Nová pravidla v oblasti poskytování dotací od r. 2015 pro město Velké Meziříčí

V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byla v oblasti dotací (účinnost 20. února 2015) nastavena nová pravidla a podmínky, týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územně samosprávných celků (obcí, měst a krajů).

Dotace z veřejných rozpočtů mohou být poskytovány prostřednictvím vyhlášených programů nebo na základě individuálních žádostí.

Na základě této legislativní úpravy vedení města vyhodnotilo dosavadní okruh žadatelů, kterým byly v historii poskytovány dotace na různé činnosti a akce. Dospělo k následujícím závěrům, že převážná část dotací bude poskytována v rámci schválených a vyhlášených programů prostřednictvím vypsaných výzev zveřejněných na úřední desce města pro danou oblast na každý rok. Tam, kde se žadatelé o dotaci nebudou moci zařadit do žádného z vyhlášených programů, bude prostor pro jednorázovou dotaci předloženou ke schválení radě, příp. zastupitelstvu dle finančního limitu jejich pravomocí na základě individuální žádosti.

Město Velké Meziříčí bude každým rokem vyhlašovat Programy pro poskytování dotací formou výzev zveřejněných na úřední desce v těchto oblastech:

  • Grantový program podpory sportu
  • Program pro poskytování dotací v sociální oblasti
  • Grantový systém podpory kultury města Velké Meziříčí
  • Grantový program Zdravé město

Dotace na obnovu kulturních památek jsou z rozpočtu města Velké Meziříčí poskytovány jako povinný podíl k dotacím, které jsou uvolňovány vlastníkům kulturních památek v rámci programů vyhlášených Ministerstvem kultury nebo Krajem Vysočina. Dotace jako povinné podíly budou po schválení zastupitelstvem města a vyčlenění potřebných finančních prostředků v rozpočtu města poskytovány jednotlivým žadatelům – vlastníkům kulturních památek na základě individuálních žádostí prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Smlouva musí odpovídat platným Zásadám programů pro příslušný rok.

docŽádost_o_dotaci_individuální.doc

docŽádost_o_dotaci_na_podíl_města_k_obnově_kulturní_památky.doc

docVeřejnoprávní_smlouva_o_poskytnutí_dotace_-_vzor.doc

 

 

Nahoru