Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:
• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
• Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
• Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
• Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
• Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
• Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
• Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů
• Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (v návaznosti na nařízení EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)
• Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
• Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
• Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
• Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
• Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
• Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
• Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení názvů budov, o náležitostech ohlášení k přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
• Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
• Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů
Shora uvedené a další právní předpisy jsou v elektronické podobě přístupné na stránkách Ministerstva vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ ).


14.2 Právní předpisy vydané městem Velké Meziříčí
Právní předpisy vydané v rámci věcné působnosti města Velké Meziříčí naleznete zde:

Nahoru