Upozornění pro vlastníky a uživatele neudržovaných pozemků

Na základě zvýšeného počtu stížností občanů na neutěšený stav některých pozemků na území města Velké Meziříčí chceme touto cestou upozornit všechny vlastníky, případně uživatele pozemků, na jejich povinnosti vyplývající se zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

 

Dle ust. § 3 výše uvedeného zákona má fyzická a právnická osoba, jako vlastník pozemku, případně osoba, která jej užívá, povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

 

V případě porušení této povinnosti a na základě odborného posudku zpracovaného Státní rostlinolékařskou správou, projednávají obecní úřady s rozšířenou působností přestupky nebo správní delikty, ukládají odstranění zjištěných nedostatků a v případě prokázání mohou uložit pokutu až do výše 30 000 Kč u fyzických osob a až 500 000 Kč u osob právnických.

Nahoru