Sňatečného obřadu se může od 25. května zúčastnit až 300 osob

21. 5. 2020

bride-1837148Upravují se podmínky pro konání sňatečného obřadu s platností od pondělí 25. května 2020. Nově se může svatby zúčastnit až 300 osob, mezi které se počítají i snoubenci, oddávající, matrikář a další. Snoubenci během obřadu nemusí mít roušky a podání ruky ke gratulaci je možné po vzájemné dohodě.

Průběh a podmínky konání sňatečného obřadu v matričním obvodu Velké Meziříčí

(Tento dokument vychází z přílohy č. 1 usnesení vlády č. 555 ze dne 18. 05. 2020 účinného od 25. 05. 2020.)

Matriční úřad Velké Meziříčí bude při provádění sňatečných obřadů od 25. května 2020 postupovat následovně:

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu
Účast na svatbě bude umožněna osobám do celkového počtu 300 osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, svědci, oddávající, matrikář, tlumočník (pokud je nutná jeho přítomnost), nezletilé děti, fotograf, hudební doprovod a uvaděčka.

2. Hygienická opatření
Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí. Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob. Obecní úřad zajistí další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Mezi tato opatření patří zejména zabezpečení dostatečného množství psacích potřeb pro osoby, které se v souvislosti s obřadem podepisují. Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.

3. Místa konání obřadů
Podle § 11a odst. 3 zákona o matrikách se manželství uzavírá v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů, což je ve Velkém Meziříčí obřadní síň v budově radnice. Obřady je možno konat jak v místech stanovených pro konání obřadů radou obce, tak na jiných vhodných místech povolených na základě § 12 zákona o matrikách. Manželství na jiném vhodném místě lze uzavřít, vyhovuje-li z hygienických hledisek a lze-li zajistit, aby se na tomto místě neshlukoval více než povolený počet osob.

Matriční úřad Velké Meziříčí

 

Nahoru