Činnost oddělení

šilhavýVedoucí oddělení: Bc. Antonín Šilhavý
Tel.: +420 566 781 213
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek investic

 • zabezpečuje podklady pro zadávání veřejných zakázek dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle platné vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek,
 • žádá příslušné orgány o vydání správních rozhodnutí nezbytných pro realizaci investičních akci,
 • sleduje průběh investičních akcí města, dbá na dodržování termínů a smluvních cen, připravuje podklady ke kolaudaci,
 • vykonává technický dozor nad méně složitými investičními akcemi, při složitějších investičních akcích spolupracuje s technickým dozorem a koordinuje jeho činnost.

Kontaktní osoby:
Jaroslav Hladík

DiS. Lenka Vítková

Úsek regionálního rozvoje

 • poskytuje metodickou a poradenskou pomoc příjemcům dotací,
 • usměrňuje rozvoj obvodu k zajištění vyváženého vztahu oblastí venkovských a oblastí s koncentrací obyvatelstva a hospodářských aktivit,
 • spolupracuje při tvorbě a realizaci vybraných strategických rozvojových dokumentů města,
 • spolupracuje s právnickými osobami vytvořenými za účelem rozvoje regionu, jejichž členem je město Velké Meziříčí,
 • zpracovává žádosti o dotaci a administruje realizaci podpořených krajských a národních projektů a projektů v rámci programů EU,
 • ve spolupráci s krajem Vysočina v rámci projektů dotovaných krajem Vysočina na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku pro obce ve správním obvodě ORP Velké Meziříčí zajišťuje:

• sběr žádostí a posouzení jejich správnost z hlediska administrativního souladu a závěrečného vypořádání přiznané dotace,
• sběr a posouzení správnosti dokumentace závěrečného vypořádání dotace zpracovanou příjemcem dotace a všech dalších dokumentů související s realizací a finanční kontrolou akce.

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Villertová

Úsek právní

 • zajištění právní agendy,
 • zajištění agendy související s organizací výběrových řízení dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle platné vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek i pro ostatní odbory a oddělení úřadu,
 • zajištění metodické pomoci ve věci organizace výběrových řízení dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle platné vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek i pro ostatní odbory a oddělení úřadu..

Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Pacalová

Úsek architektury a veřejného prostoru

 • předkládá vlastní návrhy architektonických a urbanistických vizí a podněty v oblasti rozvoje města, prioritně zaměřené na estetizaci a zvýšení přitažlivosti veřejných prostranství radě města (tyto podněty transformuje do návrhů přípravy projektových prací konkrétních investičních akcí, které předkládá radě města při návrhu rozpočtu města a to vždy s odhadem investičních nákladů a s návrhem na prioritizaci a důležitost všech předkládaných návrhů),
 • zpracovává písemná stanoviska ke konkrétním záležitostem a podnětům v oblasti rozvoje města postoupených radou města či odbory a odděleními městského úřadu,
 • spolupracuje při přípravě strategických a koncepčních dokumentů, zpracovávaných odbory a odděleními města, spolupracuje na podobě územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací,
 • vyhotovuje písemné stanovisko k zadávací dokumentaci projektové přípravy a ke konceptům všech stupňů rozpočtem schválené a odbory či odděleními připravované dokumentace u přípravy významných investičních akcí ze strany města nebo jejich příspěvkových organizací,
 • poskytuje v běžné praxi poradenskou činnost pro veřejnost, a to s ohledem na architektonický vzhled staveb a urbanistickou koncepci při zohlednění architektonických a urbanistických hodnot,
 • zajišťuje mediální propagaci architektury města a okolí, vykonává osvětovou činnost v oblasti architektury a stavební kultury obecně,
 • zabezpečuje oblast architektury a podílí se na urbanistické koncepci města,
 • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek, společného plánování apod., participuje na projednávání úprav veřejného prostranství a investičních záměrů města s veřejností města,
 • zajišťuje v samostatné působnosti na území města Velké Meziříčí činnosti spojené se zastupováním města Velké Meziříčí jako účastníka řízení podle stavebního zákona.

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Tereza Axmanová

Nahoru
Caught at shutdown