Technicko bezpečnostní dohled na vodních dílech IV.kategorie (rybníky)

Upozornění na povinnost vlastníků vodních děl IV. kategorie provést technicko bezpečnostní dohled (dále jen „TBD“) na vodních dílech IV. kategorie (rybnících)

Zákon 254/2001 Sb. o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), který nabyl účinnost 1. 1. 2002, ukládá v ustanovení § 59 vlastníkům vodních děl mnoho povinností.

Jednou z povinností je provádět na vlastní náklad u vodního díla

(vodní nádrže) TBD, pokud tomuto dohledu vodní dílo podléhá.  Této povinnosti podléhají do 31. srpna 2011 všechny vodní nádrže, od 1. září 2011 pak všechny vodní nádrže, jejichž výška hráze od paty hráze po její korunu je vyšší než 1 metr a celkový objem vzduté (zadržované) vody přesahuje 1 000 m3.

U vodních děl zařazených do IV. kategorie má jejich vlastník povinnost provádět TBD 1 x za 10 let. Pro vodní díla vybudovaná před 1. lednem 2002, tento termín uplyne 31. prosince 2011.

TBD na těchto vodních dílech může provádět sám vlastník, ale k prohlídce je povinen přizvat vodoprávní úřad (§ 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona). Vodoprávní úřad zváží svoji účast na prohlídce, ale vlastník díla mu vždy zašle zprávu o výsledcích TBD (§ 62 odst. 4 písm. c) vodního zákona), tj. zápis o provedení TBD, který bude obsahovat i záznamy o obchůzkách, které se provádí nejméně jedenkrát měsíčně viz. § 9 odst. 2 vyhlášky 471/2001 Sb., o výkonu technicko bezpečnostního dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.

Na internetových stránkách kraje Vysočina je zveřejněn v dokumentech odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství vzor formuláře Zápisu o prohlídce v rámci TBD podle § 11 uvedené vyhlášky (viz. http://www.kr-vysocina.cz/prezentace-k-ochrane-pred-povodnemi/d-4033878/p1=5409 ).

 

Příslušným vodoprávním úřadem pro vodní díla IV. kategorie  jsou odbory životního prostředí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (vybrané městské úřady, kterých je  kraji Vysočina 15), kde lze rovněž získat uvedený vzor formuláře zápisu a podrobné informace k provádění TBD.