Evidence odpadu v lékárnách se mění

lékyMěstský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí informuje provozovatele lékáren o postupu ohlašování údajů o množství odpadu léčiv z domácností vyplývající z nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Od 1. ledna 2021 mají provozovatelé lékáren povinnost soustřeďovat odpad léčiv z domácností převzatý od fyzických osob odděleně od odpadů, kterých jsou původcem a vést pro něj samostatnou průběžnou evidenci. Do doby nabytí účinnosti nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a po dobu platnosti přechodných ustanovení se evidence odpadů vede dle vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Od 1. ledna 2021 jsou provozovatelé lékáren povinni předat příslušnému krajskému úřadu údaje o množství odpadu z léčiv z domácností, který předali do zařízení pro nakládání s odpady v průběhu uplynulého kalendářního čtvrtletí, a to písemně na formuláři stanoveném novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady do 30 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Nový předpis bude požadovat údaje v rozsahu:

  • Identifikace lékárny (IČO, IČP, adresa)
  • Odpady dvou katalogových čísel 200131 a 200132 a množství odpadu v tunách pro každé katalogové číslo jednotlivě
  • Identifikace zařízení pro nakládání s odpady, kterému byl odpad předán, pomocí IČO a IČP

Tyto údaje budou ohlašovány na formuláři stanoveném v příloze č. 51 nově vydané vyhlášky – formulář je přílohou metodického návodu.

V současnosti, do doby vydání nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, je provozovatel povinen údaje předávat krajskému úřadu, ale informace mohou mít rozsah a formu jakou používal vůči krajskému úřadu doposud. MŽP však doporučuje používat pro ohlašování údajů na krajský úřad již formulář přílohy č. 51 nové vyhlášky.

Dle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady lékárna splní svoji povinnost zaslání ročního hlášení o odpadech pro odpady léčiv z domácností, pokud krajskému úřadu předala údaje o množství odpadu léčiv za čtyři čtvrtletí kalendářního roku, což je pro lékárnu snížení zátěže.

Odbor životního prostředí

pdfOODP-Metodicky_navod_NZ_Lekarny_final-20210601.pdf

 

Nahoru