Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) je důmyslně promyšlený systém, který preferuje využití odpadů před jeho odstraněním, zabývá se komplexním posouzením integrovaného systému jako celku s respektováním hierarchie nakládání s odpady.

Konkrétně řeší:

  1. předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním
  2. maximalizaci třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití
  3. nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití
  4. energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu

ISNOV se v Kraji Vysočina řeší již od roku 2008, kdy byla zpracována „Variantní studie proveditelnosti POH kraje“ a je řešen vzájemnou spoluprací původců komunálních odpadů - měst, městysů a obcí Kraje Vysočina. Kraj Vysočina v této spolupráci má koordinační úlohu. Zařízení pro energetické využívání odpadů je řešeno jen jako součást komplexního integrovaného systému, kde je kladen důraz na prevenci, třídění a materiálové využití.

Dokumentace projektu ISNOV je složena z analytické, návrhové a směrné části a na portálu ISNOV již byla zveřejněna jako celek, včetně návrhu optimální varianty řešení Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina.

Analytická část mapuje stávající stav odpadového hospodářství v kraji. Návrhová část představuje výčet variantních řešení klíčového problému integrovaného systému, jímž je nakládání se směsným komunálním odpadem, včetně výstavby zařízení pro energetické využití odpadu v Kraji Vysočina. Směrná část řeší a kriteriálně posuzuje integrovaný systém jako celek a navrhuje optimální variantu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Zpracovatelem dokumentace ISNOV byla společnost Fite a.s.

Z analytické části vyplývá, že silnými stránkami odpadového hospodářství v kraji jsou například standardní úroveň nakládání s komunálními odpady, dobrá úroveň třídění využitelných složek a kvalitní spolupráce kraje s obcemi na přípravě integrovaného systému.

Základem návrhové části je variantní řešení nejvíce problematické složky komunálních odpadů, tj. využití směsného komunálního odpadu a objemného odpadu. Podle ekonomických, legislativních, environmentálních a dalších kritérií je v návrhové části posouzeno 7 variant řešení, od vybudování zařízení pro přímé energetické využití přes odvoz odpadu mimo území kraje až po nulovou variantu – konzervaci současného stavu.

Uvedené možné alternativy byly předloženy řídícímu výboru ISNOV (složenému ze zástupců obcí a kraje), včetně porovnání jednotlivých variant zvoleným systémem kritérií. Řídící výbor hlasováním rozhodl pro pokračování prací na variantě 1-Výstavby zařízení na přímé energetické využívání v Kraji Vysočina o kapacitě 100- 150 kT. S ohledem na kapacitu zařízení a odbyt tepla byly vytipovány lokality Jihlava a Žďár nad Sázavou.

Tato vybraná varianta byla ve směrné části rozpracována v celém rozsahu a obě navržené lokality zvolené pro výstavbu energetické jednotky byly porovnávány systémem přesně stanovených kritérií. Navržený systém energetického využití byl ve směrné části povýšen o zásadní součást, bez níž by se nejednalo i integrovaný systém, a to o návrh opatření pro předcházení vzniku odpadů, třídění, materiálové využití, nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.

Závěrem směrné části je návrh Optimální varianty Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina.

Výstavba zařízení na energetické využití odpadů je pro Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina klíčová a realizace vybrané varianty přinese jeho dlouhodobou stabilitu a také environmentálně, legislativně, ekonomicky i sociálně únosnou alternativu způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem, který tvoří spolu s objemným odpadem cca 70% produkce z celé skupiny komunální odpady.

Řídící výbor projektu ISNOV dne 16. 1. 2012 rozhodl a toto rozhodnutí bude následovat projednávání této dokumentace, včetně návrhu optimální varianty v samosprávách měst a obcí Kraje Vysočina zapojených do projektu, včetně projednání v Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

Kompletní dokumentace je dispozici na webu Kraje Vysočina.

 

Ing. Pavla Bendová
KÚ Kraje Vysočina