Od 11. května se upravují podmínky pro sňatečné obřady

7. 5. 2020

people-2595862 1920Plánujete svatbu nebo máte zamluvený termín svatby po 11. květnu 2020? Přečtěte si nové nařízení vlády, které upravuje sňatečné obřady konané po tomto datu. Nesmí vás být víc než 100 a snoubenci během obřadu nemusí mít roušky.

PRŮBĚH A PODMÍNKY KONÁNÍ SŇATEČNÉHO OBŘADU V MATRIČNÍM OBVODU VELKÉ MEZIŘÍČÍ

(Tento dokument vychází z doporučení pro matriční úřady k realizaci usnesení vlády č. 490 účinného od 11. 05. 2020.)

Matriční úřad Velké Meziříčí bude při provádění sňatečných obřadů od 11. května 2020 postupovat následovně:

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu
Účast na svatbě bude umožněna osobám do celkového počtu 100 osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, svědci, oddávající, matrikář, tlumočník (pokud je nutná jeho přítomnost), nezletilé děti, fotograf, hudební doprovod a uvaděčka.

2. Ověřování totožnosti
Při ověřování totožnosti snoubenců, svědků a případně tlumočníka bude postupováno tak, že nejprve přistoupí k matrikáři jednotlivě snoubenci, předají mu doklad totožnosti a odstoupí od něj do vzdálenosti 2 m. Matrikář snoubence postupně ztotožní a vrátí jim doklady totožnosti. Poté k matrikáři přistoupí jednotlivě svědci, vždy předají doklad totožnosti, odstoupí na vzdálenost 2 m, na pokyn matrikáře si na několik vteřin odkryjí obličej a po ztotožnění jej opět zakryjí. Stejně bude postupováno v případě účasti tlumočníka.

3. Hygienická opatření
Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí. Podmínka zakrytí úst a nosu je splněna i při užití ochranného štítu. Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob. Obecní úřad zajistí další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Mezi tato opatření patří zejména zabezpečení dostatečného množství psacích potřeb pro osoby, které se v souvislosti s obřadem podepisují. Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.

4. Místa konání obřadů
Podle § 11a odst. 3 zákona o matrikách se manželství uzavírá v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů, což je ve Velkém Meziříčí obřadní síň v budově radnice. Obřady je možno konat jak v místech stanovených pro konání obřadů radou obce, tak na jiných vhodných místech povolených na základě § 12 zákona o matrikách. Manželství na jiném vhodném místě lze uzavřít, vyhovuje-li z hygienických hledisek a lze-li zajistit, aby se na tomto místě neshlukoval více než povolený počet osob.

Matriční úřad Velké Meziříčí