Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Městského úřadu Velké Meziříčí lze podat odvolání prostřednictvím odboru nebo oddělení, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pdf(Zákon č. 106/ 1999 Sb.).

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů). Odvolání musí mít náležitosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání učiněné písemně lze podat:

  1. Poštou na adresu: Městský úřad Velké Meziříčí, „příslušný odbor nebo oddělení", Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.
  2. Osobně na podatelně Městského úřadu Velké Meziříčí.

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

Nahoru