Nová pravidla v oblasti poskytování dotací od r. 2015 pro město Velké Meziříčí

V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byla v oblasti dotací (účinnost 20. února 2015) nastavena nová pravidla a podmínky, týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků (obcí, měst a krajů).

Dotace z veřejných rozpočtů mohou být poskytovány prostřednictvím vyhlášených programů nebo na základě individuálních žádostí.

Na základě této legislativní úpravy vedení města vyhodnotilo dosavadní okruh žadatelů, kterým byly v historii poskytovány dotace na různé činnosti a akce. Dospělo k následujícím závěrům, že převážná část dotací bude poskytována v rámci schválených a vyhlášených programů prostřednictvím vypsaných výzev zveřejněných na úřední desce města pro danou oblast na každý rok. Tam, kde se žadatelé o dotaci nebudou moci zařadit do žádného z vyhlášených programů, bude prostor pro jednorázovou dotaci předloženou ke schválení radě, příp. zastupitelstvu dle finančního limitu jejich pravomocí na základě individuální žádosti.

Město Velké Meziříčí bude každým rokem vyhlašovat Programy pro poskytování dotací formou výzev zveřejněných na úřední desce v těchto oblastech:

  • Grantový program podpory sportu
  • Program pro poskytování dotací v sociální oblasti
  • Grantový systém podpory kultury města Velké Meziříčí
  • Grantový program Zdravé město

Dotace na obnovu kulturních památek jsou z rozpočtu města Velké Meziříčí poskytovány jako povinný podíl k dotacím, které jsou uvolňovány vlastníkům kulturních památek v rámci programů vyhlášených Ministerstvem kultury nebo Krajem Vysočina. Dotace jako povinné podíly budou po schválení zastupitelstvem města a vyčlenění potřebných finančních prostředků v rozpočtu města poskytovány jednotlivým žadatelům – vlastníkům kulturních památek na základě individuálních žádostí prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Smlouva musí odpovídat platným Zásadám programů pro příslušný rok.

Vyhlášení Programů na poskytování dotací pro rok 2016


Aktuálně byly vyhlášeny následující programy na rok 2016:

 -

Grantový program podpory sportu 2016

na úřední desce od 2. 9. 2015

lhůta pro zahájení příjmu žádostí 3.10.2015

ukončení příjmu žádostí 31.10.2015
 -

Program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2016

na úřední desce od 2.9.2015

lhůta pro zahájení příjmu žádostí 3.10.2015

ukončení příjmu žádostí 31.10.2015

Výzva Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí 2016 bude vyhlášena v lednu 2016 (1.kolo) za podmínek schválení financování v rozpočtu města.

Výzva Grantového programu Zdravé město 2016 bude vyhlášena v 1. čtvrtletí 2016 po schválení v zastupitelstvu města.

Září 2015, finanční odbor

docŽádost o dotaci (individuální).doc

docŽádost o dotaci na kulturní památky.doc

docVeřejnoprávní smlouva na dotaci - vzor.doc