Činnost odboru

Činnost odboru

Tel.: +420 566 781 060
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství provádí činnosti v přenesené působnosti na úseku silničního hospodářství, úseku dopravně správních agend (řidičské oprávnění a registr silničních vozidel) a úseku přestupků na úseku dopravy. V rámci samostatné působnosti provádí činnosti na úseku silničního hospodářství, zejména vykonává činnosti týkající se místních a veřejně přístupných komunikací a dále zajišťuje dopravní obslužnost města (městskou hromadnou dopravu).

Po kliknutí na jednotlivé kontakty se zobrazí další podrobnosti (na které budově je možné pracovníka zastihnout, číslo dveří kanceláře, tel. číslo, můžete poslat vzkaz...)

Úsek silničního hospodářství

 • plní úkoly dopravního úřadu stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména vydávání stanovisek živnostenskému úřadu k žádostem o udělení koncese k provozování taxislužby, zkoušky odborné způsobilosti pro taxislužbu, vydávání průkazů pro řidiče taxislužby, rozhodování o udělení, odnětí a změnách licencí k provozování linkové osobní dopravy na území města Velké Meziříčí, schvalování jízdního řádu linkové osobní dopravy na území města Velké Meziříčí, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě atd.,
 • plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí, provádí výkon státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích atd.,
 • na úseku pozemních komunikací plní úkoly silničního správního úřadu I. stupně dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech silnic II. a III. třídy, tj. zejména povolování zvláštního užívání silnic, uzavírky silnic, povolování staveb v ochranném pásmu silnic, vyjádření ke stavbám v blízkosti silnic, povolování sjezdů ze silnic, státní dozor nad silnicemi, na úseku místních komunikacích: rozhodování o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o vyřazení místních komunikací z této kategorie, vedení pasportu místních komunikací, organizace dopravy ve městě a místních částech včetně návrhů na instalaci nebo rušení dopravního značení a projednávání změn v organizaci dopravy na pozemních komunikacích, výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (např. povolování zvláštního užívání, uzavírek apod.),
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle předpisů souvisejících.

Kontaktní osoby:

Ing. Jiří Pospíchal – vedoucí odboru, speciální stavební úřad pro pozemní komunikace
Emil Krejska - zástupce vedoucího odboru, silniční správní úřad I. stupně (povolení zvláštního užívání, uzavírek, sjezdů, stanovení dopravního značení atd.), stanice měření emisí, MHD
Antonín Pařil - zkušební komisař, taxislužba

 
Úsek dopravně správních agend – řidičské oprávnění

 • zajišťuje výkon státní správy a státního dozoru dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zejména vydávání (odnětí) registrace k provozování autoškoly, schvalování výcvikových vozidel a vyřazování vozidel z výcviku, zajištění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění, vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče a provádění záznamu o školení do registru řidičů, provádění přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel atd.,
 • zajišťuje výkon státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tj. zejména udělování a rozšiřování řidičských oprávnění, provádění podmínění, omezení, odnětí, vzdání se a pozastavení řidičského oprávnění, nařízení přezkoumání zdravotní způsobilosti, nařízení přezkoumání odborné způsobilosti, vydávání duplikátů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů, vydávání potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu, výdej dat z registru řidičů atd.

Kontaktní osoby:

Marie Rybárová - registr řidičů
Martina Havlíková - registr řidičů
Antonín Pařil - zkušební komisař, taxislužba

 
Úsek dopravně správních agend – registr silničních vozidel

 • plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména vede registr silničních vozidel, rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru, přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla, provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla, eviduje vozidla pro přepravu nebezpečných nákladů (ADR), vydává data z registru silničních vozidel, atd.

Kontaktní osoby:

Bc. Jiří Kyncl - technik, registr vozidel
Ivo Kočenda - technik, registr vozidel
Bc. Milan Kratochvíl - registr vozidel

 
Oddělení dopravních přestupků

 • projednává přestupky ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících,
 • projednává přestupky dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na úseku vysokorychlostního a nízkorychlostního kontrolního vážení, přestupky v systému časového zpoplatnění a přestupky týkající se zákazu nebo omezení tranzitní nákladní dopravy,
 • projednává přestupky dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává přestupky dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spáchané v souvislosti s registračním a technickým stavem vozidla.

Kontaktní osoby:

Bc. Petr Juránek - vedoucí oddělení dopravních přestupků
Barbora Adamová - dopravní přestupky
Bc. Jitka Hamáčková Semrádová - dopravní přestupky
Martina Káňová - dopravní přestupky
Bc.Jaroslav Navrátil - dopravní přestupky
Ivana Osobová - dopravní přestupky
Ing.Zlata Novotná - dopravní přestupky
Ing. Petra Pešková - dopravní přestupky
Bc. Milena Trojanová - dopravní přestupky
Adriana Vašulínová - dopravní přestupky


Odbor dopravy a silničního hospodářství sídlí na adrese:
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství
Náměstí 14/16 (bývalá budova spořitelny)

 


Adresa pro písemný styk:
Městský úřad Velké Meziříčí
odbor dopravy a silničního hospodářství
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

 


 


 

Nahoru