Činnost odboru

Činnost odboru
 
Vedoucí odboru: Ing. Magdaléna Kašparová
Tel.: +420 566 781 230
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
  
 
Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...) 
 

Úsek bytového a nebytového hospodářství

 • zajišťuje komplexní správu a údržbu svěřeného bytového a nebytového fondu ve vlastnictví města, zejména zajišťuje jeho údržbu, výrobu a dodávku tepla,
 • připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města týkající se koncepčních záměrů v oblasti bytového hospodářství,
 • zpracovává rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu,
 • podílí se na získávání dotací,
 • vede evidenci bytů, které jsou ve vlastnictví města Velké Meziříčí,
 • vede evidenci žádostí o přidělení bytu a žádostí o výměnu bytu,
 • připravuje na jednání odpovědného orgánu města materiály týkající se výkonu práv a povinností pronajímatele bytových a nebytových prostor, především návrhy na uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce, návrhy na udělení souhlasu k podnájmu, návrhy k vypovězení nájmů a výpůjček či odnětí souhlasu k podnájmu,
 • na základě rozhodnutí odpovědného orgánu města připravuje nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory,
 • prověřuje výměny bytů, přechod nájmů a užívání bytů k jiným účelům než k bydlení,
 • provádí potřebná místní šetření pro zajišťování oprávněnosti stížností, závad a nedostatků souvisejících s bytovým a nebytovým fondem a přijímá k tomu potřebná opatření,
 • provádí předpis a evidenci plateb nájemného,
 • zpracovává a provádí vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí odpovědného orgánu města k vypsání a vyhodnocení výběrových řízení na stavební práce - v rámci oprav a stavebních úprav svěřených objektů,
 • koordinuje drobné stavební činnosti při rekonstrukcích domů a modernizacích bytů. Při některých stavbách vykonává i činnost TDI - tj. technického dozoru investora (stavební dozor),
 • sestavuje rozpočet pro daný rok na úseku správy bytového a nebytového fondu v rámci hospodářské činnosti, vč. plánu údržby bytového a nebytového fondu.

Kontaktní osoby:

Ing. Magdaléna Kašparová - vedoucí odboru
Dagmar Bdinková - referentka
Bc. Věra Marková - referentka
Alena Halasová - referentka
František Rouš - údržbář
Jaromír Sedlák - údržbář


Oddělení majetkoprávní

 • vede evidenci nemovitého majetku města – pozemků a budov a provádí inventarizace,
 • vypracovává smlouvy týkající se nakládání s majetkem města (na věci movité i nemovité) tj. zejména smlouvy o nájmu (s výjimkou bytů), výpůjčce, smlouvy kupní, darovací (kromě peněžitých darů), směnné a o zřízení věcného břemene a provádění souvisejících úkonů (evidování žádostí, jednání se zájemci, příprava materiálů pro radu a zastupitelstvo města, podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí, daň z nemovitých věcí apod.) včetně vedení jejich evidence,
 • ověřuje podpisy,
 • vyřizuje žádostí o vstupy na pozemky města za účelem uložení inženýrských sítí,
 • připravuje podklady pro geometrická zaměření, která u geodetických firem objednává a jichž se za město účastní,
 • účastní se vytyčování vlastnických hranic pozemků, zastupuje město při zpřesňování vlastnických hranic pozemků a podepisuje příslušné protokoly,
 • zpracovává vyjádření města k plánovaným převodům nemovitého majetku státu – Státnímu pozemkovému úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • vyřizuje pojistné události – škody na majetku města, jednání v tomto směru s Městskou policií, Policií ČR a zástupcem pojišťovny.

Kontaktní osoby:

Mgr. et Bc. Zdeňka Zemanová - vedoucí oddělení majetkoprávního
Ing. Martin Kašpar - referent
Ing. Blanka Brodská - referentka

 

Nahoru