Opravné prostředky

Opravné prostředky obecně lze uplatnit ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Proti rozhodnutí Městského úřadu Velké Meziříčí lze podat odvolání prostřednictvím toho odboru, který rozhodnutí vydal.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). Odvolání musí mít náležitosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvolání učiněné písemně lze doručit:

1. Poštou na adresu: Městský úřad Velké Meziříčí, „příslušný odbor nebo oddělení", Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.
2. Osobně na podatelnu Městského úřadu Velké Meziříčí.


Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona pdf(Zákon č. 106/ 1999 Sb.). , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, řídí se lhůty pro podání odvolání a způsob vyřízení tímto zákonem. (Zákon č. 106/ 1999 Sb.)
Na postup města či Městského úřadu Velké Meziříčí při vyřizování žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím lze podat stížnost, která se opět vyřizuje ve lhůtách a způsobem dle shora uvedeného zákona.

Nahoru