Viktor Třebický představil novou studii o ekologické stopě města

6. 10. 2018

IMG 5648

Výsledky nové studie přítomným prezentoval a na mnohé jejich dotazy ohledně ekologické stopy města Velké Meziříčí a možných scénářů udržitelného rozvoje odpovídal RNDr. Viktor Třebický, PhD.

thumb 11

1

 

 

Ekologická stopa je „zelenou vizitkou" města. Odráží, kolik domácnosti, firmy a ostatní subjekty ve městě za rok 2017 spotřebovali zdrojů a kolik při tom vytvořili odpadů. Stanovuje se v tzv. globálních hektarech. Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu".

A výsledky nejsou nepříznivé – i přes mírný nárůst v posledním roce, ekologická stopa oproti prvnímu sledování neroste i přesto, že se město rozvíjí. V roce 2018 (data z roku 2017) byla ekologická stopa města Velkého Meziříčí 5,61 gha/obyvatele, což znamenalo mírný nárůst od počátku sledování. Ten je však v rámci statistické chyby. Výsledek je příznivý i z hlediska srovnání s jinými městy v České republice, jak sedozvěděli účastníci besedy od Dr. Třebického, odborníka na ekologickou stopu (CI2, o. p. s., Rudná u Prahy).

Ekologická stopa Velkého Meziříčí 2011–2018 (gha)

image002

 

 

 

 

Ekologickou stopu můžeme porovnat s tím, kolik „přírody", tedy zelených ploch a zdrojů má město k dispozici (tzv. biokapacita). V případě Velkého Meziříčí překračuje stopa biokapacitu města pouze 4,5krát, což je v porovnání s jinými městy příznivý výsledek. Srovnání ekologické stopy různých měst v České republice lze nalézt na internetových stránkách http://www.ekostopa.cz/mesto/vysledky-podrobne/.

Žádné město na světě se z principu „nevejde" do své biokapacity, je závislé na širokém „ekologickém zázemí". Ve městě dochází k soustředění obyvatelstva, průmyslu a dalších aspektů lidské společnosti. To má svá negativa (např. zvýšené znečištění ovzduší, hluku, ...), ale i pozitiva (např. menší spotřeba ploch než u rozptýlené venkovské zástavby, menší vliv na krajinu, ...). Důležité je však stanovit, jak si město v současné době stojí a pokusit se ovlivnit budoucí vývoj. Pozitivní je v případě Velkého Meziříčí fakt, že zatímco jeho ekologická stopa v dlouhodobém trendu zůstává zhruba stejná, přes rozvíjející se místní i celostátní ekonomiku. Také biokapacita vztažená na jednoho obyvatele zůstává zhruba stejná.

Dále je možné provést orientační porovnání s ekologickou stopou průměrného obyvatele České republiky, která v roce 2014 činila 5,6 gha/obyvatele. Důležitým ukazatelem je také biologická kapacita dostupná na jednoho Čecha, která v témže roce činila 2,6 gha. Nicméně v celosvětovém měřítku dosahovala pouze 1,73 gha/obyvatele. Toto číslo můžeme považovat za globální míru udržitelnosti.

Jak dosáhnout příznivého vývoje ekologické stopy a biokapacity města Velké Meziříčí do budoucna?

Můžeme použít příměr o zeleném účetnictví. Ekologická stopa tvoří stranu poptávky a v případě Velkého Meziříčí činí 5,61 gha/obyvatele. Stranu nabídky tvoří biokapacita, tj. přírodní zdroje, které máme v ČR k dispozici. Ta je na úrovni ČR v průměru 2,65 gha/obyvatele neboli 47,2 %. Aby se poptávka u Velkého Meziříčí vyrovnala s nabídkou, musela by ekologická stopa města poklesnout bezmála na polovinu.

Jak toho dosáhnout? Mělo by jít o kombinaci různých opatření. Významný dopad by mělo snížení spotřeby energií na území města, zvýšení energetické efektivity a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na produkci elektřiny a tepla. Účinným způsobem snížení stopy je rovněž snížení nové výstavby na orné půdě či trvalých travních porostech. Ekologickou stopu napomáhá snižovat zvýšená separace odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) či používání šetrných způsobů dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava).

Jak toho dosáhnout? Muselo by jít o kombinaci různých opatření. Největší díl na ekologické stopě města Velké Meziříčí má a spotřeba a výstavba (40 %) a spotřeba energie (26 %) Účinným způsobem je proto například snížení nové výstavy na orné půdě či trvalých travních postech. Významný dopad by také mělo snížení spotřeby energií na území města a zvýšení energetické efektivity. K tomu je možné využít programu Nová zelená úsporám (http://www.novazelena.cz/), který občanům nabízí dotace např. na výměnu starého kotle na uhlí, zateplení domu či využívání obnovitelných zdrojů energie. Celkově bude k dispozici do roku 2021 27 miliard korun. Ekologickou stopu dále napomáhá snižovat separace odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) či používání šetrných způsobů dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava).

Důležité je, že město tento indikátor sleduje každoročně již po 8 let a může tedy hodnotit jeho vývoj, který je příznivý. Podaří se cílenými opatřeními například v oblasti energetických úspor či rozvoje veřejné dopravy snížit celkový dopad města? Podaří se zachovat současnou míru biologické kapacity ve městě, nedojde k jejímu snížení například díky změně územního plánu ve prospěch neproduktivních ploch? Tyto otázky kladli účastníci besedy a hledali na ně odpověď.

Viktor Třebický, Josef Švec

 

Nahoru