Nové mapování ve Velkém Meziříčí

nove_mapovani_vm.jpg
Jistě mnozí z vás z úřední desky městského úřadu zjistili, že Katastrální pracoviště Velké Meziříčí ve spolupráci s Městským úřadem Velké Meziříčí v letošním roce začnou provádět obnovu katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Velké Meziříčí.
 Nové mapování ve Velkém Meziříčí


Jistě mnozí z vás z úřední desky městského úřadu zjistili, že Katastrální pracoviště Velké Meziříčí ve spolupráci s Městským úřadem Velké Meziříčí v letošním roce začne provádět obnovu katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Velké Meziříčí.


O jakou část katastrálního území se bude jednat

Jedná se o část katastrálního území nyní Velké Meziříčí, avšak tato původně patřila do katastrálního území Oslavice. Tedy v terénu tato část odpovídá zhruba rozsahu území od Českých drah po novou silnici - obchvat - Velké Meziříčí - Třebíč. To znamená, že zahrnuje např. i Čechovy sady, (s celým okolím nové školy a stadionu „Oslavická") „Hádky", průmyslovou zónu „Oslavická", horní část ulice Třebíčská i přilehlým okolím.


Občany města, ale i další bude zajímat, co mapování pro ně přináší v praxi. Pro občany nejdůležitější etapou celého procesu mapování je etapa tzv. „zjišťování průběhu hranic". Ti, kteří jsou vlastníky pozemků, případně nájemci pozemků, by měli vědět, že zúčastnit se zjišťování průběhu hranic osobně na základě pozvánky katastrálního pracoviště je v jejich osobním zájmu. Zjišťování hranic provádí komise, jejímž předsedou je pracovník Katastrálního úřadu - komisi tvoří pracovníci katastrálního úřadu, zástupci obce a dalších orgánů. Při zjišťování hranic se rozlišují hranice vlastnické, hranice druhů pozemků, popřípadě rozhraní způsobu využití nemovitostí, obvody budov a vodních děl, hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky. Komise prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru, a to údaj o vlastníku,  druh pozemku, způsob a využití pozemku a typ a způsob využití stavby, popisné číslo budovy nebo evidenční číslo, místní a pomístní názvy a další prvky polohopisu. Povinností vlastníků je trvalým způsobem na vlastní náklad označit nesporné hranice svých pozemků. Za trvalý způsob se dá považovat kámen s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonové o rozměru nejméně 80×80×500 mm. Přípustné je použít též zabetonovanou železobetonovou ocelovou armaturu o průměru 10 až 40 mm alespoň 60 mm dlouhou. Podrobnější informace je možné získat z katastrální vyhlášky § 88. Při tomto zjišťování mají vlastníci pozemků, příp. jiní oprávnění (zejména nájemci), příležitost vyřešit si řadu nejasností a problémů u dotčených pozemků a staveb. Ke zjišťování průběhu hranic zve katastrální úřad vždy v určitý den skupinu sousedních vlastníků, aby si před komisí vzájemně odsouhlasili průběh svých vlastnických hranic a jejich označení. Po vyřešení průběhu vlastnických hranic následuje zjišťování průběhu hranic, obvodů budov a dalších údajů uvnitř vlastnictví. Proto je velmi důležité, aby se pozvané  dotčené osoby zúčastnily jednání. V místě nejasného průběhu vlastnických hranic se mohou sousedé dohodnout na jejich průběhu a označení až při samotném zjišťování v terénu. Takovým příkladem může být velmi úzká ulička mezi domy. Stává se, že  dotyční sousedé neví komu ulička patří. Při zjišťování průběhu hranic se však dohodnou, že jim bude patřit polovinou. V tom případě před komisí takto označí hranici a svůj souhlas potvrdí podpisy v příslušné části dokumentace mapování. Dále mají občané při tomto zjišťování průběhu hranic (šetření v terénu) příležitost doplnit dodatečně do katastru nemovitostí předměty dosud nevyznačené (jedná se většinou o nějaké stavby) dodáním listin, které třeba nepředložili, nebo zapomněli katastrálnímu úřadu předložit.


Podle zaznamenaného a zaprotokolovaného výsledku zjišťování průběhu hranic bude následně provedeno zaměření. Měření bude pro občany zdarma. Zaměřeny budou lomové body hranic. Ze souřadnic těchto lomových bodů hranic budou vypočítány nové výměry pozemků. Je však nezbytné ještě zdůraznit, že tyto nové výměry pozemků budou zavedeny do nově vzniklé (platné) evidence katastru nemovitostí. Po zaměření bude vyhotovena digitální katastrální mapa - výsledek činnosti mapování. Proto je tak důležité být u „svého" zjišťování průběhu hranic.


Novým mapováním se tedy docílí toho, že na území města (katastrálního území Velké Meziříčí) bude jeden druh katastrální mapy a bude v digitální podobě. Digitální katastrální mapa zvýší určitě pohodlí pro její další využití.


Mapování bude probíhat podle §13 až §17 katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. v platném znění a §54 až §62 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhlášky), v platném znění.


Naděžda Chytková
vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí