Činnost odboru

Činnost odboru
Tel.: +420 566 781 230
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
 
 
 
Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...) 
 

Úsek bytového a nebytového hospodářství

 • zajišťuje komplexní správu a údržbu svěřeného bytového a nebytového fondu ve vlastnictví města, zejména zajišťuje jeho údržbu, výrobu a dodávku tepla, úklid prostranství okolo svěřených obytných domů,
 • připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města týkající se koncepčních záměrů v oblasti bytového hospodářství,
 • zpracovává rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu,
 • podílí se na získávání dotací,
 • vede evidenci obecních bytů, tj. bytů, které jsou ve správě města Velké Meziříčí,
 • provádí potřebná místní šetření pro zajišťování oprávněnosti stížností, závad a nedostatků souvisejících s bytovým a nebytovým fondem a přijímá k tomu potřebná opatření,
 • eviduje žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu,
 • připravuje na jednání odpovědného orgánu města materiály týkající se výkonu práv a povinností pronajímatele bytových a nebytových prostor, především návrhy na uzavření nájemních smluv, návrhy na udělení souhlasu ke smlouvám o podnájmu a k dohodám o výměně bytů, návrhy k vypovězení nájmu či podnájmu,
 • na základě rozhodnutí odpovědného orgánu města připravuje nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory,
 • prověřuje výměny bytů, přechod nájmů a užívání bytů k jiným účelům než k bydlení,
 • provádí předpis a evidenci plateb nájemného,
 • zpracovává a provádí vyúčtování nájemného a služeb spojených s užíváním bytu,
 • připravuje podklady pro rozhodnutí odpovědného orgánu města k vypsání a vyhodnocení výběrových řízení na stavební práce - v rámci oprav a stavebních úprav svěřených objektů,
 • koordinuje drobné stavební činnosti při rekonstrukcích domů a modernizacích bytů. Při některých stavbách vykonává i činnost TDI - tj. technického dozoru investora (stavební dozor),
 • sestavuje rozpočet pro daný rok na úseku správy bytového a nebytového fondu v rámci hospodářské činnosti, vč. plánu údržby bytového a nebytového fondu.

Kontaktní osoby:

Ing. Magdaléna Kašparová - vedoucí odboru
Dagmar Bdinková - referentka
Bc. Věra Marková - referentka
Alena Halasová - referentka
František Rouš - údržbář
Jaromír Sedlák - údržbář


Oddělení majetkoprávní

 • vede evidenci nemovitého majetku města – pozemků a budov a provádí inventarizace,
 • vypracovává smlouvy týkající se nakládání s majetkem města (na věci movité i nemovité) tj. zejména smlouvy o nájmu (s výjimkou bytů), výpůjčce, smlouvy kupní, darovací (kromě peněžitých darů), směnné a o zřízení věcného břemene a provádění souvisejících úkonů (evidování žádostí, jednání se zájemci, příprava materiálů pro radu a zastupitelstvo města, podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí apod.) včetně vedení jejich evidence,
 • ověřuje podpisy,
 • vyřizuje žádostí o vstupy na pozemky města za účelem uložení inženýrských sítí,
 • připravuje podklady pro geometrická zaměření, která u geodetických firem objednává a jichž se za město účastní,
 • účastní se vytyčování vlastnických hranic pozemků, zastupuje město při zpřesňování vlastnických hranic pozemků a podepisuje příslušné protokoly,
 • zpracovává vyjádření města k plánovaným převodům nemovitého majetku státu - Pozemkovému fondu České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
 • vyřizuje pojistné události – škody na majetku města, jednání v tomto směru s Městskou policií, Policií ČR a zástupcem pojišťovny.

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Kašpar - referent
Ing. Blanka Brodská - referentka

 

Nahoru