské obřady 300,- Kč/měsíc
V případě, že člen zastupitelstva města vykonává více funkcí, odměny se sčítají.
Odpovídá: Ing. Rosa
Termín: volební období 2006 - 2010


14.
1.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e k zastupování města Velké Meziříčí na valných hromadách obchodní společnosti SATT a.s., IČ 60749105, se sídlem Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou a svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou pro volební období 2006-2010 statutární zástupce města.
2.
Zastupitelstvo města n a v r h u j e odvolání pana Josefa Komínka jako člena dozorčí rady obchodní společnosti SATT a.s. a n a v r h u j e zvolit do dozorčí rady pana JUDr. Karla Lancmana.
Odpovídá: Ing. Rosa
Termín: 31.12.2006


15.
Zastupitelstvo města m ě n í své usnesení č. 20/2005, bod 7. ze dne 26.4.2005 a pověřuje starostu města, případně místostarostu jednáním s Krajem Vysočina o možnosti získání objektu Domova důchodců pro potřeby Městského úřadu Velké Meziříčí.
Odpovídá: Ing. Bradáč, Komínek Josef
Termín: rok 2007
16.
Zastupitelstvo města z ř i z u j e pro volební období 2006 – 2010 tyto výbory a
v tomto složení:
a/ finanční výbor
Ing. N o v á č e k Alois, předseda finančního výboru
Ing. J u r d o v á Jiřina, člen
JUDr. Ing. K a r m a z í n Jaromír, člen
K o u d e l k a Jaroslav, člen
P e š e k Pavel, člen
Ing. R á č e k Vítězslav, člen
T r o j a n Ludvík, člen

b/ kontrolní výbor
JUDr. L a n c m a n Karel, předseda kontrolního výboru
B e n e š Josef, člen
K l e m e n t Martin, člen
Ing. L a v i c k ý Vilém, člen
M a r e k Josef, člen
Ř e h á č k o v á Irena, člen
Z a h r a d n í č e k Josef, člen

 

 

 

 


.................................................. .................................................
Josef K o m í n e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta
Usnesení č. 26/2006

USNESENÍ Č. 26/2006

z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí,
konaného dne 29. března 2006

 

 

1. Prezentace připravované rekonstrukce ulice Novosady

Zastupitelstvo města:
1. souhlasí s přesunutím akce „Rekonstrukce ulice Novosady včetně vybudování světelné křižovatky ulic Vrchovecká, Novosady“ na rok 2007 a ukládá odboru výstavby a územního plánování dále připravovat tuto akci
2. ukládá radě města na příští jednání zastupitelstva města připravit návrh na rozdělení
již schválených finančních prostředků výše uvedené akce na rok 2006
3. souhlasí s čerpáním částky 339 tis. Kč na projekční přípravu rekonstrukce ulice Novosady
4. ukládá odboru výstavby a územního plánování a oddělení investic jednat o doplnění
projektu o světelné zařízení v prostoru přechodu pro chodce u „Kotvičky“

Odpovídá: Ing. Kozina
Termín: bod 1) do 31.12.2007
bod 2) do 25.4.2006
bod 3) do 31.12.2006
bod 4) do 31.12.2006

 

 

 

............................................. ...............................................
Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č
místostarosta starosta


Nahoru