Žádosti o informace

Příslušné informace lze získat na podatelně městského úřadu, tel.: 566 781 111.

Potřebné informace je také možné získat u jednotlivých pracovníků Městského úřadu Velké Meziříčí. Zobrazit kontakty.

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle Směrnice rady města Velké Meziříčí č. 4/2011, Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1) Písemné žádosti o poskytnutí informace (dále jen „žádosti") lze podat v listinné podobě (prostřednictvím pošty nebo osobně doručením na MěÚ), elektronickou poštou nebo faxem. Elektronické žádosti musí být podány prostřednictvím elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Tyto žádosti nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

2) Žádosti (včetně elektronicky a faxem podaných žádostí) se evidují v centrální evidenci, kterou vede právník kanceláře tajemníka MěÚ. Kopie žádostí, které byly doručeny přímo příslušnému odboru, musí být bez zbytečného odkladu, nejlépe následující pracovní den, předány kanceláři tajemníka k zaevidování do centrální evidence.

3) Právník kanceláře tajemníka před zaevidováním žádosti ověří, zda jde o žádost ve smyslu zákona o informacích, tedy zda obsahuje všechny náležitosti dle příslušného ustanovení zákona o informacích. Pokud nejsou splněny všechny tyto náležitosti, nejedná se o žádost ve smyslu zákona o informacích a taková žádost se vyřídí mimo režim tohoto zákona v závislosti na jejím obsahu.

4) Centrální evidence obsahuje:
• pořadové číslo žádosti
• datum doručení žádosti na MěÚ
• označení žadatele
• stručný obsah žádosti
• označení odboru, kterému byla žádost předána k vyřízení
• datum a způsob vyřízení žádosti.
V centrální evidenci se zakládají kopie žádostí a kopie písemností o jejich vyřízení.

5) Na jednotlivých odborech jsou žádosti o informace evidovány jako písemnosti příslušného odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem MěÚ. Spisy týkající se žádostí o informace jsou vedeny odděleně od ostatních spisů.

6) V případě, že se žádost týká působnosti více než jednoho odboru, určí tajemník MěÚ zpracovatele žádosti, který kopii žádosti bezodkladně postoupí ostatním příslušným odborům a vzájemně konzultuje postup jejího vyřízení.

 

 

Nahoru