Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení města Velké Meziříčí je Ústava ČR (hlava sedmá).
Město Velké Meziříčí vzniklo na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, dnem 24.11.1990 jako právnická osoba, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Podle současné platné právní úpravy, kterou je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město základním územním samosprávným společenstvím občanů (tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce) a veřejnoprávní korporací (má vlastní majetek). Své záležitosti spravuje samostatně (rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem).

Město Velké Meziříčí vykonává státní správu, jejíž výkon mu byl zákonem svěřen, jako svou přenesenou působnost. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a také opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru