Usnesení zastupitelstva

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.

Usnesení č.11/2003

USNESENÍ Č. 11/2003

ze dne 16. PROSINCE 2003

1.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty města o záměru firmy Lidl vybudovat svoje obchodní centrum na pozemcích města parc.č. 2372 a 2373 v k.ú. Velké Meziříčí – Ostrůvek a k tomu přijímá následující usnesení: zastupitelstvo města n e s o u h l a s í se záměrem využití pozemků města parc.č. 2372 a 2373 v obci a k.ú. Velké Meziříčí k vybudování obchodního centra.

 

2.

I/ Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2004 v tomto znění:

Příjmy /v tis. Kč/:

Daňové 86 397

Dotace a převody 58 235,3

Nedaňové 5 226

Kapitálové 9 825

Celkem 159 683,3

 

Výdaje – členění dle § rozpočtové skladby /v tis. Kč/:

Ozdravování hospodářských zvířat 178

Pěstební činnost ¨ 375

Celospolečenská funkce lesu 20

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 482

Silnice 3 434

Provoz veřejné silniční dopravy 1 080

z toho: dotace na dopravní obslužnost 400

dotace na provoz MHD 680

Bezpečnost silničního provozu 140

Ostatní záležitosti v silniční dopravě 520

Pitná voda 2 112,4

- z toho příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 707,4

Odvádění a čištění odpadních vod 550

- z toho dotace Svazu vodovodů a kanali- zací Žďársko 500

Prevence znečiš?ování vody 100

Úpravy drobných vodních toků 650

Ostatní záležitosti vody v zem. krajině 10

Předškolní zařízení 3 916

- z toho příspěvek na provoz Mateřské škole Velké Meziříčí 2 400

Základní školy 11 280

- z toho příspěvky na provoz: Základní škola Velké Meziříčí Sokolovská 13 okres Žďár nad Sázavou 2 500

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou 2 200

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou 1 900

Základní škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, okres Žďár nad Sázavou 727

Základní škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, okres Žďár nad Sázavou 334

Školní stravování 339

Činnosti knihovnické 1 900

- v tom příspěvek na provoz Městské knihovně, Náměstí 11, Velké Meziříčí 1 900

Činnosti muzeí a galerií 2 600

- v tom příspěvek na provoz Muzeu Velké Meziříčí 2 600

Ostatní záležitosti kultury 70

Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult….povědomí 755

Rozhlas a televize 995

Zájmová činnost v kultuře 3 245

- z toho dotace Jupiter clubu, s.r.o., Náměstí 17, Velké Meziříčí 3 100

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100

Ostatní tělovýchovná činnost 745

Ostatní zájmová činnost a rekreace 525

Bytové hospodářství 13 103

Ostatní programy rozvoje bydlení 106

Veřejné osvětlení 1 662

Pohřebnictví 794

Územní plánování 220

Komunální služby a územní rozvoj… 6 877

Sběr a svoz komunálních odpadů 5 293

Prevence vzniku odpadů 945

Monitoring ukládání s odpady 25

Ostatní nakládání s odpady 280

Monitoring půdy a podzemní vody 30

Chráněné části přírody 40

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 855

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 30

Ostatní ekologické záležitosti 20

Dávky sociální pomoci 29 108

Pečovatelská služba 2 950

- v tom příspěvek na provoz Sociálním službám města Velké Meziříčí 2 950

Sociální pomoc dětem a mládeži 1 000

z toho : příspěvek na stacionář 1 000

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 82

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 50

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5

Ochrana obyvatelstva 68

Bezpečnost a veřejný pořádek 2 316

Požární ochrana 1 419

Zastupitelstva obcí 1 764

Činnost místní správy 39 855

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 200

Pojištění funkčně nespecifik. 600

Ostatní finanční operace 5

Ostatní činnosti jinde nezařazené 17 909,9

Celkem výdaje 165 733,3

 

Rozdíl příjmů a výdajů:

schodek - 6 050

Tř. 8 – Financování celkem + 6 050

Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závazné částky rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12, odst. 250/2000 Sb. se posuzují částky dotací, příspěvků a příspěvků na provoz poskytovaným subjektům uvedeným v rozpočtu /vždy vyděleno z celkové částky rozpočtu na příslušný paragraf/.

Pokud prostředky v jednotlivém paragrafu spravuje více správců rozpočtových prostředků, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého paragrafu.

 

II.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje dle § 102, odst. 2, písm. a/ zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, radu města Velké Meziříčí k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 400 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů /rozdělení/. Dále zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje radu města Velké Meziříčí k rozdělování rezervy určené pro radu na účely darů max. do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům.

 

III.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje navržené změny rozpočtu hospodaření města na r. 2004 takto: /v tis. Kč/

Zdroje:

I. 1 000 - snížení rezervy na dotace (§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené)

II. 330 – snížení rezervy na investice (§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené)

III. 1 500 – snížení rezervy na investice (§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené)

 

Rozdělení:

I . 800 – dotace sportovním oddílům na činnost (§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost)

464 – Horácký hokejový klub Velké Meziříčí

96 – Fotbalový klub Velké Meziříčí

105 – TJ Sokol Velké Meziříčí

110 - TJ Spartak Velké Meziříčí

5 - Sportovně střelecký klub Kablo Velké Meziříčí

5 - Sokol Lhotky

5 - FC Olší nad Oslavou

10 - anketa – sportovec města

130 – dotace ostatním organizacím:

20 – Aeroklub Křižanov – na opravu komunikace (§ 2259 Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy)

5 – Český svaz ochránců přírody – na činnost (§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody)

10 – Klub Naděje (§ 3549 Ostat.spec.zdravot.programy a péče)

10 – Svaz tělesně postižených (§ 3543 Programy pomoci zdrav.postiženým)

20 – Gymnázium – výměnné pobyty studentů (3121 Gymnázia)

35 – MC Rodinka (§ 3146 Zařízení vých.poradenství …)

10 – Svaz postižených civ. chorobami (§ 3543 Progr. pomoci zdravotně postiženým

10 – Svaz diabetiků (§ 3543 Progr. pomoci zdravotně postiženým)

5 – Český svaz žen VM (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené)

5 – ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých VM ( § 3543 Progr. pomoci zdravotně postiženým)

70 – rezerva pro radu – na dary, dotace… (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené)

 

II. 330 – příspěvek na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže ( § 3421 Využití volného času dětí a mládeže)

III.1 500 – zajištění noční LSPP v Nemocnici sv. Zdislavy a.s. ( § 3513 LSPP)

 

3.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření / v tis. Kč/: (rozpočet r. 2003)

 

Zdroje:

100 – úprava MŠ na ulici Poštovní na knihovnu

140 - neúčelová rezerva Rozdělení:

240 – zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu

 

4.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městské knihovny

 

5.

Zastupitelstvo města:

1.

a/ rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dnem 1.1.2004

b/ schvaluje předloženou zřizovací listinu

c/ na vznikající organizaci přecházejí dnem 1.1.2004 práva a závazky z pracovně právních vztahů zrušené příspěvkové organizace Dům Dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10, zřízené krajem Vysočina

d/ schvaluje darovací smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí na movitý majetek, který měla ve správě zrušená příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10

e/ schvaluje smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí o bezúplatném převodu práv a závazků zrušené příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Velké Meziříčí, Komenského 2/10, s výjimkou práv a závazků z pracovněprávních vztahů

 

2.

a/ rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dnem 1.1.2004

b/ schvaluje předloženou zřizovací listinu

c/ na vznikající organizaci přecházejí dnem 1.1.2004 práva a závazky z pracovně právních vztahů zrušené příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808, zřízené krajem Vysočina

d/schvaluje darovací smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí na movitý majetek, který měla ve správě zrušená příspěvková organizace Základní umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808

e/ schvaluje smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí o bezúplatném převodu práv a závazků zrušené příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808 s výjimkou práv a závazků z pracovněprávních vztahů

f/ souhlasí s přijetím daru od kraje Vysočina – nemovitosti – pozemků parc.č. 1345 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 713 m2 s budovou č.p. 808, parc.č. 1346/1 ost. plocha o výměře 1 294 m2, parc. č. 1346/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2 s budovou bez č.p., parc.č. 1346/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2 s budovou bez č.p., vše v obci a k.ú. Velké Meziříčí

 

........................................................... .............................................................

Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č

místostarosta starosta

Usnesní č.10/2003

USNESENÍ Č. 10/2003

ze dne 25. LISTOPADU 2003

1. Převody nemovitého majetku

a/

zastupitelstvo města r u š í část usnesení č. 8/2003 ze dne 30.9.2003 pod bod. 3r) , kterým se odsouhlasil prodej pozemku parc.č. 4060/4 o výměře 1.697 m2 v k.ú. VM za cenu 20,- Kč/m2 manž. Patřičným, byt. VM, Fr. Stránecké 59

a s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 4060/4 o výměře 1.697 m2 v k.ú. VM za cenu 20,- Kč/m2 Radkovi Patřičnému, byt. VM, Fr. Stránecké 59 a Milanovi Patřičnému, byt. VM, Hornoměstská 75 každému ideální jednu polovinu.

b/

zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 48/1 v k.ú. Mostiště o výměře asi 10 m2 za cenu 100,- Kč/m2 p. Věře Machové, Mostiště 58 s tím, že do 15.12.2003 bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a po kolaudaci stavby a jejím geometrickém zaměření bude uzavřena kupní smlouva.

c/

zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 5218/13 o výměře asi 1.500 – 2.000 m2 v lokalitě Jidášky v k.ú. VM firmě ROTANA a.s. Velké Meziříčí na výstavbu výrobních prostor pro výrobu a ostření rotačních nástrojů pro obrábění kovů za cenu 400,- Kč/m2 a podmínek, obvyklých pro prodej stavebních míst v průmyslové zóně, s nimiž byl žadatel seznámen.

d/

zastupitelstvo města s o u h l a s í s majetkovým vypořádáním – prodejem částí pozemků parc.č. 233/1, 233/6, 2028/2, 234/3 o výměře dle geometrického plánu v k.ú. Olší nad Oslavou za cenu 100,- Kč/m2 manželům Čechovým, byt. Třebíč, Okrajová č.p. 4.

e/

zastupitelstvo města s o u h l a s í s majetkovým vypořádání místní přístupové komunikace ke hřišti ve Lhotkách za cenu 70,- Kč/m2. Geometrické zaměření zajistí a uhradí město.

f/

zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 4347/1 o výměře asi 500 m2 v Rakůvkách v k.ú. VM na zřízení zahrady manž. Štěpánkovým, byt. VM, Čermákova 51 za cenu 20,- Kč/m2. Geometrické zaměření uhradí žadatelé.

g/

zastupitelstvo města r u š í usnesení čís. 36/2002 ze dne 25.6.2002 pod bodem 1d) a nahrazuje ho tímto:

zastupitelstvo města s o u h l a s í s majetkovým vypořádáním pozemků areálu Agromotoru a.s. Velké Meziříčí a místní komunikace k hotelu Amerika tak, že předmětem směny bude celkem 115 m2 a rozdíl, t.j. 194 m2 odkoupí Agromotor a.s. od města za cenu 200,- Kč/m2.

h/

zastupitelstvo města s o u h l a s í s bezúplatným převodem místní komunikace č. 12b na pozemcích parc.č. 865/1 v k.ú. Mostiště a parc.č. 2052/2 v k.ú. Olší nad Oslavou , která tvoří spojnici mezi silnicí č.35433 – vede do Olší nad Oslavou a silnici č.35437 – k Nemocnici sv. Zdislavy na kraj Vysočina.

ch/

zastupitelstvo města s o u h l a s í s odkoupením pozemků parc.č. 2871 o výměře 2.346 m2 za cenu 80,- Kč/m2 a parc.č. 3811 o výměře 5.662 m2 a parc.č. 3620 o výměře 976 m2 za cenu 100,- Kč/m2 v k.ú. Velké Meziříčí od Květuše Doležalové, byt. VM, Třebíčská 56A.

Kupní smlouva bude podepsána v I. čtvrtletí roku 2004.

 

2.

a/

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze společného jednání mezi vedením města Velké Meziříčí a vedením Mendlovy nadace Brno ze dne 13.10.2003 v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích, kterým Mendlova nadace uznává svoje porušení povinnosti č. VI. darovací smlouvy ze dne 30.11.1994 tím, že nepožádala město o souhlas k převodu nemovitostí nemocnice na nového vlastníka.

b/

Zastupitelstvo města přijímá vysvětlení tohoto kroku od zástupců Mendlovy nadace Brno.

c/

Zastupitelstvo města dodatečně souhlasí s převodem nemovitostí Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích na nového vlastníka.

 

3.

Zastupitelstvo města:

souhlasí s tím, aby se město stalo od 1.1.2004 zřizovatelem samostatných příspěvkových organizací Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí. Do příštího zasedání dne 16.12.2003 ukládá odboru školství připravit ke
schválení zřizovací listiny těchto organizací

nesouhlasí, aby se město stalo od 1.1.2004 zřizovatelem příspěvkové organizace Speciální školy Velké Meziříčí

4.

Zastupitelstvo města v y d á v á obecně závaznou vyhlášku čís. 7/2003 o hospodaření s byty ve vlastnictví města Velké Meziříčí.

 

5.

Zastupitelstvo města v y d á v á obecně závaznou vyhlášku čís. 9/2003 o místních poplatcích.

 

6.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující rozpočtové opatření / v tis. Kč/:

Zdroje: 20 – rezerva neúčelová

Rozdělení: 20 – dar Domovu důchodců na zakoupení ozvučovací aparatury

 

7.

Zastupitelstvo města s o u h l a s í s darováním drobného dlouhodobého majetku – nerezové police a zásobníky papíru v celkové hodnotě 29 295,- Kč Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci

 

8.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zpracovat v roce 2004 Plán rozvoje města

 

9.

Zastupitelstvo města z důvodu zlepšení orientace ve městě s o u h l a s í s financováním dopravního značení, navrženým Nemocnicí sv. Zdislavy, a.s.

 

10.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci Občanského sdružení „Zdravý domov Vysočina“ o možnosti budování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na Budiškovsku a zatím k ní nezaujímá stanovisko

 

11.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e znění Programového prohlášení zastupitelstva města na volební období 2002-2006

 

12.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a p o v ě ř u j e kontrolní a finanční výbor k průběžnému provádění kontrol u příspěvkových organizací města a organizací zřizovaných městem Velké Meziříčí po celé volební období.

Ke každému usnesení zastupitelstva města – kde lze, bude stanoven i termín plnění a zodpovědná osoba.

 

13.

Zastupitelstvo města projednalo žádost o prominutí úroku z půjčky SKI klubu ze dne 15.11.1999, pokud SKI klub splatí poslední splátku v termínu do 31.12.2003, zastupitelstvo města s o u h l a s í s prominutím úroku ve výši 8 203,- Kč / v případě dodržení splatnosti poslední splátky z půjčky 500 000,- Kč do 31.12.2003 činí úrok z nesplaceného zůstatku půjčky 8 203,- Kč/.

 

 

 

 

 

................................................. ................................................

Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č

místostarosta starostaUsnesení č. 9/2003

USNESENÍ Č. 9/2003

ze dne 14. ŘÍJNA 2003

 

1.

K bezpečnosti a dopravě ve městě zastupitelstvo města rozhodlo, že:

město Velké Meziříčí využije nabídku policejního ředitele ze Žďáru nad Sázavou k monitorování rychlosti na komunikacích ve Velkém Meziříčí.

Město rozšíří počet městských strážníků o dva v roce 2004.

V rozpočtu města bude zastupitelstvo počítat s nákupem služebního automobilu pro městskou policii.

Rada města předloží zastupitelstvu města rozpočet na nákup radaru pro městskou policii.

V dopravní studii bude zastupitelstvo města navrhovat určení obytných zón a využití příčných pruhů nebo retardérů.

 

2.

Zastupitelstvo města u k l á d á starostovi města pozvat zástupce Mendlovy nadace na příští jednání zastupitelstva města k osobnímu projednání převodu majetku a nemovitostí v Nemocnici sv. Zdislavy a.s.

 

3.

Zastupitelstvo města s o u h l a s í s doplněním těchto podmínek k poskytnutí půjčky:

- půjčka se poskytuje na výstavbu nového lyžařského vleku v lyžařském areálu na Fajtově

kopci ve Velkém Meziříčí

- předmětná částka bude dlužníkovi poukázána na jeho účet do 15 dnů po podpisu

smlouvy o půjčce oběma stranami

- splatnost půjčky je stanovena do konce roku 2007, a to čtvrtletními splátkami ve výši

31.250,-Kč splatnými na účet věřitele s uvedením variabilního symbolu,

vždy do konce příslušného čtvrtletí, počátek splácení půjčky je v I. čtvrtletí roku 2004

- nesplacený zůstatek půjčky bude po dobu splácení úročen 2 % p.a. (ročně), úrok bude

dlužníkovi vyúčtován samostatně vždy do konce ledna následujícího kalendářního roku s

s uvedením data splatnosti, při jeho výpočtu se počítá jeden rok 360 dní a jeden měsíc

30 dnů

- k zajištění pohledávky s jejím příslušenstvím se zřizuje zástavní právo k:

parc.č. 4699 o výměře 1082 m2

parc. č. 4674/24 o výměře 715 m2

- zástavní právo vznikne vkladem do katastru nemovitostí, návrh na vklad podá věřitel

- dlužník se zavazuje, že po dobu trvání závazku nebude zástava bez souhlasu věřitele

smluvně převedena na třetí osobu, nedodrží-li dlužník tuto povinnost, zavazuje se

zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč

- dlužník je povinen prokázat, že půjčku použil ke stanovenému účelu

- použije-li dlužník půjčku nebo část půjčky k jinému než stanovenému účelu, je povinen

půjčku nebo její část vrátit do dvou měsíců od výzvy věřitele

- nebude-li dlužník řádně a včas plnit sjednané splátky, zavazuje se uhradit věřiteli úrok

z prodlení ve výši 0,01 % z částky, s níž je v prodlení

 

4.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí s c h v a l u j e:

a) přijetí hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a. s., Praha ve výši 12.949 tis. Kč se splatností do 6 let, určeného na výstavbu obytných domů o 21 b. j. ve Velkém Meziříčí – blok I na pozemku p. č. 5597/259, blok II na pozemku p. č. 5999/54 a blok III na pozemku p. č. 5582/1 – a následné uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru s ČMHB, a. s. Praha na tuto výstavbu;

b) zřízení zástavního práva k objektům budovaných bytových domů o 21 b. j. – blok I na pozemku p. č. 5597/259, blok II na pozemku p. č. 5999/54 a blok III na pozemku p. č. 5582/1, vše v k. ú. Velké Meziříčí – a zřízení zástavního práva k pozemkům p. č. 5597/259, 5999/54 a 5582/1 ve vlastnictví Města Velké Meziříčí, a to jako prvního v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s. Praha k zajištění hypotečního úvěru. Dále jako dozajištění hypotečního úvěru schvaluje podpis blankosměnky vlastní včetně podpisu směnečného prohlášení.

 

 

5.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí

 

 

 

 

 

......................................................... ........................................................

Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č

místostarosta starosta

Usnesení č. 8/2003

USNESENÍ Č. 8/2003

ze dne 30. ZÁŘÍ 2003

1.

Zastupitelstvo města má zájem na zachování zařízení Denního pobytu pro mentálně postižené děti a mládež ve Velkém Meziříčí. Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem majetku v Denním pobytu pro mentálně postižené děti a mládež z kraje Vysočina na město Velké Meziříčí. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Velké Meziříčí a Oblastní charitou ve Žďáře nad Sázavou, na jejímž základě se charita stane od 1.1.2004 provozovatelem Denního pobytu pro mentálně postižené děti a mládež ve Velkém Meziříčí. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím prostor na provoz Denního pobytu pro mentálně postižené děti a mládež ve Velkém Meziříčí Oblastní charitě ve Žďáře nad Sázavou a zavazuje se přispívat na provoz tohoto zařízení do výše max. 1 mil. Kč ročně.

2.

Zastupitelstvo města bere na vědomí předběžnou nabídku Centra dopravního výzkumu Brno a ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zapracovat do rozpočtu na rok 2004 náklady na vypracování dopravní studie města ve výši 100 000,- Kč a ukládá starostovi města svolat na den 14. října 2003 jednání zastupitelstva města. Na programu jednání bude řešení dopravy a bezpečnosti ve městě.

3.

a/ zastupitelstvo města r u š í usnesení č. 14/98 ze dne 10.11.1998 pod bodem 2e) a usnesení č.2/98 ze dne 15.12.1998 pod bodem 2a).

b/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s majetkovým vypořádáním se společností Dům zdraví, s.r.o. Velké Meziříčí na ul. Bezděkov tak, že část pozemků bude směněna a rozdíl – ve prospěch města – bude dokoupen za cenu 200,- Kč/m2. Navíc bude dohodnuto rozšíření stávajících schodů o část pozemku Domu zdraví s.r.o. Opravu schodů provede město.

c/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s provedením geometrického zaměření nové obecní cesty v Mostištích, která vede po soukromých pozemcích a s jejím majetkovým vypořádáním za cenu 70,- Kč/m2. Dále souhlasí se s m ě n o u částí pozemků města v k.ú.Mostiště za pozemky Ing. Vávry, byt. Mostiště 159 a p. Vidláka , byt. Mostiště 16, které tvořily původní obecní cestu, jenž přestala sloužit svému účelu.

d/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem celkem 177 m2 – upřesněno bude novým geometrickým zaměřením – za cenu 70,- Kč/m2 v k.ú. Mostiště z pozemků parc.č. 54/4, 54/5, 94/2 – 6 manž. Procházkovým, byt. Mostiště 75. Geometrické zaměření bude hrazeno žadateli.

e/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné a kupní s firmou SOFI stav, s.r.o. Rudíkov za účelem výstavby patrových garáží na pozemcích žadatele parc.č. 4772/6 a 4805/1 a částečně na pozemcích města parc.č. 4806/4 a 5902 na Fajtově kopci (investor SOFI stav, s.r.o.) s tím, že smlouva bude podepsána do 31.10.2003, výstavba garáží bude ukončena do 5 let od podpisu této smlouvy, bude sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč v případě odstoupení SOFI stavu, s.r.o. Rudíkov od smlouvy, uzavření smlouvy směnné a kupní v termínu do jednoho měsíce od oznámení městu o dokončení výstavby – tzn. právní moc kolaudačního rozhodnutí – a dokoupení rozdílu ve výměře pozemků města za cenu 70,- Kč/m2. Geometrické zaměření zajistí a uhradí žadatel.

f/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 5027/2 o výměře 1.159 m2 v k.ú. Velké Meziříčí p. R. Malcovi a p. Z. Veselému, Stránecká Zhoř č. 63 za cenu 300,- Kč/m2 pro vybudování autoservisu.

g/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem částí pozemků parc.č. 5278, 5290 ,5291 v nedotované části průmyslové zóny Jidášky jednotlivým žadatelům : Železářství u Hejátků s.r.o. Jinošov 95, Náměš? nad Oslavou 2.000 m2 pro výstavbu skladovacích a administrativních prostor, Cyrex – elektro s.r.o., Čermákova 2, Velké Meziříčí 1.380 m2 na výstavbu skladovací montované haly a Ing. Zdeňku Hladíkovi, Vrchovecká 76, Velké Meziříčí 1.000 – 1.500 m2 pro vybudování obchodu a skladu pro dřevo, řezivo a výstavbu pily. Prodej se uskuteční za cenu 400,- Kč/m2. Ve všech případech bude provedeno geometrické zaměření prodávaných pozemků na účet žadatelů. Pracovní kopie geometrického zaměření předložit radě města ke schválení.

h/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 1077/2 o výměře asi 114 m2 v k.ú. Dolní Radslavice manž. Sedlákovým, byt. Dol. Radslavice 27, za cenu 70,- Kč/m2 po geometrickém zaměření, jehož se zúčastní zástupce města, příp. městského úřadu. Podmínkou je zachování stávající obecní cesty. ch/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem částí pozemků v k.ú. Olší nad Oslavou parc.č. 234/1, 234/2 a 234/3 o celkové výměře asi 1.500 m2, což bude upřesněno geometrickým zaměřením, manž. Kučerovým, byt. Olší nad Oslavou 77 za cenu 20,- Kč/m2. Podmínkou je nezastavění pozemku stavbou trvalého charakteru a úhrada geometrického zaměření žadateli.

i/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem části pozemku parc.č. 2843 o výměře asi 12 m2 na ul. Zahradní v k.ú. Velké Meziříčí manž. Kamarytovým, byt. VM, Zahradní 2 za cenu 200,- Kč/m2 pro výstavbu garáže. Podmínkou je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v termínu do 31.10.2003, uzavření kupní smlouvy po kolaudaci garáže a předložení geometrického plánu, který uhradí manž. Kamarytovi.

j/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 2787/1 dle GP a bezúplatným zřízením věcného břemene na stávající inženýrské sítě na náklady žadatele p. Ing. Miloslava Floumy, Vrchovecká 25, VM za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že uhradí geometrické zaměření.

k/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č. 1568/13 o výměře 241 m2 a parc.č. 1568/106 o výměře 260 m2 v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 200,- Kč/m2 SATT a.s. Žďár nad Sázavou.

l/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem částí pozemku parc.č. 4347/1 vždy o výměře asi 500 m2 za cenu 20,- Kč/m2 na zřízení zahrádek manž. Muzikářovým, byt. VM, Bezděkov 71, manž. Štefkovým, byt. VM, Bezděkov 81, Aleně Šinkovské, byt. VM, Kolmá 9 a Marii Wagnerové, byt. VM, Hornoměstská 59 . Geometrické zaměření uhradí žadatelé.

m/ zastupitelstvo města r u š í svoje usnesení č. 5/2003 ze dne 29.4.2003 pod bod. 2f).

n/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem 45% hodnoty majetku plynárenského zařízení za kupní cenu ve výši 8,5 mil. Kč a s darováním 55% hodnoty majetku Jihomoravské plynárenské a.s. Brno a s uzavřením budoucí darovací smlouvy na plynárenské zařízení v lokalitě Hliniště pro výstavbu I. etapy RD, vše nejpozději do 30.11.2003. Darovací daň z darovaného majetku uhradí Jihomoravská plynárenská a.s. Brno.

o/ zastupitelstvo města n e s o u h l a s í s odkoupením pozemku parc.č. 262 a parc.č. 263 s objektem hotelu Horácko na Náměstí ve Vel.Meziříčí za cenu 10.970 tis. Kč.

p/ zastupitelstvo města r u š í usnesení č.2/2002 ze dne 17.12.2002 pod bod. 1ch) o prodej pozemku v průmyslové zóně firmě NovaTech CZ s.r.o. Brno. Firma je povinna uhradit geometrické zaměření ve výši 17.430,- Kč do 31.10.2003

q/ zastupitelstvo města n e s o u h l a s í s prodejem pozemku parc.č. 4696/5 o výměře 414 m2, ani s jeho směnou za pozemek parc.č. 4704/1 o výměře 486 m2 v lokalitě Fajtův kopec vlastníka Ing. Davida Babáka, byt. Velké Meziříčí, Nová 12.

r/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s prodejem pozemků v lokalitě u sv. Anny, které jsou součástí zahrad, takto: manž. Policarovým, byt. VM, Družstevní 10 – pozemky parc.č. 4060/11 o výměře 690 m2 a parc.č. 4060/15 o výměře 23 m2, manž. Holubovým, byt. VM, Ke Třem křížům 11 – pozemky parc.č. 4060/10 o výměře 622 m2 a parc.č. 4060/14 o výměře 23 m2, manž. Kuchařovým, byt. VM, Nad Tratí 12 – pozemky parc.č. 4060/9 o výměře 836 m2 a parc.č. 4060/3 o výměře 23 m2, manž. Patřičným, byt. VM, Fr. Stránecké 59 – pozemek parc.č. 4060/4 o výměře 1.697 m2 manž. Dobrovolným, byt. VM, U Světlé 31 – pozemky parc.č. 4060/6 o výměře 1.049 m2, parc.č. 4060/2 o výměře 20 m2 a parc.č. 4060/8 o výměře 463 m2 za dohodnutou cenu 20,- Kč/m2.

s/ zastupitelstvo města s o u h l a s í s navrhovanými cenami při prodeji pozemků v místních částech takto: - při prodeji na výstavbu a příkupy k vlastním nemovitostem – 100,- Kč/m2 - při prodeji na zřízení zahrady a příkupy k ní – 20,- Kč/m2 - při prodeji na zemědělské využití – 5,- Kč/m2

t/ zastupitelstvo města s o u h l a s í se záměrem bezúplatného převodu místní komunikace – parc.č. 905 o výměře 16 258 m2 v k.ú. Mostiště – na kraj Vysočina

u/ zastupitelstvo města bere na vědomí odborné stanovisko doc. Josefa Fialy z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně k porušení čl. VI. Darovací smlouvy ze dne 30.11.1994, uzavřené mezi dárcem městem Velké Meziříčí a obdarovaným Mendlovou nadací Brno a s o u h l a s í s výzvou k náhradě škody ve výši realizovaných kupních cen v termínu do jednoho týdne od obdržení této výzvy

4.

Zastupitelstvo města odkládá projednání znění vyhlášky č. 7/2003 o hospodaření s byty a ukládá tuto vyhlášku dopracovat a předložit k projednání na příští zasedání zastupitelstva města.

5.

Zastupitelstvo města schvaluje změny zřizovacích listin Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace podle návrhu.

6.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje následující rozpočtová opatření /v tis. Kč/:

I./

Zdroje:

1. 1000 – zvýšení rozpočtu správních poplatků

2. 809 – zvýšení rozpočtu daně z příjmů ze samostatně výdělečné činnosti

Rozdělení:

1. 500 – úprava mateřské školy na Poštovní ul. na knihovnu

2. 500 – půjčka SKI KLUBU Velké Meziříčí na nový lyžařský vlek s úrokem ve výši 2 %

3. 809 – zvýšení rozpočtu – podíl města na budování vodovodu Hornoměstská – dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko II./

Zdroje:

1. 1 700 – příjmy z přefakturace nákladů na zbudování chodníků a veř. osvětlení ul. K Novému nádraží

Rozdělení:

1. 1 700 – zbudování chodníků a veřejného osvětlení ul. K Novému nádraží

III./

Zdroje:

1. 45 - zvýšení rozpočtu správních poplatků

2. 70 - oprava komunikací Lhotky

Rozdělení:

1. 5 - dar Domu dětí a mládeže na zajištění Drakiády dne 28.9.2003

2. 40 - příspěvek na provoz Muzeu Velké Meziříčí – akce Zámecký den dne 20.7.03

3. 70 - prodloužení vodovodního řadu do obce Kúsky – příspěvek SvaK

IV./

Zdroje:

1. 10 - snížení rozpočtu na bezdotykové baterie v ŠJ MŠ Poštovní Velké Meziříčí

Rozdělení:

1. 10 - dotace ZO Odborového sdružení železničářů ČD na uspořádání oslav 50. výročí otevření žel.trati Brno-Havl.Brod s odbočkou z Křižanova do Velkého Meziříčí

V./

Zdroje:

1. 1.674 - vybavení Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace movitým majetkem

Rozdělení:

1. 1.674 - příspěvek na provoz Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace VI./

Zdroje:

1. 100 - snížení rozpočtu na noční LSPP

Rozdělení:

1. 100 - dotace pro Záchrannou službu Žďár nad Sázavou na zakoupení nového přístroje EKG pro středisko Velké Meziříčí

VII./

Zdroje:

1. 45 - podlaha v TV Bezděkov /ZŠ Sokolovská – náklady hrazené městem/

Rozdělení:

1. 45 - příspěvek na provoz Základní škola Sokolovská Velké Meziříčí

VIII.

Zdroje:

1. 854 – inženýrské sítě Hliniště

Rozdělení:

1. 854 - rozšíření stavby parkoviště Hornoměstská

7.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí níže uvedených půjček z Fondu rozvoje bydlení města Velké Meziříčí dle jeho zásad:

1./ Manž. Večeřovi, Nádražní 22/911, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku na ul. Nádražní č. 22/911 ve Velkém Meziříčí: - zateplení obytné budovy 25 tis. Kč, - oprava připojení na technické sítě vody a kanalizace 25 tis. Kč.

2./ P. Vojtěch Jarý, Družstevní 1693/39, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku na ul. Družstevní č. 1693/39 ve Velkém Meziříčí: - oprava střechy 25 tis. Kč. Půjčka bude poskytnuta po uplynutí 20 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětný rodinný dům.

3./ Manž. Doležalovi, Bezděkov 1659/47, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce v bytě č. 6 v uvedeném obytném domě: - výměna oken 25 tis. Kč.

4./ P. Jitka Mertová, K Buči 917/20, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku K Buči č. 917/20 ve Velkém Meziříčí: - rekonstrukce střechy 25 tis. Kč.

5./ Manž. Požárovi, 594 01 Mostiště č. 119 – půjčka na stavební práce na rodinném domku č.p. 119 v Mostištích: - rekonstrukce střechy 25 tis. Kč, - obnova fasády 25 tis. Kč,

6./ Manž. Pazderkovi, Krškova 1338/5 ve Velkém Meziříčí- půjčka na stavební práce v uvedeném obytném domě: - oprava připojení na tech. sítě - elektrického vedení v bytě 25 tis. Kč.

7./ Manž. Homolovi, Nádražní 861/19, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku č. 861/19 ve Velkém Meziříčí: - oprava střechy 25 tis. Kč, - oprava vnitřních instalací 25 tis. Kč.

8.

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit návrh rozpočtu pro r. 2004, poté svolat poradu členů zastupitelstva města k seznámení s návrhem. 9. Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku města č. 8/2003, kterou se mění vyhláška č. 27/99 města Velké Meziříčí o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve znění vyhlášky č. 35/01

 

.................................................................. .........................................................

Ing. Alois N o v á č e k Ing. František B r a d á č

místostarosta starosta

Usnesení č. 7/2003

USNESENÍ Č. 7/2003

ze dne 13. srpna 2003

Majetkové převody

a/ zastupitelstvo města ruší usnesení čís. 6/2003 ze dne 24.6.2003 pod bodem 1n/ a souhlasí se směnou pozemku PK parc.č. 5775 o výměře 2 664 m2 v k.ú. Velké Meziříčí za část pozemku PK parc. č. 382/1 v k.ú. Oslavice a parc.č. 6301 v k.ú. Velké Meziříčí oba celkem o výměře 1 393 m2 – dle vyhotoveného geometrického plánu

b/ zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemků parc.č. 3854 o výměře 408 m2 a parc.č. 3852/41 o výměře 505 m2 na ul. K Novému světu za část pozemků parc.č. 6274 a 6266 v Čechových sadech o výměře asi 2 400 m2 – upřesnění geometrickým zaměřením – pro vybudování budoucího sportoviště.
Za tím účelem bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné a po vypořádání se spoluvlastníky předmětného pozemku a geometrickém zaměření bude uzavřena směnná smlouva .
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Alois NOVÁČEK- zástupce starosty

 


Usnesení č. 6/2003

USNESENÍ Č. 6/2003

ze dne 24. června 2003

Majetkové převody

a/ zastupitelstvo města souhlasí se směnou části pozemku města parc.č. 1482/1 o výměře 10 m2 za část pozemku parc.č. 2775/1 o výměře 12 m2 manž. Kališových, bytem VM, Nad Gymnáziem č.p. 1 s tím, že směna bude provedena bez finančního dorovnání. Případné geometrické zaměření uhradí obě strany jednou polovinou

b/ zastupitelstvo města souhlasí s majetkovým vypořádáním části pozemku parc. č. 5678/1 na ul. Příkopy ve Velkém Meziříčí a prodejem předmětné části – dle geometrického zaměření – za cenu 200,- Kč/m2 manž. Kubátovým, bytem VM, Příkopy č.p. 23. Po tomto vypořádání bude zaměřena dosud nevypořádaná část celé ulice Příkopy a postupně se bude majetkově vypořádávat

c/ zastupitelstvo města nesouhlasí se směnou části pozemku parc.č. 5558 za pozemek v majetku ZDARU a.s. Žďár nad Sázavou parc. č. 2758

d/ zastupitelstvo města souhlasí s majetkovým vypořádáním části pozemku parc.č. 1565/3 o výměře 6 m2 a dokoupením pozemku parc.č. 1540/5 o výměře 543 m2 a části pozemku parc.č. 1540 o výměře 20 m2 k vlastním nemovitostem za cenu 70,-Kč/m2 p. Josefu Pacalovi, bytem Hrbov č.p. 32

e/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 1822/1 o výměře 363 m2 a parc.č. 1823/1 o výměře 269 m2 na ul. Nová v k.ú. VM p. Františku Doležalovi, bytem VM, Nová 11, za cenu 100,- Kč/m2

f/ zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku parc.č. 5027/2 ost. plocha o výměře 1 159 m2 v k.ú. Velké Meziříčí za cenu 400,- Kč/m2 p. Radovanu Malcovi a Zdeňku Veselému, oba bytem Stránecká Zhoř č.p. 63 za účelem vybudování autoopravny

g/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 5629 o výměře asi 400 m2 a parc.č. 2852 o výměře asi 60 m2 na ul. Radnická ve VM za cenu 600,- Kč/m2 firmě Falco computer, s.r.o., Pod Hradbami 3, VM za účelem vybudování obchodního centra žadatele s těmito podmínkami:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 31.7.2003
výstavba ukončena kolaudačním rozhodnutím do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
podpis kupní smlouvy po dokončení hrubé stavby
dodržení podmínek architektonické studie arch. Šimečka
kupní cena 600,- Kč/m2
geometrické zaměření na náklady budoucího kupujícího (zaměření objedná město)
h/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 5825 o výměře asi 850 m2 a části pozemku parc. č. 5837/2 o výměře asi 3 m2 (po geometrickém zaměření) na ul. Třebíčská v k.ú. VM za cenu 400,- Kč/m2 firmě SANBORN a.s. Velké Meziříčí s podmínkou dodržení směru budoucí místní komunikace – spojnice ul. Třebíčská s budoucí silnicí obchvatu města

ch/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemků parc. č. 1565/6, 1804/1 a 1540 v k.ú. Hrbov o celkové výměře asi 800 m2 po geometrickém zaměření za cenu 70,- Kč/m2 manž. Miroslavu a Pavlíně Bukovým, bytem Hrbov č.p. 39 na výstavbu rodinného domku s tím, že si na vlastní náklady vybudují příjezd k pozemkům a inženýrské sítě

i/ zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením pozemků PK parc.č. 3643 o výměře 86 m2, parc.č. 3644 o výměře 968 m2, parc.č. 3645 o výměře 973 m2, parc.č. 3646 o výměře 6 200 m2, parc.č. 3647 o výměře 1 752 m2, parc.č. 3648 o výměře 590 m2, parc.č. 3649 o výměře 11 999 m2 a parc.č. 3650 o výměře 586 m2 v k.ú. Velké Meziříčí, lokalitě Hliniště, celkem 23 154 m2 od vlastníků Boženy Cejnkové a Rudolfa Cejnka, oba bytem Velké Meziříčí, U Světlé 19 za cenu 100,- Kč/m2

j/ zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o odkoupení pozemku parc.č. 262 o výměře 929 m2 a parc.č. 263 o výměře 461 m2 Náměstí s objektem hotelu Horácko č.p. 22 a 23 od vlastníka HORÁCKO s.r.o. Velké Meziříčí, za cenu 10 970 tis. Kč Do příštího zasedání zastupitelstva města připraví městský úřad potřeby rozvoje úřadu a varianty řešení včetně odhadu finančních nákladů

k/ zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva pro město k pozemku parc.č. 2534 ost. plocha o výměře 929 m2 v k.ú. VM, ul. Třebíčská ve prospěch vlastníka

l/ zastupitelstvo města mění usnesení čís. 5/2003 ze dne 29.4.2003 v bodě 2e/ tak, že souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 3886/4 o výměře 806 m2 p. Milanu Hutárkovi, bytem VM, Třebíčská 341, zbytek bodu usnesení zůstává beze změny

m/ zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o odkoupení pozemku parc.č. 331/4 o výměře 1 549 m2 od vlastníka p. Jana Homoly, Mostiště č.p. 24 za účelem vybudování vozovky a veřejného osvětlení pro zástavbu rodinnými domy

n/ zastupitelstvo města souhlasí se směnou části pozemku parc.č. 3627/2 o výměře 1 299 m2 v lokalitě Hliniště v k.ú. VM za ideální polovinu pozemků PK parc.č. 6301 v k.ú. VM a parc. č. 382/1 v k.ú. Oslavice ve vlastnictví p. Vladimíry Kubicové, bytem Jihlava, Nad Plovárnou č.p. 14, celkem 1 299 m2. Vlastník části pozemku parc.č. 3627/2 o výměře 1 299 m2 je povinen uhradit podíl na vybudování inženýrských sítí ve výši 500 tis. Kč v termínu dle ust. § 563 OZ. Tato povinnost bude zapsána na listu vlastnictví jako zástavní právo. V případě, že p. Kubicová nebude souhlasit s touto směnou, souhlasí zastupitelstvo města se směnou části pozemku parc.č 4347/1 o stejné výměře v lokalitě Rakůvky

o/ zastupitelstvo města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje fotbalového hřiště za účelem výstavby širokosortimentní prodejny

p/ zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením domu č.p. 6 v Olší nad Oslavou se stavebním pozemkem č. st. 19 o výměře 327 m2 od vlastníka Povodí Moravy s.p. Brno za kupní cenu ve výši 70 000,- Kč a uhrazením 2,5 % na dani z převodu nemovitostí

q/ zastupitelstvo města ruší usnesení čís. 23/2001 ze dne 23.1.2001 pod bodem 2b/. Souhlasí s prodejem pozemků kraji Vysočina na k.ú. Oslavice za 30,- Kč/m2 a na k.ú. Velké Meziříčí za 69,- Kč/m2 a odkoupením pozemků, které budou součástí vybudované silnice obchvatu města na k.ú. Velké Meziříčí – dle projektu – za cenu 69,- Kč/m2


Zastupitelstvo města souhlasí s ukončením provozu v mateřské škole na ulici Poštovní k 30.6.2003 a ukládá do příštího jednání zastupitelstva města předložit návrh příslušné změny zřizovací listiny Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města nesouhlasí s převodem zřizovatelské funkce Denního pobytu pro mentálně postižené děti a mládež na město Velké Meziříčí

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/03, kterou se mění vyhláška č. 26/99 města Velké Meziříčí o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a určeném čase

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/03, kterou se mění vyhláška č. 1/03, kterou se stanoví spádové obvody pro žáky základních škol

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření: (v tis. Kč):

I.
Zdroje:

714 – neúčelová rezerva

305 - snížení rozpočtu na výstavbu inženýrských sítí Hliniště

Rozdělení:

534 – připojovací poplatek pro JmE, a.s. – nová škola
30 - zbudování chodníku – propojení ul. Jižní s ul. Školní
50 - rozšíření veřejného osvětlení-v místě budování obchvatu- ul. K novému nádraží
305 - projekční práce, geografické zaměření, urbanistická studie celého území, projekt pro územní řízení a stavební povolení na I. etapu akce: Inženýrské sítě Hliniště
100 - zvýšení rozpočtu na geometrická zaměření - § 6171 – Vnitřní správa
II.
Zdroje:

1 700 – snížení rozpočtu na zbudování chodníku a veř. osvětlení ul. K Novému nádraží
Rozdělení:

1 500 – zastřešení autobusového nádraží
200 – rezerva na projekty
III.
Zdroje:

771 – neúčelová rezerva
40 – Tř. 8 – Financování - použití prostředků Fondu rozvoje bydlení
Rozdělení:

420 – technické zhodnocení obytného domu ul. Strmá č. 1050/2
115 – vodoměry pro obytný dům Strmá č. 1050/2
236 – zbudování autobusové zastávky na Bezděkově
40 – výměna vodoinstalace a odpadů pro obytný dům Strmá č. 1050/2
IV.
Zdroje:

9 846 – daň z příjmu práv. osob za obec za r. 2002 připadající na hlavní činnost
Rozdělení:

9 846 – daň z příjmu práv. osob za obec za r. 2002 připadající na hlavní činnost – převod z výdajového na příjmový účet města
V.
Zdroje:

100 – snížení rozpočtu na odstranění ekolog. zátěže po bývalé benzinové čerpací stanici na ul. Hornoměstská
85 - snížení příspěvku na provoz pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 20, okres Žďár nad Sázavou
Rozdělení:

100 – dotace na investice na zakoupení osobního automobilu Sociálními službami města Velké Meziříčí
85 - zakoupení kopírky pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou
VI.
Zdroje:

505,8 – snížení rozpočtu na dotaci Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (akce Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Čechova a Kolmá)
564,2 - snížení rozpočtu na odstranění ekolog. zátěže po bývalé benzínové čerpací stanici
Rozdělení:


1 070 - vícepráce na stavbě „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Velké - ulice Čechova, úprava komunikace na ul. Kolmá


Zastupitelstvo města bere návrh skupiny nezávislých zastupitelů na vědomí. Souhlasí s tím, že řešení dopravní situace se stává jednou z priorit při rozdělování finančních prostředků, respektive při plánování rozpočtu města pro rok 2004.
Zároveň pověřuje starostu města jednáním na ministerstvu dopravy o možnosti zrušení zpoplatnění dálnice mezi sjezdy Velké Meziříčí východ a západ.
Zastupitelstvo města ukládá odboru dopravy vyčíslit náklady na dopravní studii města Velké Meziříčí.

Zastupitelstvo města souhlasí s doplněním těchto nových členů do kontrolního výboru pro volební období 2002-2006:

Pytlíková Marcela

Sklenář Zdeněk

Sedláková Zdislava

Zahradníček Josef

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou, kde za název organizace se vkládá dodatek „příspěvková organizace“.

Byl přečten dopis firmy MusicData Velké Meziříčí o problémech s novým řešením křižovatky Sokolovská - Nad Sv. Josefem. Zastupitelstvo města bere tento dopis na vědomí a bude se problematikou zabývat ve spolupráci s odborem dopravy v rámci řešení dopravní situace ve městě.

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Alois NOVÁČEK - místostarosta

 


Usnesení č. 5/2003

USNESENÍ Č. 5/2003

ze dne 29. dubna 2003

Zastupitelstvo města schvaluje nový jednací řád dle návrhu rady města.
Majetkové převody:

a/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem 11 m2 z pozemku parc.č. 64 na ul. Mlýnská v k.ú. Velké Meziříčí manž. Mičkovým, bytem Velké Meziříčí, Mlýnská č.p. 8 za cenu 400,- Kč/m2

b/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem parcel z majetku města jednotlivým vlastníkům garáží na ul. Bezručova za cenu 200,- Kč/m2 dle geometrického plánu čís. 1986-66/2002 ze dne 27.9.2002

c/zastupitelstvo města souhlasí s majetkoprávním vypořádáním chodníku na ul. U Světlé s jednotlivými vlastníky dle geometrického plánu čís. 82142-0063-143-5 ze dne 8.6.1976 tak, že výkupy pozemků budou provedeny za cenu 100,- Kč/m2 a náklady s majetkovým vypořádáním spojené ponesou smluvní strany poměrnou částí.

d/ zastupitelstvo města ruší usnesení čís. 16/2000 ze dne 28.3.2000 pod bodem 3b/ a souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 5317/1 o výměře 223 m2 v k.ú. VM, lokalita Františkov Ing. Ludvíku Matejovi, bytem Velké Meziříčí, Zámecká č.p. 28 za účelem výstavby malé vodní elektrárny za těchto podmínek:
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 31.5.2003
vybudování malé vodní elektrárny v termínu do tří let od podpisu smlouvy
uzavření kupní smlouvy do jednoho měsíce od kolaudace stavby
prodej za cenu 200,- Kč/m2 pozemku
v případě nedodržení termínu výstavby zrušení této smlouvy a zrušení usnesení o prodeji pozemku

e/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku

parc.č. 3886/1 o výměře 1 002 m2 manželům Řádkovým, bytem Velké Meziříčí, Poštovní č.p. 16,
parc.č. 3886/2 o výměře 731 m2 p. Martinu Homolovi, bytem Velké Meziříčí, Záviškova č.p. 33,
parc.č. 3886/3 o výměře 571 m2 p. Pavlu Fischerovi, bytem Velké Meziříčí, Poštovní č.p. 16,
parc.č. 3886/4 o výměře 806 m2 manželům Boženě a Milanu Hutárkovým, bytem Velké Meziříčí, Třebíčská č.p. 341,
parc.č. 3886/5 o výměře 812 m2 p. Mgr. Zdeňku Fikrovi, bytem Velké Meziříčí, Mírová č.p. 46
parc. č. 3883/2 o výměře 120 m2 p. Milanu Požárovi, bytem Velké Meziříčí, Komenského č.p. 17
za cenu 650,- Kč/m2 s tím, že město vybuduje k těmto stavebním místům inženýrské sítě v r. 2004.


Finanční prostředky budou navrženy do rozpočtu města na příští rok.
Zastupitelstvo města stanovuje tyto podmínky prodeje: (neplatí pro kupujícího p. Milana Požára)


podpis kupní smlouvy do 31.5.2003
kolaudace stavby do 5 let po podpisu kupní smlouvy s tím, že pokud nebude tato podmínka splněna, stavebník uhradí poměrnou část nákladů za inženýrské sítě


f/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 6000 o výměře asi 450 m2 v lokalitě Čechovy sady manž. Komárkovým, bytem Velké Meziříčí, Sokolovská 16 za cenu 400,- Kč/m2 jako dokoupení pozemku k jejich nemovitostem

g/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 3912/5 o výměře asi 9 m2 na ul. Sportovní zastavěné trafostanicí JME, a.s. Brno za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a po výstavbě nové trafostanice a jejím zaměření bude uzavřena kupní smlouva

h/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 5999/1 o výměře asi 74 m2 za cenu 400,- Kč/m2 manž. Černých, bytem Velké Meziříčí, Pionýrská č.p. 36 s tím, že uhradí geometrické zaměření

ch/ zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením pozemků PK parc.č. 3641 o výměře 12 824 m2 a parc.č. 3640 o výměře 222 m2 a pozemek KN parc.č. 3641/2 o výměře 235 m2 v lokalitě Hliniště v k.ú. Velké Meziříčí od spoluvlastníků p. Ladislava Huga, bytem Žďár nad Sázavou, Haškova 1272/1 a p. Marie Kytnarové, bytem Velké Meziříčí, Ve Vilách 35 za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že p. Kytnarové bude umožněno zemědělské využívání ideální poloviny předmětných pozemků po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy a to na základě výpůjčky. Smlouva o výpůjčce může být vždy o jeden rok prodloužena a to do doby prodeje předmětných pozemků pro výstavbu rodinných domů

i/ zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví města v lokalitě u sv. Anny – pozemky parc.č. 5648 o výměře 2 085 m2, parc.č. 3826 o výměře 3 550 m2, parc.č. 3828 o výměře 1 471 m2, parc.č. 4058 o výměře 2 286 m2 a části pozemku parc.č. 4060/1 – 11 dle připravovaného geometrického zaměření za pozemky ve vlastnictví p. Petra Dvořáčka, bytem Brno, Viniční – pozemky PK parc.č. 3808 o výměře 8 859 m2, parc.č. 3807 o výměře 4 986 m2, parc.č. 3806 o výměře 7 398 m2 a parc. č. 3805 o výměře 3 872 m2 s tím, že po geometrickém zaměření bude rozdíl dokoupen městem od vlastníka za 100,- Kč/m2. Do 31.5.2003 bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné a kupní. Po geometrickém zaměření bude uzavřena smlouva směnná a kupní
j/ zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva města na pozemky parc.č. 757/1 o výměře 391 m2 a parc.č. 757/2 o výměře 93 m2 v k.ú. Velké Meziříčí, ul. Pod Hradbami ve prospěch vlastníka těchto pozemků a sice FRANTIŠKOV s.r.o. se sídlem Velké Meziříčí, Františkov č.p. 220 Ke zrušení předkupního práva dojde i v ostatních případech v ulici Pod Hradbami

k/ zastupitelstvo města souhlasí se záměrem odkoupení pozemků na ul. Třebíčská ve Velkém Meziříčí parc.č. 5791/1 o výměře 5 472 m2, parc.č. 5791/5 o výměře 604 m2, parc.č. 5791/22 o výměře 129 m2, parc.č. 5791/26 o výměře 17 m2, parc.č. 5791/27 o výměře 61 m2, parc.č. 5791/28 o výměře 21 m2 a parc.č. 5783/38 o výměře 26 m2, celkem 6 330 m2 od Kraje Vysočina s tím, že po jednání s majitelem o dalších podmínkách a ceně pozemků bude odkoupení projednáno na příštím jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 3 v 1.NP domu č.p. 1673 ul. Karlov ve Velkém Meziříčí, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 749/3734 na společných částech shora uvedeného domu a spoluvlastnického podílu ve výši 749/3734 na stavebním pozemku parc.č. 2201/34 manželům Hudečkovým za cenu 200 000 Kč. Celá kupní cena bude splacena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. K bytu bude zřízeno předkupní právo prodeje bytu pro město za stejných podmínek.
I.
Zastupitelstvo města schvaluje předložený rozbor hospodaření města za r. 2002, finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po finančním vypořádání (závěrečný účet) takto:
neprofinancované sponzorské dary
zapojení do rozpočtu r. 2003 68 300,-- Kč
neprofinancované prostředky určené na ochranu životního prostředí
zapojení do rozpočtu r. 2003
použití na údržbu zeleně a památných stromů 51 150,75 Kč
neprofinancovaná dotace na přípravu pro výkon státní správy obcí s rozšířenou působností
použití ke koupi hotelu Horácko tak, aby tato budova poskytla další prostory pro výkon správních činností MěÚ Velké Meziříčí 4 816 569,80 Kč
výsledek hospodaření hosp. činnosti k 31.12.2002
již zapracováno do příjmů rozpočtu na r. 2003 2 230 992,45 Kč - použití prostředků z r. 2002
změna stavu prostředků - již zapracováno do schváleného rozpočtu na r. 2003 / 497 tis. Kč + 21 536,94 Kč/ 22 033 940,-- Kč
zbývá – zvýšení neúčelové rezervy rozpočtu 40 949,17 Kč Celkem 29 241 902,17 Kč

II.
Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí za r. 2002 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením - bez výhrad

III.
Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k poskytování dotací, příspěvků a darů z rezervy rozpočtu hospodaření na r. 2003, a to do výše 2 tis. Kč v jednotlivém případě, do celkové výše 40 tis. Kč

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí níže uvedených půjček z Fondu rozvoje bydlení města Velké Meziříčí dle jeho zásad:

sl. Petra Nožičková, bytem Lavičky 32, 594 01 Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rod. domku č. 499, ul. Nad Pilou ve Velkém Meziříčí: - rekonstrukce střechy 25 tis. Kč, splatnost 4 roky - zřízení a opravy vnitřních instalací 25 tis. Kč, splatnost 3 roky - výměna oken 25 tis. Kč, splatnost 3 roky
MVDr. Josef Sedmík, Karlov 1698/26, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku na ul. Novosady č. 607/103 ve Velkém Meziříčí: - střešní nástavba nového bytu na původní částí rod. domku na ul. Novosady č. 607/103 ve Velkém Meziříčí 100 tis. Kč, splatnost 4 roky
Manž. Doležalovi, Mostiště 60, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku v Mostištích č. 60, 594 01 Velké Meziříčí: - obnova fasády 25 tis. Kč, splatnost 3 roky - zateplení obytného domu 25 tis. Kč, splatnost 3 roky - zřízení vnitřních instalací 25 tis. Kč, splatnost 3 roky - výměna oken 25 tis. Kč, splatnost 3 roky
Ing. Viktor Sobotka, Nad Kunšovcem 55, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku Nad Kunšovcem 1306/55, Velké Meziříčí: - nástavba rodinného domu se vznikem nové bytové jednotky 100 tis. Kč, splatnost 4 roky
Manž. Vítkovi, Nádražní 862/21, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku v ul. Nádražní č. 862/21 ve Velkém Meziříčí: - zřízení a oprava vnitřních instalací 25 tis. Kč, splatnost 3 roky - oprava připojení na technické sítě 25 tis. Kč, splatnost 3 roky
Společenství vlastníků domu 1020/10, Velké Meziříčí, Bezděkov 1020/10, okres Žďár nad Sázavou, půjčka na stavební práce na obytném domu č. 1020/10, ul. Bezděkov ve Velkém Meziříčí: - oprava střechy 100 tis. Kč, splatnost 4 roky
p. Eva Havlíčková, Křižní 270/2, Velké Meziříčí –půjčka na stavební práce na rodinném domku č.p. 270/2 na ul. Křižní ve Velkém Meziříčí: - výměna oken 25 tis. Kč, splatnost 3 roky
Manž. Kazdovi, Nádražní 1495/26, Velké Meziříčí – půjčka na stavební práce na rodinném domku na ul. Nádražní 1495/26 ve Velkém Meziříčí: - zřízení o oprava vnitřních instalací 25 tis. Kč, splatnost 3 roky - oprava připojení na technické sítě 25 tis. Kč, splatnost 3 roky

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/03 , kterou se mění Vyhláška města Velké Meziříčí č. 18/98 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Velkého Meziříčí, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 23/98, obecně závazné vyhlášky č. 41/02 a obecně závazné vyhlášky č. 43/02.
Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření /v tis. Kč/:
Zdroje:
158 – příjmy z pronájmů /převedeno příspěvkovými organizacemi/
45 - výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů
15 - snížení rozpočtu na § Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, úhrady za prezentaci a propagaci města
500 - obytná zóna Hliniště /snížení rozpočtu/
400 - rezerva rozpočtu
Rozdělení:

111 – zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Velké Meziříčí Sokolovská 13 okres Žďár nad Sázavou
46 – zvýšení příspěvku na provoz Základní škole Velké Meziříčí, Oslavická 20 okres Žďár nad Sázavou
1 – zvýšení příspěvku na provoz Sociálním službám města Velké Meziříčí
45 - oprava fotbalového areálu Na Tržišti
10 - příspěvek pro p. Radomila Froňka, bytem Velké Meziříčí, Ve Vilách 13 s určením na výrobu dokumentárního filmu o Velkém Meziříčí
5 - příspěvek pro p. Jiřího Trojana, bytem Velké Meziříčí, Podhradí 62 s určením na tvorbu publikace leteckých fotografií Velkého Meziříčí
900 - oprava oken – tělocvična v ulici Kostelní, Velké Meziříčí
Zastupitelstvo města souhlasí s přehodnocením vyhlášky č. 26/99 města Velké Meziříčí o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a určeném čase, a to ve smyslu omezení lokalit, v nichž by bylo možno výherní hrací přístroje provozovat (vypuštění ul. Jana Zahradníčka z výčtu ulic, kde lze výherní hrací přístroje provozovat).
a/ Zastupitelstvo města schvaluje předložené Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací.
b/ Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost občanů ulice Lipnice, Velké Meziříčí a nebude v současné době měnit vyhlášku č. 1/2003, kterou se stanoví spádové obvody pro žáky základních škol
Zastupitelstvo města schvaluje grantový systém města Velké Meziříčí
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s obcemi: Dolní Heřmanice, Chlumek, Osové, Moravec, Netín a Ruda
Zastupitelstvo města jmenuje pro volební období 2002-2006 kontrolní výbor v tomto složení:
K o m í n e k Josef ........ předseda kontrolního výboru
Ing. L a v i c k ý Vilém ... člen
M a r e k Josef ............ člen

Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Alois NOVÁČEK- zástupce starosty


Usnesení č. 4/2003

USNESENÍ Č. 4/2003

ze dne 25. února 2003

Diskuze:
MUDr. Tvarůžek – situace v Nemocnici sv. Zdislavy a.s. – prohlásil a ubezpečil zastupitele a občany města, že má zájem v nemocnici zachovat činnost, která tam je i nyní
PhDr. Ripperová – situace v Muzeu Velké Meziříčí – žádost o 300 tis. Kč na nárůst výdajů muzea

Převody nemovitého majetku
a/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 5999/1 o výměře asi 150 m2, ulice Zdeňky Vorlové v k.ú. Velké Meziříčí manž. Evě a Pavlovi Krčálovým, bytem Velké Meziříčí, Pod Sýpkami 1484/9 (po geom. zaměření) za cenu 400,- Kč/m2, za účelem příkupu ke stavebnímu pozemku. Náklady na geometrické zaměření ponesou ze svého žadatelé.

b/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemků parc. č. 1560/1 a 1565 o výměře asi 300 m2 v k.ú. Velké Meziříčí manž. Trutnovým, bytem Velké Meziříčí, Markova 2 , za cenu 200,- Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření ponesou žadatelé ze svého.

c/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 1821 o výměře dle geom. zaměření – asi 250 m2- k.ú. Velké Meziříčí pro p. Dobrovolného, bytem Velké Meziříčí, Gen. Jaroše 9, dále dle geom. zaměření – asi 120 m2 – pro p. Maška, bytem Velké Meziříčí, Nová 5 za kupní cenu 200,- Kč/m2. Náklady na geom. zaměření ponesou žadatelé ze svého.

d/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemků parc.č. 2805, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2 na ul. Mlýnská, k.ú. Velké Meziříčí o výměře dle geometrického zaměření p. Ing. Aramayisu Mezhumyanovi, bytem Velké Meziříčí, Emilie Zachardové 1949/1 za těchto podmínek:
nejdříve bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva do 30 dnů po kolaudaci
kupní cena 400,- Kč/m2
50 % kupní ceny zaplatí žadatel jako zálohu do 30 dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zbytek do 30 dnů po podpisu smlouvy kupní
stavba bude zahájena do 1 roku od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
ukončení stavby kolaudací do tří let po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
v případě, že nebude kolaudace do stanoveného termínu, bude se cena pozemku zvyšovat za každý i započatý rok o 100,- Kč/m2
povinnost přeložit vodovodní řad a kanalizační sběrač

e/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 5280/1, k.ú. Velké Meziříčí o výměře dle geometrického zaměření za podmínek stanovených pro prodej v průmyslové zóně a kupní cenu 400,- Kč/m2, společnosti JOPP Automotive s.r.o. se sídlem Velká Bíteš, Košíkov 78 Náklady na geometrické zaměření ponesou žadatelé ze svého.

f/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 3886, 3883/2 o celkové výměře 4 396 m2 – lokalita K Novému světu za těchto podmínek:

parcely budou prodány podle pořadníku došlých žádostí - kupní cena pozemku je 650,- Kč/m2
výběr parcel podle pořadí došlých žádostí
pořadí náhradníků je dle pořadí došlých žádostí

g/ zastupitelstvo města souhlasí s výkupem části pozemku parc.č. 1793/5 k.ú. Hrbov (po geom. zaměření) za cenu 70,- Kč/m2. Náklady spojené s výkupem ponese město

ch/ zastupitelstvo města zproš?uje JUDr. Vilmu Běhalovou, bytem Velké Meziříčí, Náměstí 78/2 na její vlastní žádost funkce přísedícího u Krajského soudu v Brně

I.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schvaluje rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2003 v tomto znění: Příjmy (v tis. Kč):
Daňové ............... 77 815
Dotace a převody ..... 61 582,061
Nedaňové ............. 4 797
Kapitálové ........... 12 097
--------------------------------------------------------------------------------
Celkem ............... 156 291,061

Výdaje – členění dle § rozpočtové skladby (v tis. Kč):
Ozdravování hospodářských zvířat ................................................ 155
Pěstební činnost ................................................................ 493
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch .......................................... 324
Silnice ....................................................................... 6 806
Provoz veřejné silniční dopravy ................................................. 880
Bezpečnost silničního provozu .................................................... 30
Ostatní záležitosti v silniční dopravě .......................................... 220
Pitná voda .................................................................... 3 462,8
- z toho příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko .......................... 707,8
+ dotace ...................................................................... 2 584
Odvádění a čištění odpadních vod .............................................. 2 134
- z toho dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ........................... 1 634
Prevence znečiš?ování vody ...................................................... 100
Úpravy drobných vodních toků .................................................... 150
Ostatní záležitosti vody v zem. krajině .......................................... 20
Předškolní zařízení ........................................................... 3 254
- z toho příspěvek na provoz Mateřské škole Velké Meziříčí .................... 2 584
Základní školy ............................................................... 23 377
- z toho příspěvky na provoz:
Základní škola Velké Meziříčí Sokolovská 13 okr. Žďár n. Sáz. ................. 2 367
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 20 okr. Žďár n. Sáz. ................. 2 133
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, okr. Žďár n. Sáz. ................. 1 200
Základní škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, okr. Žďár n. Sáz. ................... 737
Základní škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, okr. Žďár n. Sáz. ..................... 387
Gymnázia ......................................................................... 10
- v tom dotace Gymnáziu Velké Meziříčí na výměnné pobyty studentů ................ 10
Zařízení výchovného poradenství .................................................. 25
- v tom dotace mateřskému centru Rodinka Velké Meziříčí na činnost ............... 25
Činnosti knihovnické .......................................................... 2 100
- v tom příspěvek na provoz Městské knihovně, Náměstí 11, Velké Meziříčí 2 100
Činnosti muzeí a galerií ...................................................... 2 500
- v tom příspěvek na provoz Muzeu Velké Meziříčí .............................. 2 500
Ostatní záležitosti kultury ...................................................... 45
- v tom dotace Mgr. Štindlovi, PhD. na vydání kroniky F.I.Konteka ................ 45
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. povědomí ......................... 40
Ostatní záležitosti kultury ...................................................... 50
Rozhlas a televize .............................................................. 100
Zájmová činnost v kultuře ..................................................... 3 070
- z toho dotace Jupiter clubu, s.r.o., Náměstí 17, Velké Meziříčí ............. 2 880
na kult.činnost ............................................................... 100
na opravu střechy budovy č.17 na Náměstí ve Vel.Meziříčí .................... 2 980
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků .................... 100
Ostatní tělovýchovná činnost .................................................. 1 425
- z toho dotace sportovním oddílů na činnost:
Autoklub ČR Velké Meziříčí Jestřábec .............................................. 5
Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Kablo Velké Meziříčí ................ 5
SK Sokol Lhotky ................................................................... 5
FC Olší nad Oslavou ............................................................... 5
Cykloklub Velké Meziříčí ......................................................... 10
Tělocvičná jednota Sokol Velké Meziříčí .......................................... 50
Tělovýchovná jednota Spartak Velké Meziříčí ..................................... 120
(90 + 30 oddíl volejbalu)
Horácký hokejový klub Velké Meziříčí ............................................ 465
FC Velké Meziříčí ................................................................ 80
- z toho dotace na údržbu sportovních zařízení:
Tělocvičná jednota Sokol Velké Meziříčí .......................................... 50
Využití volného času dětí a mládeže .............................................. 25
- v tom dotace Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí na činnost ..................... 25
Ostatní zájmová činnost a rekreace .............................................. 525
Lékařská služba první pomoci .................................................. 1 500
Programy pomoci zdravotně postiženým ............................................. 35
- v tom dotace:
Svaz tělesně postižených, míst. org. Velké Meziříčí
- na rehabilitační pobyt ve Žďáru n.Sáz. ........................................ 10
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace Žďár n.Sáz.
– dotace na pořízení pomůcek pro neslyšící ........................................ 5
Územní organizace Svazu diabetiků Velké Meziříčí
- dotace na rekondiční pobyty .................................................... 10
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Velké Meziříčí
– dotace na činnost organizace .................................................... 5
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Velké Meziříčí
– dotace na činnost ............................................................... 5
Ostatní speciál.zdravot. programy a péče ......................................... 10
- v tom dotace Klubu Naděje na ozdravné a rekondiční pobyty a činnost ............ 10
Ostatní činnosti ve zdravotnictví ................................................. 5
- v tom dotace Českému červenému kříži,
úřad oblast. spolku Žďár n.Sáz. na činnost ...................................... 5
Bytové hospodářství .......................................................... 29 419
Ostatní programy rozvoje bydlení ................................................ 406
Veřejné osvětlení ............................................................. 1 928
Pohřebnictví .................................................................. 1 248
Územní plánování ................................................................ 220
Komunální služby a územní rozvoj .............................................. 4 261
Sběr a svoz komunálních odpadů ................................................ 5 436
Prevence vzniku odpadů .......................................................... 656
Monitoring ukládání s odpady ..................................................... 25
Ostatní nakládání s odpady .................................................... 1 060
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ........................................... 2 826
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ..................................... 25
- z toho dotace Českému svazu ochránců přírody, ZO Velké Meziříčí na činnost ...... 5
Dávky sociální pomoci ........................................................ 24 625
Pečovatelská služba ........................................................... 2 703
- v tom příspěvek na provoz Sociálním službám města Velké Meziříčí ............ 2 703
Ochrana obyvatelstva ............................................................. 68
Bezpečnost a veřejný pořádek .................................................. 1 303
Požární ochrana ............................................................... 1 008
Zastupitelstva obcí ........................................................... 1 764
Činnost místní správy ........................................................ 38 450
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací ........................................... 200
Pojištění funkčně nespecifik. ................................................... 400
Ostatní finanční operace .......................................................... 5
Ostatní činnosti jinde nezařazené ............................................ 10 252,2
- z toho dotace Českému svazu žen, míst. org. Mostiště na činnost ................. 5

--------------------------------------------------------------------------------
Celkem výdaje ............................................................... 181 259

--------------------------------------------------------------------------------
Rozdíl příjmů a výdajů: schodek ........................................... - 24 967,94

--------------------------------------------------------------------------------
Tř. 8 – Financování celkem ................................................. + 24 967,94

Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závazné částky rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby.
Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12, odst. 250/2000 Sb. se posuzují částky dotací, příspěvků a příspěvků na provoz poskytovaným subjektům uvedeným v rozpočtu (vždy vyděleno z celkové částky rozpočtu na příslušný paragraf).
Pokud prostředky v jednotlivém paragrafu spravuje více správců rozpočtových prostředků, nelze překročit čerpání rozpočtu u jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého paragrafu.

II.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí zmocňuje dle § 102, odst. 2, písm. a/ zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, radu města Velké Meziříčí k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 400 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení).
Zastupitelstvo města bude radou města na nejbližším jednání informováno o provedených rozpočtových opatřeních.

III.
Zastupitelstvo města schvaluje navržené změny rozpočtu hospodaření města na r. 2003 takto: (v tis. Kč)


Zdroje:


1 177 – snížení rozpočtu na akci „Přeložka VN – výstavba rodinných domků v Hliništích“
88 - dotace k úrokům z úvěru – 18 b.j., bl. C

Rozdělení:


400 – podíl města – obnova památek – regenerace městské památkové zóny
500 – ventilátory na zimním stadionu
30 – příspěvek Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno, o.p.s., Vápenka 14, Brno na úhradu nákladů a příspěvek na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONTENTUS MORAVIAE
185 – závazky z veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem Velké Meziříčí a městem Žďár nad Sázavou na zajištění agendy sociálního kurátora a agendy civilní služby
150 - snížení změny stavu prostředků – tř. 8 – Financování


Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku města č. 1/03, kterou se stanoví spádové obvody pro žáky základních škol.
Zastupitelstvo města rozhodlo doplnit své usnesení čís. 38/2002 ze dne 22.10.2002 takto: V části 4 za odstavce 1d/, 2 d/ a 3d/ za název příspěvkové organizace doplnit slova: „vyjma vyúčtování za telefony, plyn, el. energii, vodu a stravného za měsíc prosinec 2002.“
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí dle návrhu
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytů, Náměstí 79, Velké Meziříčí
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s uvedenými obcemi
Zastupitelstvo města:
přijímá deklaraci k Projektu Zdravé město Velké Meziříčí
schvaluje Ing. Aloise Nováčka, místostarostu odpovědného za projekt Zdravé město Velké Meziříčí
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby městský úřad ve VM vykonával na základě dohody uzavřené v souladu s ust. § 118 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů /stavební zákon/ působnost stavebního úřadu pro obce Meziříčko, Tasov, Ořechov a Oslavička a to s účinností od 1. dubna 2003.
Ing. Lavický
- reklamace prací na silnici ulice Třebíčská Velké Meziříčí
- reklamace prací PKS INPOS na DPS Zdenky Vorlové
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Alois NOVÁČEK- zástupce starosty

 
Usnesení č. 3/2003

USNESENÍ Č. 3/2003

ze dne 29. ledna 2003

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se rozhodlo nepřijmout nabídku Biskupství brněnského na odkup 800 ks kmenových akcií Nemocnice sv. Zdislavy a.s. se sídlem v Mostištích.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí Biskupství brněnskému za nabídku děkuje.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí jmenuje na volební období 2002 – 2006 finanční výbor v tomto složení:
Ing. Babák David
Ing. Jurdová Jiřina
Krejčí Antonín
Pešek Pavel
Prášek Martin
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Alois NOVÁČEK- zástupce starosty

 
Usnesení č. 38/2002

USNESENÍ Č. 38/2002

ze dne 22. října 2002

Majetkové převody


a/ zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva ve prospěch města k pozemku parc.č. 5999/64 v Čechových sadech

b/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 5324/2 o výměře 162 m2 za cenu 200,- Kč/m2 v lokalitě Františkov v k.ú. Velké Meziříčí firmě POEX Velké Meziříčí, a.s.

c/ zastupitelstvo město potvrzuje svoje usnesení čís. 36/2002 ze dne 25.6.2002 bod 1 ch/

d/ zastupitelstvo města souhlasí s odkoupením pozemku parc.č. 4691/4 ost. plocha o výměře 294 m2 za cenu 10,- Kč/m2 od vlastníka Dopravní stavby Olomouc, a.s. – v likvidaci, Olomouc, správkyně konkurzní podstaty JUDr. Lenka Vidovičová

e/ zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1264/18 a spol. podílu ve výši 640/10848 společných částech domu č.p. 1264 a na pozemku parc. č. 1628/15, zast.plocha a nádvoří ul. Kolmá ve Velkém Meziříčí paní Marii Ludesové, dosud trv. bytem Bezručova 1520, VM, a to za kupní cenu 191 010,00 Kč. Současně s prodejem bude kupující úplatně postoupena pohledávka města představující zůstatek prostředků vložených městem do fondu oprav domu Kolmá 1264 VM, a to ve výši aktuální k datu podpisu kupní smlouvy


Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo města schvaluje tato rozpočtová opatření (v tis. Kč):

I.
Zdroje:
1 000 – tř. 8 – Financování – čerpání úvěru – 18 b.j., bl. D, Čermákova ul., Velké Meziříčí
50 - zvýšení rozpočtu příjmů - § 3727 – Prevence vzniku odpadů
743 - snížení rozpočtu na akci „Bytová zóna Hliniště“
Rozdělení:

1 000 - výstavba obytného domu o 18 b.j., bl. D, Čermákova ul., Velké Meziříčí
50 - zvýšení příspěvku na provoz pro Muzeum Velké Meziříčí – s určením na pořízení fotodokumentace zámeckého mobiliáře
368 - zvýšení rozpočtu na práce provedené Technickými službami VM s.r.o.
(263 - § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů, 105 - § 3727 Prevence vzniku odpadů)
305 - vrácení neodbydlené části nájemného složeného dopředu – obytné domy na ul. Čermákova 1926/2 a 1927/4 ve Velkém Meziříčí
70 - zvýšení rozpočtu na provoz hasičských sborů (50 Velké Meziříčí, 20 Lhotky)

II.

Zdroje:

5 - úplaty za vypouštění odpadních vod (pol. 1331)
11 - poplatky za znečiš?ování ovzduší (pol. 1332)
19 - příjmy z odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF (pol. 1334)
24 - ostatní činnost k ochraně ovzduší j.n. – přijaté sankce (§ 3719, pol. 2210)
8 - sběr a svoz ostat. odpadů – přijaté sankce (§ 3723, pol. 2210)
1 700 – snížení rozpočtu na opravu stávajících a budování nových chodníků a veřejného osvětlení dotčených výstavbou I. etapy obchvatu v ul. K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí
102 - snížení rozpočtu na výstavbu bytové zóny Hliniště
Rozdělení:

67 - výsadba stromů a keřů ve Velkém Meziříčí (§ 3745, pol. 5171)
71 - doplnění veřejného osvětlení na ul. Oslavická směrem ke hřišti
722 - chodník na ul. Vrchovecká od zimního stadionu po most přes řeku Oslavu, doasfaltování
409 - zvýšení rozpočtu na výkupy pozemků (§ 3639, pol. 6130)
600 - zvýšení dotace na činnost pro Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí


III.

Zdroje:
- snížení rozpočtu na akce uvedené pod body 1 – 6

3 165 – bytová zóna Hliniště
890 - rekonstrukce ulice Radnická
200 - parkoviště ul. Poštovní
100 - projekt pro stavební povolení – bytová zóna Hliniště
129 - vyčištění a oprava potoka v Dolních Radslavicích
270 – provozní náklady MŠ Ostrůvek
369 - zvýšení rozpočtu příjmů – daň z příjmu právnických osob
Rozdělení:

3 386 – výstavba nové základní školy na Oslavické ulici – rozšíření tělocvičny a hřiště
846 - zbudování tlakové kanalizace parkoviště, zpevněné plochy před sociálním zařízením, úprava plochy před budovou – zimní stadion ve Velkém Meziříčí
40 – úprava WC pro potřeby nájemců – bývalá MŠ Ostrůvek
570 - rekonstrukce vozovky – silnice ke starému nádraží (POEX)
221 - finanční dar pro Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, Žďár nad Sázavou – s určením na pořízení sloupu pro osvětlení a agregátu na výrobu elektrického proudu – zabudováno v autě, které bude přiděleno pro požární stanici ve Velkém Meziříčí
60 - rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Podhradí ve Velkém Meziříčí


Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 44/02, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 17/97 města Velké Meziříčí o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ve znění změny této vyhlášky, schválené na zasedání městského zastupitelstva dne 12.8.1998 a ve znění vyhlášky č. 29/99.

Zastupitelstvo města
a/ rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci Mateřská škola Velké Meziříčí dnem 1.1.2003

b/ schvaluje předloženou zřizovací listinu

c/ ruší dnem 1.1.2003 organizační složky:
Mateřská škola Sokolovská Velké Meziříčí
Mateřská škola Sportovní Velké Meziříčí
Mateřská škola Poštovní Velké Meziříčí
Mateřská škola Čechova Velké Meziříčí
Mateřská škola Nad plovárnou Velké Meziříčí
Mateřská škola Mírová Velké Meziříčí

d/ rozhodlo, aby převod práv a závazků města souvisejících s činností organizačních složek, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví města přešel dnem 1.1.2003 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Velké Meziříčí


Zastupitelstvo města
a/ rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci Základní škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, okres Žďár nad Sázavou dnem 1.1.2003

b/ schvaluje předloženou zřizovací listinu

c/ ruší dnem 1.1.2003 organizační složky: Mateřská škola Mostiště Velké Meziříčí Mateřská škola Olší nad Oslavou Velké Meziříčí Základní škola Velké Meziříčí Mostiště 50 okres Žďár nad Sázavou

d/ rozhodlo, aby převod práv a závazků města souvisejících s činností organizačních složek, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví města přešel dnem 1.1.2003 na příspěvkovou organizaci Základní škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, okres Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města
a/ rozhodlo zřídit příspěvkovou organizaci Základní škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, okres Žďár nad Sázavou dnem 1.1.2003

b/ schvaluje předloženou zřizovací listinu

c/ ruší dnem 1.1.2003 organizační složky:
Mateřská škola Lhotky Velké Meziříčí
Základní škola Velké Meziříčí Lhotky 42 okres Žďár nad Sázavou
d/ rozhodlo, aby převod práv a závazků města souvisejících s činností organizačních složek, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a správy majetku ve vlastnictví města přešel dnem 1.1.2003 na příspěvkovou organizaci Základní škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, okres Žďár nad Sázavou


Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, okres Žďár nad Sázavou od 1.8.2003 a schvaluje předloženou zřizovací listinu.
Zastupitelstvo města vyzývá příslušné krajské orgány kraje Vysočina k zachování Lékařské služby první pomoci ve Velkém Meziříčí. Tento svůj požadavek zdůvodňuje jednak lokalitou města, spádovostí území, vybaveností stanice Záchranné služby, počtem ošetřených pacientů /za rok 2001 – 6 127 pacientů/ a též stanoviskem Lékařské komory.
Zastupitelstvo města pověřuje vedení města k jednáním s příslušnými orgány kraje Vysočina o zachování provozu LSPP ve Velkém Meziříčí.
Ing. František BRADÁČ - starosta

Ing. Alois NOVÁČEK- zástupce starosty