Informace k volbám do Evropského parlamentu

15. 5. 2014

Volební místnosti pro hlasování do Evropského parlamentu budou otevřeny v pátek 23. května 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8:00 do 14:00 hodin.

Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. V rámci realizace volebního práva si mohou občané, jimž skončila platnost občanského průkazu, dosud si nepožádali o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požádat na Městském úřadě Velké Meziříčí, úseku občanských průkazů, o vystavení občanského průkazu na počkání. Tento občanský průkaz je bez strojově čitelných údajů a jeho platnost je jeden měsíc. Občan k žádosti o OP předloží 2 fotografie a rodný list. Ve dnech voleb bude na Městském úřadě Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení občanského průkazu na počkání, a to následovně: v pátek dne 23. 5. 2014 v době od 08:00 do 18:00 hodin, v sobotu dne 24. 5. 2014 v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Voliči s trvalým pobytem na Městském úřadě Velké Meziříčí si mohou hlasovací lístky vyzvednout na podatelně úřadu.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

 

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči požádat o hlasování do přenosné volební schránky na podatelně úřadu (tel. 566 781 111) nebo u Evy Krejskové (tel. 566 781 170).

 

Nahoru