Činnost odboru

Činnost odboru

Vedoucí odboru: Ing. Jiří Zachar
Telefon: +420 566 781 080
Mob.: +420 777 594 127

E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Náměstí 27/28, 1. patro, dveře č. 5

 

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek vodního hospodářství

 • zajišťuje výkon státní správy ve vodní hospodářství jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle předpisů souvisejících, tj. zejména upravuje, omezuje nebo zakazuje obecná nakládání s povrchovými vodami, vykonává vodoprávní dozor, vede vodoprávní evidenci, schvaluje plány opatření pro případy havárie, provádí a zabezpečuje ochranu před povodněmi atd.
 • zajišťuje výkon státní správy na úseků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu jako obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména schvaluje návrhy kanalizačních řádů kanalizací pro veřejnou potřebu a vydává další opatření vyplývající ze zákona,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle předpisů souvisejících,
 • vede řízení a vydává rozhodnutí o změně staveb vodních děl, povoluje změny staveb vodních děl před jejich dokončením, vede řízení a vydává povolení k odstranění staveb vodních děl, provádí kolaudační řízení, vydává souhlas s provedením udržovacích prací, stavebních úprav a drobných staveb, zajišťuje výkon státního stavebního dohledu,
 • provádí statistické zjišťování o povolených vodních dílech dle § 10 odst. 3 a § 15 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě atd.,
 • projednává přestupky podle tohoto zákona.

Kontaktní osoby:

Ing. Eva Křivská
Mgr. Yvona Vránová


Úsek ochrany ovzduší

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší jako obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 tohoto zákona,
  • zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko veřejnosti,
  • vydává vyjádření k řízení krajského úřadu k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona,
  • kontroluje a projednává přestupky související s provozem zdrojů neuvedených v příloze č. 2 tohoto zákona.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Palas


Úsek ochrany přírody a krajiny

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny v celém rozsahu (tzn. jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a podle předpisů souvisejících, tj. zejména
  • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce,
  • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů,
  • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků,
  • vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz,
  • v případě ptáků chráněných podle § 5a zákona vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vede evidenci vydaných osvědčení,
  • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu, ukládá provedení přiměřených náhradních opatření a projednává přestupky podle tohoto zákona.
 • eviduje a projednává žádosti a návrhy občanů, institucí a dalších subjektů v oblasti péče o veřejnou zeleň (výsadba, údržba, úpravy nebo odstraňování prvků veřejné zeleně) a zabezpečuje jejich realizaci,
 • zajišťuje podklady k jednání a účastní se jednání Komise životního prostředí v souladu se statutem Komise a příslušným Metodickým pokynem pro projednávání a realizaci záměrů kácení nebo údržby dřevin rostoucích mimo les,
 • zajišťuje uzavírání smluv za účelem provedení kácení stromů rostoucích na nelesních pozemcích ve vlastnictví města tzv. samovýrobou,
 • zajišťuje prodej dříví pocházejícího z nelesních pozemků ve vlastnictví města.

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Chmelíčková


Úsek ochrany zemědělského půdního fondu

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu jako pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  • vydává souhlasy ke změně druhu pozemků a rozhodnutí ke změně druhu pozemků v případě změny trvalého travního porostu na ornou půdu,
  • rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
  • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, komunikací a cest,
  • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,
  • zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy včetně údajů o stanovených odvodech za trvalé i dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF,
  • uděluje souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu,
  • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu do výměry 1 ha,
  • stanoví odvody za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
  • provádí kontrolní činnosti včetně stanovení opatření k odstranění zjištěných závad,
  • ve spolupráci s katastrálním úřadem průběžně řeší zjištěné závady při provádění revizí v jednotlivých katastrálních územích a nesoulady v evidenci nemovitostí se skutečným stavem,
  • projednává přestupky podle tohoto zákona.

Kontaktní osoba:

Vladimír Rybár


Úsek správy městských lesů

 • kontroluje plnění úkolů lesního hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Velké Meziříčí v oblasti pěstební činnosti, těžební činnosti a ochrany lesa,
 • zajišťuje prodej dříví pocházejícího z nelesních pozemků ve vlastnictví města.

Kontaktní osoba:

Vladimír Rybár


Úsek státní správy lesů

 • zajišťuje výkon státní správy lesů jako obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
  • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
  • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu poklesne pod 1 ha,
  • rozhoduje o trvalém odnětí pozemků určených k plenění funkcí ledaco výměry 1 ha nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
  • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa,
  • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese,
  • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných akcí v lese,
  • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené,
  • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností,
  • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších než 80 let,
  • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,
  • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
  • rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
  • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, není-li příslušný kraj nebo ministerstvo,
  • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, není-li příslušný kraj,
  • vyjadřuje se ke stavebním řízením staveb, jež se nacházejí do 50 m od okraje lesa,
  • zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov,
  • povoluje výjimky ze stanovení velikosti a šíře holé seče,
  • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesních kultur,
  • vede lesní hospodářskou evidenci,
  • ustanovuje a zrušuje ustanovení lesní stráže,
  • vykonává dozor nad dodržováním lesního zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě,
  • projednává přestupky podle tohoto zákona.

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Tunkr


Úsek státní správy myslivosti

 • zajišťuje výkon státní správy myslivosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
  • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí, ustavuje hodnotitelskou komisi pro jednotlivé druhy zvěře,
  • vyjadřuje se k lovu zvěře do stáří 2 let bez omezení a vypracování a projednání plánu,
  • povoluje úpravu početního stavu zvěře, popř. ukládá snížení početního stavu zvěře, případně zrušení chovu zvěře,
  • povoluje lov zvěře mimo dobu lovu,
  • povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích,
  • rozhoduje o výjimce ze zakázaných způsobů lovu,
  • vede evidenci honiteb a jejich využití, evidenci smluv o nájmu honitby,
  • vede evidenci mysliveckých hospodářů,
  • vede evidenci loveckých psů,
  • přijímá statistická hlášení o honitbách a další myslivecké výkazy,
  • kontroluje zasílané plány mysliveckého hospodaření a jejich plnění,
  • vydává zúčtovatelné plomby a lístky o původu zvěře uživatelům honiteb a vede jejich evidenci,
  • ustanovuje a ruší myslivecké stráže, vede jejich evidenci,
  • projednává přestupky podle tohoto zákona.

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Chmelíčková


Úsek odpadového hospodářství

 • zajišťuje výkon státní správy jako obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
  • vydává závazná stanoviska k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvl. právního předpisu z hlediska nakládání s odpady,
  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi,
  • kontroluje dodržování předpisů o nakládání s odpady,
  • vyjadřuje se ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
  • projednává přestupky podle tohoto zákona.
 • dohlíží na zakládání nepovolených skládek na území města a místních částí,
 • připravuje žádosti o dotace a granty v oblasti odpadového hospodářství,
 • vede evidenci stanovišť a nádob na tříděný odpad, připravuje optimalizace rozmístění nádob a jejich obměny.

Kontaktní osoba:

Bc. Zdislava Fialková

Úsek sociálních pohřbů

 • zajišťuje výkon státní správy jako obecní úřad a samosprávy jako obec dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení u osob, kdy je povinností obce pohřbení zajistit.

Kontaktní osoba:

Bc. Zdislava Fialková


Úsek státní správy rybářství

 • zajišťuje výkon státní správy rybářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, tj. zejména:
  • ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž,
  • vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti,
  • vydává a odebírá rybářské lístky,
  • projednává přestupky podle tohoto zákona.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Palas

 
Úsek rostlinolékařské péče

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče jako obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle předpisů souvisejících, a to zejména:
  • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je příslušnému Ústavu k dalšímu řízení,
  • vykonává působnost na úseku letecké aplikace,
  • projednává ve svém obvodu přestupky týkající se výskytu a šíření plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat,
  • ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Palas


Úsek veterinární péče

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku veterinární péče jako obecní úřad podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle předpisů souvisejících, a to zejména:
  • schvaluje po stanovení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje jejich konání,
  • hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Palas

 
Úsek ochrany veřejného zdraví

 • zajišťuje na úseku ochrany veřejného zdraví, jako obec podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle předpisů souvisejících, provádění ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Palas

 
Úsek ochrany zvířat proti týrání

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a podle předpisů souvisejících, a to zejména:
  • rozhoduje o zvláštním opatření a o předběžné náhradní péči, včetně náhrady nákladů za toto opatření,
  • projednává přestupky, vede a uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona, a v řízení o přestupku žádá krajskou veterinární správu o odborné vyjádření a vyrozumívá ji o učiněných opatřeních.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Palas

 

Pracovní doba:

 
Pondělí 8.00 - 17.00 úřední den
Úterý 8.00 - 13.00  
Středa 8.00 - 17.00 úřední den
Čtvrtek 8.00 - 13.00  
Pátek 8.00 - 13.00  


Adresa pro písemnou korespondenci:
Městský úřad Velké Meziříčí
odbor životního prostředí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Adresa pro návštěvy osobní:
Městský úřad Velké Meziříčí
odbor životního prostředí
Náměstí 27/28
Velké Meziříčí

Nahoru