Činnost oddělení

Činnost oddělení

Tajemník: Ing. Marek Švaříček
Tel.: +420 566 781 003
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úsek právní

 • zajištění právní agendy pro potřeby vedení města a odborů úřadu bez právního úseku,
 • poskytování metodické právní pomoci příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem města,
 • vedení centrální evidence žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění všech informací poskytnutých na žádost na webu města, zpracování výroční zprávy za příslušný kalendářní rok o činnosti města v oblasti poskytování informací, poskytování metodické pomoci v oblasti poskytování informací ostatním odborům úřadu,
 • vedení evidence právních předpisů města v souladu se zákonem o obcích,
 • zabezpečení metodické pomoci ve vztahu k obecním úřadům ve správním obvodu úřadu,
 • zajištění agendy výkonu trestu obecně prospěšných prací,
 • zabezpečení písemného vyřízení stížností a petic včetně vedení jejich evidence,
 • příprava právních předpisů obce, vnitřních předpisů a směrnic,
 • vypracování smluv, které nespadají do náplně práce odboru správy majetku a bytů, oddělení majetkoprávního a odboru výstavby, tj. zejména smluv o poskytnutí dotací, darů, licenčních a dalších smluv, včetně jejich evidence,
 • vyhotovení plánu kontrolní činnosti úřadu podle zákona o kontrole na příslušný kalendářní rok, provedení vyhodnocení kontrolní činnosti úřadu za příslušný kalendářní rok, včetně zveřejnění příslušných informací na webu města,
 • výkon agendy podle zákona o právu shromažďovacím,
 • zajištění agendy ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů.

Kontaktní osoba:

JUDr. Vilma Drápelová


Úsek personální a mzdové agendy

 • komplexní zpracování personální a platové agendy zaměstnanců města, vedení přehledů o platech a jejich struktuře a přehledu o ostatních složkách mzdy, včetně vedení agendy odměn členů komisí, výborů, rady a zastupitelstva města,
 • zajišťování výpočtu výše příspěvku do sociálního fondu,
 • vedení agendy zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
 • organizace výběrových řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování vzdělávání úředníků,
 • provádění výkazu práce absolventů škol a uchazečů umístěných na veřejně prospěšných pracích,
 • zabezpečování agendy informačního systému o platech (ISP),
 • provádění kontroly personální a mzdové agendy u příspěvkových organizací v rámci finanční kontroly,
 • zajištění agendy související s hodnocením zaměstnanců úřadu,
 • zpracování cestovních příkazů ze služebních cest.

Kontaktní osoba:

Ing. Bohumíra Babáčková

Nahoru