Formuláře - Životní prostředí

docŽádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

 

Zemědělský půdní fond

pdfObsah vyhodnocení důsledku navrhovaného umistění staveb na ZPF

docxZPF - žádost o souhlas s použitím sedimentů

docxZPF - žádost o souhlas s návrhem trasy liniové stavby

docxZPF - ohlášení realizace stavby - stanovení odvodů za trvalé odnětí

docxZPF - žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

 

Ochrana ovzduší

docxŽádost o vydání stanoviska ochrany ovzduší

         

Vodní hospodářství

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

 


Odpadové hospodářství

docEvidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů

docŽádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t nebezpečných odpadů

docŽádost o souhlas k upuštění od třídění do 100 t nebezpečných odpadů

docŽádost o vydání závazného stanoviska - odpady 

 


Státní správa lesů

docPředání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence (k 31.3. běžného roku)

docŽádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

docŽádost o prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa

docŽádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich ochranného pásma

Ochrana přírody

docŽádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

docOznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
docVzor žádosti - zalesnění do 0,5 ha
docVzor žádosti - zalesnění nad 0,5 ha
docVzor žádosti - zásah do významného krajinného prvku nebo krajinného rázu

docxPodnět ke kácení a údržbě dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Velke Meziříčí

Rybářství

docNávrh na ustanovení do funkce rybářské stráže

pdfŽádost o vydání rybářského lístku

docPlná moc k žádosti o vydání rybářského lístku

Myslivost

pdfŽádost o vydání loveckého lístku

docVzor žádosti - povolení k lovu zvěře

docVzor žádosti - vypouštění zvěře do honitby