Produkujete při podnikání odpad? Běžné popelnice jen tak využívat nemůžete

popelnice

Pokud ve svém podnikání produkujete odpady, jste povinni zajistit jejich vytřídění a odvoz. Bez smlouvy s obcí byste je však do běžných popelnic a kontejnerů házet neměli.

Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadu se týká i firem a živnostníků. Pokud během své činnosti produkují odpad, musí si zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, nebo se zapojit na základě smlouvy do obecního systému. Kdo to nesplní, riskuje vysoké pokuty.

Nakládání s odpady se týká i podnikatelů

Každý podnikající subjekt zodpovídají za odpad, který vyprodukuje.

Zákon o odpadech nám říká, že každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejichž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ně pravidla daná zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Původci odpadu jsou tedy i živnostníci (například kadeřnice, obchodníci, provozovatelé restaurace nebo účetní).

Podle § 16 zákona o odpadech pak musí původci odpadů:

  • odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
  • zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
  • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,
  • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
  • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
  • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
  • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem (5 let),
  • vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,
  • ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
  • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

Co se týče charakteristik odpadu, pokud živnostníci produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, vztahují se na ně podobná pravidla jako pro komunální odpad. Původci (osoby samostatně výdělečně činné – živnostníci, s.r.o. a další), kteří produkují odpad podobný komunálnímu, mohou svůj odpad předat odpadové firmě nebo mohou na základě smlouvy s příslušnou obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (tedy barevné kontejnery na tříděné složky komunálního odpadu).

Za nesplnění povinností hrozí i milionové pokuty

Další povinnosti podnikatelů se odvíjí od toho, zda si zvolili vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, či se zapojili do systému v obci na základě písemné smlouvy. Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí nejprve sám vytřídit z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.) a zbytek zařadit mezi směsný odpad. Dodavatel pak na základě smlouvy zajistí další naložení s vytříděným a směsným odpadem. V případě, že se podnikatel zapojí do obecního systému, musí odpady třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí a platit cenu stanovenou obcí za užívání systému.

Pokud podnikatel pravidla pro nakládání s odpady nedodržuje, vystavuje se riziku pokuty. Jestliže podnikatel využívá obecní systém pro nakládání s odpady, aniž by měl smlouvu s obcí, či pokud nemá zajištěno odstranění odpadu, může dostat od obce pokutu až 300 tisíc korun. V případě, že si na podnikatele posvítí inspekce, hrozí mu až desetimilionové penále.


Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí

Nahoru