Formuláře - Životní prostředí

docŽádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

 

Zemědělský půdní fond

pdfObsah vyhodnocení důsledku navrhovaného umistění staveb na ZPF

docxZPF - žádost o souhlas s použitím sedimentů

pdfZPF – žádost o souhlas s návrhem liniové trasy

docxZPF - ohlášení realizace stavby - stanovení odvodů za trvalé odnětí

pdfZPF - žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

 

Ochrana ovzduší

docxŽádost o vydání stanoviska ochrany ovzduší

         

Vodní hospodářství

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

 

Odpadové hospodářství

docžádost – upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

docŽádost o vydání závazného stanoviska - odpady

docžádost k provozu kompostárny do 150 tun

 

Státní správa lesů

docPředání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence (k 31.3. běžného roku)

docŽádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

docŽádost o prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa

docŽádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich ochranného pásma

Ochrana přírody

docŽádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

docOznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
docVzor žádosti - zalesnění do 0,5 ha
docVzor žádosti - zalesnění nad 0,5 ha
docVzor žádosti - zásah do významného krajinného prvku nebo krajinného rázu

docxPodnět ke kácení a údržbě dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Velke Meziříčí

Rybářství

docNávrh na ustanovení do funkce rybářské stráže

pdfŽádost o vydání rybářského lístku

docPlná moc k žádosti o vydání rybářského lístku

Myslivost

pdfŽádost o vydání loveckého lístku

docVzor žádosti - povolení k lovu zvěře

docVzor žádosti - vypouštění zvěře do honitby

docMS-odvolání

docMysl_-_žádost_o_lov_srční_zvěře_mimo_dobu_lovu_-_papilomatóza

docMysl_-_žádost_o_povolení_lovu_spárkaté_zvěře_do_dvou_let_věku

docMysl_-_Žádost_o_povolení_lovu_starší_samčí_zvěře_a_výjimek_ze_zakázaných_způsobů_lovu

docMysl-1-Plán-chovu-a-lovu-pro-zvěř-spárkatou

docMysl-2-Plán-chovu-a-lovu-pro-zvěř-drobnou

docMysl-3-Plán-lovu-ostatních-druhů-zvěře

docMysl-4-Plán-péče-o-zvěř

docMysl-5-Plán-společných-lovů-zvěře

docMysl-6-Plán-počtu-loveckých-psů

docMysl-7-Výsledky-sčítání-zvěře

docMysl-8-Měsíční-hlášení-o-plnění-plánu

docžádost_o_ustanovení_mysl._hospodáře

docžádost_o_ustanovení_mysl._stráže

docžádost_o_zrušení_ustanovení_mysl._hospodářem

docOznámení změn do rejstříku HS

 

Nahoru