Usnesení zastupitelstva č. 23/2017 ze dne 16. 5. 2017

Usnesení č. 23/2017


Závěrečný účet 2016 - titulek.rtf
Rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 31.12.2016.xlsx
Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2016.xls
Ukazatel dluhové služby k 31.12.2016.rtf
Příspěvky dotace a dary poskytnuté městem v roce 2016.xlsx
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem k 31. 12. 2016.xls
Hospodaření Jupiter clubu k 31.12.2016.xls
Hospodaření Technických služeb VM k 31.12.2016.doc
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016.docx
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2016.pdf
Přehled investic a oprav realizovaných v roce 2016.xls
Vývoj a stav pohledávek k 31. 12. 2016.xls

Účetní závěrka 2016 - titulek.rtf
Rozvaha k 31.12.2016.pdf
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016.pdf
Příloha k ÚZ k 31.12.2016.pdf
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2016.pdf
Přehled o peněžních tocích k 31.12.2016.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2016.pdf
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016.docx
Inventarizační zpráva za rok 2016.pdf
Přehled hospodaření příspěvkových organizací města k 31. 12. 2016.xls

 

 

 

Nahoru
Caught at shutdown