Činnost odboru

Činnost odboru

Vedoucí odboru: Mgr. Marta Muchová
Tel.: +420 566 781 010
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek sociálně právní ochrany dětí

 • vykonává sociálně-právní ochranu dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tj. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6, zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, vykonává funkci kolizního opatrovníka, poručníka a veřejného opatrovníka, poskytuje rodičům, dětem a jiným osobám nebo orgánům odpovědným za výchovu dětí poradenskou činnost aj.,
 • organizuje náhradní rodinnou péči v mezích výše uvedeného zákona (osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu, svěření do péče jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, ústavní výchovu),
 • plní funkci kurátora pro děti a mládež v mezích výše uvedeného zákona aj.

Kontaktní osoby: 

Mgr. Marta Muchová
Mgr. Magdaléna Teplá
Bc. Jana Křepelková, DiS.
Mgr. Bronislav Strnad
Bc. Zuzana Švestková
Mgr. Irena Štěpánková
Gabriela Kašpárková, DiS
Mgr. Eva Jašová
DiS. Romana Topinková
Mgr. Eva Prachařová

Úsek sociální práce, sociální kurately a veřejného opatrovnictví

 • vykonává sociální práci v přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji, pomocí depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potenciálními klienty v jejich přirozeném prostředí, poskytuje základní a odborné sociální poradenství, provádí sociální šetření aj.,
 • vykonává sociální kuratelu, poskytuje pomoc a podporu osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky aj.,
 • vydává Parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění dalších předpisů aj.

Kontaktní osoby:

Bc. Ivana Rálišová, DiS.
Bc. Jana Brűcknerová


Úsek zdravotnictví a sociálních služeb

 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména vede evidenci a provádí distribuci tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem,
 • zpracovává materiály pro radu a zastupitelstvo města související s příspěvkovou organizací Sociální služby města Velké Meziříčí a dalšími poskytovateli sociálních služeb, zpracovává platovou agendu ředitele Sociálních služeb města, tj. vyhotovuje platové výměry, navrhuje platové postupy, zpracovává návrhy odměn, osobních příplatků a příplatků za vedení,
 • spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb v rámci regionu obce s rozšířenou působností,
 • spolupracuje na komunitním plánování sociálních služeb,
 • zastupuje osobu, která není podle lékařského posudku schopna sama za sebe jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociálních služeb,
 • zajišťuje grantový program podpory sociální oblasti aj.

Kontaktní osoby:

Mgr. Marta Muchová

 

 

 

 
Nahoru
Caught at shutdown