Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

child-1864718 960_720Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.

Místo pro podání žádosti

Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uvedených adresách:


1. MŠ Mírová (zápis v této budově je určen i pro zájemce o umístění do MŠ Oslavická), Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 483
2. MŠ Čechova, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 834
3. MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 833
4. MŠ Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 362
5. MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 832

Termín a doba pro podání žádosti

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu do mateřské školy v úterý 14.5. 2019 nebo ve středu 15. května 2019 v době od 12.00 hodin do 17.00 hodin.

Ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin proběhne na všech odloučených pracovištích Den otevřených dveří, kde si rodiče mohou vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijeti k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31.8. 2017).
2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Organizace zápisu

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz k doložení trvalého pobytu. Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.skolkavm.cz.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce nejpozději do 30 dnů od data podání.

Kritéria

Kritéria jsou shodná a platná pro všechna odloučená pracoviště Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10:
MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, MŠ Čechova, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Mírová/Oslavická.

1. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené do 31.8. 2014 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
2. K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace narozené do 31.8. 2016 (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona).
3. K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
4. Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

Doplňující informace

Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nejstarších po nejmladší a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení. Starší dítě má přednost.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová
Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840
E- mail: reditelkams@skolkavm
Web: www.skolkavm.cz

Ve Velkém Meziříčí 18.3. 2019 Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy