Skládkování a energetické využívání směsných komunálních odpadů - srovnání

Z průměrné produkce 280 kg komunálního odpadu na obyvatele za rok se asi 50 kg vytřídí a dále se materiálově využívá. O zbylý směsný komunální odpad v objemu 230 kg se musí obce postarat. Skládkování i energetické využití jsou legální způsoby nakládání s odpady.

Skládkováním se komunální odpady odstraňují bez užitku. Zjednodušeně lze říci, že jde o řízené ukládání směsného odpadu na zabezpečenou skládku. Odpady tímto způsobem navždy zabírají místo a rozkládají se za produkce skleníkových plynů. Jedná se o nejlevnější a v České republice nejčastější způsob nakládání se směsnými komunálními odpady.

Spálením ve vhodném zařízení se komunální odpady energeticky využívají pro vytápění a výrobu el. energie. Výhřevnost směsného komunálního odpadu se podobá výhřevnosti hnědého uhlí. Výstavba zařízení k energetickému využití odpadů bývá finančně náročnou investicí a většinou obyvatelstva je vnímána negativně jako „stavba s čmoudícím komínem“. Zkušenosti z evropských zemí jsou ovšem opačné, zařízení k energetickému využití odpadů zahrnuje vysoce precizní systém čištění spalin (rozdílem oproti spalování odpadu doma v kamnech je právě kvalitní čištění spalin) s menšími dopady na životní prostředí než u jiných druhů paliv. Komunální odpad lze spalováním redukovat na ¼ objemu za produkce elektrické energie, tepla, kovů a škváry. Jakému nakládání s odpady dát přednost?

 

Názor odborníka:

Ing. Zbyněk Bouda, ředitel Energetické agentury Vysočiny

Množství produkovaných odpadů neustále roste. Tato skutečnost v současné situaci vede k rychlému zaplňování stávající kapacity skládek. V horizontu 10 až 15 let bychom museli zakládat skládky nové, se všemi negativními důsledky. Je zřejmé, že uvedenou situaci je potřeba co nejrychleji řešit. Nejvýhodnějším řešením je jednoznačně energetické využívání odpadu. Tento způsob využití odpadu je dlouhodobým řešením, které přináší nejen úsporu energie a snížení emisí škodlivých látek do ovzduší, ale i stabilizaci ceny za likvidaci odpadu a za teplo dodávané do sítě centrálního zásobování teplem.
Nahoru