Volby do Evropského parlamentu 2019 budou již v pátek 24. května a v sobotu 25. května 2019

Bez názvu_copyInformace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat?

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat:

 

  • v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky?
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a

  • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
  • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kde lze hlasovat?
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

• Jak volič hlasuje?
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči požádat o hlasování do přenosné volební schránky na podatelně úřadu (tel. 566 781 111) nebo u Bc. Kateřiny Komínkové (tel. 566 781 175).

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NALEZNETE ZDE:

docxOznámení_o_době_a_místě_konání_voleb.docx

Mapu volebních okrsků naleznete zde:

http://gis.velkemezirici.cz/mapa/zakladni-aplikace/?c=-637988.25%3A-1134876.7&z=4&lb=osm&ly=hr%2Cvo&lbo=1&lyo

 

Zuzana Najtová