Členství v organizacích

MAS Most Vysočiny

mas most kopieMístní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci). Tyto skupiny spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

Více informací se dozvíte zde.

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

mikroregionPředmětem činnosti Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko je iniciování, definování a koordinace strategie pro dosažení trvale udržitelného rozvoje v souladu s Agendou 21 při zapojení veřejného i soukromého sektoru, tj. zejména rozvojových aktivit voblastech: lidských zdrojů, průmyslu, služeb, technické infrastruktury, rozvoje venkovských oblastí a zemědělství, dopravní infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a turistiky s cílem získat pro tyto činnosti prostředky z veřejných zdrojů.

Číst více...

Národní síť Zdravých měst ČR

ZMCRNárodní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus", že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.

Číst více...

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)

sdružení mest_zahlavi_logoSdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Číst více...

Svaz měst a obcí České republiky

SMOSvaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.

Číst více...

Sdružení obcí Vysočiny (SOV)

Sdruzeni obci_vysočinySdružení obcí Vysočiny (SOV) je sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 2000.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

Číst více...

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

SVOLSdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Obce a lesní družstva obcí jsou ve SVOL organizovány přímo, a to v komoře obecních lesů.

Číst více...

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

SVKSvaz vodovodů a kanalizací Žďársko vznikl jako dobrovolný svazek obcí dne 1.4.1993. Předmět činnosti SVK Žďársko byl stanoven především v zabezpečení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích vodohospodářských děl v obcích, které byly sdruženy ve svazku.

Číst více...

Nahoru
Caught at shutdown