Dotace na projekt sběru a svozu bioodpadu ve Velkém Meziříčí

samolepka_VOKV naší minisérii představující nový systém nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí se dostáváme k druhému článku, který Vám představí samotný dotační projekt, prostřednictvím kterého je nový systém v našem městě spolufinancován ze strukturálních fondů EU a Státního fondu životního prostředí.

Základní údaje o projektu

Projekt se jmenuje „Nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí“ a dostal registrační číslo CZ.1.02/4.1.00/10.08650. Projekt je zaměřen na vybudování systému nakládání s bioodpady na území mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko s centrem ve městě Velké Meziříčí. Zapojené tedy není jen samotné město Velké Meziříčí, ale také okolní obce v mikroregionu, které budou mít o zapojení do systému zájem.

Co systém obsahuje za jednotlivé části?

V rámci projektu je cílem vybudování zázemí a pořízení technologií, které umožní sběr a svážení bioodpadů.

První část projektu tvoří pořízení a rozmístění nádob pro samotný sběr bioodpadů na místě jejich vzniku (zahrádky, veřejné plochy, bytová zástavba) a vozů zajišťujících svoz bioodpadu z těchto nádob. Konkrétně byly v rámci projektu pořízeny:

  • kontejnery na sběr bioodpadu o objemu 770 l

Jde o hnědé kontejnery, které budou rozmístěny v zástavbě (na stanovištích pro tříděné složky komunálního odpadu) v celém městě a také v dalších obcích mikroregionu. Kontejnery jsou opatřeny nálepkou, na které je uvedeno, jaké odpady mohou občané do těchto nádob vyhazovat a jaké ne.

  • velkoobjemové kontejnery na sběr bioodpadu

Velkoobjemové kontejnery o objemu 15 m3 budou rozmístěny podle požadavků města a obcí v regionu tak, aby pokryly místa se zvýšenou produkcí bioodpadu - tedy oblasti zahrádkářských kolonií, v průběhu údržby veřejné zeleně apod.

  • svozový vůz na svoz kontejnerů 770 l

Svozový vůz uzpůsobený pro svoz bioodpadů má speciální těsnění nástavby a umožní svážet bioodpad z menších 770 l kontejnerů, které budou umístěny po městě a v regionu. Svozy budou probíhat v pravidelných intervalech, které budou nastaveny v průběhu zkušebního provozu projektu tak, aby vyhovovaly občanům města a zapojených obcí a jejich kapacita byla dostatečně využita.

  • svozový vůz na svoz velkoobjemových kontejnerů

Druhý svozový vůz je opatřen nosičem kontejnerů a bude zajišťovat svoz velkoobjemových kontejnerů. Tato služba bude řešena podle potřeby a naplněnosti těchto kontejnerů.

Druhá část projektu řeší zázemí svozového systému a technologii na úpravu bioodpadů do stavu, ve kterém mohou být bioodpady nejlépe využity. Zázemí bylo vybudováno v novém areálu Technických služeb (bývalý areál AGADOS), kde vzniklo překladiště bioodpadů. Na tomto překladišti bude bioodpad upraven tak, aby mohl být po krátkodobém skladování převezen ke konečnému využití do kompostárny popř. do bioplynové stanice. V žádném případě na tomto překladišti nebude bioodpad dlouhodobě skladován nebo kompostován.

samolepka770Pro překladiště bioodpadu byla pořízena následující technika:

  • štěpkovač

Štěpkovač bude využíván zejména pro úpravu bioodpadů z údržby veřejné zeleně popř. ze zahrádek. Větvě z prořezávky veřejné zeleně, zbytky keřů a tvrdých zbytků rostlin je totiž vždy vhodnější štěpkovat a snížit tak jejich objem pro další manipulaci, což má pozitivní dopad na cenu.

  • manipulátor

Víceúčelový manipulátor bude umístěn na překladišti a bude sloužit ke shrnování bioodpadu, jeho nakládání a všem ostatním činnostem, které souvisí s jeho manipulací v rámci areálu a systému nakládání s bioodpady v regionu.

Samostatnou část systému tvoří stavební práce spojené s vybudováním překladiště bioodpadů v novém areálu Technických služeb (bývalý areál AGADOS). Stavbu samotnou tvoří několik betonových boxů a zázemí pro zaparkování techniky. Technické služby mohou boxy využít také pro uskladnění posypových materiálu pro zimní údržbu a podobně.

Financování investic souvisejících se zavedením systému

Žádost o dotaci na technologii sběru a svozu popsanou výše podaly Technické služby VM s.r.o. a jsou tedy příjemcem dotace. Celkové výdaje na projekt dosáhly bez DPH bezmála 9 milionů korun a v rámci Operačního programu Životní prostředí byla získána dotace na ve výši téměř 90%.

Důležitou součástí celého systému bylo i vybudování překladiště bioodpadu v areálu Technických služeb (dříve AGADOS), které financovalo v plné výši ze svých zdrojů město Velké Meziříčí. Částka na vybudování překladiště se pohybovala okolo 6 milionů korun bez DPH.

 

Harmonogram projektu

Projekt byl předložen v květnu 2010 a na podzim začala jeho realizace. V první polovině 2011 byly dodány kontejnery na bioodpad, oba svozové vozy i manipulátor a štěpkovač. V květnu 2011 byly ukončeny také stavební práce na překladišti v areálu Technických služeb. Během června 2011 začne rozmísťování nádob na stanoviště ve městě i v obcích zapojených do projektu a proběhnou schvalovací procesy týkající se zahájení provozu překladiště. Ihned po dokončení těchto prací již budou moci občané ve Velkém Meziříčí i v okolí využívat systém tak, jak byl nastaven.

Rozmístění nádob na bioodpad

Občané Velkého Meziříčí najdou hnědé plastové kontejnery na bioodpad na běžných stanovištích pro sběr tříděných složek komunálního odpadu, kam budou kontejnery přidány. Každý kontejner bude polepen samolepkou, která bude popisovat, které odpady do kontejneru mohou být vhazovány a které ne.

Kontejnery budou sváženy od počátku 1 x týdně a po čase bude jejich svoz vyhodnocen a případně upraven dle potřeby.

Velkoobjemové kontejnery budou rozmístěny zpočátku ve spolupráci s obcemi na místa, kde budou nejvíce potřeba popř. na místa, která určí zástupci jednotlivých obcí. Vyváženy budou ihned po jejich naplnění. Také na velkoobjemových kontejnerech budou umístěny informační nálepky.

Přílohami článku jsou obrázky nálepek, které budou umístěné na nádobách a kde je uvedeno přesně které odpady mohou být do nádob odhazovány a které ne.

Občané Velkého Meziříčí a zapojených obcí dostanou informační materiály s informacemi o systému nakládání s bioodpady do svých schránek během příštích týdnů. Všechny důležité informace se tedy dozvíte tam.

 

Projekt „ Nakládání s bioodpady ve Velkém Meziříčí“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

logo_zp1

Nahoru