Informace k volbě prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013

18. 12. 2012

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Ve dnech voleb může občan pro realizaci volebního práva požádat Na Městském úřadě Velké Meziříčí o vydání občanského průkazu na počkání, a to v pátek v době od 8.00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 10.00 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Na Městském úřadě Velké Meziříčí můžete hlásit požadavky na návštěvu s přenosnou hlasovací schránkou na podatelně úřadu, tel.: 566 781 111, nebo u Evy Krejskové, tel.: 566 781 170.

 

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad v místě svého trvalého pobytu,

a to:

-       v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče nebo (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)

-       v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo

-       prostřednictvím datové schránky.

Doručit žádost je třeba nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tedy nejpozději do pátku 4. ledna 2013 před prvním kolem volby prezidenta a nejpozději do pátku 18. ledna 2013 před příp. druhým kolem volby prezidenta republiky.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem – do středy 9. ledna 2013 do 16. 00 hod. před prvním kolem volby prezidenta nebo před příp. druhým kolem volby prezidenta – nejpozději do středy 23. ledna 2013 do 16. 00 hod., přičemž o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam; úředně ověřený podpis není v tomto případě vyžadován.

Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Obecní úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první nebo druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta nejdříve od čtvrtka 27. 12. 2012 - voliči vydá buď:

- osobně nebo

- osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání

voličského průkazu anebo

- voličský průkaz zašle voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních

rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, t.j nejpozději ve středu 23. ledna 2013 do 16. 00 hod.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Žádosti o voličské průkazy a jejich výdej vyřizuje na Městském úřadě Velké Meziříčí Eva Krejsková, správní odbor, Náměstí 14/16 (nad kanceláří České spořitelny), 1. poschodí, dveře č. 102, tel. č. 566 781 170.

 

Upozornění na změnu volebních místností!

Voliči okrsku č. 3 (ulice Družstevní, Hornoměstská, Malá Stránka, Na Vyhlídce, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Pod Hradbami, Třebíčská, V Jirchářích, chata č. ev. 1214), kteří doposud volili ve volební místnosti v budově Technických služeb, budou nově volit ve volební místnosti v sousední budově společnosti Kapitol a s. na adrese Třebíčská 510/22, Velké Meziříčí.

Voliči okrsku č. 11 v Mostištích, kteří doposud volili ve volební místnosti v kulturním domě, budou nově volit v budově Základní školy a mateřské školy, Mostiště 50.

 

Pozor změna volební místnosti okrsku č.3

                                                                                                                     -šve-

Nahoru