Činnost odboru

Činnost odboru

Vedoucí odboru: Ing. Pavla Pólová
Tel.: +420 566 781 140
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek rozpočtu

 • sestavení návrhu rozpočtu města, popř. rozpočtového provizoria,
 • průběžné sledování plnění rozpočtu města, zpracování čtvrtletních a ročních rozborů hospodaření,
 • předložení návrhu rozpočtových opatření radě města a zastupitelstvu města na základě požadavků jednotlivých subjektů s ohledem na vývoj příjmové a výdajové části rozpočtu,
 • zpracování závěrečného účtu města vč. jeho zveřejnění na úřední desce,
 • poskytování informací o čerpání jednotlivých částí rozpočtu jejich správcům,
 • sestavení rozpočtu sociálního fondu a předložení návrhu zásad jeho tvorby a použití zastupitelstvu města,
 • předkládání odpisových plánů příspěvkových organizací radě města,
 • zveřejňování rozpočtu města vč. jeho úprav a dalších souvisejících dokumentů v průběhu roku na úřední desce,
 • zveřejňování rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů organizací města v souladu se z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Kontakt:

Ing. Pavla Pólová
Jitka Simandlová


Úsek
účetnictví

 • zajištění vedení účetnictví města v souladu s obecně závaznými předpisy,
 • zpracování účetních výkazů, tj. rozvaha, výkaz zisků a ztrát včetně přílohy k účetní závěrce a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města,
 • likvidace a úhrada došlých faktur,
 • zajištění veškerého platebního styku, peněžních a bankovních operací,
 • provádění fakturace hlavní a hospodářské činnosti za město,
 • zajištění provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků města,
 • vedení evidence veškerého majetku města a jeho odepisování,
 • vedení evidence smluv a sledování plnění smluvních závazků,
 • návrh směrnic a pravidel pro zpracování účetních dokladů, k provedení inventarizace majetku města včetně jejich aktualizace,
 • komplexní účetnictví hospodářské činnosti na úseku správy bytového a nebytového fondu,
 • zpracování pomocných analytických přehledů (PAP),
 • předkládání roční účetní závěrky ke schválení v zastupitelstvu města.

Kontakt:

Ludmila Vařeková
Aneta Bradáčová
Věra Čermáková
Ivana Osobová
Anna Smejkalová

 
Úsek financí, daní a pojištění

 • zajištění financování úvěry, půjčkami, přechodnými finančními výpomocemi,
 • předkládání návrhů na zhodnocení dočasně volných finančních prostředků města,
 • zpracování daňového přiznání – daň z příjmů právnických osob, DPH,
 • zabezpečování pojištění majetku města a odpovědnosti za způsobené škody,
 • zajišťování povinností obcí dle zákona o veřejných sbírkách.

Kontakt:

Ing. Pavla Pólová
Anna Smejkalová
Jitka Souhradová, Bc.

Úsek správy místních poplatků

 • zajištění výběru a správy místních poplatků – tj. zejména poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství, z pobytu, za obecní systém odpadového hospodářství,
 • výkon agendy související s ohlášením hazardních her,
 • zajištění provozu hlavní pokladny,
 • vydávání parkovacích karet na základě nařízení rady o placeném stání.

Kontakt:

Jitka Souhradová, Bc.
Jana Žitníková
Pavla Šabatová


Úsek vymáhání pohledávek

 • vymáhání pohledávek města z výkonu samostatné a přenesené působnosti, vč. zastupování v soudním řízení ve věcech dlužného nájemného z bytů a nebytových prostor,
 • přihlášky pohledávek do dědického a insolvenčního řízení,
 • vydání potvrzení o bezdlužnosti.

Kontakt:

JUDr. Andrea Javůrková
Šárka Kadlecová

 

Nahoru