Na konci června se bude konat veřejné projednání již zveřejněného územního plánu

17. 5. 2019

územní plánMěstský úřad Velké Meziříčí Vám oznamujeme, že veřejné projednání návrhu ÚP Velké Meziříčí s odborným výkladem se uskuteční dne 27. června 2019 ve 14:30 hodin v koncertním sále JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí.


Návrh ÚP Velké Meziříčí bude od 17. května 2019 do 05. července 2019 vystaven k veřejnému nahlédnutí:

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky/námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a musí být rovněž opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

-Zuzana Najtová-

 

Nahoru