Činnost odboru

Činnost odboru

Vedoucí odboru: Ing. Josef Švec
Tel.: +420 566 781 150
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek správy budov MěÚ, krizového řízení, BOZP a PO

 • zabezpečení agendy bezpečnosti práce, školení BOZP a PO zaměstnanců města,
 • evidence předepsaných revizních zkoušek, provozních řádů kotelen,
 • evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich šetření,
 • zabezpečení kontroly hasicích přístrojů a hydrantů v budovách úřadu, kotelnách a garážích,
 • plnění úkolů stanovených obcím podle zákona o požární ochraně a souvisejících předpisů,
 • zajištění správy budov, ve kterých sídlí úřad a kotelen v těchto budovách,
 • zajišťování inventarizace majetku správy úřadu,
 • zajištění provozu městského rozhlasu,
 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k němu, spolupracuje s HZS při zpracování krizového plánu ORP, plní úkoly týkající se hospodářských opatření při krizových stavech, spolupracuje s gestory v přípravě regulačních opatření, zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů zajišťujících obranu státu a integrovaného záchranného systému.
 • evidence osobních ochranných prostředků pracovníků úřadu a Městské policie.

Kontaktní osoby:

Lucie Brožová


Úsek informačních a komunikačních technologií

 • zabezpečuje provoz a údržbu zařízení výpočetní techniky, tj. aplikačního software, hardware a správu počítačové sítě úřad, nákup a údržba ostatní kancelářské techniky a kancelářských potřeb,
 • zajištění elektronické podatelny, rozesílání elektronické pošty zaslané na centrální adresu úřadu jednotlivým vedoucím odborů,
 • zajištění provozu metropolitní sítě a telefonní ústředny,
 • zajištění provozu elektronického zabezpečovacího systému.

Kontaktní osoby:

Jaroslav Hladík
Ing. Radek Novotný
Marek Vašulín DiS.

Úsek podatelny

 • vedení podatelny úřadu, provádění legalizace a vidimace,
 • donáška a odnáška korespondence úřadu na Českou poštu, roznáška korespondence úřadu na území města Velké Meziříčí,
 • zabezpečení provozu a údržby frankovacího stroje,
 • zajištění zveřejňování materiálů města na úřední desce a internetových stránkách města,
 • zajištění provozu telefonní ústředny úřadu,
 • vedení evidence ztrát a nálezů,
 • poskytování elektronických výstupů projektu Czech POINT,
 • rozdělování přijaté pošty.

Kontaktní osoby

Lenka Petrová
Milan Fleck


Úsek evidence obyvatelstva

 • plní úkoly obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

Marie Štěpánková
Martina Peterková - zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle §12 odst.1, písm. c) zákona č. 133/2000 Sb.

 
Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

 • plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zákonem č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, oba ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména vydávání OP a CD, vydávání potvrzení při ztrátě, odcizení, poškození, zničení a konci platnosti OP a CD, zabezpečení úschovy OP při dlouhodobém pobytu občana v zahraničí.

Kontaktní osoby:

Marcela Chmelová
Zuzana Špačková


Úsek matriky a státního občanství

 • plní úkoly obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména vedení matriky a vydávání matričních výpisů z knihy narození, manželství a úmrtí, kontrola vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve správním obvodu města, příprava a provádění závěrečné zkoušky nových matrikářek k ověření odborné způsobilosti ve správním obvodu města,
 • plní úkoly matričního úřadu stanovené zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zákonem č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly matričního úřadu stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů,
 • plní úkoly vyplývající ze zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Komínková
Bc. Marcela Bendová


Úsek ostatních činností

 • vede přestupkové řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve věci přestupků, které podle zvláštního zákona nebo tohoto organizačního řádu nespadají do působnosti jiného odboru úřadu či oddělení (přestupky dle zákona o střelných zbraních a střelivu, zákona o návykových látkách, zákona o právu autorském, zákona o střetu zájmů, zákona o právu petičním, zákona o obcích, školského zákona, zákona o občanských průkazech, zákona o cestovních dokladech, zákona o matrikách, jménu a příjmení, dále přestupky fyzických osob dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, aj.),
 • vyhotovuje zprávy o pověsti pro potřeby soudů, policie, PMS, atd.
 • organizačně a technicky zajišťuje přípravy a průběh voleb, místního referenda a sčítání lidu,
 • vede evidence a vyúčtování pokutových bloků,
 • spolupracuje s neziskovým sektorem.

Kontaktní osoby:

Bc. Veronika Trojanová
Bc. Šárka Bradáčová

Pracovní doba
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 13:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00
Pátek 8:00 - 13:00
Nahoru