Činnost odboru

Tel.: +420 566 781 140
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek rozpočtu

 • sestavení návrhu rozpočtu města, popř. rozpočtového provizoria,
 • průběžné sledování plnění rozpočtu města, zpracování čtvrtletních a ročních rozborů hospodaření,
 • předložení návrhu rozpočtových opatření radě města a zastupitelstvu města na základě požadavků jednotlivých subjektů s ohledem na vývoj příjmové a výdajové části rozpočtu,
 • zpracování závěrečného účtu města,
 • poskytování informací o čerpání jednotlivých částí rozpočtu jejich správcům,
 • sestavení rozpočtu sociálního fondu a předložení návrhu zásad jeho tvorby a použití zastupitelstvu města,
 • předkládání odpisových plánů příspěvkových organizací radě města.

Kontakt:

Ing. Pavla Pólová
Kateřina Čejková


Úsek
účetnictví

 • zajištění vedení účetnictví města v souladu s obecně závaznými předpisy,
 • zpracování účetních výkazů, tj. rozvaha, výkaz zisků a ztrát včetně přílohy k účetní závěrce a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města,
 • likvidace a úhrada došlých faktur,
 • zajištění veškerého platebního styku, peněžních a bankovních operací, 
 • provádění fakturace hlavní a hospodářské činnosti za město,
 • zajištění provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků města, vedení inventární knihy budov, staveb a movitých věcí,
 • vedení evidence smluv a sledování plnění smluvních závazků,
 • návrh směrnic a pravidel pro zpracování účetních dokladů, k provedení inventarizace majetku města včetně jejich aktualizace,
 • komplexní účetnictví hospodářské činnosti na úseku správy bytového a nebytového fondu,
 • zpracování pomocných analytických přehledů (PAP),
 • předkládání roční účetní závěrky ke schválení v zastupitelstvu města.

Kontakt:

Ludmila Vařeková
Aneta Bradáčová
Věra Čermáková
Marie Mejzlíková
Ing. Věra Pálková
Jitka Simandlová

 
Úsek financí, daní a pojištění

 • zajištění financování úvěry, půjčkami, přechodnými finančními výpomocemi,
 • předkládání návrhů na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků města,
 • zpracování daňového přiznání – daň z příjmů právnických osob, DPH,
 • zabezpečování pojištění majetku města a odpovědnosti za způsobené škody,
 • zajišťování povinností obcí dle zákona o veřejných sbírkách.

Kontakt:

Ing. Pavla Pólová
Ing. Věra Pálková
Jitka Souhradová, Bc.

Úsek správy místních poplatků

 • zajištění výběru a správy místních poplatků – tj. poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • výkon agendy související s ohlášením hazardních her,
 • zajištění provozu hlavní pokladny.

Kontakt:

Jitka Souhradová, Bc.
Marie Smažilová
Pavla Šabatová


Úsek vymáhání pohledávek

 • vymáhání pohledávek města z výkonu samostatné a přenesené působnosti, vč. zastupování v soudním řízení ve věcech dlužného nájemného z bytů a nebytových prostor,
 • přihlášky pohledávek do dědického a insolvenčního řízení

Kontakt:

JUDr. Andrea Javůrková
Šárka Kadlecová