V březnu končí splatnost místních poplatků

13. 3. 2024

garbage-cans-7290247Upozorňujeme občany, že ke dni 31. 3. 2024 končí splatnost prvního pololetí místního poplatku za komunální odpad. Zároveň k tomuto datu končí splatnost místního poplatku ze psů. Činí­-li místní poplatek ze psů více než 500 Kč ročně, končí k tomuto datu splatnost prvního pololetí.

 Nebudou­-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku.

-měú-

Nahoru