Informace o změně ohlašovací povinnosti vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům

 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, upozorňuje na ustanovení § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), spočívající ve změně ohlašovací povinnosti vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům:

„(6)  Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 4, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.“

 

V této souvislosti Ministerstvo životního prostředí zřídilo pro zajištění výše uvedených povinností webový portál Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích povinností (ISPOP) www.ispop.cz.

 

Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnost podle § 126 odst. 6 vodního zákona ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Seznamy ohlašovacích povinností pro ohlašovací období v roce 2012 jsou zveřejněny na výše uvedeném webovém portálu.

 

Pro zájemce provede Ing. Kratochvíl (informatik MěÚ) instruktáž dne 1.2.2012 od 13:00 – 17:00 hodin, které se uskuteční v zasedací místnosti staré budovy radnice Městského úřadu Velké Meziříčí.

Nahoru